Prevodi sa švedskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na portugalski jezik

Za online prevod sa švedskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Direktni prevodi sa švedskog jezika na portugalski su takođe usluga koju na zahtev klijenata mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač i to u okviru svake od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada broji Prevodilački centar Akademije Oxford. A ova usluga podrazumeva kako pisani, tako i usmeni prevod u navedeno kombinaciji jezika, ali i mnoge druge usluge koje se smatraju dodatnim.

Na prvom mestu to podrazumeva overu prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača, a zatim i usluge sinhronizovanja i titlovanja obrađenih audio i video sadržaja. Zapravo se radi o tome da nakon što sudski tumači i prevodioci izvrše prevod sa švedskog jezika na portugalski za serije i filmove, odnosno reklamne poruke, ali i različite tipove emisija i za ostale slične sadržaje, njihovu obradu prepuštaju profesionalnim titlerima, koji će u skladu sa pravilima i zahtevima klijenata da izvrše titlovanje prevedenih materijala ili onim stručnjacima koji mogu da urade njihovo sinhronizovanje, te na taj način klijentima pružaju mogućnost da u optimalnom roku dobiju materijale koje mogu da prikazuju na svakom mediju.

U dodatnu uslugu spada i lektura, odnosno usluga korekture sadržaja za koje postoji izrađen prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali klijenti smatraju da on nije dobar, te je neophodno izvršiti konkretne ispravke, što će svakako i uraditi lektori i korektori u našem timu. A pored svega toga, klijentima možemo da ponudimo i prevod sa švedskog jezika na portugalski za internet sajtove, odnosno web prodavnice i kataloge, te za softver i mnoge druge onlajn sadržaje.Prevod sa švedskog na portugalski
Prevod sa portugalskog na švedski

Isto tako, prevodimo i udžbenike i tekstove različite namene i sadržine, kao i časopise, književna dela i novinske članke. Obrađujemo i marketinške materijale, te klijent ima mogućnost da u kratkom roku dobije kvalitetan prevod sa švedskog jezika na portugalski kako za brošure i plakate, tako i za PR tekstove i reklamne flajere, odnosno vizit kartice i kataloge usluga i proizvoda i mnoge druge sadržaje koji su primarno namenjeni reklamiranju.

Uz uslugu prevoda dokumenata, kao što smo već pomenuli u prilici smo i da svim klijentima ponudimo i overu prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog lica (sudski tumač). Tako klijenti vrlo brzo i po naročito povoljnim cenama dobijaju kvalitetno obrađena dokumenta bilo koje vrste, koja po završetku obrade mogu da budu primenjena u svakoj situaciji, jer su zakonski potpuno važeća. Sve ovo se ne odnosi samo na ona dokumenta koja zahtevaju i stavljanje haškog, odnosno pečata koji još nosi naziv i Apostille, a koji se stavlja na zakonom određena dokumenta. Inače, ovu vrstu overe ne vrše prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, pa samim tim oni mogu samo da upute klijente na one državne institucije koje su za haški pečat nadležne. A od klijenata se u ovoj situaciji očekuje da svakako provere da li se za dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa švedskog jezika na portugalski zahteva i ova vrsta overe, jer će im taj informacija u velikoj meri pomoći. Radi se o tome da se Apostille pečat stavlja isključivo na dokumenta koja propisuje zakon i uvek na precizno određen način, a što najčešće podrazumeva ili stavljanje haškog pečata na početku ili na kraju obrade tog dokumenta. A nakon što klijent bude dobio sve ove podatke, uštedeće svoje vreme, jer će znati gde treba prvo da odnese taj dokument na obradu.

Od klijenata se zahteva i da izvrše prilikom slanja sadržaja na prevod dostavljanje originalnih dokumenata. Inače, originali su potrebni na uvid sudskom tumaču, jer pre stavljanja svog pečata na prevedena dokumenta on vrši upoređivanje u fizičkom smislu između prevoda i originala, ne bi li se uverio da su u pitanju istovetna dokumenta, jer kada stavi pečat na preveden dokument, on njime najpre potvrđuje da se sadržaj prevoda ne razlikuje od originala.Klijenti mogu dokumenta na prevod da dostave lično u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest da zaduže neku kurirsku službu da ih dostavi na adresu naše poslovnice, a sve ostale materijale mogu da pošalju preko mejla, te da ih isto tako dobiju kada prevodilac i sudski tumač završe njihovo prevođenje sa švedskog jezika na portugalski.

Isporuka prevedenih i overenih dokumenata može biti izvršena na adresu klijenta, a što je dodatna usluga i naplaćuje se prema ceni kurirske službe. Kklijenti imaju opciju i da dođu lično u prostorije najbliže naše poslovnice i dokumenta koja su prevedene i overena lično preuzmu.

Slobodno možemo reći da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade bilo koji tip dokumenata, mada nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenje upravo onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različitih tipova kako uverenja i saglasnosti, tako i potvrda i izjava (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ovog tipa. Naravno obrađujemo i lična dokumenta (krštenica, umrlica, venčani list, pasoš, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, radna i saobraćajna dozvola i druga slična dokumenta), kao i ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija (tenderska, medicinska, tehnička, poslovna građevinska i druge).

Sudski tumač i prevodilac mogu da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na španski za ona dokumenta koja se smatraju pravnim aktima, te da obrade pored ostalog tekovine Evropske Unije, ugovore i licence, odnosno punomoćje za zastupanje i sve tipove sertifikata, ali i sudskih presuda i žalbi, odnosno odluka, tužbi i rešenja, prepise ocena, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatak diplomi, kao i potvrde o redovnom školovanju, ali i naučne radove, odnosno diplomske i seminarske radove, te naučne patente i još mnogo drugih dokumenata vezanih za oblast nauke i obrazovanja, takođe prevodimo i overavamo u skladu sa potrebama naših klijenata.

Moramo da naglasimo i da na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktno prevođenje sa švedskog jezika na španski po hitnom postupku i to za bilo koji dokument, te da je samo u tim slučajevima kandidatima dozvoljeno da prvo sadržaje pošalju na mejl, kako bi naši stručnjaci mogli što pre da počnu sa njihovom obradom, ali se zatim zahteva da ispoštuju uobičajenu proceduru te da dostave u najkraćem mogućem roku i originale na uvid.

Prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa švedskog jezika na portugalski

Uz prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa švedskog na portugalski jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford svim svojim klijentima pruža uslugu i overavanja prevedenih dokumenata. Jednostavnije rečeno, omogućuje im da na jednom mestu dobiju kompletnu obradu ove dokumentacije, tako da mogu odmah da prevode koriste u praksi, uzevši u obzir da su sa zakonske tačke gledišta u pitanju validna dokumenta.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i lekarske nalaze, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

Na vaš zahtev možemo da obradimo i dokumenta koja su vezana za segment nauke (naučni radovi i naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i slična dokumenta), te sva pravna akta (tekovine Evropske Unije, licence, sudske žalbe i odluke, sertifikati, punomoćja za zastupanje, sudske presude, ugovori, sudske tužbe i rešenja i druga dokumenta iz oblasti prava).

Sve tipove kako saglasnosti i uverenja, tako isto i izjava, ali i potvrda možemo isto da prevedemo u pomenutoj kombinaciji jezika. Sem saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o neosuđivanosti, prevodilac i sudski tumač rade i prevod sa švedskog na portugalski jezik za potvrdu o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, te za uverenje o nekažnjavanju, ali i za sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Ako je potrebno, u ovoj jezičkoj kobinaciji obrađujemo i građevinsku dokumentaciju, ali i sva ona dokumenta koja čine najpre dokumentaciju za tendere, ali i poslovnu i tehničku dokumentaciju. A klijente u našim poslovnicama očekuju i prevodi sa švedskog na portugalski jezik za radnu i vozačku dozvolu, ali i ličnu kartu, izvod iz matičnih knjiga (umrlih, rođenih i venčanih), odnosno pasoš i uverenje o državljanstvu, dok sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i potvrdu o prebivalištu, te saobraćajnu idozvolu za boravak, odnosno sva lična dokumenta.

Uz sve što smo ovom prilikom pomenuli, naglašavamo i da možemo da u navedenoj kombinaciji prevedemo, a zatim i overimo sva ona dokumenta koja imaju veze sa obrazovanjem. A to najpre podrazumeva prevod sa švedskog na portugalski jezik za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za diplome i dodatke diplomi, te uverenja o položenim ispitima, odnosno potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz ove oblasti.

Prevođenje programa i aplikacija sa švedskog na portugalski jezik

Prevodi softvera sa švedskog na portugalski jezik spadaju među usluge zbog kojih nam se vrlo često obraćaju klijenti, budući da su naši prevodioci i sudski tumači upućeni u njihovu obradu, te imaju dovoljno iskustva, tako da slobodnom možemo reći da će svaki naš klijent biti u potpunosti zadovoljan kvalitetom dobijenog prevoda. A možemo da vam ponudimo i prevođenje sa švedskog na portugalski jezik za online prodavnice, ali i internet sajtove, te kataloge i ostale sadržaje koji su vezani za segment interneta. Neophodno je i da naglasimo da će naši stručnjaci, kada je to potrebno da primene i SEO pravila (Search Engine Optimisation) i tako obrađenim sadržajima omoguće da steknu još bolju poziciju na internetu, a njihovim vlasnicima da osete sve povlastice kvalitetno optimizovanih sadržaja.

Lektori i korektori, koji su isto članovi tima Akademije Oxford mogu da vam pruže uslugu redakture. Ova usluga se primenjuje na nekvalitetno prevedene materijale, tako da ako ste prepustili nekome pre nas obradu bilo koje vrste sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, a smatrate da oni nije uradio svoj posao kako treba, mi ćemo vam pružiti uslugu lekture i korekture, pa tako prevedene sadržaje uskladiti sa pravilima portugalskog jezika i omogućiti vam da na kraju ipak dobijete kvalitetan prevod.

Prevodioci i sudski tumači mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji. Kako su oni usmereni i na konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata, te simultani prevod sa švedskog na portugalski jezik, vrlo je važno da nam pružite sve relevantne informacije o konkretnom događaju, jer je dobro poznato da se sve pomenute usluge primenjuju u različitim situacijama. Onda kada se za nečiji događaj primenjuje simultani prevod, Prevodilački centar Akademije Oxford može da klijentima ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Književna dela će takođe sudski tumač i prevodilac da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim za romane i beletristiku, oni su specijalizovani i za prevođenje kako za prozna, tako isto i za poetska dela. A možemo da uradimo i prevod za članke iz novina, te bilo koju vrstu časopisa (stručni, dečiji, ilustrovani i drugi).

Prevod političkih tekstova sa švedskog jezika na portugalski

Kada su vam potrebni prevodi sa švedskog na portugalski jezik za tekstove čija tema je politika, bez obzira da li je reč o stručnim ili, pak popularnim sadržajima, možete biti uvereni da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford da izvrši ovu uslugu i to ne samo u relativno kratkom roku, nego i po izuzetno pristupačnim cenama.

Naši stručnjaci obrađuju u pomenutoj kombinaciji jezika i filozofske i ekonomske, ali i medicinske i naučne tekstove, kao i sve one čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, finansija i komunikologije. A na zahtev klijenata vršimo i prevođenje sa švedskog na portugalski jezik za tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, farmacije, bankarstva i psihologije, te za one koji se odnose na segment menadžmenta, ali i marketinga i svih ostalih grana prirodnih ili društvenih nauka koje nismo sada pomenuli.

Kompletna obrada filmskih ostvarenja svih žanrova (animirani, igrani, crtani, dokumentarni i ostali), kao i serija, te informativnih i zabavnih emisija, odnosno reklamnih poruka, ali i dečijih i obrazovnih emisija i još mnogo drugih audio i vidoe sadržaja podrazumeva prvo njihov prevod sa švedskog na portugalski jezik, a odmah zatim i dodatnu uslugu koja se odnosi na sinhronizovanje ili titlovanje obrađenih sadržaja.

U timu Akademije Oxford su i prevodilac i sudski tumač čija specijalnost je obrada reklamnih sadržaja u pomenutoj kombinaciji jezika, tako da će osim vizit kartica, reklamnih plakata i letaka, oni da obrade i PR tekstove, ali i brošure, te reklamne flajere i kataloge, ali i ostale sadržaje koji su usmereni na reklamiranje različitih proizvoda i usluga, te poslovanja neke kompanije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje