Prevođenje sa švedskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na nemački jezik

Za online prevod sa švedskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Da bi svaki klijent maksimalno uštedeo vreme ako su mu potrebni prevodi sa švedskog jezika na nemački, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da izvrše ovu uslugu.

Sama činjenica da su specijalizovani za direktan prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, u velikoj meri govori o njihovim profesionalnim kvalitetima i znanjima, a što je posebno uočljivo prilikom obrade dokumenata. Radi se o tome da klijente u Prevodilačkom centru Akademije Oxford očekuje najpre njihovo prevođenje sa švedskog jezika na nemački, a zatim i usluga overe koju će u ovom slučaju da izvrše ovlašćeni sudski tumači i na taj način konkretnom dokumentu će da pruže zakonski, odnosno pravni značaj, uzevši u obzir da jedino dokument koji je preveden i uz to ima i pečat sudskog tumača može da bude predat svakoj nadležnoj službi kao adekvatno obrađen.

Samo kod onih dokumenata za koje zakon nalaže stavljanje dodatnog pečata, odnosno onoga koji je poznat kao haški ili Apostille, kandidati imaju obavezu da potraže sve informacije samostalno, budući da prevodioci i sudski tumači i ne mogu da im budu od velike koristi, jer nisu nadležni za taj tip overe. Zapravo, samo državne institucije vrše overu haškim pečatom, a one se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije i tamo klijenti mogu da dobiju sve potrebne podatke o tome da li se za konkretna dokumenta prvo zahteva uopšte ova overa, jer je poznato da Apostille pečat treba da bude stavljen samo na ona dokumenta koja propisuje zakon. Ukoliko tom prilikom budu saznali da je neophodno izvršiti i ovu overu za dokumenta za koja zahtevaju prevod sa švedskog jezika na nemački, onda su dužni da saznaju da li se ovaj pečat stavlja tek pošto naši stručnjaci budu završili prevod i overu sudskog tumača ili se prvo stavlja haški pečat, pa se tek onda dokument donosi našim stručnjacima na dalju obradu.Prevod sa švedskog na nemački
Prevod sa nemačkog na švedski

Sudski tumači i prevodioci između ostalog mogu da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji sva lična dokumenta, a što uključuje prevod sa švedskog jezika na nemački za ličnu kartu, krštenicu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, odnosno za izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, ali i za vozačku i radnu, te saobraćajnu i dozvolu za boravak i za druga lična dokumenta. Kada je potrebno, oni obrađuju i sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, odnosno bilo koju vrstu saglasnosti ili izjava, kao i potvrda i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i ostale), kao i sva pravna akta (sertifikati, ugovori, punomoćje za zastupanje, licence, presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i tužbe, kao i odluke, presude i rešenja).

Naravno, rade i prevod sa švedskog jezika na nemački za poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnih lica, poslovni ugovori, osnivački akti preduzeća, finansijski i godišnji izveštaji, statuti preduzeća, revizorski izveštaji, fakture i ostalo), ali i za dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, kao i građevinske tehničke, ali i medicinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, deklaracija proizvoda i ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih pomenutih vrsta dokumentacija). A pored dokumenata koje smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj kombinaciji, takođe obrađuju i diplome i dodatke diplomi, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente i radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i mnoga druga dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, isto tako i za oblast nauke.

A sve navedeno predstavlja zapravo manji deo ponude dokumenata za koja možemo da izvršimo prevod sa švedskog jezika na nemački, a zatim i overu pečatom sudskog tumača. Od klijenata se osim raspitivanja o overavanju Apostille pečatom zahteva i da na uvid dostave originalna dokumenta, tako da to mogu da učine na jedan od pomenutih načina: slanjem preko kurirske službe, ličnim dostavljanjem u prostorije naše poslovnice koja im je najbliža ili slanjem preporučeno preko “Pošte Srbije”. Nakon što naši stručnjaci budu ispunili sve zahteve klijenata, odnosno izvršili prevod sa švedskog jezika na nemački, a zatim i overu za dostavljena dokumenta, oni mogu da dođu lično i izvrše njihovo preuzimanje u prostorijama naše poslovnice ili da zahtevaju da im ona budu isporučena na određenu adresu. Budući da će ovu uslugu izvršiti kurirska služba sa kojom imamo saradnju, ona će je i naplatiti direktno od klijenta, a prema svom važećem cenovniku, jer ta usluga nije uračunata u cena celokupne obrade dokumenata.Dostavljanje dokumenata preko mejla je isključivo dozvoljeno onim klijentima koji zahtevaju njihov hitan prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali i tada moraju da dostave u najkraćem mogućem roku originale, a kako bi u potpunosti bila ispoštovana zakonom propisana procedura.

Naši stručnjaci, naravno mogu da obrade i sve ostale tipove materijala, ali ako je potrebno i da izvrše usmeno prevođenje sa švedskog jezika na nemački. Oni mogu da primene kako simultano i konsekutivno, tako i prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji, a ako se to i klapa u koncept samog događaja, odnosno ako on podrazumeva baš tu vrstu prevoda, klijentima se omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po naročito pristupačnim uslovima. Upravo iz tog razloga je bitno da nam dostave sve relevantne informacije o samom događaju za koji zahtevaju pomenutu uslugu, što najpre podrazumeva detalje o njegovoj organizaciji, broju učesnika i trajanju, ali i informacije o prostoru u kome bi taj događaj trebalo da se održi.

A sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve vrste tekstualnih materijala, bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji, odnosno da izvrše prevođenje sa švedskog jezika na nemački i za književna dela, ali i za časopise, udžbenike, novinske članke, kao i za sve sadržaje koji su na bilo koji način vezani bilo za oblast interneta, bilo za oblast marketinga.

Lektori i korektori koji čine naš tim su spremni da klijentima ponude redakturu već prevedenih sadržaja, ma koliko da su oni loše prevedeni. Tom prilikom će naši stručnjaci da primene sva pravila prevodilačke struke i nemačkog jezika, kako bi klijentima omogućili maksimalno kvalitetno obrađene materijale.

Pored svega što smo ovom prilikom naveli, moramo da naglasimo i to da prevodioci i sudski tumači mogu u skladu sa potrebama klijenata da urade i prevod sa švedskog jezika na nemački za bilo koju vrstu filmskih ostvarenja, kao i za reklamne poruke i serije, ali i za različite vrste emisija, a zatim će njihovu obradu da prepuste svojim kolegama koji su zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje prevedenih sadržaja.

Kako se ne zahteva dostavljanje originala na uvid za sve pomenute materijale, jer nije neophodno izvršiti njihovu overu pečatom sudskog tumača, klijenti imaju mogućnost da ih pošalju na prevod preko mejla, a u slučaju da im tako najviše odgovara i mi njima na taj način možemo da dostavimo njima obrađene sadržaje.

Prevod kataloga usluga i proizvoda sa švedskog jezika na nemački

Uz prevođenje kataloga kako usluga i proizvoda sa švedskog na nemački jezik, sudski tumači i prevodioci u svakoj poslovnici Akademije Oxford na zahtev klijenata vrše i obradu ostalih sadržaja iz oblasti marketinga. A osim što će da prevedu plakate, odnosno reklamne letke i flajere, oni mogu da urade i obradu brošura, odnosno vizit kartica, PR tekstova i drugih sličnih sadržaja.

A uz ovu uslugu, klijentima omogućujemo i prevod sa švedskog na nemački jezik kako za udžbenike, tako isto i za sve vrste književnih dela (poezija, romani, beletristika, proza i drugo). Možemo da uradimo i prevod za ilustrovane časopise, odnosno za one koji su namenjeni najmlađoj publici, kao i za stručne i mnoge druge vrste časopisa i članke iz novina.

Pored ovih usluga koje podrazumevaju prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika u pisanom obliku, klijente kod nas očekuju i usmeni prevodi sa švedskog na nemački jezik, te podrazumevamo da na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše kako simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika, tako i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata. A u sklopu usluge koja se odnosi na simultano prevođenje sa švedskog na nemački jezik, klijente kod nas očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po naročito pristupačnim uslovima. Dovoljno je da nam na vreme dostave relevantne informacije o događaju za koji im je potrebna ova usluga, kao i da nas informišu najpre o njegovom trajanju, ali i o prostoru u kome treba da se održi, odnosno o detaljima vezanim za organizaciju i broju učesnika, što će nam poslužiti da vrstu usmenog prevoda adekvatno prilagodimo tipu događaja i njegovim potrebama.

Prevodi građevinskih projekata sa švedskog na nemački jezik

Samo jedan u nizu dokumenata za koje klijentima nudimo direktno prevođenje sa švedskog jezika na nemački su i građevinski projekti, stim da ih kod nas očekuje i njihova overa i to pečatom lica koje je zvanično ovlašćeno za pružanje te usluge, to jest sudskog tumača.

A naši stručnjaci obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji i svu ostalu građevinsku dokumentaciju, ali i sva ona dokumenta koja čine na prvom mestu tehničku i poslovnu, odnosno tendersku i medicinsku dokumentaciju. Jednostavnije rečeno, oni će da prevedu pored ostalog i poslovne izveštaje, odluke i fakture, zatim osnivački akt, kao i statut preduzeća, te rešenje o osnivanju pravnih lica, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i još mnogo drugih dokumenata koja se odnose na navedene tipove dokumentacija.

Naravno, po potrebi sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i sva lična dokumenta, počev od uverenja o državljanstvu, pasoša i lične karte, preko vozačke i dozvole za boravak, saobraćajne i radne dozvole, pa do izvoda iz matičnih knjiga kako umrlih, tako i venčanih i rođenih, te potvrde o državljanstvu i ostalih ličnih dokumenata. A klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa švedskog jezika na nemački za ona dokumenta koja se podnose različitim nadležnim službama, što se odnosi na obradu kako različitih tipova izjava, potvrda i saglasnosti, tako i svih vrsta uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostale).

Naučne radove ,kao i naučne patente, te rezultate naučnih istraživanja i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke, takođe sudski tumači i prevodioci najpre prevode u navedenoj kombinaciji jezika, a odmah zatim i overavaju pečatom sudskog tumača. A ova usluga se odnosi i na ona dokumenta koja se svrstavaju u pravna akta, to jest na različite tipove ne samo punomoćja za zastupanje i ugovora, nego i sudskih odluka i presuda, ali i žalbi, rešenja i tužbi, a po potrebi prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i tekovine Evropske Unije, odnosno različite vrste sertifikata, kao i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja.

Klijente kod nas očekuju i prevodi sa švedskog na nemački jezik najpre za diplomu i dodatak diplomi, kao i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i za sve tipove radova, poput diplomskih i seminarskih, odnosno za prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, te za nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta koja sada nismo naveli, a tiču se obrazovanja.

Prevod igranih filmova sa švedskog jezika na nemački

Uz prevođenje igranih filmova sa švedskog na nemački jezik, koje svi zainteresovani klijenti mogu da dobiju u svakoj našoj poslovnici, mi im nudimo i njihovo titlovanje, a ukoliko im to iz bilo kog razloga više odgovara, možemo da izvršimo i njihovo sinhronizovanje. Naravno, prevodilac i sudski tumači će da obrade i crtane, ali i animirane, odnosno dokumentarne, te filmove svih ostalih žanrova, kao i reklamne poruke, zatim emisije, serije i druge audio i video sadržaje.

Naši stručnjaci, pored toga rade i prevod sa švedskog na nemački jezik kako za internet sajtove, tako i za sve ostale sadržaje vezane za segment interneta, a što prvenstveno podrazumeva obradu različitih aplikacija i programa, odnosno online prodavnica, kao i kataloga i drugih materijala. A u toku njihove obrade, sudski tumači i prevodioci se oslanjaju i na SEO alate (Search Engine Optimisation), koje pažljivo primenjuju u prevedene sadržaje, čime im i omogućuju da vrlo brzo steknu mnogo bolje mesto u okviru globalne pretrage, čime će i njihovi vlasnici biti na dobitku, budući da će internet pretraživači obrađene materijale vrlo brzo prepoznati kao originalne i samim tim ih i uvrstiti među prve rezultate pretrage.

Korektori, kao i lektori koji su isto deo našeg tima, mogu na vaš zahtev da izvrše redakturu i to za sve one sadržaje koji su prevođeni u navedenoj kombinaciji jezika, ali postoje određene greške u njima koje je neophodno stručnjaci da isprave.

A uz sve pomenute materijale, sudski tumač i prevodilac mogu da urade i direktan prevod sa švedskog na nemački jezik kako za popularne, tako i za stručne tekstualne sadržaje, te bez obzira na to koja je njihova tema. Tako će oni, osim tekstova vezanih za oblast ekonomije, politike, finansija, prava i bankarstva, da prevedu i tekstove koji su vezani za oblast komunikologije, građevinarstva i turizma, odnosno informacionih tehnologija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, zatim farmacije, nauke i obrazovanja, te ostalih naučnih disciplina, koje ovom prilikom nismo pomenuli.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje