Prevodi sa švedskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na francuski jezik

Za online prevod sa švedskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Da bi svaki klijent koji zahteva direktan prevod sa švedskog jezika na francuski za ma koju vrstu dokumenata ili dokumentacije dobio njihovu kompletnu obradu, zaduženi su prevodioci i sudski tumači u svakoj od mnogobrojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze trenutno na preko 20 lokacija u zemlji.

Uzevši u obzir da su u našem timu ne samo prevodioci, nego i sudski tumači, to znači da radimo prvo prevod dokumenata u navedenoj kombinaciji jezik, a zatim ih i overavamo pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Time konkretnom dokumentu dajemo zakonsku važnost, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i u originalnom dokumentu, pa zato i jeste važno da klijenti prilikom slanja sadržaja na prevod dostave na uvid originalna dokumenta, kako bi bila izvršena usluga njihove overe u skladu sa slovom zakona.

Sudski tumač i prevodilac će na vaš zahtev najpre da obrade sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a to zapravo podrazumeva prevođenje sa švedskog jezika na francuski za različite vrste uverenja i izjava, te potvrda i saglasnosti (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala), kao i sva pravna akta (sudske presude i rešenja, sertifikati, punomoćja za zastupanje, sudske žalbe, odluke i tužbe, licence, tekovine Evropske Unije, ugovori i ostala dokumenta iz oblasti prava i sudstva).Prevod sa švedskog na francuski
Prevod sa francuskog na švedski

Naši stručnjaci takođe prevode i ličnu dokumentaciju i to počev od lične karte, krštenice, potvrde o prebivalištu i pasoša, pa do uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih, kao i sve vrste dozvola (vozačka, dozvola za boravak, saobraćajna, radna dozvola i ostale). Takođe obrađuju i dokumenta vezana za oblast obrazovanja, poput diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i diplomske i seminarske radove, ako je to potrebno, odnosno potvrde o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i sva ona nepomenuta dokumenta iz ove oblasti.

U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i različite vrste dokumentacija i to kako građevinsku, tako i tendersku, odnosno medicinsku, ali i poslovnu i tehničku, a što znači da prevodilac i sudski tumač pored ostalog mogu da obrade građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i statute preduzeća, kao i sve vrste poslovnih izveštaja i sva ostala nenavedena dokumenta koja čine navedene vrste dokumentacija. Sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, kao što su na primer naučni patenti ili rezultati naučnih istraživanja, pa čak i naučni radovi spadaju u domen delovanja naših stručnjaka.

Naglašavamo i to da će prevodilac i sudski tumač da obrade apsolutno bilo koja dokumenata i dokumentaciju, uz uslov da klijenti ispoštuju pravila o dostavljanju originala na uvid, te da prethodno izvrše sve vrste provera u vezi sa dodatnom overom, a pod tim se misli na stavljanje haškog, to jest Apostille pečata za ona dokumenta za koja klijenti zahtevaju prevođenje sa švedskog jezika na francuski. Osnovni razlog zbog čega se od klijenata zahteva ovo, jeste što to ne spada u nadležnost naših stručnjaka, a očekuje se najpre da saznaju da li je haški pečat neophodan za njihova dokumenta, jer je dobro poznato da on nije obavezan baš za sva dokumenta, a uz to treba da saznaju i da li se ovo vrsta overe vrši tek kada budu prevodilac i sudski tumač završe obradu konkretnog dokumenta ili se najpre stavlja Apostille pečat, pa onda počinje obrada dokumenta od strane naših stručnjaka.Naglašavamo i to da klijente kod nas, pored obrade dokumenata očekuje i direktno prevođenje sa švedskog jezika na francuski za mnoge druge sadržaje, a što na prvom mestu podrazumeva obradu knjiga, to jest udžbenika, ali i dela književnosti, te tekstova bilo koje sadržine. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i članke iz novina, a zatim i sve sadržaje vezane za oblast kako marketinga (katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure, vizit karte, flajeri i druga), tako i one koji su usko vezani za internet (online katalozi, softveri, prodavnice, web sajtovi i ostalo).

Naši stručnjaci su specijalizovani i za kompletnu obradu različitih audio, ali i video sadržaja, a što se odnosi najpre na direktno prevođenje sa švedskog jezika na francuski za serije, zatim za sve vrste emisija, te reklamne poruke i filmove različitih žanrova, a posle toga se vrši njihovo sinhronizovanje ili titlovanje, ukoliko klijentu tako odgovara.

Usmeni prevod u navedenoj kombinaciji jezika je isto usluga koju mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev. Ovom prilikom moramo da pomenemo da naši stručnjaci podjednako kvalitetno vrše i simultani i prevod uz pomoć šapata, ali da mogu klijentima da ponude i konsekutivno prevođenje sa švedskog jezika na francuski, te da u skladu sa vrstom prevoda u ponudu možemo da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A svaka od pomenutih usluga se vrši za tačno određen tip događaja, pa je iz tog razloga neophodno da nam klijenti na vreme daju informacije o događaju za koji zahtevaju ovu uslugu, što podrazumeva da nas informišu kako o broju učesnika, tako i o konceptu događaja, odnosno o prostoru u kome treba da bude održan, ali i o njegovom trajanju. Jedino na osnovu tih podataka i možemo da donesemo odluku koja vrsta usmenog prevoda će za taj događaj biti primenjena.

Uz sve usluge koje smo pomenuli i koje se odnose na direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, zahvaljujući činjenici da u timu imamo i lektora i korektora, klijentima nudimo i kompletnu redakturu svih prevedenih materijala, kako bi se izvršile neophodne izmene i tako urađen prevod prilagodio duhu francuskog jezika.

Način slanja sadržaja na prevod se razlikuje u zavisnosti od toga da li klijent zahteva direktno prevođenje sa švedskog jezika na francuski za dokumenta ili za druge sadržaje, jer kod dokumenata imaju obavezu da pošalju i originale na uvid, pa iz tog razloga ne mogu da ih šalju preko mejla kao ostale sadržaje. Zapravo, postoji samo jedna situacija kada je dozvoljeno da nam dokumenta prvo pošalju na mejl, a to je kada im je potreban hitan prevod, ali svakako posle toga moraju da ispoštuju slanje originala na uvid, tako da to mogu da učine na nekoliko načina. Najpre mogu da nam ih donesu lično ili da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da angažuju bilo koju kurirsku službu da dostavi konkretna dokumenta na adresu naše poslovnice. A kada prevodioci i sudski tumači budu završili obrađivanje dostavljenih sadržaja, možemo ih klijentima prevode poslati na mejl, naravno pod uslovom da nisu u pitanju dokumenta ili im se mogu poslati preko kurirske službe na određeno adresu, odnosno klijenti mogu da dođu u prostorije naše poslovnice koja im je najbliža, kako bi izvršili njihovo lično preuzimanje. Uzevši u obzir da će kurirska služba da izvrši dostavljanje prevoda na adresu klijenta, to ona ovu uslugu i naplaćuje prilikom isporuke i to direktno od klijenta, a po ceni iz sopstvenog cenovnika.

Prevođenje punomoćja za zastupanje sa švedskog na francuski jezik

Klijenti kojima su potrebni direktni prevodi punomoćja za zastupanje sa švedskog jezika na francuski moraju znati da jedino dokument koji je najpre preveden u ovoj kombinaciji, a zatim i overen od strane zvaničnog lica, to jeat sudskog tumača može i da bude korišćen u praksi. A upravo tu vrstu usluge pružaju prevodioci sudski tumači u mnogobrojnim poslovnicama Akademije Oxford.

Oni prevode i druga pravna akta i to kako različite tipove sertifikata i ugovora, tako i tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, odnosno sve tipove licenci, zatim sudske odluke i tužbe, ali i rešenja, žalbe i presude i druga dokumenta vezana za oblast prava. Naravno, po zahtevu klijenata mogu da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na francuski i za pasoš, odnosno ličnu kartu, ali i za dozvolu za boravak i potvrdu o prebivalištu, te radnu dozvolu, zatim krštenicu, uverenje o državljanstvu i sva ostala dokumenta koja važe za lična.

Možemo da obradimo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest ma koju vrstu kako izjava i uverenja, tako i potvrda, odnosno saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju i ostala), ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, diplomski radovi, naučni i seminarski radovi i druga dokumenta iz pomenutih oblasti).

Sudski tumač i prevodilac mogu klijentima da ponude i obradu poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnih lica, fakture, statuti preduzeća, godišnji izveštaji, osnivački akti preduzeća, revizorski i finansijski izveštaji, poslovne odluke i ostala slična dokumenta), kao i medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja spadaju u ovaj tip dokumentacije).

Pored svega pomenutog, sudski tumač i prevodilac prema zahtevima klijenata rade i direktan prevod sa švedskog jezika na francuski, a zatim i overu za građevinske projekte, kao i za svu ostalu građevinsko dokumentaciju, a po potrebi obrađuju i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere, te sva dokumenta koja ih čine.

Prevod web sajtova sa švedskog jezika na francuski

Profesionalno prevođenje web sajtova sa švedskog na francuski jezik koje vrše prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford uključuje i njihovo optimizovanje za web pregledače. A pored toga klijentima omogućujemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji i prevod za ostale internet sadržaje i to najpre za online prodavnice, kao i kataloge, te za bilo koju aplikaciju ili program, ali i za mnoge druge slične sadržaje.

Vršimo i usmeno prevođenje sa švedskog na francuski jezik, a kada je potrebno klijentima, možemo da im omogućimo i po naročito povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U obavezi smo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač mogu klijentima da pruže i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivni prevod sa švedskog na francuski jezik, te isključivo od informacija koje nam klijenti budu dali o konkretnom događaju će i zavisiti tip usmenog prevoda koji naši stručnjaci treba da primene tom prilikom.

Tekstualne materijale i to kako popularne, tako i stručne, prevodimo isto u ovoj kombinaciji jezika, a budući da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade ma koju vrstu sadržaja, navešćemo samo najčešće oblasti za koje se vezuju tekstovi koje naši klijenti zahtevaju da dobiju prevedene u ovoj kombinaciji jezika: turizam, medicina, obrazovanje, ekonomija, politika, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija i ostale naučne discipline.

Ako posedujete urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji za bilo koji tip materijala, a ipak smatrate da su u pitanju nekvalitetni prevodi sa švedskog na francuski jezik, u prilici smo da vam ponudimo i njihovu lekturu i korekturu, koju će da izvrše takođe članovi našeg tima, odnosno profesionalni lektori i korektori.

Prevodi udžbenika sa švedskog na francuski jezik

Prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev svih klijenata da izvrše i direktno prevođenje udžbenika sa švedskog jezika na francuski. A oni isto tako obrađuju i književna dela, ali i sve vrste časopisa, te novinske članke i ostale slične sadržaje.

Onda kada to naši klijenti zahtevaju, nudimo im i prevod sa švedskog jezika na francuski za one materijale čija je primarna namena je reklamiranje, bez obzira da li se putem njih reklamira poslovanje određene kompanije ili konkretna usluga, odnosno proizvod. Kako prevodilac i sudski tumač imaju zavidan nivo iskustva u obradi marketinških materijala, sa sigurnošću možemo reći da ćete biti apsolutno zadovoljni dobijenim prevodima, jer će oni prilikom njihove obrade reklamnu poruku, koja se nalazi u originalnim sadržajima i za koju moramo da naglasimo da oku posmatrača uglavnom nije lako uočljiva, da prenesu u prevodu na najbolji način. Tako će svim potencijalnim klijentima koji se služe ciljanim, odnosno francuskim jezikom omogućiti da se na adekvatan način upoznaju bilo sa uslugom ili proizvodom, odnosno kompanijom koja se tim putem reklamira.

U okviru Akademije Oxford klijente očekuju i profesionalci čija oblast delovanja podrazumeva pružanje usluga titlovanja i sinhronizovanja, tako da im omogućujemo kompletnu obradu svih audio i video sadržaja. A to podrazumeva da će prvo prevodilac i sudski tumač da urade direktan prevod sa švedskog jezika na francuski kako za filmove različitih žanrova, tako i za reklamne poruke, odnosno serije i emisije svih vrsta, a zatim će njihovu obradu preuzeti stručnjaci koji mogu da izvrše kako sinhronizovanje, tako i titlovanje i na taj način će klijentima da omoguće da tako obrađene sadržaje praktično odmah prikazuju gde god požele.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje