Prevod sa švedskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na japanski jezik

Za online prevod sa švedskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kompletnu obradu svih onih dokumenata za koje klijenti zahtevaju prevod sa švedskog jezika na japanski mogu da dobiju u svakoj od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A to podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači da urade prvo prevod bilo kog dokumenta, a zatim i da izvrše njihovu overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Svi klijenti moraju da znaju da, iako se ovaj način obrade bilo kog dokumenta smatra dovoljnim da bi on mogao da se koristi, isto tako postoje i dokumenta za koja je neophodno izvršiti i dodatnu vrstu overe. Pod tim se misli na stavljanje haškog, to jest pečata koji je poznat i kao Apostille, a koji klijenti moraju samostalno da dobiju u okviru nadležnih službi. Baš iz tog razloga se i zahteva da klijenti samostalno dobiju sve informacije u vezi sa overavanjem konkretnih dokumenata, kako bi izbegli nepotrebno gubljenje vremena. Najpre se očekuje da pitaju da li je haški pečat neophodno staviti i na konkretna dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa švedskog jezika na japanski, a ukoliko budu dobili pozitivan odgovor, potrebno je i da saznaju da li se on stavlja na samom kraju njegove obrade ili na početku, jer se primenjuju oba tipa overavanja. Stvar je u tome da se na pojedina dokumenta Apostille pečat stavlja posle prevoda i overe od strane ovlašćenog sudskog tumača, a na neka se prvo stavi ovaj pečata, pa se zatim dokument donosi na obradu našim stručnjacima koji u tom slučaju ne prevode samo njega, nego i Apostille pečat, pa tek onda daju dokument sudskim tumačima na overu.

Pored toga što će prevodilac i sudski tumač da urade direktan prevod sa švedskog jezika na japanski za različite vrste dokumentacija, kao što su na primer građevinska i tenderska, odnosno medicinska, tehnička i poslovna, što znači da će oni u optimalnom roku da prevedu sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Isto tako će da obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, tačnije rečeno klijentima nude prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za bilo koju vrstu najpre uverenja i saglasnosti, a zatim potvrda i izjava (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala).

Podrazumeva se da klijentima nudimo i prevod svih onih dokumenata koja se smatraju ličnim, a što na prvom mestu podrazumeva prevođenje sa švedskog jezika na japanski za pasoš i ličnu kartu, odnosno vozačku i radnu dozvolu, a prevodilac i sudski tumač obrađuju pored ostalog i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, zatim saobraćajnu, kao i dozvolu za boravak i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, počev od krštenice, preko venčanog lista, pa do umrlice. Naši stručnjaci mogu da, na zahtev klijenata izvrše i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i druga), kao i za sva pravna akta (ugovori, presude o razvodu braka, sertifikati, punomoćja za zastupanje, licence, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i rešenja, sudske tužbe, odluke, presude i ostala).Prevod sa švedskog na japanski
Prevod sa japanskog na švedski

Naravno, obradiće i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove i mnoga druga dokumenta koja su vezana za domen nauke. A da bismo klijentima omogućili kompletnu uslugu obrade dokumenata, odnosno njihov prevod sa švedskog jezika na japanski, a zatim i overu sudskog tumača, oni su dužni i da nam na uvid dostave originalna dokumenta, što mogu da učine na nekoliko načina. Tako, mogu da ih donesu lično ili pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, te da zaduže neku kurirsku službu da to učini umesto njih. Za dostavu obrađenih dokumenata, naši klijenti mogu da odaberu da li žele da dobiju prevedena i overena dokumenta na određenu adresu ili im je lakse da ih preuzmu lično. Svi oni klijenti koji budu odlučili da to bude dostava na adresu će morati ovu uslugu da plate prema važećem cenovniku određene kurirske službe, a samo kada su klijentima potrebni hitni prevodi sa švedskog jezika na japanski za dokumenta oni smeju da prvo sadržaje pošalju preko mejla, pa tek onda i da dostave originale na uvid, jer će tako prevodioci i sudski tumači praktično odmah po primanju mejla moći da preuzmu njihovu obradu.

Osim dokumenata, naši stručnjaci su u prilici zainteresovanim klijentima da ponude obradu i mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi, ali isto tako i da izvrše usmeno prevođenje sa švedskog jezika na japanski. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu da primene kako konsekutivni i prevod uz pomoć šapata, tako i simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, kako bi u potpunosti pokrili konkretan događaj, budući da se sve pomenute vrste usmenog prevoda primenjuju za tačno određeni tip događaja. A ako to iziskuju uslovi, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po naročito povoljnim cenama.

Kompletnu obradu audio i video sadržaja svih vrsta, počev od reklamnih poruka i emisija, pa do serija i filmova, takođe omogućavamo zainteresovanim klijentima, što znači da će oni uz njihov prevod sa švedskog jezika na japanski, takođe da dobiju i uslugu njihovog titlovanja ili sinhronizovanja. A naši stručnjaci su u mogućnosti da prevedu i tekstualne sadržaje na zahtev klijenata i to ma koliko da je njihova tematika kompleksna. Takođe, oni prevode i članke iz novina, zatim sve vrste sadržaja iz oblasti interneta (softveri, online prodavnice, sajtovi, katalozi i ostalo), ali i one materijale koji su vezani za oblast književnosti, kao i marketinga (romani, poezija, beletristika, proza, reklamni plakati i flajeri, vizit kartice, PR tekstovi, brošure, katalozi i ostalo).

Po potrebi, klijentima omogućujemo i prevođenje sa švedskog jezika na japanski za udžbenike, ali i za mnoge druge sadržaje koje ovom prilikom nismo pomenuli. Naglašavamo da se za pomenute materijale ne zahteva dostavljanje originala na uvid, a što znači da klijenti imaju na raspolaganju i slanje sadržaja na prevod preko mejla, čime maksimalno štede svoje, ali i vreme naših stručnjaka. A nakon što prevodilac i sudski tumač budu izvršili obradu dostavljenih sadržaja, klijentima možemo da isporučimo prevedene materijale takođe na mejl.

Profesionalni prevod online sadržaja sa švedskog na japanski jezik

Na zahtev klijenata vršimo i profesionalno prevođenje internet sadržaja sa švedskog jezika na japanski, a što najpre podrazumeva obradu web sajtova, ali i online kataloga, zatim programa i aplikacija, te web prodavnica i drugih sličnih materijala. A tokom obrađivanja ovih sadržaja, prevodilac i sudski tumač će da implementiraju i sva SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi prevedenim internet materijalima omogućili da poboljšaju poziciju u okviru globalne pretrage.

Svi oni klijenti koji su prevod sa švedskog jezika na japanski bilo koje vrste sadržaja prepustili nekome, a pritom dobijenim prevodom nisu zadovoljni, mogu da dobiju usluge lekture i korekture svih sadržaja koji su obrađeni na taj način, a koju u našem timu pružaju profesionalni lektori i korektori. Takođe, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa švedskog jezika na japanski. A zavisnosti od vrste događaja koji organizuje, oni mogu da primene najpre simultano i konsekutivno, ali i prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. Ne zaboravite da je najvažnije da imamo informacije o organizaciji samog događaja, kako bismo mogli da pripremimo ponudu i vrstu usmenog prevoda u potpunosti prilagodimo tim zahtevima. Naglašavamo i to da zainteresovanim klijentima omogućujemo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa švedskog jezika na japanski za tekstove, bez obzira da li su oni stručni ili će biti plasirani široj javnosti, sudski tumači i prevodioci mogu da ih u optimalnom roku obrade. A njihova tema može da se odnosi kako na oblast medicine, farmacije, obrazovanja, nauke i politike, tako i na oblasti finansija, ekonomije i prava, odnosno bankarstva, građevinske industrije i turizma. Naši stručnjaci obrađuju i tekstove koji se tiču oblasti menadžmenta, zatim informacionih tehnologija, psihologije i komunikologije, te sociologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, filozofije i drugih naučnih disciplina.

Prevođenje književnih dela sa švedskog jezika na japanski

Na zahtev klijenata vršimo i prevod dela književnosti sa švedskog na japanski jezik, a to uključuje najpre obradu romana, odnosno proznih i poetskih dela, kao i beletristike.

Sudski tumači i prevodioci, pored toga mogu da obrade i udžbenike, ali i bilo koju vrstu časopisa, odnosno novinske članke. A u mogućnosti smo da vam ponudimo i prevod sa švedskog na japanski jezik za sadržaje iz oblasti marketinga, tako da će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku da obrade ne samo vizit karte, reklamne plakate, flajere i letke, već i PR tekstove i brošure, ali i kataloge i ostale sadržaje čija namena je reklamiranje.

Nudimo vam i kompletnu obradu kako video, tako i audio sadržaja, počev od reklamnih poruka, preko emisija i serija, pa do filmova svih žanrova. Naglašavamo i to da se u našem timu nalaze i oni stručnjaci koji mogu da izvrše sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih video i audio sadržaja, tako da ćete dobiti njihovu kompletnu obradu na jednom mestu.

Prevođenje dokumentacije za tendere sa švedskog na japanski jezika

Kada su vam potrebni prevodi tenderske dokumentacije sa švedskog jezika na japanski, morate znati da vas u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje usluga koju pružaju i prevodioci i sudski tumači, to jest kompletna obrada ove vrste dokumentacije. Zapravo se radi o tome da ćemo izvršiti najpre njen prevod, a zatim i overu, ali pečatom sudskog tumača, te je neophodno da vi samostalno izvršite proveru u nadležnim institucijama u vezi sa sastavljanjem Apostille pečata na konkretna dokumenta. U obavezi smo da naglasimo da ovu vrstu overe, koja ne važi za sva dokumenta, ne mogu da izvrše naši stručnjaci, pa je iz tog razloga i preporuka da samostalno dobijete ove podatke, kako biste izbegli nepotrebno gubljenje novca i vremena, jer na osnovu tih informacija će se tačno znati gde prvo treba da odnesete dokumenta i uopšteno, kako će teći njihova obrada.

Prevodilac i sudski tumač mogu da urade prevod sa švedskog jezika na japanski i za mnoge druge tipove dokumentacija, to jest za sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. A najpre se to odnosi na ličnu dokumentaciju (uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, krštenica, venčani list, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna i vozačka dozvola i ostala), a zatim i na poslovnu (rešenje o osnivanju pravnih lica, osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, poslovne odluke i izveštaji i druga), ali i na sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i tenderske, tako i tehnićke i medicinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta).

Možemo da uradimo i prevod u navedenoj kombinaciji jezika za sve tipove kako saglasnosti, potvrda i izjava, tako i uverenja, odnosno za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga slična dokumenta).

Bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja ili nauke, takođe ćemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika. A sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i različite vrste pravnih akata, kao što je, na primer punomoćje za zastupanje, kao i sve tipove licenci, zatim tekovine Evropske Unije, ali i ugovore i sertifikate, te sudske žalbe, presude, odluke, tužbe i rešenja i druga dokumenta koja se odnose na oblast sudstva i prava.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje