Prevođenje sa švedskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na turski jezik

Za online prevod sa švedskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa švedskog jezika na turski koje mogu da izvrše stručnjaci u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford su usmereni na obradu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi, ali i na usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika.

Što se tiče ove usluge, prevodioci i sudski tumači su usko specijalizovani za simultani i konsekutivni, odnosno za prevod uz pomoć šapata sa švedskog jezika na turski, tako da samo od organizacije samog događaja zavisi koja vrsta usluge će biti primenjena tom prilikom. Ne zaboravite da nas informišete o svim detaljima koji se odnose na konkretan događaj, kako bismo mogli da primenimo najbolju vrstu usmenog prevoda koja će u potpunosti da ispuni vaše zahteve kao organizatora. Naglašavamo i to da možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A kod prevoda u pisanom obliku postoji mogućnost overe, ali pečatom sudskog tumača, što se primenjuje isključivo kada su u pitanju prevodi sa švedskog jezika na turski za dokumenta. A osim što će prevodilac i sudski tumač da obrade ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (apsolutno sve vrste saglasnosti i izjava, kao i uverenja i potvrda), oni će da prevedu i dokumenta koja čine najpre ličnu, a zatim i poslovnu, odnosno građevinsku, medicinsku i tendersku, kao i tehničku dokumentaciju. Obrađuju, takođe i pravna akta u navedenoj kombinaciji jezika, ali i ona dokumenta koja su vezana za obrazovanje i nauku (svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, seminarski, naučni i diplomski radovi i ostala slična dokumenta).Prevod sa švedskog na turski
Prevod sa turskog na švedski

Budući da je ovaj proces jasno definisan zakonom, to se prvo radi prevođenje svih dokumenata sa švedskog jezika na turski, a odmah zatim i overa pečatom sudskog tumača. Ali pre nego što ostavi svoj pečat na navedena dokumenta, sudski tumač mora da ih uporedi sa originalima. Zato je neophodno dostaviti originalne sadržaje na uvid, što klijenti mogu da učine na bilo koji od navedenih načina: preporučenom poštanskom pošiljkom, preko kurirske službe ili lično u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A nakon što naši stručnjaci budu izvršili kompletnu obradu dokumenata koja dostavite, možete da odlučite da ih lično preuzmete ili da vam budu, preko kurirske službe isporučena na određenu adresu, što je usluga koja se dodatno naplaćuje i to po onoj ceni koju formira kurirska služba.

Jedino kada navedeni način obrade dokumenata nije dovoljan, jeste ako zakon za njih nalaže stavljanje Apostille, odnosno haškog pečata, što je usluga koju ne mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford, jer za nju jednostavno nisu zaduženi. Zato i važi opšta preporuka da svaki klijent pojedinačno dobije ovu informaciju u okviru nadležnih službi koje rade u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, a to podrazumeva da saznaju prvo da li je Apostille pečat obavezno staviti na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na turski, a zatim i da pitaju da li se on stavlja po završetku obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre nego što oni započnu prevod i overu. Upravo u skladu sa tim informacijama će klijenti biti u velikoj prednosti, budući da će znati gde prvo moraju da odnesu dokumenta na obradu, odnosno kako treba da teče proces njegove obrade.

U slučaju da posedujete već urađene prevode bilo za dokumenta ili za ma koju drugu vrstu sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, a da ipak njihovim kvalitetom iz nekog razloga niste zadovoljni, nudimo vam uslugu redakture tako obrađenih sadržaja, koju pružaju lektor i korektor i to u svakoj našoj poslovnici. Prevodilac i sudski tumač takođe u navedenoj kombinaciji jezika prevode i književna dela, ali i web sajtove, odnosno sve druge internet sadržaja. Oni rade i prevod sa švedskog jezika na turski i za novinske članke, ali i za različite tipove tekstova, odnosno časopise, kao i za sve vrste reklamnih materijala.Zainteresovanim klijentima omogućujemo i kompletnu obradu serija, ali i emisija, reklamnih poruka, filmova i drugih audio i video sadržaja, što uz njihovo prevođenje sa švedskog jezika na turski, uključuje i sinhronizovanje, ali i titlovanje svih pomenutih sadržaje.

Za one materijale za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, klijenti imaju mogućnost da ih na prevod dostave jednostavno elektronskim putem, odnosno skenirane preko mejla. Ukoliko im to bude odgovaralo, možemo i mi njima isto tako da pošaljemo prevedene sadržaje.

Prevodi tekstualnih sadržaja sa švedskog na turski jezik

Pored ostalih usluga koje nude prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford, svakako se svrstava i prevođenje tekstova sa švedskog jezika na turski. Moramo da naglasimo da naši stručnjaci mogu da obrade i to podjednako kvalitetno i profesionalno kako stručne, tako isto i popularne tekstualne sadržaje. Naši klijenti nemaju potrebu da brinu ako je njihovo izlaganje kompleksno, jer prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno znanja, ali i iskustva, tako da mogu da obrade sa istim stepenom kvaliteta i tekstove iz oblasti turizma, ali i one koji se odnose na filozofiju i psihologiju, te sociologiju i medicinu, odnosno farmaciju, obrazovanje i nauku. Kada je to potrebno, oni takođe rade i prevod sa švedskog jezika na turski za tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, politike, ali i ekonomije i građevinske industrije, odnosno sve one tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, marketinga, komunikologije i menadžmenta, ali i bankarstva i finansija i još mnogo drugih naučnih disciplina. Svi klijenti kojima su potrebni prevodi tekstova sa švedskog jezika na turski mogu maksimalno da pojednostave ovaj proces slanjem sadržaja na prevod preko mejla, ali i mi njima na isti način možemo da pošaljemo tekstove po završetku prevođenja.

Sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da prevedu i sve one materijale koji su na bilo koji način vezani za oblast marketinga, a što se prvenstveno odnosi na obradu vizit karti, reklamnih letaka i flajera, odnosno kataloga i to kako usluga, tako i proizvoda, ali i različitih tipova brošura, PR tekstova, plakata i mnogih drugih sličnih sadržaja. Naglašavamo i to da će sudski tumači i prevodioci i da prilagode reklamnu poruku u potpunosti duhu ciljanog jezika, tako da će svi oni potencijalni klijenti kojima je turski ujedno i maternji jezik moći da se upoznaju sa predmetom reklamiranja.

Pored svih pomenutih usluga, Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima nudi i kompletnu obradu filmskih ostvarenja bilo kog žanra, ali i ostalih audio i video sadržaja (emisije svih vrsta, serije, reklamne poruke i ostalo). Pod pojmom kompletna obrada ovde se podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa švedskog jezika na turski, a zatim i titlovanje ili sinhronizovanje.

Prevodi sudskih tužbi i žalbi sa švedskog jezika na turski

Uz prevođenje sudski žalbi i tužbi, naši prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i uslugu koja se odnosi na njihovu overu i to, u ovom slučaju pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, kako bi konkretnom dokumentu pružili neophodnu zakonsku validnost. A sem toga, naši stručnjaci obrađuju i sva ostala pravna akta, što prvenstveno podrazumeva prevod za presude o razvodu braka, ali i sve ostale vrste najpre sudskih presuda, kao i odluka i rešenja, kao i punomoćja za zastupanje, a prevodimo i različite tipove ugovora, tekovine Evropske Unije, sertifikate i licence i mnoga druga dokumenta koja su vezana za segment prava.

Naši stručnjaci na zahtev klijenata prevode u ovoj kombinaciji jezika i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to znači da će u najkraćem mogućem roku da urade prevod sa švedskog na turski jezik za bilo koju vrstu potvrda i izjava, odnosno uverenja i saglasnosti (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i sva ostala slična dokumenta).

Takođe, sudski tumač i prevodilac obrađuju i dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, isto tako i ona koja se odnose na nauku, a što podrazumeva najpre prevođenje sa švedskog na turski jezik za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta i diplome i dodatke diplomi, a obrađuju i naučne patente, prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, kao i potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, odnosno sve vrste radova, poput diplomskih, ali i seminarskih i naučnih.

A uz sve pomenuto, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i obradu različitih tipova dokumentacija i to na prvom mestu lične, odnosno građevinske, poslovne i tehničke, mada obrađuju i tendersku i medicinsku dokumentaciju, te na zahtev klijenata vrše prevod sa švedskog na turski jezik za apsolutno bilo koji dokument koji čini navedene tipove dokumentacija, a zatim rade i njihovu overu. Sve to se prvenstveno odnosi, pored ostalog na pasoš, radnu dozvolu i potvrdu o prebivalištu, ali i na ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu i dozvolu za boravak, kao i na sve vrste poslovnih odluka i izveštaja, te fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i na prevod za osnivačke akte i statute preduzeća i brojna druga dokumenta koja važe za delove poslovne dokumentacije. Pored toga obrađuju i lekarske nalaze, odnosno deklaracije proizvoda, građevinske projekte i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav svi vrsta dokumentacija koje smo pomenuli.

Najvažnije je da klijenti kojima su potrebni prevodi sa švedskog na turski jezik za dokumenta ispoštuju zakonom propisano pravilo da dostave originalna dokumenta na uvid, kako bi omogućili sudskim tumačima da izvrše njihovu overu bez ikakvih poteškoća, ali isto tako treba i da potraže u nadležnom sudu u svom mestu stanovanja sve potrebne informacije o overi Apostille, odnosno haškim pečatom. Za ovaj tip overe nisu prevodilac i sudski tumač nadležni i on se stavlja samo na ona dokumenta koja propisuje zakon i to uvek na tačno određen način.

Usmeni prevod sa švedskog na turski jezik

Kada naši klijenti organizuju bilo koji tip događaja za koji im je potrebno usmeno prevođenje sa švedskog jezika na turski, ne treba da oklevaju, već da kontaktiraju najbližu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da su sudski tumači i prevodioci u ovoj instituciji specijalizovani za pružanje ove usluge. Oni će na osnovu svih podataka koje nam klijent bude dostavio o konkretnom događaju primeniti ili simultano ili šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika, te sasvim sigurno ispuniti očekivanja i učesnika i organizatora tog događaja. Posebno naglašavamo i da u ponudu možemo, po potrebi da uvrstimo i uslugu koje se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, naravno samo u onim prilikama kada je to u skladu sa vrstom prevoda koji treba da bude primenjen za konkretan događaj.

A sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na turski kako za književna dela, odnosno za beletristiku i romane, te dela poezije i proze, tako i za udžbenike. Naravno, ako to zahtevaju klijenti možemo da prevedemo i novinske članke, ali i stručne, odnosno ilustrovane i sve ostale vrste časopisa.

Lektori i korektori koji, takođe čine naš tim mogu da ponude klijentima uslugu redakture, koja se primenjuje za materijale koji su već prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali u tim prevodima postoje greške, budući da ih nisu sigurno radili profesionalci. Prevođenje sa švedskog jezika na turski, između ostalog uključuje i obradu svih vrsta internet sadržaja, počev od online prodavnica, preko web sajtova i kataloga, pa do softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije. U obavezi smo da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač maksimalno vladaju ovom materijom, tako da će prilikom obrade pomenutih sadržaja da primene i sva SEO pravila (Search Engine Optimisation) koja u tom trenutku važe, kako bi ih maksimalno optimizovali za internet pretragu i time omogućili njihovim vlasnicima da vrlo brzo budu na dobitku, budući da će web pregledač sve obrađene sadržaje tretirati kao originalne, čime će oni i poboljšati svoju poziciju u okviru globalne pretrage.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje