Prevođenje sa švedskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na persijski jezik

Za online prevod sa švedskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa švedskog jezika na persijski

U navedenoj jezičkoj kombinaciji će stručnjaci, koji su zaposleni u okviru svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford da obrade kako udžbenike i popularne, odnosno stručne tekstove, tako isto i književna dela. Osposobljeni su i za direktan prevod članaka iz novina sa švedskog na persijski jezik, a takođe će prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji obraditi i sadržinu svakog časopisa.

Naravno da će omogućiti klijentima da dobiju i prevedene reklamne materijale bilo koje vrste, a kada će posebno da vode računa o pravilima reklamiranja, u skladu sa kojima će i oblikovati poruku koju nose brošure, katalozi ili plakati, PR tekstovi i ostali marketinški materijali.

S obzirom na to da ova institucija zapošljava i profesionalce, koji nude usluge sinhronizacije i titlovanja, to svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi video i audio sadržaja sa švedskog na persijski jezik imaju mogućnost da na jednom mestu njihovu kompletnu obradu dobiju. Tako će obrađene serije, emisija ili reklamne poruke, odnosno filmovi i ostali sadržaj tog tipa vrlo brzo biti spremni za prezentovanje slušaocima ili gledaocima.Prevođenje sa švedskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na švedski

Napominjemo da je dostupno i konsekutivno prevođenje, ali i simultano, kao i takozvano šapatno prevođenje sa švedskog na persijski jezik, s tim što ova institucija i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u svojoj ponudi ima. Budući da sudski tumač i prevodilac imaju i znanje i iskustvo u primeni svake od pomenutih usluga, a da je precizno definisano za koji tip događaja se koja vrsta usmenog prevoda mora primeniti, važno imati na umu da klijent mora dostaviti sve one podatke koji su vezani za organizaciju tog događaja (koliko će da traje, gde će biti održan, koliko će učesnika biti prisutno i slično). Posle izvršene analize svih tih informacija će biti definisano koji tip usmenog prevoda će biti primenjen za sam događaj, pa će u skladu sa tim i ponuda biti formirana.

Usluga optimizovanja web materijala je na raspolaganju svim klijentima ove institucije, tako da praktično rečeno na jednom mestu oni dobijaju kompletnu obradu i onlajn prodavnica i web sajtova, ali i svih tipova aplikacija i programa, odnosno internet kataloga i uopšteno rečeno, svih ostalih sadržaja koji su vidljivi na internetu ili se odnose na kompjutere. Predviđeno je da prevodilac i sudski tumač primene pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation), te da na taj način sadržinu svih pomenutih i mnogih drugih materijala sa pravilima web pretrage usklade i omoguće im da budu mnogo bolje pozicionirani.

Trebalo bi da sve sadržaje tog tipa klijent na mejl dostavi, a nakon što pomenuti stručnjaci njihovu obradu izvrše, tako isto će ih i preuzeti. U okviru svake poslovnice se mogu informisati pojedinci, kojima takav vid slanja ili preuzimanja sadržaji iz nekog razloga ne odgovara o ostalim mogućnostima koje su dostupne.Napomenuli bismo i to da su korektori i lektori stalni članovi tima svakog predstavništva ove institucije, što znači da će oni izvršiti uslugu redakture sadržaja, kojom prilikom će sve postojeće greške ispraviti i uskladiti sa originalima, odnosno pravilima persijskog jezika i samog prevođenja.

Svakako da će biti ostvareni zahtevi klijenata i kada je u pitanju direktan prevod dokumenata sa švedskog na persijski jezik, a u tom slučaju će sudski tumač i prevodilac njihovu kompletnu obradu da izvrše. Kada bude bio preveden dokument, ovlašćeno lice će uporediti njegovu sadržinu sa originalom i nakon utvrđene istovetnosti će staviti svoj pečat na prevod, kako bi ga pravno validirao i proglasio vernim originalu.

Pored svih dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno sudstva i prava, zaposleni ove institucije obrađuju i celokupnu ličnu i poslovnu dokumentaciju.

Na zahtev klijenata može da bude izvršen i direktan prevod izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda sa švedskog na persijski jezik, budući da ovi stručnjaci kompletno obrađuju sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama.

Takođe će sadržinu tehničke, medicinske i tenderske, kao i građevinske dokumentacije prevodioci i sudski tumači obraditi u datoj kombinaciji jezika kompletno, ali i sva ostala dokumenta, uz uslov da klijent ispoštuje pravilo o dostavljanju. Naime, iznet je zvaničan zahtev da originale na uvid sudskom tumaču on tada priloži.

Sva dokumenta klijenti mogu lično doneti u samo poslovnicu ili poslati kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako isto i preko bilo koje kurirske službe.

Odlučiće vlasnik dokumenata da li želi da kompletno obrađene sadržaje lično preuzme ili mu više odgovara varijanta da mu prevedena i overena dokumenta budu isporučena na adresu. Ako se opredeli za drugu ponuđenu opciju, biće informisan o visini nadoknade koju tada treba da plati, jer usluga dostave nije uračunata u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta.

Napominjemo i to da je moguće izvršiti hitno prevođenje dokumenata sa švedskog na persijski jezik, a da je samo u tom slučaju dopušteno slanje sadržaja na mejl adresu, te naknadno dostavljanje originala na uvid sudskom tumaču.

U pojedinim slučajevima se mora izvršiti i takozvana nadovera, kada se na konkretna dokumenta stavlja specijalni pečat, poznat pod nazivima Haški ili Apostille. A uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci ove institucije ne poseduju adekvatne dozvole i ovlašćenja za izvršenje tog postupka, trebalo bi da se svaki klijent prethodno samostalno raspita da li Haški pečat na njegova dokumenta treba da bude stavljen i da li se ta vrsta overe vrši pre početka prevoda ili tek pošto ovi stručnjaci budu svoj deo posla završili.

Prevodi filmova sa švedskog na persijski jezik

Bitno je da svi klijenti kojima je obrada filmova u pomenutoj jezičkoj kombinaciji potrebna znaju i to da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava stručnjake, koji će na njihov zahtev izvršiti uslugu titlovanja i sinhronizacije animiranih, crtanih i dokumentarnih, kao i igranih filmova bilo kog žanra. Pobrinuće se prevodioci i sudski tumači da izvrše i uslugu, koja se odnosi na direktno prevođenje serija sa švedskog jezika na persijski, odnosno zabavnih i obrazovnih, te dečijih i informativnih emisija, kao i reklamnih poruka, to jest svih vrsta video i audio materijala. Odmah posle toga bi trebalo klijenti da odaberu da li će ti sadržaji biti sinhronizovani ili titlovani, te će tako dobiti njihovu kompletnu obradu i moći će vrlo brzo da ih prezentuju gledaocima u bioskopu ili na različitim medijima, te slušaocima na radiju.

Usmeni prevod u datoj varijanti jezika može biti izvršen u sve tri varijante, uzevši u obzir da zaposleni ove institucije primenjuju kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni, ali i simultani. Naglašavamo da se i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje nudi nudi zainteresovanima, a ukoliko je to u skladu sa tipom usluge koja će biti primenjena. Činjenica da ovi stručnjaci mogu primeniti sva tri tipa usmenog prevoda dovodi do toga da se prvo mora izvršiti analiza samog događaja, pa je zato potrebno da klijent dostavi podatke o njegovoj organizaciji. Očekuje se da ih informiše kak o tačnoj lokaciji na kojoj će događaj biti održan, odnosno o njenim glavnim karakteristikama, tako isto i o tome koliko će časova ili dana trajati manifestacija i svakako o tome koliko će ljudi da bude prisutno. A prema svim tim podacima će se i rukovoditi ovi stručnjaci, te će izabrati onaj tip usmenog prevoda koji će na konkretne zahteve maksimalno profesionalno i odgovoriti.

Kad god za tim postoji potreba, može da bude izvršena redaktura svih vrsta materijala, a ako je potrebno da lektori i korektori u njima isprave greške. Naime, ponekad se dogodi da klijent angažuje neke druge stručnjake za prevod sa švedskog jezika na persijski i to za bilo koji materijal, ali ne bude u potpunosti zadovoljan uslugom, jer dobije neprofesionalno obrađene sadržaje. Tada se zadužuju pomenuti stručnjaci za usluge korekture i lekture, a u kom slučaju oni prvo pronalaze greške, a zatim ih ispravljaju, te konkretne materijale usklađuju sa originalima i pravilima koja važe u ciljanom jeziku.

Naravno da će sudski tumači i prevodioci odgovoriti zahtevima vezano za obradu udžbenika i različitih književnih dela, a po potrebi će prevesti i članke iz novina, zatim sadržinu bilo stručnih ili ilustrovanih, bilo dečijih ili ostalih vrsta časopisa.

Istakli bismo i to da se mogu izvršiti prevodi tekstova sa švedskog jezika na persijski, a u kom slučaju će ovi stručnjaci obraditi kako naučne tekstualne sadržaje bilo koje tematike, tako isto i one koji se smatraju popularnim.

Kompletna obrada internet sadržaja je, takođe dostupna klijentima ove specijalizovane institucije. Osim prevoda softvera, to jest aplikacija i programa različite vrste, zatim internet prodavnica, web kataloga i sajtova, te mnogih drugih materijala koji se tiču kompjutera i interneta, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i njihovu optimizaciju. Da budemo precizni, optimizacija je postupak koji uključuje implementaciju smernica SEO (Search Engine Optimisation), a sprovodi se sa ciljem poboljšanja pozicije koju konkretni sadržaji na internetu zauzimaju. Jednostavnije, kada se njihova sadržina bude uskladila sa pravilima pretrage, a uz korišćenje ovih alata, njih će u relativno kratkom roku nakon što budu postavljeni na internet upravo konkretni pretraživač prepoznati kao najbolje moguće rezultate i samim tim će ih pozicionirati na prvu stranu pretrage za određenu reč ili izraz.

Pored vizit kartica, reklamnih kataloga i letaka, vrši se i direktan prevod PR tekstova sa švedskog jezika na persijski, odnosno brošura i reklamnih flajera, ali i plakata i ostalih marketinških materijala. Konkretni stručnjaci, koji inače odlično poznaju marketinška pravila i uopšteno celu tu sferu, će se njima i rukovoditi prilikom obrade, tako da će maksimalno sadržinu svih pomenutih materijala približiti izvornim govornicima persijskog jezika, a sa ciljem što boljeg upoznavanja sa konkretnom kompanijom koja se reklamira, zatim proizvodom ili događajem, kao i uslugom.

Direktno prevođenje lekarskih nalaza sa švedskog jezika na persijski

Celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije će prevodilac i sudski tumač na osnovu iznetih zahteva ne samo u pomenutoj varijanti jezika da prevedu, nego će izvršiti i overu, pošto je tako trenutno važećim zakonom predviđeno.

Naime, kada se vrše prevodi dokumenata sa švedskog na persijski jezik, mora biti urađena i overa pečatom sudskog tumača, zato što se na taj način zvanično potvrđuje da je sadržina konkretnog dokumenta potpuno ista kao i u originalu.

A osnovni uslov koji mora biti ispunjen, da bi celokupan postupak obrade dokumenata bio izvršen kako je predviđeno, podrazumeva dostavljanje originala na uvid od strane vlasnika.

Takođe moraju biti obavešteni svi klijenti da zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford nemaju pravo nadoveru da izvrše ni za jedan dokument, uzevši u obzir da za stavljanje Haškog, to jest pečata poznatog još i kao Apostille nisu ovlašćeni, pa bi sve potrebne podatke o tome klijent trebalo da prethodno dobije samostalno.

Kako lekarske nalaze, tako isto i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije će zaposleni ove institucije onda kada se to od njih zahteva da profesionalno obrade.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za direktan prevod potvrda sa švedskog na persijski jezik, odnosno saglasnosti i izjava, kao i uverenja. Na prvom mestu se misli na ona dokumenta, koja se u skladu sa pravilima moraju predati konkretnim nadležnim službama, kao što su na primer potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i saglasnost za zastupanje, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o visini primanja i svi ostali tipovi konkretnih dokumenata.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u potpunosti profesionalno da odgovore na zahteve svakog pojedinca, kome je potrebno direktno prevođenje pravnih akata sa švedskog na persijski jezik. Izuzev punomoćja za zastupanje, sudskih odluka i presuda, odnosno ugovora i sudskih žalbi, zaposleni ove institucije će kompletno obraditi i sudske tužbe, zatim licence i tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste sertifikata, to jest ona dokumenta koja su za oblast prava i sudstva najpre vezana.

Osim dozvole za boravak, vozačke i radne, kao i saobraćajne, prevodilac i sudski tumač kompletno mogu da obrade i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i pasoš, kao i venčani list i potvrdu o prebivalištu, te izvod iz matične knjige rođenih, zatim ličnu kartu i sva ostala lična dokumenta, a ukoliko njihovi vlasnici budu poštovali pravila o dostavljanju originala na uvid.

Takođe se podrazumeva da se shodno iznetim zahtevima izvršavaju i direktni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa švedskog na persijski jezik, a naravno da će članovi tima svake poslovnice ove specijalizovane institucije pristupiti kompletnoj obradi i ostalih dokumenata, koja su vezana za poslovanje, te se shodno tome smatraju delom poslovne dokumentacije (fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke i mnoga druga).

A sem rezultata naučnih istraživanja, odnosno naučnih radova i patenata, sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i sve ostale sadržaje iz oblasti nauke. U skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, oni mogu da prevedu i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, ali i mnoga druga dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, kao što su recimo diploma i dodatak diplomi, prepis ocena i potvrda o redovnom školovanju, zatim seminarski radovi i uverenje o položenim ispitima, ali i diplomski radovi različite tematike i ostala dokumenta iz te grupe.

Sadržinu kako građevinske dokumentacije, tako i tehničke i tenderske će, isto tako u skladu sa iznetim zahtevima navedeni stručnjaci kompletno da obrade. Tako će klijenti dobiti najpre prevod, a zatim i overu kako za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, tako isto i za deklaracije proizvoda, potom građevinske projekte i naravno za mnoga druga dokumenta koja se smatraju delom konkretnog tipa dokumentacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje