Prevajanje iz korejskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na samem začetku moramo omeniti, da se neposredno prevajanje iz korejskega v kitajski jezik izvaja za vsebine v pisani obliki, toda tako prav tako so prevajalci in sodni tolmači lahko angažirani tudi, če je nekomu navedena storitev potrebna kot tolmačenje. Vsekakor je pomembno, da stranke imajo v mislih, da ti strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje in da preprosto rečeno lahko obdelajo katerokoli vrsto materialov, ki jih stranka zahteva in poleg vseh vrst dokumentov njihovo delo obsega tudi časopisne članke kot tudi na različne vrste revij.

Seveda lahko izvajamo tudi prevajanje učbenikov iz korejskega v kitajski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa po potrebi profesionalno obdelujejo tudi vse vrste književnih del, oziroma, tako beletrijo in romane kot tudi vsa dela poezije. V tej kombinaciji jezikov poskrbijo tudi za prevajanje poljudnih pa tudi strokovnih besedil, popolnoma neodvisno od tega, kakšna je njihova tematika in kako kompleksni so.

Omenjeni strokovnjaki odgovorijo tudi na zahteve tistih strank, ki v tej različici jezikov zahtevajo profesionalno obdelavo spletnih vsebin, pri čemer pri obdelavi spletnih prodajaln oziroma spletnih strani in spletnih katalogov ter številnih drugih materialov, ki so povezani s spletom, obvezno uporabljajo tudi vse tista pravila, ki se tičejo njihovega pravilne optimizacije, kar pomeni, da implementirajo smernice SEO (Search Engine Optimization).


Prevajanje iz korejskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v korejski jezik

Poleg tega profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ko to zahteva stranka, lahko izvedejo tudi prevajanje marketinških materialov iz korejskega v kitajski jezik, kar pa se nanaša, tako na reklamne zloženke, plakate in PR članke kot tudi na vizitke, zatem brošure in reklamne letake ter na splošno rečeno vse ostale materiale, ki so namenjeni reklamiranju poslovanja določenega podjetja kot tudi storitev in izdelkov.

Na razpolago je tudi profesionalna redakcija različnih vrst materialov, za katere je prevajanje v konkretni kombinaciji izvedeno nestrokovno, za izvedbo te storitve pa so zadolženi korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Kompletna obdelava, tako zvočnih kot tudi video materialov lahko poteka, če je to potrebno stranki in poleg prevajanja reklamnih sporočil, serij in oddaj iz korejskega v kitajski jezik ter dokumentarnih, animiranih, igranih in risanih filmov oziroma vseh ostalih zvočnih in video vsebin, jim bo ponujena, tako profesionalna sinhronizacija kot tudi storitev, ki se nanaša na njihovo podnaslavljanje.

Rekli smo že, da sodni tolmači in prevajalci zagotavljajo tudi storitev tolmačenja v tej jezični različici, toda treba je poudariti, da so specializirani, tako za simultano in konsekutivno kot tudi za tako imenovano šepetano tolmačenje in da je v okviru naše institucije na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Dostava novih vsebin se izvaja na zelo preprost način, saj je vsem, ki jih to zanima, omogočeno, da jih pošljejo na elektronski naslov pa tudi, da na enak način prejmejo profesionalno obdelane materiale.

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz korejskega v kitajski jezik, moramo tudi poudariti, da se postopek razlikuje, saj stranka na prvem mestu mora dostaviti izvirne dokumente na vpogled, ker se ta postopek zahteva zaradi izvedbe overitve, ki je na voljo v okviru naše institucije. Prevajalci in sodni tolmači namreč na prvem mestu prevedejo vse te dokumente in potem tudi pristopijo finalizaciji tega postopka oziroma izvedejo overitev, in to z žigom sodnega tolmača, ki tudi poseduje vsa potrebna pooblastila, s čimer se konkretnemu dokumentu zagotavlja zakonska in pravna veljavnost, kar pomeni, da ga stranka v praksi sme predložiti kjerkoli ima potrebo za tem, saj je ta v isti ravni kot tudi vsak drugi zakonski veljavni dokument.

Glede na to, da je treba dostaviti tudi izvirnike na vpogled, se postopek razlikuje od predhodno navedenega in predvideva, da stranka konkretne dokumente pošilja s priporočeno poštno pošiljko ali osebno prinese v predstavništvo. Ima tudi možnost, da jih preko kurirske službe dostavi na naš naslov.

Prevzemanje kompletno obdelanih vsebin se prav tako razlikuje in vključuje ali dostavo na naslov stranke ali osebno. Prva možnost je obravnavana kot dodatna storitev, kar pomeni, da se zaračunava neposredno od stranke, ki jo to zanima, pri čemer cene ne oblikuje naša ustanova, ampak izključno služba, ki kompletno obdelane dokumente tudi dostavi na naslov, ki ga stranka navede.

Moramo poudariti, da prav tako izvajamo nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v kitajski jezik, če to neka stranka zahteva, toda samo v tem primeru ima pravico, da jih elektronsko pošlje na naš elektronski naslov, toda vsekakor je dolžna, da v najkrajšem možnem roku potem izvede tudi dostavo izvirnika na vpogled.

Poleg dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma katerokoli vrsto potrdil, izjav ali soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi), prevajalci in sodni tolmači pa izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh tistih osebnih dokumentov (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje in drugi).

Prav tako se bodo potrudili, da v zelo kratkem roku, ko to neka stranka zahteva, izvedejo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v kitajski jezik, kar poleg zdravniških izvidov vključuje tudi kompletno obdelavo, tako specifikacij farmacevtskih izdelkov kot tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter dokumentacije o medicinskih izdelkih in na splošno vseh ostalih dokumentov, ki jih je možno uvrstiti v konkretno dokumentacijo.

Vsekakor da stranka lahko angažira te strokovnjake, da bi bilo izvedeno profesionalno prevajanje diplome in dodatka k diplomi v konkretni jezični različici, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi predmetnike in programe fakultet ter prepis ocen, zatem potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi diplomske in seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju in na splošno vse ostale dokumente oziroma katerokoli vrsto vsebin, ki se nanaša na izobraževanje.

Omenili bi tudi to, da se ti strokovnjaki trudijo, da odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v kitajski jezik, kamor na primer sodijo revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in finančna poročila pa tudi ustanovitveni akt podjetja, fakture in letna poročila ter poslovne odločitve, statut podjetja in druga, v optimalnem roku pa jim omogočajo, da dobijo prevajanje vseh dokumentov, ki se nanašajo na področje znanosti (znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in drugi neomenjeni dokumenti, ki se primarno nanašajo na znanost).

Poleg vseh do zdaj naštetih dokumentov prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo pooblastila za zastopanje, zatem pravni red Evropske Unije in sodnih sklepov in tožb, na zahtevo strank pa izvajajo tudi profesionalno prevajanje pritožb iz korejskega v kitajski jezik ter obdelujejo licence, odločitve sodišč in sodbe kot tudi certifikate, zatem pogodbe in na splošno rečeno vse dokumente, ki se tičejo, tako področja prava kot tudi področja sodstva.

Odgovarjajo tudi na zahtevo tistih strank, ki jim je potrebno prevajanje gradbene dokumentacije iz korejskega v kitajski jezik, toda kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki sodijo med tehnično in razpisno dokumentacijo, kar pa se predvsem nanaša, tako na gradbene projekte in deklaracije izdelkov kot tudi na laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter na navodila za uporabo in vse ostale dokumente, ki se uvrščajo v eno od teh vrst dokumentacij.

Da bi stranka, ki zahteva prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, lahko dobila njegovo profesionalno obdelavo in biti v priložnosti, da jih uporablja, se mora samostojno pozanimati o postopku overitve s tako imenovanim Haškim ali Apostille žigom. Pravzaprav gre za posebno vrsto overitve in zahvaljujoč dejstvu, da sodni tolmači in prevajalci ne posedujejo potrebnih dovoljenj za postavljanje tega žiga, je izjemno pomembno, da vsaka stranka dobi te informacije. Poleg tega, da se na splošno informira o potrebi postavljanja tega žiga na dokumente, za katere je izvedeno neposredno prevajanje iz korejskega v kitajski jezik, se tudi pričakuje, da stranka v državnih institucijah pridobi tudi podatke o trenutku, ko se ta mora postaviti na konkretne dokumente, kar pomeni, da mora izvedeti, ali se ta postopek izvaja po ali pred obdelavo s strani naših strokovnjakov.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz korejskega v kitajski jezik

Vsekakor stranke na enem mestu oziroma v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo, tako neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz korejskega v kitajski jezik kot tudi storitev, ki je povezana z overitvijo, ki jo izvaja profesionalni sodni tolmač. Pogoj za to je dostava izvirnih dokumentov, in to na vpogled temu strokovnjaku, zelo pa je tudi pomembno, da vsaka stranka ve, da prevajalci in sodni tolmači ne morejo izvesti storitve, ki se nanaša na postavljanje Apostille ali Haškega žiga, če je to za konkretne dokumente potrebno, toda samo zato, ker to ni v njegovi pristojnosti.

Omeniti je treba tudi to, da naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov lahko prevajajo, tako potrdilo o samskem stanu, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o višini dohodkov in na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki jih je v določenih primerih treba predložiti neki državni instituciji.

Prav tako so specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov, kamor med drugim spada tudi potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje in izpiski iz matičnega registra o rojstvu pa tudi dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in prometno dovoljenje oziroma potni list in drugi pa tudi za prevajanje medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter drugi dokumenti).

Prav tako moramo tudi poudariti informacijo, da vsaka stranka lahko dobi tudi kompletno obdelavo pravnih aktov oziroma različnih dokumentov, ki se tičejo področja prava ali sodstva in to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci na njihovo zahtevo prevajajo, tako pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze in različne vrste certifikatov oziroma sodne sklepe kot tudi pogodbe, zatem pooblastilo za zastopanje ter tožbe, katerokoli vrsto licenc, pritožbe in vsekakor tudi ostale dokumente, ki so predvsem povezani s sodstvom ali pravom.

Neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v kitajski jezik je prav tako na seznamu storitev, za katere so prevajalci in sodni tolmači vsekakor specializirani, na zahtevo pa strank pa prevajajo, tako ustanovitveni akt podjetja, fakture in letna oziroma revizijska poročila kot tudi statut podjetja, zatem finančna poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi statut podjetja in vse druge dokumente, ki se na katerikoli način nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe ali nekega podjetnika.

Seveda izpolnijo tudi zahtevo stranke, ki v tej različici jezikov zahteva prevajanje za gradbene projekte oziroma za katerikoli drugi dokument, ki sodi med gradbeno dokumentacijo, toda prav tako kompletno obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo tehnično ali razpisno dokumentacijo, kot so na primer navodilo za uporabo ali laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov in številni drugi.

Poleg vsega, kar smo že omenili, je treba tudi reči, da se prevajalci in sodni tolmači lahko angažirajo, ko je treba izvesti neposredno prevajanje dokumentov s področja znanosti ali izobraževanja iz korejskega v kitajski jezik, saj prevajajo in potem tudi overijo, ne samo znanstvene patente, diplomo in dodatek k diplomi ter rezultate znanstvenih raziskav, ampak tudi potrdilo o opravljenih izpitih, zatem prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela ter ostale dokumente, ki se tičejo navedenih področij.

Prevajanje reklamnih letakov iz korejskega v kitajski jezik

Pri obdelavi letakov v navedeni jezični različici se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da jih maksimalno prilagodijo, kako pravilom kitajskega jezika kot tudi, da jih uskladijo s pravili marketinga, da bi bila vsebina reklamnih letakov čim bolje predstavljena govorcem tega jezika. Vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje plakatov iz korejskega v kitajski jezik pa tudi PR člankov, vizitk, brošur in reklamnih zloženk oziroma katalogov ter vseh drugih vsebin, ki so na prvem mestu namenjene reklamiranju katerekoli storitve ali izdelkov oziroma nekega podjetja in njegovega poslovanja.

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje različnih književnih del v konkretni jezični kombinaciji, toda vsekakor odgovoriti tudi na zahtevo kogarkoli, ki mu je potrebno prevajanje učbenikov iz korejskega v kitajski jezik. V skladu s potrebami lahko obdelujejo tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih revij oziroma časopisnih člankov.

Glede na to, da korektorji in lektorji, ki imajo za sabo dolgoletne delovne izkušnje, prav tako sodijo med člane ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, se na zahtevo strank lahko izvede tudi kompletna redakcija. Navedena storitev se uporablja v primeru, da je prevajanje vsebin v navedeni kombinaciji jezikov izvedeno, pri čemer so bile storjene določene napake in ti strokovnjaki morajo vse te napake na najboljši način popraviti.

Toda, če nekdo organizira dogodek, na katerem bodo prisotni govorci obeh jezikov, stranka lahko zahteva tolmačenje, sodni tolmači in prevajalci pa ji bodo vsekakor zagotovili maksimalno profesionalno storitev, in to predvsem zato, ker poleg konsekutivnega lahko izvedejo tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje iz korejskega v kitajski jezik. Stranka mora posredovati vse podatke o organizaciji tega dogodka in na podlagi informacij o mestu, na katerem bo potekal, zatem o trajanju in številom udeležencev te na splošno o principu njegove organizacije se tudi odločijo, katero točno od vseh teh storitev sodni tolmači in prevajalci uporabijo. Če se opredelijo za simultano tolmačenje v tej različici jezikov, vsekakor v konkretno ponudbo vnesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki se ponuja pod izjemno ugodnimi pogoji.

Strokovno prevajanje spletnih strani iz korejskega v kitajski jezik

Da bi se neposredno prevajanje spletnih strani iz korejskega v kitajski jezik zares lahko označilo kot strokovno, mora vsebina biti prilagojena pravilom, ki so povezana z iskanjem, oziroma, da so usklajena s SEO (Search Engine Optimization). Zahvaljujoč dejstvu, da prevajalci in sodni tolmači, ki so uradno del ekipe naše institucije, odlično poznajo tudi optimizacijo, je predvideno, da stranke poleg prevajanja, tako spletnih strani kot tudi spletnih katalogov, zatem prodajaln, brošur in drugih materialov, vsekakor dobijo tudi to storitev, tako da bodo konkretne vsebine v relativno kratkem roku dostopne na bistveno boljšemu mestu v okviru iskanja za točno določene ključne besede.

Vsekakor je treba omeniti, da naši strokovnjaki lahko na zahtevo strank obdelajo tudi programsko opremo oziroma pristopijo profesionalnemu prevajanju vsakega programa ali aplikacije, ki jih stranka zahteva. Predvideno je, da lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje PR člankov iz korejskega v kitajski jezik.

Omenjena storitev se nanaša tudi na strokovne oziroma znanstvene besedilne vsebine kot tudi na tiste, ki se označujejo kot poljudne, saj so namenjene širokim narodnim množicam. Filozofija, sociologija in psihologija oziroma ekonomija, pravo in financami ter komunikologija, politika so samo nekatera od področij, na katera se lahko nanaša tema konkretnih besedil, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko prav tako maksimalno strokovno prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s temami iz domene ekologije in varstva okolja, menedžmenta in turizma, zatem znanosti, medicine in izobraževanja ter marketinga, farmacije in drugih znanstvenih disciplin.

Posebej je treba omeniti storitev, ki se nanaša na obdelavo različnih in video in zvočnih materialov, saj je najprej na razpolago njihovo neposredno prevajanje iz korejskega v kitajski jezik in potem tudi njihova finalna obdelava oziroma podnaslavljanje ali sinhronizacija. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo animirane filme, serije in reklamna sporočila ter igrane filme kateregakoli žanra, vsekakor prevajajo tudi informativne televizijske in radijske oddaje, zatem risane filme kot tudi izobraževalne in zabavne oddaje in ostale, tako video kot tudi zvočne vsebine.

Cena prevajanja iz korejskega v kitajski jezik

  • Iz korejskega v kitajski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!