Prevajanje iz albanskega v flamski jezik


Vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje iz albanskega v flamski jezik, mora vedeti, da je tudi ta storitev dostopna v Prevajalskem centru Akademije Oxford.

V tej instituciji so zaposleni in sodni tolmači in prevajalci pa tudi številni drugi strokovnjaki, ki izpolnjujejo zahteve vseh strank v zvezi z obdelavo vsebin v tej jezični kombinaciji.

Peedvsem je treba poudariti, da obdelava dokumentov, ki jo zaposleni te institucije izvajajo, vključuje, tako njihovo neposredno prevajanje iz albanskega v flamski jezik kot tudi overitev, kar je v celoti usklajeno z določbami zakona. Vsaka stranka v tem primeru dobi kompletno in ustrezno obdelan dokument, kar pomeni, da je ta s pravnega vidika veljaven in da se v praksi uporablja kot tudi vsak drug izvirni in priznani dokument.


Prevajanje iz albanskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v albanski jezik

Tako vsebino tehnične, gradbene in poslovne oziroma medicinske in razpisne dokumentacije pa tudi različne vrste potrdil in izjav ter soglasij prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji kompletno obdelajo, kadar se to od njih zahteva.

Glede na to, da zapriseženi sodni tolmači mora neposredno pred postavljanjem žiga na prevedeni dokument njegovo vsebino primerjati z izvirnikom, je stranka dolžna, da na vpogled prinese izvirne dokumente. Če ji to ne ustreza, jih lahko pošlje preko „Pošte Slovenije“ tudi to priporočeno pa tudi zadolži katerokoli kurirsko službo, da izvirne dokumente dostavi v poslovalnico te institucije.

Seveda samostojno tudi izbere, na kakšen način želi prevzeti dokumente, ko bo izvedeno njihovo neposredno prevajanje iz albanskega v flamski jezik pa tudi overitev. Na razpolago je možnost dostave na naslov preko kurirske službe ali osebno prevzemanje neposredno v okviru te institucije. Posameznik, ki se opredeli za prvo možnost, je dolžan konkretno storitev tudi plačati v skladu s cenikom službe za dostavo.

Omeniti moramo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko ustrezno prevedejo oziroma izvedejo overitev za vse dokumente, ki so povezani, ali s sodstvom ali izobraževanjem ter s pravom ali znanostjo.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz albanskega v flamski jezik kot tudi vseh drugih, ki jih posamezniki v skladu s pravili dostavijo na obdelavo.

Omenjeni strokovnjaki te storitve zagotavljajo v najkrajšem možnem roku, toda prav tako izpolnjujemo zahteve strank, ki so povezane z nujnim prevajanjem dokumentov v tej kombinaciji jezikov. Glede na to, da je v tem primeru rok za izvedbo posebej kratek, je lastnikom dokumentov dovoljeno, da izvirnike kasneje pošljejo ali prinesejo na vpogled, toda pričakuje se, da v najkrajšem možnem roku izvedejo tudi njihovo pošiljanje na e-poštni naslov.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci niso zadolženi za izvedbo postopka, poznanega kot nadoveritev in ko je na dokumente v skladu s točno določenim principom treba postaviti Apostille oziroma tako imenovani Haški žig, je zato zelo pomembno, da vsaka stranka poskrbi, da vse informacije o tem samostojno pridobi. Ker so namenski oddelki v sklopu okrožnih sodišč naše države za to zadolženi, se obrne nanje ter zahteva vse podatke o tem.

Kadarkoli je to nekomu potrebno, lahko izvedemo tudi prevajanje filmov in serij iz albanskega v flamski jezik oziroma vseh ostalih, tako video kot tudi zvočnih vsebin. V okviru te institucije so uradno zaposleni tudi strokovnjaki, ki interesentom zagotavljajo storitev sinhronizacije vseh teh materialov oziroma njihovega podnaslavljanja.

Vse vrste besedilnih vsebin, ki veljajo za strokovne in poljudne, omenjeni strokovnjaki prevajajo v konkretni jezični kombinaciji. V skladu z zahtevami strank izvajajo tudi prevajanje učbenikov iz albanskega v flamski jezik pa tudi revij, književnih del in časopisnih člankov.

Poleg brošur, letakov in reklamnih katalogov, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi številne druge marketinške materiale.

Kadar stranka zahteva prevajanje v tej različici jezikov za vsebine, ki so vidne na spletu ali se na katerikoli način nanašajo na računalništvo, ji bo omogočena tudi storitev njihove strokovne optimizacije. To pa pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači uporabljajo orodja SEO (Search Engine Optimisation), kar prispeva k precej boljšemu kotiranju vseh teh vsebin, saj bodo prav zahvaljujoč optimizaciji s strani iskalnika prepoznane kot najboljši rezultati za tako imenovane ključne besede in izraze.

Tako najem opreme za simultano tolmačenje kot tudi tolmačenje iz albanskega v flamski jezik spada v domeno teh strokovnjakov. Treba je tudi omeniti, da je vsaka stranka, ki želi, da prevajalci in sodni tolmači uporabijo tolmačenje v okviru konkretnega dogodka, dolžni dostaviti podatke o njegovi organizaciji. Gre za to, da poleg simultanega tolmačenja lahko v navedeni različici jezikov uporabijo tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano. Ker je točno opredeljeno, v katerem primeru se vsaka od teh storitev uporablja, je pomembno, da so ti strokovnjaki seznanjeni s podrobnostmi, ki se nanašajo, ne samo na mesto prirejanja, ampak tudi na število oseb, ki bodo prisotne in trajanje manifestacije.

Člani ekipe te specializirane institucije so tudi lektorji in korektorji. Glede na to, da je njihova specialnost tako imenovana redakcija, se nanje lahko obrnejo stranke, za katere materiale je izvedeno neposredno prevajanje iz albanskega v flamski jezik. Zahvaljujoč pravilom lekture in korekture ti strokovnjaki lastnikom teh materialov omogočijo njihovo pravilno obdelavo, ker vse storjene napake popravljajo in jih usklajujejo najprej z izvirniki in potem tudi s pravili ciljnega oziroma flamskega jezika.

Vsi materiali te vrste se na obdelavo pošljejo na uradni e-poštni naslov omenjene institucije, določeno pa je tudi, da prevzemanje obdelanih vsebin poteka na enak način. Vsakdo, ki mu takšen način in prevzemanja pa tudi dostavljanja takšnih vsebin na prevajanje iz albanskega v flamski jezik ne ustreza v popolnosti, ima pravico kontaktirati z zaposlenimi v predstavništvu te institucije, da bi se pozanimal, na kakšen način lahko izvede in pošiljanje in prevzemanje.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz albanskega v flamski jezik

Vse vrste, tako potrdil, kot so recimo potrdilo o nekaznovanosti kot tudi soglasij ter izjav sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank kompletno obdelajo. Če smo natančni, najprej izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz albanskega v flamski jezik in potem tudi overitev, za katero so uradno pooblaščeni. Samo zahvaljujoč takšnemu principu dela stranke dobijo kompletno obdelano, ne samo potrdilo o nekaznovanosti, ampak tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potem potrdilo o stanju računa v banki in vsak drugi dokument, ki ga imajo potem pravico predložiti katerikoli državni instituciji.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo vse dokumente pa tudi številne druge materiale, ki so povezani in s področjem znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in drugi) pa tudi tiste, ki jih uvrščamo med pravne akte, saj so povezani s področjema prava in sodstva (pooblastilo za zastopanje, pritožbe, licence, sodne sklepe, pravni red Evropske Unije, pogodbe, certifikati, tožbe, sklepe o razvezi zakonske zveze in druge sodbe, sodne odločbe in vsi ostali pravni akti).

Moramo poudariti tudi to, da je postavljena zahteva za dostavo izvirnih dokumentov na vpogled sodnemu tolmaču, saj to predvideva postopek njihove overitve. Gre pravzaprav za to, da omenjeni strokovnjak mora fizično primerjati vsebino prevedenega dokumenta z njegovim izvirnikom, ker lahko njegov žig postavi ima samo, če je popolnoma prepričan, da med njima ni razlik.

Glede na to, da storitev, poznana kot nadoveritev, ki vključuje postavljanje Haškega ali Apostille žiga na dokumente, ni med tistimi, za katere so zadolženi prevajalci in sodni tolmači, ki so v zaposleni okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, je pomembno, da stranka podatke o vsem tem samostojno pridobi. Najprej mora kontaktirati z zaposlenimi v določenem oddelku okrožnega sodišča, ki je v njegovem mestu, ali pa mu je najbližje in se pozanimati o obveznosti overitve s tem žigom za določene dokumente.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz albanskega v flamski jezik, toda izpolnjujejo tudi zahtevo strank, ki jih zanima prevajanje in overitev kateregakoli drugega osebnega dokumenta (izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in številni drugi).

Poleg zdravniških izvidov in specifikacij farmacevtskih izdelkov prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vsak drugi dokument, ki je uradno uvrščen v medicinsko dokumentacijo.

Poleg tega stranke te institucije lahko dobijo kompletno obdelane gradbene projekte pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, potem navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov kot tudi vsak drugi dokument, ki velja za sestavni del tehnične, gradbene ali pa razpisne dokumentacije.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje poslovnih poročil iz albanskega v flamski jezik, pri čemer ti strokovnjaki poleg kompletne obdelave letnih oziroma finančnih poslovnih poročil, lahko prevajanje v tej različici jezikov izvedejo tudi za revizorska poročila in jih ptem tudi overijo. Prav tako kompletno obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo, kot so na primer sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja in poslovne odločitve oziroma fakture in statut podjetja ter katerikoli drugi dokument, ki je na določen način, povezan s poslovnim postopkom katerekoli pravne osebe.

Neposredno prevajanje informativnih oddaj iz albanskega v flamski jezik

Poleg osnovne storitev, ki vključuje neposredno prevajanje oddaj iz albanskega v flamski jezik, ne glede na to, ali gre za otroške, informativne, izobraževalne, zabavne ali neke druge, Prevajalski center Akademije Oxford interesentom omogoča tudi njihovo sinhronizacijo oziroma storitev profesionalnega podnaslavljanja. Seveda prevajalci in sodni tolmači poleg oddaj v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi risane filme, reklamna sporočila in igrane oziroma animirane ter dokumentarne filme pa tudi serije in katerokoli drugo vrsto video ali zvočnih vsebin.

Zaposleni navedene institucije poskrbijo v dani kombinaciji jezikov prevajajo tudi besedila, kar pomeni profesionalno obdelavo in znanstvenih in poljudnih vsebin, ne glede na njihovo kompleksnost in tematiko, s katero se ukvarjajo.

V skladu s postavljenimi zahtevami izvajamo tudi storitev redakcije, za katero so zadolženi profesionalni lektorji oziroma korektorji te institucije. Posebej poudarjamo, da se storitvi lekture in korekture uporabljata izključno tedaj, ko nekdo poseduje prevod vsebin v tej jezični različici, toda z njegovo kakovostjo ni zadovoljen, ker so prisotne napake. Ti strokovnjaki tedaj morajo najprej izvesti analizo konkretnih materialov ter ugotoviti, katere napake so v njih narejene in potem tudi, da se trudijo na najboljši možni način, da jih popravijo.

V skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz albanskega v flamski jezik oziroma časopisnih člankov in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov obdelajo tudi katerekoli književno delo kot tudi časopis.

Spletne vsebine omenjeni strokovnjaki, prav tako v skladu z zahtevami prevedejo, toda izvajajo tudi storitev njihove strokovne optimizacije. Pravzaprav implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način vsebino, tako spletnih prodajaln in spletnih katalogov oziroma programov kot tudi spletnih strani ter aplikacij in številnih drugih spletnih vsebin prilagodijo zahtevam, ki jih določa spletni brskalnik.

Na razpolago je tudi profesionalno prevajanje vizitk iz albanskega v flamski jezik oziroma PR člankov, katalogov in reklamnih zloženk, zatem brošur in reklamnih letakov pa tudi vseh ostalih marketinških materialov. Moramo poudariti, da pri obdelavi takšnih vsebin sodni tolmači in prevajalci ne uporabljajo samo pravil flamskega jezika, ampak tudi tista, ki veljajo na področju marketinga, ker so z njimi seznanjeni.

Poleg najema opreme za simultano tolmačenje, ta institucija interesentom omogoča tudi angažiranje omenjenih strokovnjakov zaradi izvedbe storitve tolmačenja v konkretni kombinaciji jezikov. Poleg simultanega lahko uporabijo tudi pravila šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja in prav od značilnosti samega dogodka je odvisno, katera od vseh teh storitev lahko v celoti odgovori na zahteve. Stranka, ki se zanima za navedeno storitev, mora posredovati podatke o organizaciji manifestacije, ki nujno morajo vsebovati informacije o mestu prirejanja oziroma o številu udeležencev ter vsekakor o tem, koliko je organizator opredelil, da ta dogodek traja. Po izvedbi ustrezne analize vseh teh podatkov, bo tudi odločeno, katera od navedenih storitev je najbolj primerna za konkretno situacijo.

Cena prevajanja iz albanskega v flamski jezik

  • Iz albanskega v flamski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!