Prevod sa švedskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na rumunski jezik

Za online prevod sa švedskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford može, kada je to potrebno klijentima da izvrši i direktno prevođenje sa švedskog jezika na rumunski, budući da su naši stručnjaci specijalizovani za oba ova jezika i da imaju dodatna profesionalna znanja koji im i omogućuju da klijentima ponude i direktan prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Ne samo da će oni izvršiti sve usluge u pisanom obliku, odnosno obraditi bilo koju vrstu sadržaja, već mogu i da izvrše usmeni prevod sa švedskog jezika na rumunski. Samim tim što su naši stručnjaci usmerenih na konsekutivno, odnosno simultano, kao i na prevod uz pomoć šapata sa švedskog jezika na rumunskim, oni će u potpunosti prilagoditi tip ove usluge vrsti događaja koji klijent organizuje. Baš zato se i zahteva da nas klijenti na vreme informišu i u poslovnicu Akademije Oxford u kojoj žele da angažuju stručnjake za ovu uslugu, dostave informacije o svemu što se odnosi na konkretan događaj. A to podrazumeva najpre podatke o njegovom trajanju, odnosno o konceptu, to jest organizaciji, kao i o broju učesnika, ali i informacije o prostoru u kome bi taj događaj trebalo da se održi. Na osnovu svih tih podataka će naši stručnjaci da pripreme adekvatnu ponudu, a naglašavamo i da u njoj može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada je to u potpunosti u skladu sa zahtevima konkretnog događaja.

Uzevši u obzir da su u našem timu ne samo prevodilac i sudski tumač, već i mnogi drugi stručnjaci, to znači da možemo da izvršimo i redakturu onih sadržaja koje je neko već imao prilike da prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su prisutne u prevodima brojne greške, koje bi valjalo da budu ispravljene. Njih će da isprave profesionalni lektori i korektori, koji će u potpunosti i da prilagode već urađen prevod duhu ciljanog, to jest rumunskog jezika, kako bi klijentima omogućili da dobiju kvalitetno obrađene sadržaje.Prevod sa švedskog na rumunski
Prevod sa rumunskog na švedski

Naglašavamo da uz sve pomenute stručnjake, tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i profesionalci zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje prevedenih audio, odnosno video sadržaja (serije, reklamne poruke, emisije, filmovi i ostalo), tako da će svi zainteresovani klijenti da dobiju njihovu kompletnu obradu i to po sigurno najpovoljnijim cenama, a u rokovima koji takođe važe za vrlo kratke. Sem toga, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i članke iz novina, odnosno različite vrste časopisa i tekstova, a takođe vrše i prevođenje sa švedskog jezika na rumunski i za udžbenike, odnosno materijale iz oblasti interneta, kao i marketinga, te po potrebi prevode i književna dela svih vrsta.

Poseban segment njihovog rada se odnosi na obradu svih vrsta dokumenata, budući da klijente kod nas prvo očekuje njihov prevod sa švedskog jezika na rumunski, a zatim i overavanje pečatom sudskog tumača. Zahvaljujući tome im je omogućeno da dobiju kompletnu obradu bilo kog tipa dokumenata ili dokumentacije, tako da će oni biti u prilici da prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta koriste u svakoj situaciji kada imaju potrebu.

Naglašavamo da preveden dokument koji ima i pečat sudskog tumača na sebi za pravo važi za validan dokument sa pravne tačke gledišta, jer taj pečat potvrđuje da je njegova sadržina istovetna originalnom dokumentu.Samo u onim situacijama kada se za konkretan dokument zahteva i stavljanje haškog, odnosno Apostille pečata, ovo se ne smatra dovoljnim načinom obrade. A radi se o tome da prevodilac i sudski tumač ne mogu da izvrše ovu vrstu overe, budući da nisu za nju ovlašćeni, pa je zato važno da klijenti samostalno saznaju sve što je potrebno u vezi sa ovom vrstom overe za dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa švedskog jezika na rumunski. Pod tim informacijama se podrazumeva prvo da pitaju da li je Apostille pečat obavezan za njihova dokumenta, a drugo ako jeste da li se mora staviti na početku ili kraju njihove obrade. Od svih tih podataka u najvećoj meri i zavisi tok obrade konkretnog dokumenta, budući da će svaki klijent tačno znati da li dokument donosi u Prevodilački centar Akademije Oxford ili je neophodno da ga odnese u osnovni sud, kako bi prvo bila izvršena overa haškim pečatom.

Uz prevođenje sa švedskog jezika na rumunski za dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što se odnosi na obradu svih vrsta kako izjava i uverenja, tako i potvrda i saglasnosti, naravno naši stručnjaci prevode i sva lična dokumenta, kao i pravna akta, odnosno različite tipove dokumentacija (tehnička, medicinska, poslovna, tenderska, građevinska i druge).

A uz sve što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata rade i prevod sa švedskog jezika na rumunski kako za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno za naučne patente, ali i radove, tako i za sva ostala dokumenta koja su vezana za segment obrazovanja ili nauke.

Budući da je najvažniji uslov da se izvrši overa sudskog tumača za prevedena dokumenta, dostavljanje originalnih materijala na uvid, to klijenti moraju da ispoštuju ovu obavezu, tako da imaju mogućnost da ih dostave lično u bilo koju od naših poslovnica ili da nam ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i preko kurirske službe. Podrazumeva se da sve ostale sadržaje klijenti mogu da pošalju na obradu i preko mejla, uzevši u obzir da nisu u obavezi da dostave originalne sadržaje na uvid. A to isto se odnosi i na dostavljanje prevedenih materijala, tako da će klijenti tinme maksimalno uštedeti svoje vreme. Što se tiče dostavljanja prevedenih dokumenata, na raspolaganju su imdve opcije, odnosno ili lično preuzimanje ili dostavljanje na adresu, stim da će ovu uslugu izvršiti kurirska služba sa kojom ostvarujemo saradnju i naplatiti ovu uslugu u skladu sa važećim cenovnikom, budući da ona nije uračunata u osnovnu cenu obrade konkretnog dokumenta.

Takođe naglašavamo i da klijenti imaju mogućnost da nam i dokumenta pošalju skenirana na maejl, ali isključivo onda kada su im njihovi prevodi sa švedskog jezika na rumunski potrebni brzo, jer će tako omogućiti da prevodioci i sudski tumači praktično odmah pošto prime konkretan mejl pristupe i obradi tog dokumenta i omogućim da dobiju prevod i overu u tako kratkom roku. Isto tako se podrazumeva i da klijenti moraju čak i u ovoj situaciji da ispoštuju pravilo o dostavljanju originala na uvid, ali se savetuje da to bude upravo onaj način koji je najbrži od svih koji su navedeni.

Prevod udžbenika sa švedskog na rumunski jezik

Ne samo da će sudski tumači i prevodioci da izvrše na zahtev klijenata prevođenje udžbenika sa švedskog jezika na rumunski, već mogu da prevedu i književna dela u toj kombinaciji jezika. Takođe obrađuju i stručne, ali i dečije, te ilustrovane i sve ostale vrste časopisa, kao i novinske članke.

U skladu sa potrebama klijenata radimo i direktan prevod sa švedskog jezika na rumunski za marketinške materijale (katalozi, flajeri, brošure, plakati, vizit kartice, PR tekstovi i ostalo), a možemo da obradimo i popularne, kao i stručne tekstove. Budući da su prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford osposobljeni da obrade tekstove bilo koje složenosti, tematike, ali i namene, to njihova tema može da bude vezana za ma koju oblast od navedenih: farmacija, medicina, ekonomija, finansije, obrazovanje, politika, filozofija, pravo, sociologija, komunikologija, bankarstvo, informacione tehnologije, menadžment, građevinska industrija, turizam, marketing, ekologija i zaštita životne sredine.

A ako organizujete bilo koju vrstu događaja na kome će biti učesnici kojima je maternji jezik švedski, odnosno rumunski, tu su naši sudski tumači i prevodioci da urade usmeni prevod sa švedskog jezika na rumunski. Imajte na umu da naši stručnjaci mogu da primene bilo koji tip ove usluge (konsekutivno, simultano ili šapatno prevođenje), te da treba da nam date sve relevantne informacije o događaju, kako bismo ponudu maksimalno prilagodili tim zahtevim. Uz samu uslugu simultanog prevoda, a kada to odgovara klijentima, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi zabavnih i informativnih emisija sa švedskog jezika na rumunski

Uz prevođenje zabavnih i informativnih emisija sa švedskog na rumunski jezik, stručnjaci Akademije Oxford mogu da obrade i reklamne poruke, ali i serije, odnosno filmove različitih žanrova, te sve ostale vrste kako video, tako i audio sadržaja. A budući da naš tim čine i titleri, odnosno profesionalci zaduženi za sinhronizovanje prevedenih sadržaja, to znači da možemo da izvršimo njihovu kompletnu obradu.

Prevodilac i sudski tumač mogu da urade i prevod sa švedskog jezika na rumunski za sajtove, ali i softvere, te na vaš zahtev mogu da prevedu i ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta, kao što su na primer online prodavnice ili katalozi.

U slučaju da posedujete sadržaje za koje su prevodi sa švedskog jezika na rumunski urađeni na nekom drugom mestu, ali oni nisu kvalitetni, možemo da vam ponudimo i uslugu njihove lekture, odnosno korekture. Naglašavamo da su za redakturu bilo koje vrste materijala u našem timu zaduženi lektori i korektori.

Prevođenje vozačke dozvole sa švedskog na rumunski jezik

Sve klijente kojima su potrebni prevodi vozačke dozvole sa švedskog jezika na rumunski u okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i usluga overe prevoda, a koju vrše lica ovlašćena od strane relevantnih državnih institucija, to jest zvanični sudski tumači.

Slobodno možemo da kažemo da će naši stručnjaci da obrade bilo koju vrstu dokumenata u nevedenoj kombinaciji jezika, te da nakon toga izvrše i overu tako prevedenih sadržaja. A osim vozačke, radimo i prevod sa švedskog jezika na rumunski za saobraćajnu, ali i za dozvolu za boravak, te prevodilac i sudski tumač obrašuju o radnu dozvolu, odnosno sva ostala lična dokumenta (pasoš, venčani list, krštenica, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i druga).

U pomenutoj jezičkoj kombinaciji možemo da obradimo i sva pravna akta (sudske presude, punomoćja za zastupanje, ugovori, sudske žalbe, odluke i tužbe, tekovine Evropske Unije, licence, sudska rešenja, sertifikati i ostala), ali i ona sve tipove kako izjava i saglasnosti, tako i potvrda, ali i bilo koji tip uverenja, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama.

Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na rumunski i za dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala slična dokumenta), kao i sva dokumenta koja čine tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju.

Klijente kod nas očekuju i prevodi sa švedskog jezika na rumunski za poslovne izveštaje i odluke, odnosno za rešenja o osnivanju pravnih lica, te fakture, a prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kompeltnu obradu i za mnoga druga dokumenta koja su u vezi sa poslovanjem pravnih lica. Oni, takođe prevode u ovoj kombinaciji i nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima i prepise ocena, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te rezultate naučnih istraživanja i ostala dokumenta koja imaju veze sa obrazovanjem, odnosno naukom.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje