Prevodi sa švedskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na finski jezik

Za online prevod sa švedskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Sudski tumači i prevodioci u svakoj poslovnici Akademije Oxford, koje se nalaze na preko 20 lokacija u zemlji, klijentima nude i direktno prevođenje sa švedskog jezika na finski, ali i niz dodatnih usluga koje su vezane za prevod sadržaja u ovoj kombinaciji jezika. Sve to se na prvom mestu odnosi na uslugu koja podrazumeva obradu sadržaja u pisanom obliku, mada su naši stručnjaci osposobljeni i za simultano i konsekutivno, kao i za prevođenje uz pomoć šapata sa švedskog jezika na finski. A u okviru ove usluge, svim onim klijentima kojima odgovara upravo ta vrsta prevoda, možemo da omogućimo i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima.

Uz to postoji i dodatna usluga tokom obrade audio i video sadržaja, a koja uključuje njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Takođe, na zahtev klijenata možemo da uradimo i redakturu onih materijala koje je neko već prevodio u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali to ipak nije uradio u skladu sa pravilima koja nalaže prevodilačka struka, pa je važno ispraviti te greške što će svakako da učine profesionalni korektor i lektor, inače takođe članovi našeg tima.

Uz to, sudski tumač i prevodilac klijentima mogu da ponude i obradu tekstualnih materijala bez obzira da li su u pitanju oni namenjeni javnom plasiranju ili je reč o stručnim sadržajima, ali i članaka iz novina, odnosno književnih dela, te svih vrsta časopisa i udžbenika. A pored toga, oni obrađuju i materijale iz oblasti marketinga, ali i one koji su veze koji su vezani za Internet, što se prvenstveno odnosi na internet sajtove, kao i na web kataloge i softvere, odnosno online prodavnice i druge slične sadržaje.Prevod sa švedskog na finski
Prevod sa finskog na švedski

Na zahtev klijenata možemo da uradimo i direktan prevod sa švedskog jezika na finski za bilo koju vrstu dokumenata, tako da prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju najpre prevođenje onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, ali i poslovne, medicinske, građevinske i lične dokumentacije. A oni, takođe obrađuju i dokumenta koja čine dokumentaciju za tender, odnosno tehničku dokumentaciju, ali i sva ona dokumenta koja se tiču nauke i obrazovanja, kao i ona koja su vezana za oblast prava i sudstva.

Prilikom obrade pomenutih dokumenata se vrši prvo njihov prevod sa švedskog jezika na finski, a potom i overa, za koju su u ovom slučaju zaduženi sudski tumači. A da bi oni mogli da urade svoj deo posla, klijenti moraju da obezbede i originalna dokumenta, koja su potrebna sudskim tumačima na uvid. Dostavljanje originala mogu da izvrše ili slanjem preko “Pošte Srbije” preporučeno, to jest preko kurirske službe, odnosno da izvrše njihovo lično dostavljanje u našu najbližu poslovnicu. A sve ostale materijale za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača, klijenti mogu da pošalju preko mejla, te ukoliko im tako bude odgovaralo na isti način možemo i mi njima da pošaljemo prevedene sadržaje.

Prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta klijentima možemo da pošaljemo na adresu preko kurirske službe ili da im omogućimo da ih lično preuzmu u našoj najbližoj poslovnici. Slanje obrađenih dokumenata na adresu je usluga koja se naplaćuje odvojeno od osnovne i to u skladu sa cenovnikom koji je prisutan u toj kurirskoj službi.Takođe moramo da naglasimo i da prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata vrše hitan prevod sa švedskog jezika na finski za dokumenta, ali u tim situacijama oni imaju dozvolu da ih prvo pošalju preko mejla, a da odmah zatim i to na najbrži način dostave i originale na uvid.

Kod prevoda dokumenata je vrlo važno napomenuti i to da postoje ona dokumenta za koja se mora uraditi i dodatna overa, to jest na koja treba staviti Apostille, to jest pečat koji još nosi naziv i haški. A ovaj pečat se na konkretna dokumenta stavlja u okviru službe koja se nalaze u osnovnim sudovima u našoj zemlji, te bi tu trebalo klijenti i da se raspitaju. A pod tim se podrazumeva da pitaju prvo da li je haški pečat obavezan za ta dokumenta za koje su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na finski, te da zatim pitaju i da li ga prvo obrađuju prevodilac i sudski tumač, pa se onda stavlja haški pečat ili se, ipak Apostille stavlja na početku, a onda se taj dokument donosi nama na obradu.

Prevodi serija sa švedskog na finski jezik

Uz prevođenje serija sa švedskog jezika na finski, Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima može da ponudi i njihovo titlovanje, ali ukoliko je to potrebno možemo da izvršimo i njihovu sinhronizaciju.

Pored toga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i reklamne poruke, ali i informativne, odnosno dečije, obrazovne, zabavne i sve druge vrste emisija, kao i filmove različitih žanrova. A na zahtev klijenata možemo da uradimo i prevod sa švedskog jezika na finski za dela književnosti, ali i za različite vrste časopisa, te udžbenike i članke iz novina.

Isto tako, svim onim klijentima koji već imaju urađene prevode u ovoj kombinaciji jezika i to za apsolutno bilo koji tip materijala, a njihovim kvalitetom nisu u potpunosti zadovoljni, omogućujemo usluge njihove lekture i korekture, koje će da izvrše profesionalni korektori, odnosno lektori u našem timu i da prevedene sadržaje obrade u potpunosti u skladu sa pravilima koja navodi najpre prevodilačka struka, ali i u skladu sa onim pravilima koja važe u finskom jeziku, kako bi klijentima omogućili kvalitetno obrađene bilo koje vrste sadržaja.

Prevođenje sa švedskog jezika na finski za web sadržaje takođe spada u oblast rada naših stručnjaka. A prilikom obrade web sajtova, prevodilac i sudski tumač će da primene i SEO pravila (Search Engine Optimisation) kako bi mi pružili mogućnost da se još bolje pozicioniraju na internetu. Naravno, ako ima potrebe oni mogu da prevedu i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju ili program, ali i online prodavnice, kataloge i sve ostale sadržaje iz ove oblasti.

Usmeno prevođenje sa švedskog jezika na finski

Kada je klijentima potreban usmeni prevod sa švedskog na finski jezik moraju da znaju da prevodilac i sudski tumač u svakoj preko 20 poslovnica Akademije Oxford mogu da im ponude sve tri vrste ove usluge. A pod tim se misli najpre na konsekutivno i simultano prevođenje, ali isto tako i na prevod uz pomoć šapata, za koji su naši stručnjaci takođe specijalizovani. Uzevši u obzir da se svaka od navedenih vrsta ove usluge primenjuje tokom tačno određenog tipa događaja, to isključivo od dobijenih informacija zavisi koju će uslugu naši stručnjaci tom prilikom da primene. Baš iz tog razloga se od klijenata zahteva da nas informišu kako o trajanju konkretnog događaja, tako i o njegovoj organizaciji, odnosno o broju učesnika i prostoru u kome treba da se održi. Samo na osnovu svih tih podataka pripremamo ponudu u koju, po potrebi uvršćujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Onda kada je potrebno klijentima, nudimo i direktan prevod sa švedskog na finski jezik za materijale koji su primarno namenjeni reklamiranju različitih proizvoda, usluga ili neke kompanije. A prevodilac i sudski tumač, između ostalog obrađuju i PR tekstove, odnosno vizit kartice, brošure i flajere, ali i plakate i reklamne letke, kao i kataloge proizvoda i usluga, ma koliko da su oni kompleksni. Kako su naši stručnjaci apsolutno kvalifikovani za obradu reklamnih materijala, to klijenti mogu da budu sigurni da će oni konkretnu reklamnu poruku iz originalnih sadržaja, koja je uglavnom tako koncipirana da nije baš lako uočljiva običnom posmatraču, na najbolji način da prevedu na finski jezik. Na taj način će svim potencijalnim klijentima koji se služe tim jezikom da pruže mogućnost da se najpre dobro upoznaju sa onim što se reklamira, a zatim i da počnu da kupuju taj proizvod ili koriste uslugu koja se rekalmira na taj način.

Ako su klijentima potrebni prevodi sa švedskog na finski jezik za stručne ili popularne tekstualne sadržaja, a njihova tematika spada u red malo neobičnijih, nemaju nikakvog razloga za zabrinutost, jer sudski tumači i prevodioci koji su članovi našeg tima mogu da prevedu tekstove najrazličitije tematike. A osim onih koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i komunikologije, odnosno turizma, marketinga i filozofije, naši stručnjaci u optimalnom roku prevode i tekstove koji su vezani za oblast građevinske industrije, obrazovanja i finansija, ali i sociologije, informacionih tehnologija i prava, te bankarstva i još mnogo drugih naučnih disciplina, bez obzira da li se da li su oni vezane za oblast društvenih ili prirodnih nauka.

Prevod uverenja o državljanstvu sa švedskog jezika na finski

Sa švedskog na finski jezik u skladu sa potrebama, odnosno zahtevima naših klijenata sudski tumači i prevodioci u Akademiji Oxford obrađuju i uverenja o državljanstvu, ali i mnoga druga lična dokumenta (pasoš, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, radna dozvola, saobraćajna i ostala dokumenta iz ove grupe).

A sa švedskog na finski jezik klijentima ćemo da ponudimo i overu svih prevedenih dokumenata i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime ćemo im omogućiti da maksimalno uštede najpre svoj nova, ali i vreme, budući da ovakvom vrstom obrade oni u optimalnom roku i po povoljnim cenama, a na jednom mestu dobijaju dokument koji može da se koristi u svakoj situaciji. Zapravo, njemu pečat sudskog tumača daje pravno važnost, jer potvrđuje da je sadržina prevoda istovetna originalu. Zato i jeste bitno da nam svakako dostave i originalna dokumenta na uvid, a od njih se očekuje i da pribave sve potrebne podatke o overi haškim ili Apostille pečatom za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog na finski jezik.

Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno saglasnosti i uverenja svih vrsta, kao i izjave i potvrde (saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju i druga slična dokumenta), ali i sva pravna akta (ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, rešenja i presude, sertifikati, punomoćja za zastupanje, sudske tužbe i odluke, licence i druga dokumenta iz ove grupe).

Podrazumeva se da kada je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač obrađuju i poslovnu dokumentaciju, odnosno ona dokumenta koja ulaze u njen sastav, kao što su na primer rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke i fakture, ali i osnivački akti preduzeća, revizorski i finansijski poslovni izveštaji, statuti preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a odnose se na poslovanje pravnog lica.

Sem toga, možemo da uradimo i prevod sa švedskog na finski jezik, a potom i da overimo tako prevedena dokumenta i to sva ona koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija (tehnička, medicinska, tenderska i građevinska), kao i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke (naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i ostala). Naravno, klijentima omogućujemo i prevođenje sa švedskog na finski jezik kako za diplome i dodatke diplomi, tako i za potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, a naši sudski tumači i prevodioci po potrebi mogu da obrade i nastavne planove i programe fakulteta i prepise ocena, ali i diplomske, odnosno seminarske radove i sva druga nepomenuta dokumenta iz ove oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje