Prevajanje iz korejskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford vsekakor sodi med tiste institucije, ki imajo izjemno bogato ponudbo storitev, pa zato sploh ne preseneča, da je med njimi tudi neposredno prevajanje iz korejskega v grški jezik.

Poleg obdelave različnih vsebin v pisani različici profesionalni prevajalci in sodni tolmači prav tako izpolnjujejo zahteve strank, ki jim je potrebno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Kar zadeva to storitev, smo dolžni poudariti, da poleg simultanega tolmačenja, ki se običajno uporablja za številne dogodke, omenjeni strokovnjaki prav tako v določenih primerih lahko uporabijo tudi pravila, ki se nanašajo, tako na šepetano kot tudi na konsekutivno tolmačenje, prav tako pa vsem, ki jih to zanima, po posebej ugodnih cenah ponujamo tudi najem profesionalne in maksimalno kakovostne opreme za simultano tolmačenje. Oblikovanje ponudbe za navedeno storitev lahko poteka izključno potem, ko stranka, ki jo to zanima, posreduje vse tiste informacije, ki se tičejo konkretnega dogodka in ki morajo vsebovati, tako uro in kraj njegovega prirejanja kot tudi število udeležencev ter podrobnosti v zvezi z organizacijo.

Omeniti je treba tudi to, da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izpolnijo zahtevo katerekoli stranke, ki ji je potrebno prevajanje marketinških materialov iz korejskega v grški jezik, kar pa poleg PR člankov, vizitk in plakatov vključuje tudi profesionalno obdelavo reklamnih letakov oziroma zloženk, brošur in na splošno vseh ostalih vsebin, preko katerih se določena storitev ali izdelek ter neko podjetje reklamira.


Prevajanje iz korejskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v korejski jezik

Vsekakor se predpostavlja, da stranke, ki jih to zanima, v vsaki poslovalnici navedene institucije lahko te strokovnjake, da v konkretni jezični kombinaciji izvedejo profesionalno prevajanje časopisnih člankov ali katerekoli vrste revij pa tudi knjig, kar pa vključuje, tako učbenike kot tudi prozna in poetska književna dela. Poljudne besedilne vsebine, ki obdelujejo temo iz različnih vej naravoslovnih in družbenih ved, in tudi strokovna besedila navedeni strokovnjaki prav tako prevajajo in če stranka to zahteva, to povsem zagotovo storijo maksimalno profesionalno in v posebej kratkem roku.

Poleg vsega do zdaj omenjenega, prevajalci in sodni tolmači strokovno pristopajo tudi obdelavi spletnega materiala, ne glede na to, ali je stranki potrebno prevajanje spletnih strani iz korejskega v grški jezik ali spletnih katalogov oziroma aplikacij ali programov ter spletnih prodajaln ali drugih vsebin. Vsakdo, ko ga zanima njihova obdelava v tej različici jezikov, mora biti seznanjen z dejstvom, da ti strokovnjaki uporabljajo tudi vse smernice, ki se nanašajo na optimizacijo konkretnih materialov, da bi jih v celoti prilagodili ključnim besedam, ki jih uporabniki spleta iščejo in jim tako zagotovili možnost, da poboljšajo položaj, ki ga so do tega trenutka imeli.

Glede na to, da omenjena specializirana institucija zaposluje tudi številne druge strokovnjake, so na razpolago različne dodatne storitve. Primarno mislimo na redakcijo, ki jo izvajajo strokovni korektorji in lektorji, če to neka stranka zahteva. Pravzaprav nekdo, ki je predhodno določene vsebine že dal nekomu, da jih prevede v navedeni različici jezikov, toda mnenja je, da gre za nekakovostno prevajanje, vsekakor mora v najkrajšem možnem roku stopiti v stik s poslovalnico te institucije in zahtevati profesionalno korekturo in lekturo.

Obstaja še ena zelo pomembna informacija, ki se nanaša na prevajanje zvočnih in video vsebin iz korejskega v grški jezik in nanaša se na storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja, ki sta prav tako na razpolago na zahtevo strank, pri čemer se najprej izvede prevajanje in potem tudi ena od teh storitev, kar pomeni, da se obdelane serije, reklamna sporočila in izobraževalne oddaje oziroma igrani filmi ter informativne in zabavne oddaje, zatem dokumentarni in risani kot tudi animirani filmi pa tudi ostale vsebine te vrste, lahko takoj potem, ko jih stranka prevzame, tudi predvajajo na radiju oziroma prikazujejo, tako v kinematografih kot tudi na spletu in televiziji.

Od vsakogar, ki mu je potrebno prevajanje katerekoli od omenjenih vsebin, se zahteva, da jih na obdelavo dostavi na najpreprostejši način oziroma po elektronski pošti. Prav tako na elektronski naslov dobi prevedene materiale, če pri dogovoru navede, da mu prav takšen način prevzemanja tudi najbolj ustreza. 

Toda, če se izvaja prevajanje dokumentov iz korejskega v grški jezik, se uporablja drugačni postopek in obdelave in dostave vsebin na prevajanje. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci njihovo profesionalno obdelavo izvajajo v skladu z zakonskimi določbami oziroma najprej morajo izvesti prevajanje v konkretni različici jezikov in potem tudi overitev, za katero so jim dana pooblastila. Preprosto rečeno, zapriseženi sodni tolmač, ki je član ekipe omenjene institucije, najprej primerja prevedeni dokument z izvirnikom in potem na takšen prevod postaviti svoj žig. Prav zahvaljujoč temu postopku potrjuje, da je vsebina prevedenega dokumenta povsem enaka kot tudi v izvirnem, kar nadalje pomeni, da stranka dobi absolutno pravico, da ga uporablja kot tudi vsak drugi zakonsko veljavni dokument.

Opisani postopek je urejen z zakonom, pa je s samim tem tudi vsaka stranka, ki zahteva obdelavo kateregakoli dokumenta v navedeni različici jezikov, dolžna spoštovati navedeno pravilo, oziroma mora pri pošiljanju zahtevanih vsebin dostaviti tudi izvirnike. Vsekakor obstaja možnost, da pride osebno v prostore poslovalnice omenjene institucije in dostavi dokument, za katere zahteva prevajanje v tej različici jezikov, toda v primeru, ko ji ta možnost ne ustreza, je ponujena je tudi tista, ki vključuje dostavo preko kurirske službe oziroma „Pošte Slovenije“, pri čemer je treba pošiljko poslati priporočeno.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v grški jezik in strankam, ki imajo potrebo za tem, je dovoljeno, da vsebine najprej skenirajo in jih takoj pošljejo po elektronski pošti, pri čemer je njihova dolžnost, da zelo hitro potem na vpogled priložijo tudi izvirnike.

Kakor se razlikuje način dostave, tako je prav tako opazna razlika tudi v principu prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, kar pomeni, da vsaka posamezna stranka lahko izbira med njihovo dostavo na naslov ali osebnim prevzemanjem. Toda v primeru, da se nekdo odloči za prvo možnost, ki smo jo omenili, njemu bo kurirska služba na naslov, ki ga navede, dostavila kompletno obdelane dokumente, toda ta storitev se zaračunava neposredno od stranke, in to po ceni, ki jo izključno ima pravico določiti konkretna služba.

Moramo omeniti tudi to, da obstajajo situaciji, ko omenjeni postopek obdelave dokumentov nije zadosten, da bi se vsebine obravnavale kot pravno veljavne, saj je z zakonom predvideno, da se nanje postavi posebna vrsta overitve, ki je poznana kot overitev z Apostille žigom. Gre za tako imenovani Haški žig, kar je njegov drugačni naziv. Omenjeni strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru te institucije, ne posedujejo pooblastila za njeno pravilno izvedbo. Zaradi tega mora vsaka stranka, ki ji je v tej različici jezikov potrebno prevajanje za katerikoli dokument, stopiti v stik z institucijami Republike Slovenije, ki imajo edine pristojnost v tem primeru in se pozanimati, ali se na določene dokumente mora postaviti ta vrsta žiga. V primeru, da ob tej priložnosti dobijo pritrdilni odgovor, mora stranka tudi izvedeti, kdaj se Apostille žig na konkretni dokument postavlja. Namreč, princip overitve je takšen, da je zakonom urejeno, da se Haški žig postavlja ali na koncu ali na začetku obdelave konkretnih dokumentov, pa je prav od teh informacij tudi odvisno, kam jih stranka najprej odnese na obdelavo in na splošno, kako dolgo naj bi ta postopek trajal. Pravzaprav, če je navedeno, da se omenjeni žig postavlja, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo svoj del posla, potem je postopek enostavnejši in hitrejši, če pa se ta vrsta overitve izvaja na začetku, potem so ti strokovnjaki dolžni najprej izvesti prevajanje vsebine konkretnega dokumenta in potem prevajajo tudi vse tisto, kar je navedeno v Haškem žigu in na koncu ga tudi overijo, kar pa pomeni, da celoten postopek vendarle lahko traja dlje od predhodno omenjenega. Jasno je, da samo tista stranka, ki resno vzame to priporočilo in pridobi vse potrebne informacije, lahko pričakuje, da relativno hitro in enostavno opravi celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta.

Kar zadeva ponudbo, moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo prevajanje v navedeni različici jezikov za vsak dokument, ki ga stranka zahteva. Poleg kompletne obdelave osebnih dokumentov (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi) omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje pravnih aktov iz korejskega v grški jezik (pogodbe, pravni red Evropske Unije, sklepi o razvezi zakonske zveze, sodni sklepi, licence, odločitve sodišč, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, certifikati, tožbe in drugi dokumenti, povezani s področjema prava in sodstva).

Seveda lahko kompletno obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij oziroma vse dokumente iz sestave, tako poslovne (sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, fakture, letna poročila in drugi) kot tudi medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi) pa tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi neomenjeni dokumenti).

Če neka stranka to zahteva, prevajalci in sodni tolmači izvedejo tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz korejskega v grški jezik pa tudi vseh ostalih vsebin, ki se tičejo področja znanosti, kot so na primer znanstveni patenti ali dela, kompletno pa obdelajo tudi vse tiste vsebine, ki so striktno povezane z domeno izobraževanja. Poleg prepisa ocen, diplomskih nalog ter predmetnikov in programov fakultet oziroma diplome in dodatka diplomi predhodno omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo potrdila o rednem šolanju, prepisa ocen in zaključnih spričeval osnovne in srednje šole kot tudi seminarskih nalog ter potrdila o opravljenih izpitih in vseh ostalih vsebin, ki so primarno povezane z omenjenim področjem.

Treba je poudariti tudi to, da vsaka stranka lahko te strokovnjake angažira, da bi bilo izvedeno profesionalno prevajanje različnih dokumentov, kot so soglasja, potrdila in izjave katerekoli vrste, ki jih zahtevajo določene pristojne državne institucije. Vsekakor je v ponudbi tudi neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz korejskega v grški jezik oziroma soglasja za zastopanje ter potrdila o stanju računa v banki, prevajalci in sodni tolmači pa prav tako lahko prevedejo in overijo, tako potrdilo o samskem stanu in kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in potem tudi tisto o višini dohodkov in številne druge dokumente iz te skupine.

Prevajanje gradbene dokumentacije iz korejskega v grški jezik

Kadar strokovnjaki pristopajo obdelavi vseh dokumentov iz sestave gradbene dokumentacije, pravzaprav izvajajo najprej neposredno prevajanje gradbenih projektov iz korejskega v grški jezik oziroma vseh ostalih vsebin, ki predstavljajo njen sestavni del in takoj potem v skladu z danimi pooblastili izvedejo tudi overitev tako prevedenega dokumenta.

Treba je omeniti, da gre za overitev, za katero je zadolžen uradno zapriseženi sodni tolmač in ki je kot takšna običajno dovolj, da bi se konkretni dokument obravnaval kot pravno veljaven. Toda obstajajo tudi tisti primeri, ko je treba na določeni dokument postaviti posebno vrsto žiga oziroma izvesti tako imenovano nadoveritev, ki je povezana s postavljanjem Haškega ali Apostille žiga. Glede na to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki jih uradno zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, ne posedujejo ustreznih pooblastil za postopek te vrste overitve, je predvideno, da se vsaka stranka, ki jo to zanima, trudi pridobiti vse relevantne informacije.

Predvsem mora izvedeti, ali je to vrsto žiga treba postaviti na določene dokumente in takoj potem mora tudi pridobiti informacijo, v katerem trenutku je omenjeno vrsto overitve v konkretnem primeru treba izvesti. Pravzaprav je pomembno, da izve, ali se Haški žig postavlja šele, potem ko ti strokovnjaki končajo obdelavo tega dokumenta, ali pa predenj z njo sploh začnejo.

Označeno je kot obveznost vsake stranke, ki v konkretni jezični različici želi dobiti prevedeno ali gradbeno dokumentacijo ali neki drugi dokument, da v trenutku pošiljanja vsebin na obdelavo vsekakor priloži tudi izvirnike, ki jih pri overitvi uporablja zapriseženi sodni tolmač.

Predvideno je, da se prav tako izvaja tudi neposredno prevajanje iz korejskega v grški jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, to pa se nanaša predvsem na različne vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav. Poudarjamo, da med drugim prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo, tako za potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki kot tudi za potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov ter tudi za katerikoli drugi dokument, ki ga lahko neka državna institucija zahteva.

Vse pravne akte, kot so na primer certifikati, sodne odločitve in sodbe oziroma pravni red Evropske Unije, sodni sklepi in pogodbe navedeni strokovnjaki, ne samo prevajajo v navedeni različici jezikov, ampak jih tudi overijo. Vsekakor po potrebi kompletno obdelujejo tudi tožbe, zatem pooblastilo za zastopanje kot tudi pritožbe in vse ostale dokumente, ki se tičejo in področja prava in sodstva.

Treba je tudi omeniti, da stranka lahko dobi tudi kompletno obdelane vse osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi), pri čemer sodni tolmači in prevajalci vsekakor prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov kot tudi navodilo za uporabo in na splošno vsak drugi dokument, ki sodi med razpisno ali tehnično dokumentacijo.

Treba je poudariti tudi to, da je neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz korejskega v grški jezik prav tako na seznamu storitev, za katere so specializirani omenjeni strokovnjaki, pri čemer na zahtevo lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi vseh ostalih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacija o medicinskih izdelkih in potem tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter številni drugi.

Tako rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela katerekoli kompleksnosti in tematike oziroma znanstvene patente pa tudi vsak drugi dokument in vsebino, ki je povezana z znanostjo, prav tako lahko profesionalno obdelamo v konkretni jezični različici.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v grški jezik (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poročila, fakture in drugi), vsekakor pa poskrbijo za prevajanje ter potem tudi za overitev v skladu s pooblastili, ki so jim dana za katerikoli dokument, ki je striktno povezan s področjem izobraževanja. S tem mislimo predvsem na zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potem tudi na prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju ter na diplomske naloge kot tudi na predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in seminarske naloge pa tudi na diplomo in dodatek k diplomi in na katerikoli drugi dokument, ki primarno tiče navedenega področja.

Prevajanje informativnih oddaj iz korejskega v grški jezik

Kadar profesionalci, ki sestavljajo ekipo te specializirane institucije, izvajajo neposredno prevajanje informativnih oddaj iz korejskega v grški jezik, prav tako lahko strankam, ki jih to zanima, ponudijo možnost sinhronizacije in podnaslavljanja takšnih vsebin. Navedena storitev se nanaša in na oddaje, ki imajo zabavni značaj kot tudi na tiste, ki so izobraževalne, ali pa so namenjene najmlajšim gledalcem ali poslušalcem. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo prav tako obdelujejo tudi serije kot tudi igrane filme in potem tudi reklamna sporočila ter risane in dokumentarne filme pa tudi animirane in ostale vrste zvočnih in video materialov.

Poleg predhodno navedene storitve, je tukaj tudi prevajanje reklamnih materialov iz korejskega v grški jezik in ti strokovnjaki poleg reklamnih zloženk, PR člankov in vizitk vsekakor lahko profesionalno obdelajo tudi brošure in reklamne letake kot tudi kataloge, plakate in ostale vrste marketinških vsebin. Poudarjamo tudi to, da med njihovo obdelavo spoštujejo pravila in svoje stroke in tista, ki veljajo v grškem jeziku, pa tako tudi njegovim izvornim govorcem omogočajo lažje seznanjanje s tistim, kar se predstavlja.

Vsekakor se na zahtevo strank lahko izvede tudi neposredno prevajanje besedil iz korejskega v grški jezik in poleg poljudnih, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi strokovne oziroma znanstvene vsebine. Glede na to, da so za njimi dolgoletne izkušnje, strankam ni treba skrbeti, če je tema konkretnih vsebin nekoliko kompleksnejša oziroma zahtevnejša, saj jih povsem zagotovo maksimalno profesionalno obdelajo. Ekonomija, pravo, informacijske tehnologije in bančništvo oziroma politika in gradbena industrija ter financami so samo posamezna področja, na katere se lahko nanaša tema teh vsebin. Toda ti strokovnjaki prav tako lahko obdelujejo tudi tista besedila, ki se ukvarjajo s temami s področij ekologije in varstva okolja, filozofije in turizma kot tudi vsa tista, ki so povezana s področji psihologije in sociologije, zatem medicine in izobraževanja ter farmacije, znanosti in drugih disciplin.

Prevajanje knjig iz korejskega v grški jezik

Tako dela beletrije kot tudi romane pa tudi številna druga prozna kot tudi poetska književna dela so lahko profesionalno obdelani v tej kombinaciji jezikov. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači, če to neka stranka zahteva, lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz korejskega v grški jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi vsebino ali ilustriranih ali strokovnih revij.

Kar zadeva storitve tolmačenja v omenjeni različici jezikov, moramo poudariti, da ti strokovnjaki lahko odgovorijo na zahtevo strank, ki želijo, da se izvede, tako simultano kot tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji, pri čemer je v ponudbi te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor je zelo pomembno, da absolutno vsaka stranka, ki želi te strokovnjake angažirati za izvedbo te storitve, najprej dostavi potrebne informacije, saj se le na podlagi njih lahko tudi sprejme odločitev o konkretni vrsti tolmačenja. Poleg obveščanja o točnem številu udeležencev mora vsaka stranka zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford informirati o tem, kako dolgo bo sam dogodek trajal ter tudi na katerem mestu bo organiziran in takoj potem se tudi oblikuje ponudba.

Dobro je reči tudi to, da je neposredno prevajanje spletnega materiala iz korejskega v grški jezik prav tako na uradnem seznamu storitev, za katere so specializirani sodni tolmači in prevajalci. Poleg spletnih strani lahko obdelujejo tudi spletne kataloge, zatem programe kot tudi spletne prodajalne ter različne vrste aplikacij oziroma katerokoli vrsto vsebin, ki je na kakršenkoli način povezane z globalnim omrežjem. Treba je omeniti tudi to, da pri obdelavi teh materialov implementirajo tudi smernice, ki so povezane z optimizacijo konkretnih vsebin oziroma se držijo pravil, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation).

Poleg vseh tistih storitev ki so na splošno povezane s prevajanjem v tej različici jezikov, omenjena specializirana institucija vsekakor lahko ponudi tudi storitev profesionalne redakcije vsebin katerekoli vrste. Njo namreč v skladu s pravili izvajajo profesionalni korektorji in lektorji, ki se bodo potrudili, da vse tiste napake, ki jih v prevodih opazijo, popravijo na čim boljši način.

Cena prevajanja iz korejskega v grški jezik

  • Iz korejskega v grški je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!