Prevod sa švedskog jezika na pakistanski

Besplatni online prevod sa švedskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa švedskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa švedskog jezika na pakistanski

S obzirom na to da su u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford u brojnim gradovima širom Srbije zaposleni i sudski tumači i prevodioci, klijentima su na raspolaganju i direktni prevodi dokumenata sa švedskog na pakistanski jezik i usluga njihove overe, koja je predviđena zakonom. Naime, navedeni postupak obrade važi samo za dokumenta, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da su u potpunosti isti prevod i original.

Od svakog klijenta, kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta u datoj jezičkoj kombinaciji se zahteva da na uvid sudskom tumaču dostavi originale. Osim što ih može u predstavništvo ove institucije doneti lično, ima mogućnost i da ih pošalje preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije" ili da određenu kurirsku službu zaduži za isporuku.

A uz to što mogu kompletno obraditi sadržinu građevinske i poslovne, odnosno lične i tenderske, kao i tehničke dokumentacije, sudski tumač i prevodilac mogu i sve tipove pravnih akata u datoj varijanti jezika prevesti, a potom i overiti.Prevođenje sa švedskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na švedski

Na zahtev klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama sa švedskog na pakistanski jezik, a u kom slučaju će pomenuti stručnjaci izuzev potvrda svih vrsta, kompletno da obrade i uverenja, kao i izjave i saglasnosti.

Naglasićemo i to da klijenti mogu zahtevati obradu bilo kog sadržaja, koji je vezan kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje. Zapravo će članovi tima svake poslovnice ove institucije prevesti u pomenutoj varijanti jezika i overiti svaki pojedinačni dokument ili sadržinu celokupne dokumentacije, ali je neophodno da na uvid budu prethodno dostavljeni originali.

Pečat poznat pod nazivom Apostille mora biti stavljen na dokumenta, a za koja to definiše zakon, a uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci, koje pomenuta institucije zapošljava, nisu za njegovo stavljanje na bilo koja dokumenta nadležni, to podrazumeva da je vlasnik dokumenata u obavezi podatke o tome potpuno samostalno da pribavi. U principu, informacije o overi Haškim pečatom, a kako je njegov drugačiji naziv, su dostupne u okviru nadležnih institucija, što su u ovom slučaju osnovni sudovi Republike Srbije. Trebalo bi da vlasnik dokumenata zatraži podatke o tome da li navedeni pečat mora na dokumenta, za koja zahteva prevod sa švedskog na pakistanski jezik da bude stavljen, a bude li dobio informaciju da je nadovera obavezna, mora pitati i u kom trenutku se pomenuti pečat stavlja, to jest da li pre zvaničnog prevoda i overe sudskog tumača ili tek nakon što te usluge budu bile pružene.Očekuje se da vlasnik dokumenata odluči da li će ih po završetku prevoda i overe lično preuzeti u samoj poslovnici ili mu, pak više odgovara opcija da nadležna kurirska služba izvrši njihovu isporuku na željenu adresu. Posebno moramo naglasiti da klijenti koji budu izabrali drugu ponuđenu opciju, dobijaju informacije o njenoj ceni od nadležnih u službi za dostavu.

Pomenuti stručnjaci mogu obraditi i mnoge druge materijale u pisanoj formi, ali i na zahtev klijenata izvršiti usluge usmenog prevoda, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno zainteresovanima.

Konsekutivno prevođenje sa švedskog jezika na pakistanski

Zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koje klijenti žele da angažuju za usmeni prevod sa švedskog na pakistanski jezik, moraju prvo biti informisani o tome na kojoj tačno lokaciji će određena manifestacija da bude održana, a zatim i koliko je organizator dana predvideo da ona traje, odnosno koliko ukupno ljudi bi trebalo da joj prisustvuje. Razlog zbog koga prevodioci i sudski tumači te informacije moraju posedovati je vrlo jednostavan, pošto oni izuzev već pomenutog konsekutivnog, u datoj varijanti jezika izvršavaju i prevođenje uz pomoć šapata, ali isto tako i simultani prevod. Samim tim što su sve tri vrste usluge dostupne, se mora definisati prava ponuda, odnosno izabrati ona koja će ostvariti zahteve kako organizatora događaja, tako isto i apsolutno svakog učesnika kome je ta vrsta prevoda potrebna. Zato se zahteva da zainteresovani najpre podatke o tome dostave na propisan način, a napominjemo da će u ponudu biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, u slučaju da ovi stručnjaci odaberu primenu te vrste usmenog prevoda.

Pored toga što mogu stručne, odnosno popularne tekstualne materijale da prevedu, a čija tematika može da se odnosi kako na svaku granu prirodnih naučnih disciplina, tako isto i na bilo koju temu iz domena društvenih nauka, ovi stručnjaci će u navedenoj varijanti jezika prevesti i udžbenike, a potpuno svejedno koliko da su oni obimni i kompleksni, te nevezano za to kojom tačno tematikom se bave.

Valjalo bi istaći i informaciju da prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika mogu da obrade i časopise, a biće izvršeni i direktni prevodi članaka iz novina sa švedskog na pakistanski jezik. Isto tako oni mogu da prevedu i književna dela iz domena poezije, ali i romane, zatim dela beletristike i svako drugo prozno delo književnosti.

Kada klijenti budu zahtevali prevod u datoj jezičkoj kombinaciji za marketinške materijale, moraju biti informisani o tome da članovi tima svake poslovnice navedene specijalizovane institucije imaju ne samo znanja vezano za obradu takvih sadržaja, nego i relevantno radno iskustvo. Iz tog razloga i naglašavamo da će oni implementirati pravila marketinga tom prilikom, te uz njihovo maksimalno poštovanje unaprediti kvalitet prevoda kako reklamnih letaka i flajera, tako isto i kataloga, odnosno brošura i PR tekstova, ali i plakata, a podrazumeva se da će u datoj varijanti jezika oni prevesti i vizit kartice, kada bude bilo zahtevano.

Podatak da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu web materijala je vrlo važno istaći, zato što oni nakon što izvrše direktno prevođenje internet sadržaja sa švedskog na pakistanski jezik, primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation). Ipak, da ne bude zabune, moramo napomenuti da je u pitanju vrlo važna usluga za buduće pozicioniranje prevedenih materijala, zato što se njihova sadržina maksimalno profesionalno usklađuje sa pravilima koja podrazumeva web pretraga. Iz tog razloga i naglašavamo da bi u optimalnom roku, a nakon što zvanično budu na internet postavljeni, web sajtovi i programi, ali i online katalozi, zatim internet prodavnice i aplikacije, te mnogi drugi online sadržaji, trebalo da budu naročito dobro pozicionirani.

S obzirom na to da ova institucija omogućuje klijentima i samo uslugu overe dokumenata, a kada klijenti već donose izrađene prevode, tada može doći do određene poteškoće. Naime, sudski tumač je obavezan da uporedi sadržinu originalnog dokumenta sa prevedenim i da utvrdi koja razlika između njih postoji. Ukoliko bude pronašao neke greške, predložiće postupak korekture i lekture, što je usluga takođe dostupna u bilo kom predstavništvu pomenute institucije. Naravno da će korektori i lektori redakturu izvršiti i za bilo koji drugi materijal, a koji je prethodno preveden neprofesionalno i u kome postoje određene greške, koje će tom prilikom ispraviti.

U svakoj poslovnici ove institucije su, naravno sudski tumači i prevodioci zaposleni, ali i mnogobrojni stručnjaci, koji će izvršiti na zahtev klijenata sinhronizaciju i titlovanje svih video ili audio materijala. Upravo to i jeste razlog zašto naglašavamo da klijenti, koji zahtevaju direktan prevod emisija sa švedskog na pakistanski jezik, a bez obzira da li se radi o informativnim ili obrazovnim, odnosno dečijim ili zabavnim, mogu na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu, te praktično vrlo brzo prezentovati konkretne materijale. Sve to isto se odnosi i na obradu serija, a pomenuti stručnjaci mogu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji i igrane filmove različitih žanrova, ali isto tako i animirane, kao i reklamne poruke, crtane i dokumentarne filmove, to jest bilo koji video ili audio sadržaj, a koji klijent bude neposredno pre toga na obradu dostavio.

Direktni prevodi punomoćja za zastupanje sa švedskog na pakistanski jezik

Bilo koji pravni akt, izuzev već navedenog će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji najpre da prevedu, a potom će i overu za taj dokument izvršiti, pošto tako predviđa zakon, koji je trenutno na snazi. Takvim postupkom obrade će klijentima omogućiti da dobiju prevod dokumenata sa švedskog jezika na pakistanski, koji je validan sa pravnog i zakonskog stanovišta, što znači da će imati pravo da ga koriste u različitim situacijama i to kao i bilo koji drugi dokument.

Postupak koji je prethodno opisan je usaglašen sa važećim zakonom, a podrazumeva se da sudski tumač upoređuje sadržinu prevoda sa originalom, pa iz tog razloga klijent mora prilikom dostavljanja sadržaja na obradu i originale da priloži.

Inače se za pojedina dokumenta zahteva i izvršenje nadovere, a u kom slučaju se na njih stavlja Haški, to jest takozvani Apostille pečat. S obzirom na to da zaposleni u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford za taj postupak nemaju nadležnost i dozvolu, njihova obaveza nije da informišu klijenta o tome. Zato se preporučuje da vlasnik dokumenata kontaktira u svom gradu službe osnovnog suda i raspita se o svim detaljima vezano za nadoveru.

Uz već navedeni dokument, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i tekovine Evropske Unije, zatim sudske tužbe i licence, kao i ugovore i sudske žalbe i rešenja, ali i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda, kao i sudske odluke, sertifikate i sva ostala pravna akta.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata obraditi i lična dokumenta (pasoš, radna dozvola, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih i ostala), a biće izvršeno i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa švedskog jezika na pakistanski (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja zvanično u sastav tog tipa dokumentacija ulaze).

Svakako je važno napomenuti i to da izjave svih vrsta, kao i potvrde i uverenja, te saglasnosti, članovi tima svake poslovnice navedene specijalizovane institucije po zahtevu klijenata mogu najpre u toj varijanti jezika da prevedu, a potom i da primene pravila overe. U tom slučaju klijenti će, između ostalog dobiti kompletno obrađenu potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga nepomenuta dokumenta, a koja će kasnije predati nadležnim institucijama po potrebi.

Ukoliko to bude bilo zahtevano, biće izvršeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa švedskog jezika na pakistanski, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac obraditi i mnoga druga dokumenta iz oblasti obrazovanja (prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi i sva ostala nenavedena dokumenta).

Isto tako moramo napomenuti da ovi stručnjaci mogu rezultate naučnih istraživanja u skladu sa zahtevima i pravilima da prevedu i overe, ali i naučne radove, zatim naučne patente i uopšteno govoreći, svaki drugi sadržaj, koji je vezan samo za nauku.

Naravno da će poslovnu dokumentaciju, takođe po zahtevu klijenata oni da obrade u skladu sa pravilima. Prvenstveno mislimo na osnivački akt preduzeća, zatim na statut preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, a biće izvršeni i direktni prevodi poslovnih odluka i faktura za švedskog jezika na pakistanski, odnosno finansijskih poslovnih izveštaja i godišnjih, kao i revizorskih i generalno rečeno, svih ostalih dokumenata koja su vezana za poslovni proces preduzetnika i pravnog lica, te su svrstana u poslovnu dokumentaciju.

Napomenuli bismo i to da građevinske projekte mogu sudski tumači i prevodioci prema važećim pravilima da obrade, a takođe se podrazumeva da će laboratorijske analize tehničkih uzoraka prevesti u datoj kombinaciji i overiti, kao i deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, ali i svaki drugi dokument, koji ovom prilikom nije pomenut, a zvanično se smatra delom kako dokumentacije za tendere, tako isto i tehničke i građevinske.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje