Prevajanje iz korejskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni strokovni prevajalci in sodni tolmači, ki lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz korejskega v nemški jezik.

Primarno moramo poudariti, da je obstoj teh strokovnjakov pomemben pri obdelavi dokumentov, glede na to, da poleg njihovega prevajanja v navedeni različici jezikov izvajajo tudi overitev, da bi se konkretni dokument obravnaval kot pravno veljaven. Pravzaprav samo iz tega razloga stranke, ki jih to zanima, morajo na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente, saj jih zapriseženi sodni tolmač mora primerjati s prevodi, preden pristopi postopku overitve, saj se žig teh oseb postavlja izključno na dokument, katerega vsebina je zvesta izvirniku.

Postopek dostave dokumentov na obdelavo vključuje ali njihovo pošiljanje preko kurirske službe ali preko „Pošte Srbije“ pa tudi s priporočeno pošiljko in poleg tega je dovoljeno tudi, da stranke osebno prevzamejo konkretne dokumente v predstavništvo te institucije.


Prevajanje iz korejskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v korejski jezik

Moramo omeniti, da je v ponudbi tudi nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v nemški jezik, pa se izključno tedaj stranki dovoljuje, da jih najprej skenira in pošlje po elektronski pošti, pa da potem pristopi dostavi izvirnika na vpogled, pri čemer mora izbrati prav tistega od omenjenih načinov, ki je zanjo tudi najhitrejši.

Predvideno je, da je specifičen tudi način prevzemanja določenih dokumentov, tako da imajo stranke dve možnosti, oziroma ali pridejo v prostore poslovalnice te institucije, ali pa jim kompletno obdelane dokumente lahko dostavimo tudi na želeni naslov. Toda glede na to, da to storitev določena kurirska služba izvaja, je tudi jasno, da jo zaračuna v skladu z lastnim cenikom od same stranke.

Da bi maksimalno olajšali celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta, poudarjamo tudi to, da zakon zahteva obveznost overitve z Apostille žigom za nekatere od njih in da prevajalci in sodni tolmači, ki jih mi zaposlujemo, ne posedujejo dovolj pooblastil, da bi to vrsto overitve izvedli. Samo iz tega razloga dajemo priporočilo vsaki tisti stranki, ki zahteva obdelavo dokumentov v tej različici jezikov, da samostojno pridobi vse informacije, ki se tičejo tako imenovanega Haškega žiga. Treba je poudariti tudi to, da se ta vrsta overitve včasih mora izvesti, preden naši strokovnjaki začnejo z obdelavo tega dokumenta, toda tedaj so dolžni v navedeni različici jezikov prevesti, tako vsebino tega dokumenta kot tudi tega žiga, kar pomeni, da celotni postopek overitve lahko traja malo dlje. Drugačen način overitve je, ko se najprej izvaja prevajanje konkretne vsebine in potem sodni tolmač overja tako obdelan dokument in na koncu je stranka dolžna, da ga odnese v institucijo, ki je pristojna za overitev s Haškim žigom. Povsem jasno je, da vse te informacije bistveno poenostavljajo ta postopek in istočasno omogočajo stranki, da prihrani, tako denar kot tudi svoj čas.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko zares obdelajo katerikoli dokument, toda primarno mislimo na vse osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica in drugi), vsekakor pa lahko izpolnijo tudi zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta iz domene znanosti ali izobraževanja (znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge in drugi).

Prav tako je predvideno, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v nemški jezik, oziroma, da omenjeni strokovnjaki poleg zdravniških izvidov lahko kompletno obdelajo, tako dokumentacijo o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi katerikoli drugi dokument, ki spada v omenjeno vrsto dokumentacije.

Treba je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki izvajajo prevajanje za različne dokumente, ki jih stranke morajo predložiti pristojnim službam, oziroma, da kompletno obdelujejo, tako potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki kot tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o samskem stanu in številne druge vrste potrdilo, izjav in soglasij. Sodni tolmači in prevajalci prav tako profesionalno obdelujejo vse dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno dokumentacijo (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi) kot tudi vse dokumente iz sestave razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi).

Različne vrste pravnih aktov, tako tožbe in sklepi oziroma certifikate in sodne odločbe kot tudi odločitve sodišč, pravni red Evropske Unije in licence pa tudi pritožbe, zatem pooblastila za zastopanje ter številne druge dokumente, ki se tičejo in sodstva in prava, strokovnjaki prav tako maksimalno profesionalno prevajajo.

Kar zadeva ostale materiale, je treba omeniti, da je na razpolago neposredno prevajanje revij iz korejskega v nemški jezik, toda stranke lahko v tej različici jezikov dobijo obdelane tudi časopisne članke kot tudi različne vrste knjig oziroma učbenike in književna dela katerekoli vrste. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za to, da kakovostno obdelajo, tako strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine, katerih tema je povezana s katerokoli vejo in naravoslovnih in družbenih ved.

Predvideno je, da izpolnijo tudi zahteve strank, ki so povezane z obdelavo marketinških materialov in poleg reklamnih brošur, zloženk in PR člankov, kompletno obdelujejo tudi vizitke, zatem reklamne letake oziroma kataloge izdelkov in na splošno vse ostale materiale, katerih primarni namen je povezan s predstavitvijo različnih izdelkov in storitev.

Vsaki stranki je odprta možnost, da angažira profesionalne lektorje in korektorje, da izvedejo redakcijo oziroma korekturo in lekturo za katerokoli vrsto vsebin, za katero je prevajanje v tej različici jezikov izvedeno neprofesionalno.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin, kar pa se nanaša, ne samo na spletne strani, ampak tudi na različne vrste programov kot tudi aplikacij pa tudi na spletne prodajalne, zatem spletne brošure in absolutno katerokoli vrsto materiala, ki se lahko vidi na spletu, ali je na kakršenkoli način povezan z njim. Najbolj pomembno je, da stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v nemški jezik, imajo v mislih, da naši strokovnjaki odlično poznajo pravila, ki se tičejo optimizacije za spletne brskalnike, tako da implementirajo smernice SEO (Search Engine Optimisation) tokom njihovega rada in na ta način dosežejo bistveno bolje kotiranje konkretnih materialov.

Poleg vseh storitev, ki so do tega trenutka navedene, omenjena institucija omogoča tudi kompletno obdelavo katerekoli vrste video ali zvočnih materialov, kar pa se primarno nanaša na reklamna sporočila in serije oziroma na vse vrste filmov ter na oddaje in ostale vsebine, ki se predstavljajo na radiju, televiziji, v kinematografih ali na drugih medijih. Zelo je pomembno, da se vsaka tista stranka, ki ji je ta storitev potrebna, zaveda dejstva, da v okviru te institucije poleg njihovega prevajanja v navedeni različici jezikov, lahko angažira tudi druge strokovnjake, ki izvajajo ali profesionalno sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Prav tako je na razpolago tudi storitev tolmačenja v konkretni kombinaciji jezikov, pri čemer prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega lahko izvedejo tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz korejskega v nemški jezik. Vsakomur, ki ga to zanima, je omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod izjemno ugodnimi pogoji. Moramo poudariti, da se ponudba s tolmačenjem izključno lahko oblikuje, potem ko stranka posreduje vse relevantne informacije o samem dogodku. Pravzaprav šele, ko te strokovnjake obvesti o njegovi organizaciji, tako v zvezi s trajanjem in številom udeležencev kot tudi z lokacijo, na kateri naj bi potekal , se lahko odločijo, katera od vseh ponujenih vrst tolmačenja bo v tem primeru uporabljena.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz korejskega v nemški jezik

Glede na to, da so tudi profesionalni prevajalci in sodni tolmači stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, to pomeni, da vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz korejskega v nemški jezik, praktično rečeno na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo, oziroma, tako prevajanje v tej različici jezikov kot tudi overitev prevoda.

Posebej poudarjamo, da je zapriseženi sodni tolmač izključno zadolžen za izvajanje te vrste overitve, toda vsekakor se od stranke pričakuje, da od pristojnih institucij zahteva vse informacije v zvezi s posebno vrsto overitve, oziroma, da se pozanima o postavljanju Haškega ali tako imenovanega Apostille žiga.

Poleg tega je vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje tega ali kateregakoli drugega dokumenta, dolžna spoštovati pravilo, ki zahteva dostavo izvirnika na vpogled, saj je omenjena strokovna oseba dolžna primerjati prevedeni dokument z izvirnim in to neposredno predenj nanj postavi svoj žig.

Prav tako je predvideno, da ti strokovnjaki po potrebi profesionalno obdelujejo tudi znanstvene patente kot tudi znanstvena dela pa tudi vsak drugi dokument, ki spada v domeno znanosti, pri čemer na zahtevo strank kompletno obdelujejo tudi različne dokumente, ki so primarno povezani s področjem izobraževanja. Toda v ponudbi je, tako prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz korejskega v nemški jezik kot tudi diplome in dodatka diplomi, zatem prepisa ocen, medtem ko omenjeni strokovnjaki prav tako kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih, kot tudi potrdilo o rednem šolanju. Vsekakor lahko ugodijo zahtevam vseh tistih strank, ki jim je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji tudi za diplomske ali seminarske naloge, in to katerekoli tematike.

Pomembno je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacij o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi) in na zahtevo stranke v tej različici jezikov izvedejo tudi neposredno prevajanje gradbene oziroma tehnične in razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številne druge dokumente iz njihove sestave).

Vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama oziroma različne vrste izjav in soglasij kot tudi potrdil, omenjeni strokovnjaki na zahtevo katerekoli stranke prav tako prevajajo v tej različici jezikov. Poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o stanju računa v banki izvajajo tudi prevajanje soglasij za zastopanje iz korejskega v nemški jezik, toda kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in druge dokumenti, ki jih številne državne institucije zahtevajo od strank.

Absolutno vsaka stranka lahko v tej instituciji dobi tudi prevajanje osebnih dokumentov iz korejskega v nemški jezik, saj so navedeni strokovnjaki specializirani, tako za kompletno obdelavo osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o državljanstvu kot tudi dovoljenja za prebivanje pa tudi delovnega dovoljenja, vsekakor pa prevajajo in overjajo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču in prometno ter vozniško dovoljenje pa tudi vsak drugi osebni dokument.

Sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi ostale vrste sodb pa tudi pritožb in odločitev oziroma sklepe in tožbe prav tako lahko kompletno obdelajo oziroma najprej prevedejo v omenjeni jezični kombinaciji in potem tudi overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Vsekakor ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastilo za zastopanje oziroma različne vrste licenc in certifikate ter ostale pravne akte.

Poleg vsega omenjenega, je tukaj tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v nemški jezik, prevajalci in sodni tolmači poleg različnih vrst poslovnih poročil (revizijska, finančna in letna) prav tako lahko kompletno obdelajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma statut podjetja pa tudi poslovne odločitve in potem tudi ustanovitveni akt podjetja ter fakture in vse ostale dokumente, ki se primarno nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe ali podjetnika.

Prevajanje igranih filmov iz korejskega v nemški jezik

Glede na to, da neposredno prevajanje igranih filmov iz korejskega v nemški jezik samo po sebi ni dovolj, da bi bili lahko prikazani na televiziji, v kinematografih ali na spletu, Prevajalski center Akademije Oxford vsem svojim strankam zagotavlja možnost, da na enem mestu dobijo tudi njihovo kompletno obdelavo. Točneje rečeno, po prevajanju igranih pa tudi dokumentarnih oziroma animiranih in risanih filmov, njih lahko obdelajo strokovnjaki, katerih specialnost je, tako podnaslavljanje kot tudi sinhronizacija. Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni jezični kombinaciji vsekakor prevajajo tudi informativne oddaje, serije in reklamna sporočila kot tudi zabavne pa tudi otroške oddaje oziroma katerokoli vrsto video ali zvočnih vsebin.

V tej instituciji so zaposleni tudi strokovni korektorji in lektorji, pa se tudi predpostavlja, da jih vsaka stranka lahko angažira, da izvedejo profesionalno redakcijo vseh tistih materialov, za katere je izvedeno neposredno prevajanje v tej različici jezikov, toda te vsebine niso strokovno obdelane.

Treba je tudi omeniti, da sodni tolmači in prevajalci lahko prav tako strankam zagotovijo tudi tisto vrsto storitve, ki vključuje tolmačenje iz korejskega v nemški jezik. Pomembno je omeniti tudi to, da poleg simultanega, ki se najpogosteje uporablja, prav tako poznajo tudi pravila, ki jih vključuje tako imenovano šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov, v ponudbi te institucije je vsekakor tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je vrhunske kakovosti. Ker ti strokovnjaki lahko zagotovijo katerokoli od omenjenih vrst te storitve, je jasno, da se vsaka od njih uporablja v različnih primerih, pa je tudi posebej pomembno, da stranka ima v mislih, da je dolžna pravočasno dostaviti vse informacije o konkretnem dogodku. Pravzaprav je pomembno, da te strokovnjake obvesti, tako o mestu, naj bi dogodek potekal kot tudi o terminih oziroma o trajanju tega dogodka. Ko ti strokovnjaki izvedejo ustrezno analizo dostavljenih podatkov, se opredelijo prav za tisto vrsto tolmačenja, za katero menijo, da na najboljši način lahko odgovori na vse zahteve samega dogodka.

Če je neki stranki potrebno neposredno prevajanje besedil iz korejskega v nemški jezik, se mora vedeti, da prevajalci in sodni tolmači z uspehom lahko obdelajo vsebine katerekoli tematike. Ker jim praktično rečeno nobena tema ni tuja, lahko mirno rečemo, da poleg besedil v zvezi s področji ekonomije, bančništva in financ ter politike in prava oziroma znanosti in izobraževanja, prav tako z uspehom lahko profesionalno prevajajo tudi besedila, povezana s področji ekologije in varstva okolja, medicine, farmacije in gradbene industrije pa tudi vsa tista, ki se tičejo marketinga, psihologije, menedžmenta in filozofije ter komunikologije, sociologije in drugih znanstvenih disciplin iz domene družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajanje spletnih prodajaln iz korejskega v nemški jezik

Glede na to, da strokovnjaki, ki so specializirani za neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz korejskega v nemški jezik odlično poznajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo teh vsebin, kar pomeni, da se zahvaljujoč implementaciji SEO (Search Engine Optimisation) konkretnim materialih omogoča doseganje bistveno boljšega položaja na spletu. Namen uporabe teh smernic je, da se poboljša mesto različnih spletnih vsebin v polju iskanja in to za točno definirane ključne besede. Vsekakor stranke v tej različici jezikov lahko dobijo prevedene tudi spletne strani pa tudi programe katerekoli vrste, zatem spletne kataloge, aplikacije in na splošno rečeno vse vsebine, ki so na globalnem omrežju dostopne, ali pa so na kakršenkoli način povezane z njim.

Različne vrste književnih del, ne glede na to, ali gre za poetska ali prozna, ti strokovnjaki prav tako lahko profesionalno prevajajo. Predvideno je, da izvajajo tudi prevajanje časopisnih člankov, zatem otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij pa tudi učbenikov katerekoli tematike.

Poleg tega je v ponudbi te institucije tudi neposredno prevajanje reklamnih vsebin iz korejskega v nemški jezik. Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za njihovo obdelavo, vsekakor poznajo pravila marketinga in se pri njihovi obdelavi trudijo, da jih na najboljši možni način uporabijo. Zahvaljujoč temu vsi govorci nemškega jezika, ki se srečujejo z vsebino, tako plakatov, reklamnih zloženk in katalogov kot tudi reklamnih letakov, PR člankov in brošur oziroma vseh ostalih marketinških materialov, dobijo vtis, da je njihova vsebina pisana prav v tem jeziku. Poudarjamo tudi to, da ti strokovnjaki lahko profesionalno in v precej kratkem roku v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo tudi vizitke, če je to neki stranki potrebno.

Cena prevajanja iz korejskega v nemški jezik

  • Iz korejskega v nemški je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!