Prevod sa švedskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na engleski jezik

Za online prevod sa švedskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Direktni prevodi sa švedskog jezika na engleski predstavljaju samo jednu od mnogobrojnih usluga koje zainteresovani klijenti mogu da dobiju u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica, a koliko ih za sada broji Prevodilački centar Akademije Oxford na teritoriji cele Republike Srbije.

Budući da su u timu i prevodioci i sudski tumači, to znači da klijenti mogu na prvom mestu da dobiju kompletnu obradu dokumenata, jer uz njihov prevod sa švedskog jezika na engleski vršimo i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Upravo zahvaljujući tome naši klijenti mogu da maksimalno uštede svoje vreme, jer će na taj način na jednom mestu da dobiju dokument koji mogu, praktično odmah po završetku obrade i da koriste.

A osim što će sudski tumač i prevodilac da izvrše prevod za sva lična dokumenta (pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, vozačka i radna dozvola, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, venčani list, umrlica i sva ostala lična dokumenta), a oni će da prevedu i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest mogu da obrade različite tipove kako saglasnosti i potvrda, tako i izjava i uverenja (potvrda o visini primanja i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge).Prevod sa švedskog na engleski
Prevod sa engleskog na švedski

Naravno, sve tipove dokumentacija, počev od građevinske i tehničke, preko dokumentacije za tendere, pa do medicinske i poslovne, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, takođe možemo da prevedemo u navedenoj kombinaciji jezika, a zatim i da ih overimo pečatom sudskog tumača (građevinski projekti, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, poslovne odluke, revizorski, godišnji i finansijski poslovni izveštaji, fakture, osnivački akti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, statuti preduzeća i ostala slična dokumenta).

Čak i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, kao što su: diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, ali i naučne patente i radove, odnosno diplomske i seminarske radove, takođe obrađuju naši stručnjaci i to po vrlo pristupačnim cenama i u naročito kratkim rokovima.

Sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod sa švedskog jezika na engleski za sva pravna akta, a što podrazumeva na prvom mestu kompletnu obradu tekovina Evropske Unije, sudskih rešenja, odluka, žalbi i presuda, ali isto tako i svih vrsta licenci, odnosno ugovora i sertifikata, te punomoćja za zastupanje i svih drugih sličnih dokumenata.Obrada dokumenata se razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, jer se od klijenta na prvom mestu zahteva da prilikom slanja sadržaja na prevod dostave na uvid i originalna dokumenta, kako bi mogla da bude izvršena njihova overa, uzevši u obzir da sudski tumač pre nego što stavi pečat na prevod mora da fizički uporedi prevod sa originalnim sadržajem i tek pošto bude siguran da ne postoje razlike među ta dva dokumenta, on može da izvrši overu. A u svim onim situacijama kada se primeti razlika između originala i prevoda, sudski tumač će klijentu preporučiti da bude izvršena lektura, odnosno korektura tako obrađenog dokumenta. Inače, ovu uslugu isto tako klijenti mogu da dobiju u našim poslovnicama, budući da su članovi našeg tima profesionalni korektori i lektori. Kada oni budu završili obradu konkretnog dokumenta, dostaviće ga ponovo sudskom tumaču koji će sada moći da izvrši overu bez ikakvih problema.

Mada je za brojna dokumenta sve što smo naveli sasvim dovoljan način obrade da bi ona mogla da budu korišćena u praksi, postoje i ona dokumenta za koja se zahteva dodatna overa, a što podrazumeva stavljanje haškog, to jest pečata koji je poznat još i kao Apostille. Ovaj tip overe se nalazi u nadležnosti državnih službi koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova naše zemlje, pa iz tog razloga se preporučuje svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa švedskog jezika na engleski za bilo koji dokument, da se na vreme raspitaju u tim službama da li je neophodno za taj dokument izvršiti i ovu vrstu overe, odnosno da li Apostille pečat treba staviti na početku obrade tog dokumenta ili pošto prevodioci i sudski tumači urade svoj deo posla. A sve to će i u velikoj meri im pomoći da uštede svoje vreme i novac, budući da će tačno znati gde treba prvo da odnesu konkretan dokument na obradu.

Uz kompletnu obradu različitih dokumenata, naši stručnjaci mogu da ponude i usmeno prevođenje sa švedskog jezika na engleski, te da u skladu sa potrebama konkretnog događaja koji klijent organizuje primene simultani ili šapatni, odnosno konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji jezika. Uzevši u obzir da mogu da primene bilo koji tip ove usluge se i zahteva da nas klijenti blagovremeno obaveste o svim detaljima konkretnog događaja, a što podrazumeva da nam daju informacije najpre o njegovom konceptu, odnosno broju učesnika i trajanju, kao i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan, jer će nam to biti od koristi prilikom izrade ponude. Po potrebi, u nju možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Klijentima omogućujemo i kompletnu obradu filmova svih žanrova, ali i svih ostalih vrsta video i audio sadržaja (serije, emisije, reklamne poruke i drugo), te im uz njihovo prevođenje sa švedskog jezika na engleski nudimo i uslugu kako sinhronizovanja, tako i titlovanja. A naši stručnjaci, pored ostalog mogu da prevedu i različite vrste časopisa, ali i književna dela, odnosno sve tipove tekstualnog sadržaja, te novinske članke i udžbenike, kao i materijale koji su namenjeni reklamiranju određenog proizvoda, usluge ili neke kompanije (reklamni plakati, katalozi, flajeri, brošure, PR tekstovi, vizit kartice i ostalo).

Ako je potrebno klijentima, možemo da ponudimo i profesionalan prevod sa švedskog jezika na engleski najpre za internet sajtove, ali i za mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta, kao što su na primer online prodavnice, te programi i aplikacije, kao i web katalozi i ostali.

Naglašavamo da svi sadržaji za koje su klijentima potrebni prevodi sa švedskog jezika na engleski, a koji ne zahtevaju overu sudskog tumača mogu biti poslati na prevod preko mejla i isto tako dobijeni po završetku obrade. Kod dokumenata je proces slanja i dostavljanja nešto drugačiji, jer se zahteva da klijent priloži i originalne sadržaje na uvid, pa iz tog razloga može da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno od angažuje bilo koju kurirsku službu da ih dostaviti na adresu jedne od naših poslovnica ili da, jednostavno lično donese dokumenta na prevod u poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford koja se nalazi u njegovom gradu ili mu je najbliže. A kada prevodilac i sudski tumač budu završili obradu konkretnog dokumenta, klijentima su dve mogućnosti na raspolaganju za preuzimanje. Prva je da izvrši lično preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata u prostorijama naše poslovnice, a druga je da se izvrši dostavljanje na adresu klijenta, ali smo u obavezi da naglasimo da je slanje na adresu dodatna usluga i da se naplaćuje direktno od klijenta, a po onoj ceni koju formira kurirska služba. Podrazumeva se da će klijent plaćanje ove usluge da izvrši direktno i to onog trenutka kada bude preuzimao pošiljku od kurira.

Samo u situaciji kada su klijentima hitno potrebni prevodi sa švedskog jezika na engleski za bilo koja dokumenta, dozvoljeno im je da ih prvo pošalju preko mejla, a da odmah zatim ispoštuju i kompletnu proceduru, to jest da na najbrži od svih pomenutih načina dostave originale na uvid.

Prevod uverenja o državljanstvu sa švedskog na engleski jezik

U onim situacijama kada su klijentima potrebni prevodi uverenja o državljanstvu sa švedskog jezika na engleski, najbolje da kontaktiraju najbližu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, gde ih očekuje njihova kompletna obrada. A pod tim se misli najpre na uslugu prevoda, a zatim i na uslugu overe tako izrađenog prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, koji je takođe član tima ove institucije.

Naši stručnjaci prevode i ostala lična dokumenta, a na prvom mestu pasoš, potvrdu o prebivalištu, krštenicu i ličnu kartu, ali i saobraćajnu, odnosno radnu i dozvolu za boravak, zatim vozačku dozvolu i izvode iz matičnih knjiga umrlih i venčanih, odnosno mnoga druga lična dokumenta. Oni, takođe prevode i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i prava, te na zahtev klijenata rade prevod sa švedskog jezika na engleski, a zatim i overu kako za diplome i dodatake diplomi, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, tako i za punomoćja za zastupanje, nastavne planove i programe fakulteta i tekovine Evropske Unije, ali i za sve tipove licenci, odnosno sertifikata i ugovora, kao i za sudske žalbe i rešenja, te odluke, presude i tužbe i za sva druga dokumenta koja su vezana za navedene oblasti.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja), isto tako će prevodilac i sudski tumač da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika, ali će na zahtev klijenata da izvrše i prevođenje sa švedskog jezika na engleski kako za lekarske nalaze, tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

A uz to, sudski tumači i prevodioci vrše i kompletnu obradu dokumentacije za tendere, odnosno građevinske i tehničke dokumentacije, ali i za mnoga druga dokumenta.

Jedina obaveza koju svaki klijent ovom prilikom mora da ispoštuje se odnosi najpre ne dostavljanje originala na uvid, jer na taj način sudski tumači mogu da ih uporede sa prevodima, pre nego što pristupe procesu overe, ali i da u nadležnom sudu provere sve što se odnosi na stavljanje haškog (Apostille) pečata na konkretna dokumenta.

Prevođenje web kataloga i prodavnica sa švedskog jezika na engleski

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi internet kataloga, odnosno prodavnica sa švedskog na engleski jezik, mogu dobiti u najkraćem roku kvalitetno obrađene pomenute sadržaje i to u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Podrazumeva se i da prevodilac i sudski tumač na njihov zahtev mogu da obrade i bilo koju vrstu programa i aplikacija, kao i internet sajtove, budući da oni poznaju i pravila za optimizovanje sadržaja za internet pretraživače. A to znači da će implementirati sva pravila SEO (Search Engine Optimisation) prilikom njihove obrade, što sve ima za cilj da se konkretnim internet sadržajima omogući bolja pozicija u okviru pretraživača, a samim tim i bolje poslovanje njihovih vlasnika.

Prevođenje sa švedskog jezika na engleski možemo, takođe po potrebi da izvršimo, budući da su sudski tumač i prevodilac kvalifikovani i za simultani i za prevod uz pomoć šapata, te da mogu da izvrše i konsekutivno prevođenje. A to znači da su klijenti u obavezi da nam daju sve relevantne informacije o događaju za koji im je potrebna ova usluga, te se misli kako na broj učesnika i trajanje konkretnog događaja, tako i na informacije o prostoru u kome treba da se održi, odnosno na sve detalje koji se odnose na njegovu organizacija. Kada budemo dobili sve ove podatke, pripremićemo ponudu koja će da ispuni očekivanja naših klijenata, ali i da adekvatno odgovori na zahteve tog događaja. U tu ponudu možemo, onda kada to odgovara zahtevima, da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Nisu samo prevodilac i sudski tumač u našem timu, nego i profesionalni korektor i lektor, pa svim onim klijentima koji su prevođenje sa švedskog jezika na engleski za neke sadržaje prepustili drugim stručnjacima, ali oni nisu uradili prevodom u skladu sa smernicama prevodilačke struke, odnosno sa pravilima engleskog jezika, mi možemo da izvršimo redakturu takvih sadržaja. A pošto naši stručnjaci budu ispravili greške, sasvim smo sigurni da će čak i najzahtevniji među njima biti apsolutno zadovoljni kvalitetom njihovog obrađivanja.

Uz sve što smo naveli, prevodilac i sudski tumač mogu da urade i direktno prevođenje sa švedskog na engleski jezik za tekstualne sadržaje. Pod tim se misli kako na prevod stručnih, tako i popularnih tekstova, a njihova tema može da bude vezana za apsolutno bilo koju oblast. Psihologija, turizam, filozofija, obrazovanje, farmacija, nauka, medicina, sociologija, komunikologija, ekonomija, građevinska industrija, menadžment, finansije, politika, ekologija i zaštita životne sredine, pravo i informacione tehnologije su samo pojedine oblasti za koje može da bude vezan tekst koji klijenti zahtevaju da dobiju preveden u ovoj kombinaciji jezika.

Prevod knjiga sa švedskog jezika na engleski

Kada su klijentima potrebni direktni prevodi za bilo koju vrstu knjiga sa švedskog na engleski jezik, treba da znaju da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu podjednako kvalitetno da obrade i udžbenike, ali i romane, odnosno prozna, kao i dela poezije, te beletristiku i mnoga druga književna dela.

Oni na zahtev klijenata prevode i članke iz novina, ali i stručne, kao i ilustrovane časopise, te sve one koji su namenjeni najmlađima i mnoge druge tipove časopisa. Nudimo i mogućnost da dobiju kompletnu obradu filmskih ostvarenja različitih žanrova, te vršimo i prevođenje sa švedskog na engleski jezik, kako za animirane i igrene, tako i za dokumentarne, ali i za crtane, kao i za mnoge druge vrste filmova. A u sklopu ove usluge i to na zahtev klijenata, možemo da izvršimo i njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Prevodioci sudski tumači isto tako mogu da obrade i serije, ali i informativne emisije, reklamne poruke, te radijske i televizijske emisije zabavnog karaktera, kao i dečije i mnoge druge tipove emisija.

A pored svega toga, sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sadržaje koji su vezani za reklamiranje i to bilo usluga ili nekog proizvoda, odnosno one koji su jednostavno namenjeni reklamiranju poslovanja same kompanije. Sem prevod sa švedskog na engleski jezik za reklamne flajere, letke i plakate, klijentima omogućujemo i obradu brošura, PR tekstova i vizit kartica, kao i kataloga, ali i ostalih marketinških materijala. Prilikom njihove izrade, prevodilac i sudski tumač će primeniti sva pravila dobrog marketinga koja poznaju, te na adekvatan način poruku ko je namenjena potencijalnim klijentima sa engleskog govornog područja će preneti u prevod i na taj način će ostvariti glavni cilj obrade ovakvih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje