Prevod sa švedskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na grčki jezik

Za online prevod sa švedskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford na zahtev klijenata može da izvrši i direktan prevod sa švedskog jezika na grčki, kako za dokumenta, tako i za sve ostale vrste sadržaja, ali i da ponudi uslugu usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Kada je u pitanju obrada dokumenata, slobodno možemo reći da naši stručnjaci obrađuju bilo koju vrstu sadržaja. A pod tim se na prvom mestu misli na dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (izjave, uverenja, saglasnosti i potvrde), ali i na ona dokumenta koja čine poslovnu, odnosno medicinsku i sve druge vrste dokumentacija, poput građevinske, lične i tehničke, kao i dokumentacije za tendere. Oni, takođe obrađuju i sva pravna akta, počev od punomoćja za zastupanje, sudskih presuda i odluka, preko tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi, rešenja i tužbi, pa do svih vrsta kako licenci i sertifikata, tako i ugovora. A pored toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji i ona dokumenta koja spadaju u lična, poput uverenja o državljanstvu, pasoša, potvrde o prebivalištu, krštenice i lične karte, odnosno sve vrste dozvola (vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i druge). Uz to, prevode i sva dokumenta koja su na bilo koji način vezana za oblast obrazovanja ili nauke (svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala), a ako je potrebno možemo da prevedemo i diplomske i seminarske, odnosno naučne radove, kao i naučne patente.

A sve pomenuto je samo manji broj dokumenata koje mogu da obrade prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji, te da uz njihov prevod sa švedskog jezika na grčki klijentima omoguće i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Samim tim što će dobiti kompletno obrađena dokumenta, oni će uštedeti svoje vreme i značajna novčana sredstva, te će imati u vrlo kratkom roku dokument koji je moguće koristiti u svakoj situaciji kada postoji potreba za tim.Prevod sa švedskog na grčki
Prevod sa grčkog na švedski

Čitav proces obrađivanja dokumenata je preciziran slovom zakona i podrazumeva da se od klijenata zahteva da ga ispoštuje, a što znači na prvom mestu da mora da dostavi originalna dokumenta na uvid i to zarad overe. Preporuka je i da klijenti kojima su potrebni prevodi sa švedskog jezika na grčki za bilo koji dokument provere prethodno u nadležnom sudu da li se mora na njih staviti i Apostille pečat. A ovaj pečat je, inače poznat još i kao haški i stavlja se samo na ona dokumenta koja određuje zakon i to uvek na tačno određen način, a što podrazumeva najčešće dve opcije, odnosno stavljanje haškog pečata pre ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka. Kada klijenti budu dobili sve ove informacije, tačno će im biti jasno gde treba prvo da nose dokument i koliko će okvirno njegova obrada trajati, jer kada se Apostille pečat stavlja na početku obrade, onda se prevode i on i konkretan dokument, što nije slučaj kada se ovaj pečat stavlja posle obrade dokumenta od strane naših stručnjaka, pa taj proces očekivano traje nešto duže.

Omogućujemo klijentima da dokumenta za koja im je potrebno prevođenje sa švedskog jezika na grčki pošalju ili preko kurirske službe ili preporučeno putem “Pošte Srbije”, odnosno da ih donesu lično u jednu od brojnih poslovnica Akademije Oxford. Sa druge strane, nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili njihovu obradu, mogu da ih preuzmu takođe ličnog ili da se odluče za drugu varijantu, to jest za dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na određenu adresu. A kako ovu uslugu mora da izvrši kurirska služba, to znači da ona nije uračunata u osnovnu cenu obrade konkretnog dokumenta, već se naplaćuje od klijenata direktno i njena cena zavisi od te kurirske službe.

Sudski tumači i prevodioci mogu klijentima da pruže i usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika, to jest da primene ili simultani ili prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod sa švedskog jezika na grčki. Iz tog razloga je bitno da nam klijenti na vreme dostave sve potrebne podatke o konkretnom događaju za koji je potrebno izvršiti usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika, jer se svaki tip ove usluge primenjuje na tačno određenu vrstu događaja. Pored ove usluge, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama, a vršimo i redakturu za sve one materijale za koje klijenti imaju uređene prevode, ali oni nisu kvalitetni.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci klijentima nude i direktni prevod sa švedskog jezika na grčki za različite vrste književnih dela, odnosno za udžbenike, ali i za materijale iz oblasti reklamiranja (reklamni plakati, katalozi, flajeri, brošure, vizit kartice, PR tekstovi i ostalo). Oni, isto tako mogu da prevedu i članke iz novina, ali i bilo koju vrstu tekstualnih sadržaja, ma koliko da su oni složeni ili da je njihova tema možda ne tako uobičajena. Obrađuju i materijale iz oblasti interneta i sve vrste časopisa, te će naši stručnjaci da urade profesionalni prevod najpre internet sajtova, a zatim i softvera, odnosno online kataloga, prodavnica i drugih sličnih sadržaja. A prilikom njihove obrade će voditi računa da primene i sva pravila za kvalitetno optimizovanje prevedenih sadržaja, čime će im omogućiti i mnogo bolju poziciju na internetu.

U slučaju da su vam potrebni prevodi sa švedskog jezika na grčki za bilo koje materijale koji ne spadaju u dokumenta, imajte na umu da nije neophodno da nam dostavite originale na uvid, pa možete da nam ih pošaljete na obradu preko mejla. A kada naši stručnjaci budu izvršili njihov prevod, mi vama možemo isto tako da pošaljemo obrađene sadržaje, ukoliko vam to odgovara.

Naglašavamo i to da su u našem timu profesionalni titleri, kao i stručnjaci čija oblast delovanja je usmerena na sinhronizovanje različitih video i audio materijala, tako da klijentima možemo da ponudimo i kompletnu obradu kako serija, tako i reklamnih poruka, filmova, emisija i drugih sličnih sadržaja. A to uključuje naravno najpre njihovog prevođenje sa švedskog jezika na grčki, a zatim i sinhronizovanje, odnosno po potrebi njihovo titlovanje.

Prevodi pasoša i lične karte sa švedskog na grčki jezik

Kada je u pitanju prevođenje pasoša i lične karte sa švedskog jezika na grčki, svako ko ima potrebu za ovom vrstom usluge mora da zna da ga u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje najpre usluga prevoda, a zatim i overa tako urađenog prevoda, čime mu se daje zakonska važnost.

Naši prevodioci sudski tumači obrađuju i mnoga druga lična dokumenta, poput potvrde o prebivalištu, saobraćajne, odnosno vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu, a prevode i dozvolu za boravak i radnu dozvolu, zatim krštenicu, venčani list, umrlicu i sva druga lična dokumenta. Naravno, možemo da vam ponudimo i prevođenje sa švedskog jezika na grčki za sve tipove dokumentacija, počev od tehničke, preko građevinske, medicinske i tenderske, pa do poslovne, tako da će, sudski tumač i prevodilac da obrade svaki dokument koji ulazi u njihov sastav (građevinski projekti, lekarski nalazi, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, sve vrste poslovnih izveštaja, poslovne odluke, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala slična dokumenta).

Onda kada je to potrebno, klijentima omogućujemo i prevod u navedenoj kombinaciji jezika za različite tipove kako saglasnosti i izjava, tako i za različite potvrde i uverenja, to jest za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je to potrebno (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga dokumenta iz ove grupe).

Sve vrste pravnih akata, poput sertifikata, licenci, tekovina Evropske Unije i ugovora, odnosno punomoćja za zastupanje i ostalih dokumenata iz oblasti prava i sudstva, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. A klijente kod nas očekuju i prevodi sa švedskog jezika na grčki kako za diplomu i dodatak diplomi, tako i za potvrdu o redovnom školovanju, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno za prepise ocena, ali i uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, a prevodilac i sudski tumač obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i naučne patente i radove, odnosno mnoga druga dokumenta koja se tiču nauke ili obrazovanja.

Svaki klijent kojme je potreban prevod za bilo koji dokument u ovoj kombinaciji jezika je dužan da ispoštuje dva vrlo važna pravila. Prvo se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, kako bi bila izvršena usluga overe, a drugo podrazumeva proveru u nadležnim institucijama o stavljanju Apostille pečata na konkretna dokumenta za koja su im neophodni prevodi sa švedskog jezika na grčki.

Prevođenje beletristike sa švedskog jezika na grčki

Za sva dela beletristike takođe klijentima nudimo prevod sa švedskog na grčki jezik, a obrađujemo i književna dela drugih žanrova, te možemo da prevedemo romane, ali i poetska, odnosno prozna dela, pa čak i udžbenike. A prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata mogu da izvrše i direktno prevođenje sa švedskog na grčki jezik i za časopise i novinske članke, ali i za web sajtove, kao i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta, poput na primer online prodavnica, softvera ili kataloga i sličnih sadržaja. Moramo da naglasimo i to da će prilikom njihove obrade, sudski tumači i prevodioci svakako da primene i SEO pravila (Search Engine Optimisation), koja imaju osnovni cilj da se prevedenim materijalima poboljša mesto u okviru globalne pretrage.

Ako imate urađene prevode u ovoj kombinaciji jezika za bilo koju vrstu sadržaja, ali oni nisu naročito kvalitetni, kod nas možete da dobijete uslugu koju pružaju profesionalni lektor i korektor, a koja se odnosi na redakturu tako obrađenih sadržaja.

Uz sve pomenuto, klijentima omogućujemo i direktan prevod sa švedskog na grčki jezik za filmove bilo kog žanra, odnosno reklamne poruke, a prevodimo i sve vrste emisija, zatim serije i mnoge druge video i audio materijale. A u okviru ove usluge možemo da izvršimo i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje, ukoliko to odgovara našim klijentima.

Prevod tekstova iz oblasti turizma sa švedskog na grčki jezik

Sve tekstove čija tema je vezana za oblast turizma će prevodilac i sudski tumač da obrade u ovoj kombinaciji jezika i to, sasvim sigurno u najkraćem roku i po uslovima koji su vrlo povoljni za klijente. Sem turističkih, oni rade prevođenje sa švedskog jezika na grčki i za stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast politike, framcije, nauke, ekonomije i medicine, te obrađuju tekstove vezane za oblast informacionih tehnologija, menadžmenta, bankarstva, prava i finansija. Podrazumeva se da ćemo uraditi i prevod sa švedskog jezika na grčki za tekstove iz oblasti marketinga, građevinske industrije i psihologije, ali i za one sadržaje koji su vezani za oblast sociologije i filozofije, odnosno komunikologije, te ekologije i zaštite životne sredine i drugih oblast koje su vezane kako za oblast društvenih, tako i za oblast prirodnih nauka.

Materijale iz oblasti marketinga će, takođe na vaš zahtev da obrade sudski tumači i prevodioci u svakoj našoj poslovnici. A uz prevođenje sa švedskog jezika na grčki za PR tekstove, reklamne flajere i letke, vam nudimo i obradu vizit kartica, kataloga, reklamnih plakata, ali i brošura i ostalih sadržaja čija primarna namena je reklamiranje kompanije, odnosno proizvoda ili usluga.

Ako vam je, za bilo koju vrstu događaja potreban usmeni prevod sa švedskog jezika na grčki, ne oklevajte da kontaktirate bilo koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, kako biste precizirali sve detalje. Uzevši u obzir da su prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu specijalizovani i za konsekutivni, ali i za simultani, te prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika, a da se svaka do navedenih usluga primenjuje za tačno određeni tip događaja, vrlo je važno da nam dostavite sve relevantne podatke o konkretnom događaju. Pod tim se misli prvo na detalje vezane za njegovu organizaciju, odnosno za prostor u kome treba da bude održan, ali i trajanje i broj učesnika, jer će tim naših stručnjaka na osnovu tih podataka da pripremi ponudu i odabere upravo onu uslugu koja će maksimalno da zadovolji sve zahteve događaja. U slučaju da tipu događaja koji organizujete najviše odgovara upravo simultano prevođenje sa švedskog jezika na grčki, ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje