Prevođenje sa švedskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na španski jezik

Za online prevod sa švedskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford zahvaljujući tome što u svom timu ima vrhunske stručnjake za rad sa švedskim, ali i sa španskim jezikom, klijentima može da ponudi i direktno prevođenje sa švedskog jezika na španski i to najpre usmeno, a zatim i u pisanom obliku.

Usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji podrazumeva primenu svih tipova usluge, odnosno simultanog, konsekutivnog i prevoda pomoću šapata, a klijentima pružamo mogućnost i da dobiju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po naročito pristupačnim uslovima. A da bismo mogli da primenimo odgovarajuću vrstu prevoda, morate nam dostaviti sve potrebne informacije o konkretnom događaju, što se odnosi najpre na njegovo trajanje i podatke o broju učesnika, uključuju i podatke o prostoru u kome on treba da bude održan, ali i o njegovoj organizaciji, na osnovu čega i pripremamo najbolju moguću ponudu.

Zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i uslugu koja podrazumeva lekturu i korekturu onih sadržaja za koje postoji prevod sa švedskog jezika na španski, ali on nije kvalitetan. Naglašavamo da ovu uslugu vrše profesionalni lektor i korektor, koji imaju dovoljno iskustva u obradi najrazličitijih sadržaja.Prevod sa švedskog na španski
Prevod sa španskog na švedski

Naši stručnjaci, takođe vrše i prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za materijale koji su namenjeni reklamiranju kompanija, ali i usluga i proizvoda, a što podrazumeva prevođenje sa švedskog jezika na španski kako za reklamne flajere i letke, tako i za vizit kartice i kataloge, ali i reklamne plakate i PR tekstove, odnosno brošure i ostale slične materijale. Ako su vam potrebni prevodi sa švedskog jezika na španski za časopise, ne oklevajte da kontaktirate našu poslovnicu koja vam je najbliža, a možemo da vam ponudimo i obradu članaka iz novina, odnosno udžbenika i književnih dela te svih tekstualnih sadržaja, bilo koja da je njihova namena, tematika ili složenost.

Web sajtove, kao i ostale materijale koji su vezani za oblasti interneta takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač, a možemo da vam ponudimo i kompletnu obradu dokumenata. To zapravo uključuje najpre njihov prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, a zatim i uslugu overavanja prevoda, koju vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači, članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Kada preveden dokument sadrži i ovaj pečat, njime se potvrđuje da je sadržina prevoda u potpunosti verna originalnom dokumentu, a što znači da može da se preda svakoj nadležnoj službi, jer je sa zakonske tačke gledišta potpuno ispravan.

Osim ličnih dokumenata (krštenica, lična karta, potvrda o prebivalištu, pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, radna dozvola, saobraćajna i dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, venčani list je druga), naši stručnjaci obrađuju i poslovnu, ali i građevinsku, odnosno sve ostale vrste dokumentacija (tenderska, medicinska, tehnička i ostale). A pored toga, možemo da vam ponudimo i prevod sa švedskog jezika na španski za sva pravna akta, što uključuje najpre obradu različitih tipova sudskih presuda, odnosno rešenja, žalbi i tužbi, kao i odluka, a zatim i prevod punomoćja za zastupanje i ugovora, ali i tekovina Evropske Unije, te svih tipova kako licenci, tako i sertifikata.Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomu i dodatak diplomi, te prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, ali i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. Kada postoji potreba za tim, klijentima omogućujemo i direktan prevod sa švedskog jezika na španski kako za naučne radove, odnosno patente, tako i za diplomske, ali i seminarske i druge vrste radova.

Sve navedeno je deo ponude dokumenata i sadržaja za koje možemo da uradimo prevod u navedenoj kombinaciji jezika, tako da možete očekivati da prevodilac i sudski tumač na osnovu vašeg zahteva obrade apsolutno bilo koju vrstu sadržaja. A što se tiče obrade dokumenata, morate obratiti naročito pažnju na postupak slanja sadržaja na prevod, te da tom prilikom izvršite i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, kako bi mogla da bude izvršena usluga njihove overe u skladu sa zakonskim propisima.

Uz mogućnost da ih dostavite preko kurirske službe, možete i da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih lično donesete na našu adresu. A što se tiče slanja svih ostalih sadržaja koji ne podrazumevaju usluge overavanja, njih možete i da pošaljete i da dobijete obrađene preko mejla. Po završetku prevoda i overe dostavljenih dokumenata, klijenti biraju da li žele da ih lično preuzmu u našoj poslovnici ili žele da im budu isporučena na određenu adresu. Ipak, ovu uslugu moraju da plate odvojeno od prevoda i overe, jer nije uračunata u njihovu obradu, a plaćanje treba da izvrše prema cenovniku kurirske službe i to direktno kuriru kada budu preuzimali pošiljku.

Hitan prevod sa švedskog jezika na španski za bilo koji dokument podrazumeva da je klijentima omogućeno da prvo izvrše njegovo slanje preko mejla, a da zatim na jedan od opisanih načina dostave i originale na uvid.

Kod dokumenata je važno da klijenti znaju i da postoje ona koja zahtevaju dodatnu overu, odnosno na koja je neophodno staviti haški ili Apostille pečat, koji ne mogu da stave naši stručnjaci. Zato se i preporučuje da klijenti sami dobiju sve podatke o ovoj vrsti overe za konkretna dokumenta kako bi uštedeli svoje vreme, a to podrazumeva prvo da se raspitaju da li mora Apostille pečat da bude stavljen na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na španski, a ako mora onda treba da pitaju i u kom trenutku ga treba staviti, to jest pre ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane stručnjaka Akademije Oxford.

Prevod presuda o razvodu braka sa švedskog na španski jezik

Usluga koja se odnosi na prevođenje presuda o razvodu braka sa švedskog jezika na španski koju pružaju prevodioci i sudski tumači u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford se odnosi i na njihovu overu i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je u stvari sudski tumač, takođe zaposlen u ovoj instituciji.

Takođe, naši stručnjaci prevode i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i rešenja, odnosno sudskih žalbi, odluka i tužbi, a na zahtev klijenata mogu da urade i prevod sa švedskog jezika na španski kako za tekovine Evropske Unije i sve vrste ugovora, tako i za punomoćje za zastupanje, zatim različite tipove licenci, odnosno sertifikata i ostala pravna akta. A ako je to potrebno klijentima, u navedenoj jezičkoj kombinaciji vršimo i prevod, a zatim i overu za sve tipove dokumentacija, počev od poslovne i lične, preko građevinske i tenderske, pa do tehničke i medicinske. Kklijentima omogućujemo najpre prevod izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte i uverenja o državljanstvu, zatim i potvrda o prebivalištu, venčanog lista i umrlice, odnosno pasoša i svih vrsta dozvola (dozvola za boravak, vozačka, saobraćajna, radna dozvola i ostale). Prevodimo i rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture i poslovne izveštaje, kao i odluke, ali i statute preduzeća, zatim osnivačke akte i ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. Sem njih, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktno prevođenje sa švedskog jezika na španski, a potom i overu pečatom sudskog tumača i za lekarske nalaze, ali i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za rukovanje, kao i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno za svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Obrađujemo i sva ostala dokumenta koja nismo naveli, a ulaze u sastav svih pomenutih tipova dokumentacija.

Na zahtev klijenata radimo i prevod sa švedskog jezika na španski za nastavne planove i programe fakulteta, te za prepise ocena i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, a sudski tumači i prevodioci, po zahtevu obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, te rezultate naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, ali i mnogobrojna dokumenta koja nismo pomenuli, a vezana su za oblast obrazovanja, odnosno nauke.

Možemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedemo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što uključuje najpre prevođenje sa švedskog jezika na španski za bilo koju vrstu ne samo uverenja i saglasnosti, već i za izjave i potvrde (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostale).

Usmeno prevođenje sa švedskog na španski jezik

Prevodioci i sudski tumači mogu, kada je to potrebno klijentima da izvrše i usmeni prevod sa švedskog jezika na španski. A uzevši u obzir da mogu da klijentima ponude bilo koji tip ove usluge, to se zahteva da dobijemo sve informacije o konkretnom događaju. Ovo naglašavamo zato što naši stručnjaci rade kako prevod uz pomoć šapata, tako i simultani, odnosno konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji jezika, a budući da je svaka vrsta usmenog prevoda namenjena tačno određenom tipu događaja, to je i neophodno da saznamo najpre kako je zamišljena njegova organizacija, koliko ljudi će učestvovati, te koliko bi trebalo da traje i gde će se odvijati. Na osnovu toga će stručnjaci u našem timu da pripreme odgovarajuću ponudu, a po potrebi u nju mogu da uvrste i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sa švedskog jezika na španski, prevodilac i sudski tumač mogu da urade i prevodi za književna dela, kao i za udžbenike, a ako je potrebno mogu da prevedu čak i članke iz novina, odnosno sadržinu bilo koje vrste časopisa.

Pored pomenute usluge, a kada to zahtevaju klijenti, radimo i prevođenje sa švedskog jezika na španski za reklamne materijale. Obrađujemo ne samo kataloge i brošure, već i reklamne letke, plakate i vizit kartice, odnosno PR tekstove, reklamne flajere i druge slične materijale.

A u navedenoj kombinaciji jezika, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i web sadržaje, počev od sajtova, preko online kataloga, pa do različitih programa i aplikacija, odnosno web prodavnica. Zahvaljujući činjenici da naši stručnjaci poznaju pravila optimizovanja prevoda za internet pretraživače, to će oni u toku njihove obrade primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation) i na taj način pružiti mogućnost vlasnicima sajtova i drugih internet materijala da se njihovi prevodi sa švedskog jezika na španski još bolje pozicioniraju u okviru interneta.

Prevod turističkih tekstova sa švedskog jezika na španski

Tekstovi čija tema je vezana za oblast turizma, a za koje su klijentima potrebni prevodi sa švedskog na španski jezik, mogu da budu i stručni i popularni, a naši prevodioci i sudski tumači će ih obraditi u najkraćem roku. Oni takođe prevode i tekstove iz mnogih drugih oblasti, a sem onih koji su vezani za segment ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, farmacije i marketinga, te obrazovanja, medicine, komunikologije i nauke, prevode i one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti politike, ali i psihologije i ekonomije, odnosno sociologije, građevinske industrije i još mnogo drugih oblasti koje nismo naveli. Jednostavnije rečeno, nemate razloga za brigu ukoliko su vam potrebni prevodi tekstova sa švedskog na španski jezik, a njihova tema je nešto kompleksnija, jer će sudski tumač i prevodilac sasvim sigurno da ih obrade po najpovoljnijim uslovima.

Možemo da vam omogućimo i obradu onih sadržaja koje je neko pre nas pokušao da prevede u navedeno jezičkoj kombinaciji, ali to nije uradio sa uspehom, pa u takvim prevodima postoje brojne greške koje će ispraviti profesionalni lektor i korektor, inače isto članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

A ono po čemu smo nadaleko poznati, jeste i kompletna obrada audio i video sadržaja, koja uključuje prvo njihovo prevođenje sa švedskog na španski jezik, a zatim i sinhronizovanje, te uslugu njihovog titlovanja. Sudski tumači i prevodioci pod jednako kvalitetno obrađuju i serije, kao i sve tipove emisija, odnosno reklamne poruke, a zatim i animirane, igrane, kao i dokumentarne, ali i crtane, te filmove bilo kog drugog žanra i vrste.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje