Prevodi sa švedskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na srpski jezik

Za online prevod sa švedskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

 

Svi sudski tumači i prevodioci za švedski jezik koji su zaposleni u bilo kojoj od mnogobrojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford su u prilici da na zahtev klijenata izvrše i prevođenje sa švedskog jezika na srpski i to za bilo koju vrstu sadržaja.

Oni, takođe mogu klijentima da ponude i usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika, te da u skladu sa zahtevima samog događaja koji klijenti organizuju, primene ili simultano, odnosno konsekutivno ili, pak prevođenje uz pomoć šapata. Svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta i to po cenama koje su naročito pristupačne. Klijentima nudimo i uslugu redakture, koja se primenjuje na sve one sadržaje za koje je neko već uradio prevod sa švedskog jezika na srpski, ali to ipak nije učinio dovoljno profesionalno, pa je neophodno ispraviti sve greške koje se u takvim sadržajima nalaze, a što će učiniti lektor i korektor, inače članovi našeg tima.

A uz kompletnu obradu dokumenata svih vrsta, klijentima omogućujemo isto tako i kompletnu obradu audio i video materijala, što se prvenstveno odnosi najpre na prevođenje sa švedskog jezika na srpski za igrane filmove, ali i za dokumentarne, crtane i animirane, kao i za filmove svih drugih vrsta. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i serije, ali i sve vrste emisija (obrazovne, informativne, zabavne, dečije i druge), kao i reklamne poruke i mnoge druge audio i video sadržaje, a zatim njihovu obradu preuzimaju profesionalci zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje, te tako klijentima pružamo priliku da dobiju kompletno obrađene sadržaje, koje mogu da emituju gde god žele.

Uz to, sudski tumač i prevodilac obrađuju na zahtev klijenata i stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje, ma koja da je njihova tema, te bez obzira koliko su složeni i dugi, kao i romane, dela proze, ali i poezije, odnosno beletristiku i mnoge druge književne vrste. Oni, takođe vrše i prevođenje sa švedskog jezika na srpski i za udžbenike, ali i za materijale iz oblasti marketinga, odnosno za sve vrste novinskih članaka i časopisa, a po potrebi prevode i internet sajtove i ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta (web katalozi, aplikacije, online prodavnice, programi i ostalo).Prevođenje sa švedskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na švedski

Kao što smo već naveli, klijentima nudimo i kompletnu obradu svih tipova dokumenata, a što se najpre odnosi na ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama ( sve vrste izjavam saglasnosti, uverenja i potvrde), ali i na lična dokumenta (pasoš, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, krštenica, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, venčani list, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola i ostala). Naši stručnjaci, takođe mogu da urade i prevod sa švedskog jezika na srpski za poslovnu dokumentaciju (fakture, revizorski i finansijski poslovni izveštaji, rešenja o osnivanju pravnih lica, statuti preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke i ostalo), kao i za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, diplomski i seminarski radovi, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi i mnoga druga).

Ako je potrebno našim klijentima, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sva pravna akta, počev od punomoćja za zastupanje, te svih vrsta ugovora i sudskih presuda, preko sudskih žalbi, rešenja odluka i tužbi, pa do tekovina Evropske Unije. A obrađuju i sva dokumenta koja čine građevinsku i tendersku, odnosno medicinsku i tehničku dokumentaciju (građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih tipova dokumentacija).

Podrazumeva se da je sve što smo pomenuli samo manji deo ponude dokumenata za koja možemo da uradimo prevod sa švedskog jezika na srpski, a klijenti koji imaju ovaj zahtev moraju najpre da nam na uvid dostave originalne sadržaje, kako bi mogla da bude urađena overa sudskog tumača i na taj način dobiju dokument koji je potpuno pravno validan. Radi se o tome da sudski tumač upoređuje prevod i originalan dokument, ne bi li utvrdio da su u pitanju istovetni sadržaji, pa tek kada je siguran da između njih nema nikakve razlike, on stavlja svoj pečat na prevod, čime potvrđuje da je njegova sadržina verna originalu, te da se može koristiti u praksi.Jedina situacija kada se ovaj način obrade dokumenata ne smatra dovoljnim jeste ako se za neki dokument zahteva overa Apostille pečatom, koji nosi naziv i haški pečat. Inače, za ovu vrstu overe ni u kom slučaju nisu nadležni prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, pa samim tim nemaju obavezu da klijentima daju detalje o njemu, ali će sasvim sigurno izaći u susret njihovim zahtevima, te ih uputiti na one državne institucije koje su zadužene za overu haškim pečatom, a što su zapravo posebne službe u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Upravo tamo svi klijenti treba da pribave informacije o tome da li je Apostille pečat obavezan za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na srpski, te ako jeste da pitaju da li se ova vrsta overe vrši na samom početku obrade konkretnog dokumenta, pa se on zatim donosi našim stručnjacima na dalju obradu ili se Apostille pečat na njih stavlja tek pošto prevodioci i sudski tumači završe svoj deo posla. Od svih ovih podataka zavisi i sam tok obrade konkretnog dokumenta, a što umnogome zainteresovanim klijentima štedi vreme.

Kada su u pitanju prevodi sa švedskog jezika na srpski za bilo koju vrstu sadržaja koji ne podrazumevaju i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica (sudski tumač), čitava komunikacija između klijenata i naših stručnjaka može da bude izvršena i preko mejla, kako bi se postupak ubrzao, to jest i oni nama šalju sadržaje na prevod, a i mi njima prevedene upravo elektronskim putem.

Slanje dokumenata na obradu je nešto drugačije, budući da se iziskuje dostavljanje originalnih sadržaja na uvid, pa je klijentima na raspolaganju slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, te lično dostavljanje u jednu od naših poslovnica ili slanje putem kurirske službe. A po završetku prevoda i overe dostavljenih dokumenata, klijenti biraju da li žele da ih lično preuzmu u našoj poslovnici koja im je najbliža ili žele da im pošaljemo obrađene sadržaje na određenu adresu. Ako im više odgovara druga opcija, moraju da znaju da se ova usluga naplaćuje nezavisno od prevoda i overe, budući da će je izvršiti kurirska služba sa kojom imamo saradnju i njena cena zavisi od te službe, a klijent je u obavezi da plaćanje izvrši prilikom isporuke, odnosno preuzimanja pošiljke.

U slučaju kada im je potrebno hitno prevođenje sa švedskog jezika na srpski za ma koji dokument, klijentima je dopušteno da sadržaje prvo pošalju preko mejla, kako bi prevodioci i sudski tumači bili u prilici da izađu u susret njihovim zahtevima i urade prevod u kratkom roku, a odmah zatim su dužni i da ispoštuju pravilo o dostavljanju originala na uvid, stim što se zahteva da to bude najbrži od svih načina koje smo opisali.

Prevod tekovina Evropske Unije sa švedskog jezika na srpski

Da bismo našim klijentima omogućili kompletnu obradu tekovina Evropske Unije, mi najpre nudimo njihovo prevođenja sa švedskog na srpski jezik, a odmah zatim i overu prevoda pečatom sudskog tumača, pa tako naši klijenti dobijaju u optimalnom roku tekovine Evropske Unije koje su najpre prevedene u ovoj kombinaciji jezika, odnosno koje mogu, kada god je to potrebno da se predaju svakoj nadležnoj službi, budući da posedovanjem pečata sudskog tumača prevodi dobiju status pravno važećeg dokumenta.

A prevodioci sudski tumači u našem timu obrađuju i ostala pravna akta, što se najpre odnosi na prevod sa švedskog na srpski jezik za punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i sve vrste ugovora, ali i za sertifikate i licence svih vrsta. Prevodimo i sudske žalbe, ali i odluke, odnosno tužbe, rešenja i presude i mnoga druga pravna akta. Takođe na zahtev klijenata radimo i prevod u ovoj kombinaciji za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest za bilo koju vrstu kako potvrda i saglasnosti, tako i izjava, ali i uverenja. Sudski tumači i prevodioci, između ostalog rade i prevod sa švedskog na srpski jezik za uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, odnosno saglasnosti za zastupanje, kao i za potvrde kako o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, tako i za potvrde o stalnom zaposlenju, ali i o stanju računa u banci i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Prevodimo i građevinsku dokumentaciju, odnosno tehničku i tendersku, ali i lekarske nalaze, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. A po potrebi, prevodilac i sudski tumač mogu da urade najpre direktan prevod sa švedskog na srpski jezik, a zatim i overu diploma i dodataka diplomi, kao i za mnoga druga dokumenta koja su isključivo vezana za obrazovanje (prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima i ostala), kao i za dokumenta iz oblasti nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i radovi i druga lična dokumenta).

Na zahtev klijenata, takođe vršimo i prevođenje sa švedskog na srpski jezik kako za ličnu kartu, krštenicu i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, tako i za potvrdu o prebivalištu, zatim dozvolu za boravak i uverenje o državljanstvu, ali i za umrlicu, venčani list i radnu dozvolu i ostala dokumenta, koja nisu navedenaovom prilikom, a smatraju se ličnim.

Ne zaboravite da je neophodno prilikom slanja sadržaja na prevod, u ovom slučaju svakako da dostavite i originalna dokumenta, koja koriste sudski tumači u toku procesa overe, kao i da se raspitate u okviru nadležnih institucija o potrebi za stavljanjem Apostille pečata na njih.

Prevođenje tekstova iz oblasti politike sa švedskog na srpski jezik

Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu da izvrše i prevod političkih tekstova sa švedskog jezika na srpski. Oni će naravno da prevedu i stručne, ali i popularne tekstove i to ne samo iz oblasti politike, već i iz mnogih drugih oblasti. A to podrazumeva, na prvom mestu prevođenje sa švedskog jezika na srpski za tekstove iz oblasti finansija i ekonomije, odnosno bankarstva, psihologije, prava i filozofije, kao i na one tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, komunikologije i građevinske industrije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, farmacije i ostalih naučnih disciplina.

U našem timu su i lektori i korektori koji klijentima nude redakturu onih sadržaja koje je neko pokušao da prevede u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije uradio u skladu sa pravilima srpskog jezika, a nije se pridržavao ni pravila prevodilačke struke, pa je neophodno da se isprave konkretne greške.

Kada je potrebno, klijentima omogućujemo i prevođenje sa švedskog jezika na srpski za sadržaje iz oblasti marketinga, te obrađujemo najpre vizit kartice, kataloge i reklamne letke, ali i plakate i PR tekstove, odnosno reklamne flajere, brošure i mnoge druge slične sadržaje. A kako su naši prevodioci i sudski tumači usko specijalizovani za obradu marketinških materijala, te su upoznati sa pravilima marketinga, oni će reklamnu poruku prilagoditi duhu srpskog jezika i na taj način izvršiti osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja. A to znači da će svim onim potencijalnim kupcima proizvoda koji se reklamira, odnosno korisnicima usluga, a kojima je srpski jezik maternji, pružiti mogućnost da se sa njima na pravilan način upoznaju i da počnu da ih kupuju, odnosno koriste konkretne usluge.

Kompletnu obradu filmova svih žanrova, takođe nudimo zainteresovanim klijentima, tako da ih očekuju najpre njihovi prevodi sa švedskog jezika na srpski, a zatim i titlovanje ili sinhronizovanje prevedenih filmova. Oni, naravno po potrebi obrađuju i serije, ali i reklamne poruke, te emisije za decu, kao i informativne i obrazovne emisije i sve ostale vrste audio i video sadržaja.

Prevod romana sa švedskog jezika na srpski

Prevodi romana sa švedskog na srpski jezik spadaju takođe u red usluga koje zainteresovanim klijentima omogućuju prevodilac i sudski tumači i to u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Osim romana, oni prevode i prozna, kao i poetska dela, odnosno beletristiku i mnoga druga književna dela, ali isto tako i udžbenike i sve vrste časopisa, te članke iz novina. Zainteresovanim klijentima pružamo i profesionalni prevod sa švedskog na srpski jezik za internet sajtove, ali i za ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a najpre se misli na različite programe i aplikacije, odnosno online kataloge i prodavnice, te druge sadržaje iz ove oblasti. Naglašavamo i to da sudski tumač i prevodilac poznaju pravila optimizovanja sadržaja za web pregledače, tako da će prilikom njihovog obrađivanja da se pridržavaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi obrađenim sadržajima omogućili da imaju još bolju poziciju na internetu.

Ako naši klijenti organizuju neki događaj gde će biti prisutni i učesnici kojima je švedski jezik maternji, odnosno oni koji se njime koriste, možemo da im ponudimo i usmeno prevođenje sa švedskog na srpski jezik. A tom prilikom, sudski tumač i prevodilac će na osnovu informacija o konkretnom događaju da primene ili konsekutivni ili simultani, odnosno prevod uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. Onim klijentima za čiji događaj se primenjuje baš simultano prevođenje, možemo da ponudimo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na švedski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje