Prevajanje iz slovenskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, njihova specialnost je obdelava različnih vsebin v korejskem jeziku, strankam ponujajo prevajanje iz slovenskega v korejski jezik v pisani obliki. Omenjeni strokovnjaki pa prav tako lahko zagotovijo storitev, povezano s tolmačenjem v konkretni jezični kombinaciji in v tem primeru v odvisnosti od vrste dogodka in zahteve same stranke uporabijo pravila, ki so povezana, tako s simultanim kot tudi s šepetanim pa tudi s konsekutivnim tolmačenjem. V ponudbi te institucije je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, navedeno storitev pa stranke lahko dobijo pod izjemno ugodnimi pogoji.

Omenili bi tudi to, da naši strokovnjaki, točneje korektorji in lektorji lahko izvedejo redakcijo različnih vrst vsebin, ki niso profesionalno prevedene v tej jezični kombinaciji.

Zelo je pomembna tudi informacija, ki je povezana s kompletno obdelavo video ali zvočnih materialov, saj je v ponudbi, tako prevajanje filmov iz slovenskega v korejski jezik kot tudi oddaj različne vrste, zatem reklamnih sporočil, serija in vseh ostalih vsebin te vrste. Po izvedbi te storitve se vsem, ki jih to zanima, omogoča, da se opredelijo med sinhronizacijo ali profesionalnim podnaslavljanjem vseh prevedenih vsebin.


Prevajanje iz slovenskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v slovenski jezik

Prav tako, lahko strankam ponudimo tudi in profesionalno obdelavo reklamnih materialov, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg vizitk, plakatov in PR člankov kakovostno obdelujejo tudi reklamne letake, zatem kataloge, brošure in katerokoli vrsto vsebin, namenjenih reklamiranju različnih podjetij oziroma dogodka, izdelkov ali storitev. Prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje besedil iz slovenskega v korejski jezik, če to neka stranka zahteva, ne glede na to, ali gre za strokovna ali besedila, ki so namenjena širokemu krogu bralcev oziroma poljudna.

Seveda stranke v tej različici jezikov lahko dobijo prevedene tudi revije kot tudi časopisne članke, zatem učbenike in katerekoli književno delo (beletrija, poetska dela, romani in druga). Prevajalci in sodni tolmači se bodo potrudili, da na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih strani v tej različici jezikov in vsi, ki jih to zanima, lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo spletnih katalogov, zatem spletnih prodajaln kot tudi katerekoli vrste programske opreme oziroma različnih programov ali aplikacij pa tudi vseh tistih vsebin, ki so povezane z globalnim omrežjem. Glede na to, da se pri njihovi obdelavi uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da bodo zelo hitro po uradnem postavljanju na omrežje, dosegle bistveno boljši položaj v okviru iskanja za določeno ključno besedo, kar se bo povsem zagotovo pozitivno odrazilo tudi na njihove lastnike oziroma na njihovo poslovanje.

Navedeno je pravilo, da morajo stranke, ki zahtevajo prevajanje v tej različici jezikov za katerokoli vrsto od omenjenih vsebin, te dostaviti po elektronski pošti, način prevzemanja obdelanih materialov je popolnoma enak.

V nasprotju s tem, kadar se izvaja prevajanje dokumentov iz slovenskega v korejski jezik, so stranke dolžne na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente, tako da jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, prinesejo osebno ali pa jih pošljejo preko kurirske službe na naslov poslovalnice te institucije. Prav tako je dovoljeno, da se dokumenti, za katere se zahteva nujna obrada, najprej dostavijo po elektronski pošti in da potem stranka spoštuje pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnika na vpogled, kar mora tedaj storiti v najkrajšem možnem času.

Predvideno je, da ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje in potem tudi overitev, za katero so zadolženi, stranka pride osebno v prostore one poslovnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, da bi jih prevzela. Prav tako je tudi dovoljeno, da ji kompletno obdelane dokumente dostavimo na naslov, toda vsakdo, ki se opredeli za takšen način prevzemanja obdelanih vsebin, je tudi dolžan, da konkretno storitev plača, pri čemer ceno v tem primeru izključno določa kurirska služba, ki stranki dostavi prevedene in z žigom sodnega tolmača overjene dokumente.

Torej, povsem jasno je, da vsaka stranka, ki zahteva prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, pravzaprav dobi njegovo kompletno obdelavo, saj samo primeru, če se dokument prevede in overi z žigom sodnega tolmača, se ta lahko obravnava kot pravno veljaven. Omenjena storitev se nanaša, tako na obdelavo vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma na različne vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga) kot tudi na vse osebne dokumente (prometno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje oziroma izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi).

Seveda sodni tolmači in prevajalci, ko to stranka zahteva, v navedeni kombinaciji jezika prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, tako zdravniške izvide kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in številne druge neomenjene dokumente iz sestave teh vrst dokumentacij.

Prav tako lahko kompletno obdelajo različne vrste pravnih aktov, (pravni red Evropske Unije, sklepi o razvezi zakonske zveze, odločitve sodišč in tožbe, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, pritožbe in drugi dokumenti, povezani s pravom ali sodstvom), prav tako pa bodo poskrbeli, da na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi).

Vsem strankam, ki jih to zanima, je na razpolago tudi kompletna obdelava, tako diplome in dodatka diplomi, potrdila o rednem šolanju in zaključnih spričeval osnovne in srednje šole kot tudi potrdila o opravljenih izpitih, zatem predmetnikov in programov fakultet ter diplomskih in seminarskih nalog pa tudi vseh ostalih dokumentov in številnih drugih vsebin, ki so povezani s področjem izobraževanja. Toda v ponudbi naše institucije je tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz slovenskega v korejski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg faktur, poslovnih odločitev in sklepa o ustanovitvi pravne osebe, prav tako lahko prevajajo in potem tudi overijo statut podjetja, letna in revizijska poročila oziroma ustanovitveni akt podjetja pa tudi finančna poročila in na splošno rečeno vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetnika ali pravnih oseb.

Treba je poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela različne kompleksnosti pa tudi znanstvene patente in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s področjem znanosti.

Vse, kar je do zdaj navedenega, seveda ni celotna ponudba storitev, na voljo v okviru te specializirane institucije, saj prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezika lahko kompletno obdelajo katerikoli dokument, ki ga stranka dostavi. Vsekakor morajo biti obveščeni o tem, da v v nekaterih primerih morajo poskrbeti za zbiranje informacij o overitvi z Apostille oziroma žigom, ki je poznan tudi kot Haški, saj strokovnjaki, ki jih naša institucija zaposluje, v tem primeru nimajo pristojnosti. Natančneje rečeno, gre za overitev, ki se ne izvaja za vsak dokument, ki mora biti preveden v tej jezični kombinaciji, ampak se izključno mora postaviti na vsebine, za katere je to določeno z zakonom. Tako mora vsaka stranka posamično izvedeti, ali je ta vrsta overitve obvezujoča za njegove dokumente oziroma ali se omenjeni žig postavlja šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj del posla, ali pa se najprej izvaja prevajanje dokumenta iz slovenskega v korejski jezik zatem overitev z žigom sodnega tolmača in na koncu, ga ta stranka mora odnesti v pristojno institucijo, da se overi s Haškim žigom. Seveda je povsem jasno, da so te informacije vsaki stranki izjemno koristne, saj z njihovo pomočjo prihranijo in svoj denar in prosti čas.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz slovenskega v korejski jezik

Ker so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford angažirani tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko vse stranke, ki jim je treba prevajanje potrdila o državljanstvu iz slovenskega v korejski jezik, dobijo njegovo kompletno obdelavo.

Izključno zato, ker se izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, so stranke dolžne dostaviti tudi izvirni dokument, za katerega zahtevajo obdelavo. Toda vsekakor bi bilo dobro, da vsakdo od njih v okviru državnih institucij, ki so pristojne, preveri, ali je za zahtevane dokumente treba izvesti dodatno vrsto overitve, oziroma ali je na njih treba postaviti tako imenovani Haški (Apostille) žig.

Predvideno je, da stranke, ki jih to zanima, lahko omenjene strokovnjake zadolžijo tudi za izvedbo prevajanja v tej različici jezikov za izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma potrdilo o stalnem prebivališču ter vozniško in prometno dovoljenje, prav tako pa izvajajo kompletno obdelavo tudi za potni list, izpiske iz matičnega registra o smrti in dovoljenje za prebivanje pa tudi za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebno izkaznico in delovno dovoljenje ter za katerikoli drugi osebni dokument.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi različne dokumente, ki jih številne državne institucije zahtevajo od svojih strank, kar pa se nanaša, tako na prevajanje potrdil iz slovenskega v korejski jezik kot tudi na kompletno obdelavo različnih vrst izjav in soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in drugi).

Stranke, ki jih to zanima, prav tako lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo medicinske dokumentacije, oziroma, tako zdravniških izvidov kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vseh tistih dokumentov, ki se uradno predstavljajo del medicinske dokumentacije.

Toda v ponudbi te institucije je tudi prevajanje pravnih aktov v omenjeni kombinaciji (pravni red Evropske Unije, odločitve sodišč, pogodbe, pritožbe, licence, pooblastilo za zastopanje, tožbe in sklepi, certifikati in drugi dokumenti, povezani s področjem sodstva in prava), toda prevajalci in sodni tolmači prav tako poskrbijo, da ugodijo zahtevam vsake stranke, ki ji je v tej različici jezikov potrebno prevajanje poslovne dokumentacije (fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi).

Poleg vsega do zdaj navedenega, omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo tudi kompletno obdelavo tistih dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi in potrdilo o rednem šolanju ter potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi prepis ocen oziroma znanstvena dela kot tudi znanstveni patenti, diplomske in seminarske naloge oziroma katerekoli druge vsebine, ki je povezana z omenjenima področjema. Prav tako ti strokovnjaki poskrbijo, da po želji stranke izvedejo tudi strokovno prevajanje gradbenih projektov iz slovenskega v korejski jezik, oziroma, da kompletno obdelajo katerikoli dokument iz sestave najprej gradbene in potem tudi tehnične in razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo in drugi).

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v korejski jezik

V primeru, ko so posameznim strankam potrebno prevajanje PR iz slovenskega v korejski jezik, so lahko popolnoma prepričani, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači njihovo vsebino obdelajo maksimalno kakovostno ob ustreznem prilagajanju korejskemu jeziku. Na ta način izpolnijo osnovno zahtevo, ki jo ima obdelava takšnih vsebin oziroma omogočijo vsem izvornim govorcem korejskega jezika, da se na preprost način seznanijo z njihovo vsebino. Prav tako, ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi vse ostale materiale, ki so povezani za področjem marketinga, kot so na primer plakati in reklamni letaki oziroma katalogi in brošure pa tudi vizitke.

Moramo omeniti zelo pomembno dejstvo, ki bo vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje video in zvočnih materialov iz slovenskega v korejski jezik bistveno olajšalo, saj zaposlujemo strokovnjake, ki lahko na njihovo zahtevo izvedejo ali sinhronizacijo ali podnaslavljanje takšnih vsebin. Poleg igranih filmov, in to kateregakoli žanra, prevajalci in sodni tolmači lahko v tej različici jezikov prevajajo tudi animirane oziroma dokumentarne in risane filme kot tudi reklamne sporočila in zabavne oddaje pa tudi serije ter oddaje, ki so izobraževalnega ali zabavnega značaja oziroma katerokoli vrsto zvočnih in video materialov.

Če je katerakoli stranka prevajanje v konkretni jezični različici, in to za katerokoli vrsto vsebin, dobila v okviru neke druge institucije oziroma od kateregakoli drugega posameznika, toda s kakovostjo prevoda ni zadovoljna, jo v okviru naše institucije pričakuje storitev, ki jo zagotavljajo profesionalni lektorji in korektorji. Pravzaprav gre ob tej priložnosti za profesionalno redakcijo, ki vključuje, tako lekturo kot tudi korekturo in stranke v optimalnem roku dobijo maksimalno profesionalno in kakovostno obdelane materiale.

Prevajanje učbenikov iz slovenskega v korejski jezik

Seveda vse stranke, ki jih to zanima, v okviru te specializirane institucije moči angažira strokovnjake, ki so specializirani za prevajanje učbenikov iz slovenskega v korejski jezik. Prav tako lahko prevajajo tudi različna književna dela pa tudi, da maksimalno profesionalno obdelajo časopisne članke, ilustrirane ali strokovne kot tudi ostale vrste revij.

Ko to katerakoli stranka zahteva, prav tako lahko prevajajo tudi spletne vsebine, od spletnih prodajaln in spletnih strani pa do spletnih katalogov ter različnih vrst brošura in kataloga pa tudi na splošno katerokoli vrsto materialov, ki so dostopni v okviru spleta. S ciljem, da vsem strankam v tem primeru omogočijo maksimalno profesionalno storitev, prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi teh materialov posebno pozornost posvečajo pravilom, ki so povezana z njihovo optimizacijo. To pa pomeni, da se v tem primeru predvsem ravnajo po pravilih SEO (Search Engine Optimisation), tako da stranke, ki jih to zanima, praktično rečeno poleg storitve prevajanja dobijo tudi optimizacijo konkretnih materialov za spletne brskalnike, kar ima posebej pozitiven vpliv, ne samo na poboljšanje njihovega položaja na spletu, ampak se zagotovo pozitivno odraža tudi na poslovanje njihovih lastnikov.

Treba je poudariti tudi to, da je v naši ponudbi tudi profesionalno prevajanje besedil iz slovenskega v korejski jezik, ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne vsebine. Poleg tistih besedil, ki obdelujejo katerokoli temu iz domene gradbene industrije, informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja oziroma psihologije, znanosti in sociologije pa tudi vseh tistih, ki so povezana s področji turizma, menedžmenta in psihologije kot tudi marketinga, politike in bančništva, omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi besedila, katerih tema se nanaša na katerokoli znanstveno disciplino, tako iz domene naravoslovnih ved kot tudi s področja družbenih.

Kadar stranka organizira katerokoli vrsto dogodka, za katerega je treba angažirati strokovnjake, ki so specializirani za tolmačenje v tej različici jezikov, mora tudi vedeti, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja, lahko izvedejo tudi posebno vrsto te storitve oziroma tako imenovano šepetano tolmačenje. Glavni pogoj za izdelavo ponudbe za navedeno storitev je informiranje strokovnjakov omenjene institucije o vseh podrobnostih, ki so povezane z organizacijo dogodka in s tem poleg informacije o številu udeležencev, vsekakor mislimo tudi na tiste, ki se nanašajo, tako na značilnosti določenega prostora, v katerem bo dogodek potekal kot tudi na njegovo trajanje, saj se izključno na podlagi teh podatkov lahko pride do zaključka, katera od vseh omenjenih storitev na najboljši način odgovori na njih. Dožni smo poudariti tudi to, da omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji in da je ta storitev omogočena vsakomur, ki ga to zanima.

Cena prevajanja iz slovenskega v korejski jezik

  • Iz slovenskega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovenskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovenskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!