Prevod sa švedskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na kineski jezik

Za online prevod sa švedskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svaki klijent koji treba da dobije direktan prevod sa švedskog jezika na kineski za lična, ali i ma koja druga dokumenta, može da očekuje njihovu kompletnu obradu u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zapravo se radi o tome da su u našem timu i prevodioci sudski tumači za oba pomenuta jezika, tako da smo u prilici da izvršimo najpre njihovog prevođenje sa švedskog jezika na kineski, a da zatim uradimo i overu prevedenog dokumenta. Za tu vrstu overe su u našem timu zaduženi sudski tumači koji su i zvanično ovlašćeni od strane državnih institucija za taj posao, a ona ima za cilj da konkretnom dokumentu pruži apsolutnu pravnu važnost. Zato i jeste vrlo važno da klijenti imaju na umu da je ovaj postupak preciziran zakonom, tako da se od njih zahteva da ga u potpunosti ispoštuju, a što na prvom mestu znači da moraju da prilikom slanja sadržaja na prevod dostave i originale na uvid. Kako zakon predviđa da za neka dokumenta ovo nije dovoljan načina obrade, jer se zahteva i stavljanje druge vrste pečata, koji je poznat kao haški ili Apostille, a za koji nemamo nadležnost, neophodno je da klijent za konkretna dokumenta dobije sve potrebne informacije u vezi sa ovom vrstom overe. Iako prevodilac i sudski tumač ne mogu da stave ovaj pečat na dokumenta, oni će klijentima izaći u susret u smislu da će da ih upute na one državne institucije koje će im pružiti sve potrebne podatke. Tom prilikom se očekuje da klijent prvo sazna da li je haški pečat obavezujući i za konkretna dokumenta, odnosno u kom trenutku je potrebno izvršiti ovu vrstu overe. Ustvari se radi o tome da se u praksi najčešće primenjuju dva tipa overe Apostille pečatom, a što podrazumeva da se on stavlja ili pre ili posle prevođenja i overe od strane sudskog tumača.

Prevođenje sa sa švedskog jezika na kineski se odnosi na obradu najpre svih onih dokumenata koja se smatraju ličnim (uverenje o državljanstvu, pasoš, radna i dozvola za boravak, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, krštenica, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih i ostala), kao i na ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kada se javi potreba, odnosno na bilo koji tip uverenja, saglasnosti, potvrde ili izjave (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta iz ove grupe).

Naravno, sudski tumač i prevodilac obrađuju i poslovnu dokumentaciju (fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, revizorski izveštaji, osnivački akti preduzeća, godišnji i finansijski izveštaji, statuti preduzeća, poslovne odluke i ostala), kao i sva pravna akta (sertifikati, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudske presude, licence, punomoćja za zastupanje, sudske odluke, rešenja, žalbe i ostala dokumenta iz ove grupe).Prevod sa švedskog na kineski
Prevod sa kineskog na švedski

Naši stručnjaci, takođe na zahtev klijenata obrađuju i sve tipove dokumentacija, počev od građevinske, odnosno tehničke, preko medicinske, pa do dokumentacije za tendere, što znači da mogu na zahtev klijenata ne samo da obrade lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te građevinske projekte, već i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja sada nismo naveli, a koja čine pomenute tipove dokumentacija. Kada je u pitanju prevođenje sa švedskog jezika na kineski, napominjemo i to da na zahtev klijenata vršimo i obradu svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i potvrda o redovnom školovanju, odnosno diploma i dodataka diplomi, a možemo da obradimo i naučne patente, ali i nastavne planove i programe fakulteta i rezultate naučnih istraživanja, zatim diplomske radove, kao i naučne radove i seminarske, te sva ostala dokumenta koja su vezana i za oblast obrazovanja i za oblast nauke.

Kako su klijenti dužni da ispoštuju proceduru i dostave originale na uvid kada su im potrebni prevodi dokumenata sa švedskog jezika na kineski, to znači da mogu da ih donesu lično u jednu od naših poslovnica ili pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, a imaju mogućnost i da za to uslugu angažuju kurirsku službu. Naglašavamo da sve ostale sadržaje koji ne uključuju overu pečatom sudskog tumača, klijenti imaju dozvolu da izvrše slanje preko mejla, a u slučaju da taj podatak iznesu može da im se izvrši i dostavljanje prevedenih materijala na isti način. Ipak, dostavljanje obrađenih dokumenata se razlikuje, jer su opet u pitanju originali, tako da klijenti mogu ili da ih dobiju na određenu adresu ili da izvrše njihovo lično preuzimanje. A ako je njihova odluka usmerena na dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, moraju znati da cena ove usluge isključivo zavisi od kurirske službe koja će im doneti pošiljku, a da plaćanje moraju da izvrše kada je budu preuzimali od kurira.

Kada su u pitanju hitni prevodi sa švedskog jezika na kineski za bilo koji tip dokumenata, klijentima nudimo mogućnost da izvrše prvo njihovo slanje elektronskim putem, odnosno da ih skeniraju i pošalju na naš mejl, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli u najkraćem roku da pristupe njihovoj obradi i na taj način i ispune uslov za hitnim prevodom. Klijent je dužan da odmah posle toga dostaviti originale na uvid, ali se od njega zahteva da ispoštuje rok koji je zadao za izradu prevoda, što znači da treba da odabere najbrži način za njihovo dostavljanje od svih ponuđenih.

U redovne usluge koje nudimo klijentima, kada je u pitanju prevod u ovoj kombinaciji jezika ulazi i usmeno prevođenje. Samim tim što naši stručnjaci mogu da pruže bilo koji tip usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika (šapatno, simultano i konsekutivno), to znači da ćemo ponudu uskladiti sa svim zahtevima koje nameće konkretan događaj. A naglašavamo i to da u redovne usluge spada i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko se taj tip usmenog prevoda primenjuje na događaj koji organizuju naši klijenti.

Sem već pomenutih tipova materijala, sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata da urade i profesionalan prevod sa švedskog jezika na kineski za sajtove, odnosno softvere, a prevode i onlajn prodavnice, kataloge i druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta. Obrađuju i sve vrste književnih dela, ali i tekstove i to kako one koji su namenjeni javnom plasiranju, tako i stručne tekstualne sadržaje, a na zahtev klijenata, možemo da prevedemo i novinske članke.

Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i reklamne materijale, ali i udžbenike i časopise, a po potrebi klijentima pružamo i kompletnu obradu bilo kog audio ili video materijala. Inače, ova usluga najpre podrazumeva prevođenje sa švedskog jezika na kineski kako za serije i filmove, tako i za sve vrste emisija, reklamne poruke i druge slične sadržaje, a zatim i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje, sve u zavisnosti od potreba klijenata.

Prevodi poslovnih izveštaja sa švedskog na kineski jezik

Kada je u pitanju prevođenje poslovnih izveštaja sa švedskog jezika na kineski, sve zainteresovane klijente očekuje i ova, ali i usluga overe prevoda, a za koju su u ovoj situaciji zaduženi ovlašćeni sudski tumači, inače isto članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Time, zapravo dobijate pravno važeći dokument, osim u onim situacijama kada se za njega zahteva dodatna vrsta overe, a koja ne spada u nadležnost naših stručnjaka. Radi se o stavljanju Apostille pečata, a upravo zato se i preporučuje da klijenti, svako za sebe, provere da li se ova vrsta pečata mora staviti i na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na kineski, kako bi čitav postupak znatno olakšali.

Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sve vrste kako poslovnih odluka, tako i fakture i statute, odnosno osnivačke akte preduzeća, a zatim i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i revizorske, godišnje i finansijske poslovne izveštaje, kao i sva ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnog lica. A oni prevode i ličnu dokumentaciju (izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, lična karta, radna dozvola, pasoš, dozvola za boravak i ostala lična dokumenta), kao i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama kada postoji potreba za tim (bilo koja vrsta kako izjava i potvrda, tako i uverenja i saglasnosti).

Sem toga, na zahtev klijenata možemo da obradimo ne samo diplomu i dodatak diplomi, to jest svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, već i nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, ali i prepise ocena, a po potrebi možemo da prevedemo čak i diplomske, odnosno seminarske radove, te mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. Naši stručnjaci mogu da izrade i prevod sa švedskog jezika na kineski za rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, kao i za bilo koji dokument koji se odnosi isključivo na segment nauke.

Klijentima omogućujemo i obradu različitih tipova dokumentacija u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako da će prevodioci i sudski tumači da obrade sva dokumenta koja čine bilo građevinsku, bilo tendersku, odnosno medicinsku i tehničku dokumentaciju (građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i sva ostala nenavedena dokumenta koja ulaze u njihov sastav).

Prevođenje zabavnih televizijskih i radijskih emisija sa švedskog jezika na kineski

Uz prevod zabavnih emisija sa švedskog na kineski jezik, bez obzira da li su u pitanju emisije koje treba da budu emitovane na televiziji ili radiju, odnosno na bilo kom drugom mediju, klijente u našim poslovnicama očekuje i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Naglašavamo i to da će prevodioci i sudski tumači da obrade i sve druge vrste emisija, odnosno reklamne poruke, filmove različitih žanrova, serije i ostale vrste video i audio sadržaja.

Možemo da vam ponudimo, takođe i prevođenje sa švedskog na kineski jezik kako za udžbenike i književna dela bilo koje vrste, tako i za časopise, odnosno novinske članke, ali i sve one materijale koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i za internet. Jednostavnije rečeno, prevodilac i sudski tumač će, u najkraćem mogućem roku da obrade ne samo reklamne letke, flajere, plakate i vizit kartice, već i internet sajtove, odnosno kataloge i PR tekstove, kao i web prodavnice, softvere, brošure i ostale sadržaje koji su vezani za pomenute oblasti.

Usmeni prevod sa švedskog na kineski jezik

Na zahtev zainteresovanih klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa švedskog jezika na kineski. Moramo da naglasimo da ova usluga podrazumeva kako primenu simultanog, tako i konsekutivnog, ali i prevoda uz pomoć šapata. A budući da su naši stručnjaci specijalizovani za sve vrste ove usluge, najbitnije je da nas klijenti informišu o svim detaljima u vezi sa konkretnim događajem za koji zahtevaju ovu uslugu, jer se u ponudi može naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to zahtevaju uslovi.

Ukoliko ste obradu bilo koje vrste sadržaja prepustili na prevod sa švedskog jezika na kineski bilo kome pre nas, ali ste dobili neprofesionalno obrađene materijale, možemo da vam ponudimo da lektori i korektori koji su članovi našeg tima izvrše njihovu kompletnu redakturu i na taj način uređen prevod maksimalnog prilagode duhu kineskog jezika.

Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i tekstove, bez obzira koja je njihova tema, sadržina, dužina ili složenost. A sem onih koji se odnose na oblast marketinga, turizma, farmacije, komunikologije i ekologije i zaštite životne sredine, naši stručnjaci obrađuju i tekstove iz oblasti psihologije, ekonomije i sociologije, ali i građevinske industrije, te mnogih drugih nepomenutih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje