Prevajanje iz albanskega v slovenski jezik


Kar zadeva prevajanje iz albanskega jezika v slovenski jezik, se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali, da je med redkimi, če ne celo edina institucija v naši državi, ki v svoji bogati ponudi storitev, ki jih vsakodnevno izvaja, ima tudi to.

Ker so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko vsaki stranki, ki ima potrebo za prevajanjem dokumentov iz albanskega jezika v naš jezik, ponudimo tudi storitev overitve, za katero je zadolžen sodni tolmač, kar pa pomeni, da stranke v relativno kratkem roku dobijo kompletno obdelan dokument, ki ga praktično gledano lahko takoj uporabljajo.

Edino, kar lahko v določeni meri podaljša postopek obdelave dokumentov, je posebna vrsta overitve, za katero so zadolženi točno določeni sodni organi naše države in je poznana kot overitev s haškim Apostile žigom. Ta vrsta overitve namreč ne izključuje overitve sodnega tolmača, ampak jo zahteva, toda po točno določenem vrstnem redu, ki je odvisen od vrste dokumente, ki se obdeluje. Stvar je v tem, da overitev z Apostile žigom ni potrebna za vse dokumente, toda v primeru, ko je potrebna, najpogosteje poteka na dva načina. V prvem primeru se najprej izvajata prevajanje in overitev dokumenta s strani sodnega tolmača, pa se takšen dokument nosi na pristojno sodišče, da bi se overil s haškim žigom. V okviru drugega načina, najprej poteka overitev z Apostile žigom, pa se potem dokument daje na prevajanje iz albanskega jezika v slovenski jezik, toda v tem primeru se prevajata tako dokument kot tudi žig in na koncu se tudi overjata z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Prav iz tega razloga je priporočljivo, da se stranke na pristojni državni instituciji najprej pozanimajo, ali je sploh potrebno opraviti overitev z Apostile žigom in v primeru, da je to potrebno, se morate pozanimati tudi o tem, na kakšen način bo potekala. Čeprav prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford niso dolžni posedovati informacij o overitvi s haškim žigom, ste lahko prepričani, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da vam maksimalno poenostavijo ta postopek in vam dajo informacije o institucijah, ki so pristojne in v okviru katerih boste dobili vse potrebne informacije.


Prevajanje iz albanskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v albanski jezik

Naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz albanskega jezika v slovenski jezik prevajajo vse osebne dokumente, kot so: potni listi, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometno in vozniško dovoljenje pa tudi delovno in dovoljenje za prebivanje ter vsi ostali osebni dokumenti.

Iz albanskega jezika v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja ali podjetnika, kot so: bilance uspeha in stanja, letna, revizijska in vse ostale vrste poslovnih poročil, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akt podjetja, fakture, odločitve in poslovne pogodbe, prevajamo pa tudi vse vrste pogodb, pooblastila, licence, certifikate, sodne sklepe, sodbe, pritožbe in tožbe ter pravni red Evropske Unije in druge pravne akte.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo obdelujejo tudi dokumente, ki jih je v številnih primerih treba predložiti pristojnim službam, kot so: potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in ostale vrste potrdil, soglasij in izjav.

Prevajamo tudi razpisno, tehnično in gradbeno kot tudi medicinsko dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo, iz albanskega jezika v slovenski jezik prevajamo tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vse ostale dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji.

V primeru potrebe, obdelujemo tudi diplome in dodatke diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen, potrdila o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet kot tudi ostale dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, nanašajo pa se na področje izobraževanja. Iz albanskega jezika v slovenski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela in patente ter rezultate znanstvenih raziskav in nasploh vse dokumente in druge materiale, ki se nanašajo na področje znanosti.

Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je član naše ekipe, iz albanskega jezika v slovenski jezik prevaja tudi besedilne vsebine, ne glede na njihovo tematiko kompleksnost in dolžino. Glede na to, da so naši strokovnjaki visoko izobraženi, jim nobena tema ni tuja. Poleg besedil s področij politike in ekonomije prevajamo tudi tista, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, marketinga, financ, psihologije, sociologije pa tudi komunikologije, informacijskih tehnologij, gradbene industrije in številnih drugih področij.

Poleg tega, da iz albanskega jezika v slovenski jezik prevajamo vse vrste video in zvočnih vsebin, kot so serije, filmi, reklamna sporočila in oddaj, v skladu z vašimi zahtevami izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje.

Prevajamo tudi vse vrste knjig, od učbenikov preko del proze in poezije pa do romanov in beletrije kot tudi časopisne članke in vsebino različnih vrst revij. Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je član naše ekipe, obdeluje tudi vse vrste spletnih vsebin, tako spletne strani kot tudi spletne kataloge in spletne prodajalne pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije).

Naši prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za storitev tolmačenja iz albanskega jezika v slovenski jezik in to pod najboljšimi pogoji. Poleg storitev simultanega in konsekutivnega ponujamo tudi storitev šepetanega tolmačenja, na vašo zahtevo pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pri nas lahko dobite tudi profesionalno redakcijo materialov, ki jih je nekdo že prevedel iz albanskega jezika v slovenski jezik, to pri tem ni spoštoval pravil, ki jih določa prevajalska stroka. Lektorji in korektorji Akademije Oxford vam po ugodnih cenah ponujajo tudi možnost obdelave takšnih vsebin v relativno kratkih rokih.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz albanskega jezika v slovenski jezik

Poleg prevajanja diplome in dodatka k diplomi naši prevajalci in sodni tolmači iz albanskega v slovenski jezik prevajajo vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam in se nanašajo na izobraževanje, kot so na primer: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi diplomske in seminarske naloge, ne glede na kompleksnost in obsežnost. Prav tako prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in dela oziroma vse dokumente, ki so povezani z znanostjo.

Od dokumentov prevajamo tudi tiste, ki štejejo za osebne, oziroma: izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje in številna druga. Prevajamo pa tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja oziroma podjetnika: bilance uspeha in stanja, poslovna letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt in statut podjetja, revizijska poročila, fakture ter vse vrste poslovnih pogodb in odločitev, certifikate, licence in druge dokumente te vrste. Naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prav tako obdelujejo vse pravne akte, sodne sklepe, sodbe, pritožbe in tožbe, ter jih prevajajo iz albanskega v slovenski jezik in overijo z uradnim žigom.

Poleg vsega omenjenega prevajamo tudi različne vrste izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o samskem stanu in druge) oziroma vse dokumente, ki jih je treba v skladu z zahtevami predložiti pristojnim službam.

Imejte na umu, da se za vse navedene dokumente zahteva tudi overitev sodnega tolmača, da bi se lahko uporabljali, saj so edino tako obdelani dokumenti pravno veljavni, saj žig sodnega tolmača pomeni, da je prevod iz albanskega v slovenski jezik enak izvirnemu dokumentu. Gleda na to, da mora zapriseženi sodni tolmač, ki izvaja overitev, primerjati prevod z izvirnim dokumentom, je stranka dolžna dostaviti izvirnike na vpogled. S samim tem se tudi postopek v določeni meri razlikuje, saj vse ostale vsebine lahko pošlje na elektronski naslov, dokumente pa lahko prinese osebno ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe.

Prevedene in overjene dokumente prav tako lahko prevzamejo osebno v poslovalnici Akademije Oxford ali pa jim jih lahko dostavi kurirska služba na želeni naslov, toda ta storitev se dodatno zaračunava pri prevzemanju, in to po veljavnem ceniku kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo pošiljke.

Stranke, ki jim je prevajanje dokumentov iz albanskega v slovenski jezik potrebno zelo hitro, lahko skenirane dokumente najprej pošljejo na naš elektronski naslov, izvirnike pa dostavijo naknadno na enega od omenjenih načinov.

Obstaja še ena zelo pomembna podrobnost, ki lahko vpliva na podaljšanje roka za izdelavo prevoda in zato se morajo stranke o tem pravočasno pozanimati na pristojnih institucijah, tako bi prihranili sebi čas in finančna sredstva. Gre za overitev s haškim Apostile žigom, ki jo izvajajo pristojna sodišča na področju Republike Slovenije in noben naš prevajalec in sodni tolmač ni dolžan posedovati informacij o tem, ali je Apostile potreben za določen dokument in v kakšni obliki, toda vsekakor bodo ugodili zahtevam strank in jih napotili na tiste sodne organe, ki jim lahko dajo veljavno informacijo. Moramo omeniti tudi to, zakaj je pomembno, da stranke najprej izvedo, ali je za določen dokument sploh potrebna overitev s haškim žigom in potem tudi tudi to, kako le-ta poteka. Stvar je v tem, da se dokument najpogosteje najprej prevaja iz albanskega v slovenski jezik in overja s strani sodnega tolmača, potem pa v instituciji, ki je pooblaščena poteka tudi overitev z Apostile žigom za takšen dokument. Prav tako obstaja tudi obraten postopek, ko se dokument najprej overja s haškim žigom, potem pa se prevajata tako dokument kot tudi Apostile žig in takšen dokument zatem sodni tolmač overja s svojim žigom. Glede na vse navedeno je jasno, zakaj mora stranka pravočasno poiskati pravo informacijo, saj s tem privarčuje svoj in naš čas in trud.

Prevajanje spletnih materialov iz albanskega v slovenski jezik

Ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil dobre optimizacije, naši prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz albanskega v slovenski jezik prevajajo tako spletne strani kot tudi programsko opremo (aplikacije in programe) ter vsebine spletnih prodajaln in katalogov, tako izdelkov kot tudi storitev, ne glede njihovo obsežnost in kompleksnost.

Iz albanskega v slovenski jezik prevajamo tudi razpisno ter medicinsko, tehnično in gradbeno dokumentacijo. Poleg prevajanja zdravniških izvidov prevajamo tudi: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostalo dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vse ostale materiale, ki se nanašajo na področje medicine, farmacije in gradbene industrije.

Prav tako prevajamo tudi časopisne članke ter vsebino vseh vrst revij, tako otroških kot tudi ilustriranih in specializiranih kot tudi različne vrste knjig, poleg učbenikov pa iz albanskega v slovenski jezik prevajamo tudi romane, beletrijo, prozna in poetska dela.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo prevajajo tudi različne vrste vsebin s področja marketinga, kot so reklamni letaki in zloženke, plakati, PR članki, vizitke, brošure in katalogi. Glede na to, da gre za posebno vrsto materialov, ki pogosto vsebujejo tudi določena sporočila, namenjena potencialnim kupcem izdelkov ali uporabnikom storitev, ki se tako predstavljajo. Naši strokovnjaki pa posebno pozornost namenjajo prav prilagajanju takšnih vsebin za vse tiste ljudi, ki jim je slovenski jezik materni oziroma, ki ga uporabljajo, da bi takšna sporočila našla pravo pot do potencialnih strank.

Prevajanje besedil iz albanskega jezika v slovenski jezik

Politika, marketing in ekonomija so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prevajajo iz albanskega v slovenski jezik. Treba je omeniti tudi besedila s področja: psihologije, bančništva, ekologije in varstva okolja, menedžmenta, financ, sociologije, komunikologije, filozofije ter informacijskih tehnologij, znanosti, medicine, farmacije, gradbene industrije pa tudi vseh ostalih vej naravoslovnih oziroma družbenih ved, ki jih prav tako prevajamo iz albanskega v naš jezik.

Ne glede na to, ali gre za besedilne vsebine namenjeni javnosti ali pa gre za ozko strokovna besedila, ste lahko prepričani, da jih bodo naši strokovnjaki v skladu z vašimi zahtevami obdelali v optimalnem roku.

Poleg tega veliko prednost pri prevajanju takšnih vsebin predstavlja dejstvo, da za njih ni potrebna njihovo overitev, tako da celotna komunikacija med vami in našimi strokovnjaki lahko poteka po elektronski poti, s čimer boste porabili veliko manj časa in denarja. Toda, če vam tako bolj ustreza, materiale na prevajanje lahko prinesete tudi osebno v našo poslovalnico, ali pa jih pošljete s kurirsko službo na naš naslov.

Če vam ne ustreza, da vam prevedene vsebine pošljemo skenirane na vaš elektronski naslov, jih lahko prav tako dobite dostavljen na določen naslov. Toda ne smete pozabiti, da za izvedbo te storitve, Prevajalski center Akademije Oxford angažira kurirsko službo, tako da se ta storitev zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom, in to pri samo dostavi.

Simultano in konsekutivno tolmačenje iz albanskega jezika v slovenski jezik

Razlog, zaradi katerega posebej omenjamo simultano in konsekutivno tolmačenje iz albanskega v slovenski jezik je treba iskati v dejstvu, da te dve obliki tolmačenja najpogosteje srečujemo v praksi. Toda prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford so specializirani tudi za tako imenovano šepetano tolmačenje, ki sodi med posebne vrste tolmačenje, za katere obstaja izjemno malo usposobljenih strokovnjakov.

Ko od strank dobimo vse smernice, ki se nanašajo na samo organizacijo dogodka, vam zagotavljamo, da bomo pripravili ponudbo, s katero boste v celoti zadovoljni. Najbolj pomembno je, da nas obvestite o konceptu dogodka, številu udeležencev in o tem, kako dolgo naj bi trajal in nam dostavite informacije o prostoru, v katerem bo potekal, da bi vam lahko predlagali način tolmačenja, ki bo v celoti ustrezal njegovim zahtevam. Če se pokaže potreba za tem, vam na zahtevo lahko pod ugodnimi pogoji omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje video in zvočnih vsebin iz albanskega v slovenski jezik

Ne glede na vrsto video ali zvočnih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz albanskega jezika v slovenski jezik, vam lahko vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je del ekipe Akademije Oxford, na najboljši možni način in v izjemno kratkem roku odgovori na vaše zahteve.

Poleg prevajanja reklamnih sporočil in serij različnih žanrov prevajamo tudi animirane, dokumentarne, igrane in risane filme ter zabavne, izobraževalne, informativne, otroške in ostale vrste oddaj.

Poleg storitve prevajanja iz albanskega jezika v slovenski jezik ponujamo tudi storitev njihove finalne obdelave, kar vključuje njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Na ta način v optimalnem roku in po najugodnejši ceni dobite kompletno obdelan material, ki ga lahko plasirate v skladu s svojimi željami, tako na radijskih postajah in televiziji kot tudi v kinematografih in na spletu.

Imejte na umu, da storitev podnaslavljanja izvajajo profesionalci oziroma podnaslavljalci, ki imajo za seboj bogate izkušnje. Tako ste lahko popolnoma prepričani, da materiali, ki jih obdelujejo, ne bodo imeli, da tako rečemo običajnih napak, ki jih lahko pogosto vidimo, kot je so na primeri podnapisi, ki ne sledijo govoru akterja, ampak se pojavljajo prehitro ali pa prepočasi. Kar zadeva storitve sinhronizacije, je zanjo zadolžena skupina umetnikov, ki se prav tako že vrsto let ukvarjajo s tem in imajo več kot dovolj izkušenj, da lahko obdelajo tudi najzahtevnejše materiale.

Poleg njih so v naši ekipi tudi lektorji oziroma korektorji, ki bodo vašo zahtevo opravili redakcijo kompletnih vsebin, ki so že prevedene, s katerimi pa iz katerihkoli razlogov niste zadovoljni.

Cena prevajanja iz albanskega v slovenski jezik

  • Iz albanskega v slovenski 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz albanskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz albanskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz albanskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!