Prevajanje iz korejskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kompletna obdelava video kot tudi zvočnih materialov različne vrste je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, vanjo pa sodi, tako neposredno prevajanje filmov iz korejskega v madžarski jezik kot tudi reklamnih sporočil pa tudi oddaj, serij in drugih materialov, ki bodo predstavljeni na radiju, spletu, televiziji in ostalih medijih. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov prav tako lahko obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi učbenike kot tudi različne vrste revij ter katerekoli književno delo, ne glede na to, ali sodi v domeno poezije ali proze.

Vsekakor se izpolni tudi zahteva stranke, ki želi dobiti profesionalno prevedene vsebine iz domene marketinga, tako da ti strokovnjaki poleg brošur in katalogov ter vizitk obdelujejo tudi reklamne letake, PR članke in plakate kot tudi reklamne zloženke in vse ostale vsebine, katerih osnovni namen je usmerjen na reklamiranje nekega podjetja oziroma izdelkov ali storitev ter na predstavitev konkretnega dogodka.

Vse navedene materiale na obdelavo stranke dostavljajo po elektronski pošti oziroma jih pošljejo na elektronski naslov omenjene institucije, prav tako pa jih po koncu obdelave lahko prevzamejo, če želijo.


Prevajanje iz korejskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v korejski jezik

Glede na to, da se obdelava dokumentov razlikuje v tem smislu, da se zanje izvaja tudi postopek overitve, je pomembno omeniti, da mora stranka, ki to storitev zahteva, dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled. Pravzaprav mora sodni tolmač pred izvedbe overitve prevedeni dokument primerjati z izvirnikom, pa je to osnovni razlog, da je treba dostaviti tudi izvirnike. Poleg možnosti njihovega pošiljanja preko „Pošte Slovenije“ s priporočeno pošiljko je odprta tudi možnost dostave preko kurirske službe. Stranke, ki želijo lahko tudi osebno pridejo v poslovalnico konkretne institucije in osebno dostavijo izvirne dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v tej različici jezikov.

Le v primeru, ko zahtevajo nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v madžarski jezik, jim je dovoljeno, da jih najprej skenirajo in pošljejo po elektronski pošti, pri čemer so potem dolžne spoštovati omenjeno pravilo ter priložiti izvirne dokumente na vpogled.

Glede na to, da je različen princip dostave dokumentov na obdelavo, se vsekakor glede na ostale vsebine razlikuje tudi način prevzemanja, saj prevedene in z žigom pooblaščene osebe overjene dokumente stranka lahko prevzame ali osebno ali pa od pooblaščene osebe naše institucije zahteva, da ji jih dostavimo na naslov. Sicer to storitev izvaja kurirska služba, s katero naša institucija sodeluje, plačilo storitve pa poteka neposredno od stranke, pri čemer ceno oblikuje kurirska služba.

Prav tako moramo poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za obdelavo kateregakoli dokumenta, tako da poleg prevajanja pravnih aktov iz korejskega v madžarski jezik (pravni red Evropske Unije, certifikati, pritožbe in odločitve, sodne odločbe, licence, pooblastilo za zastopanje, tožbe, sodne sklepe in drugi) lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema izobraževanja in znanosti (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, diplomske naloge in drugo).

Prav tako lahko izpolnijo tudi zahtevo strank, ki imajo v tej različici jezikov potrebo za prevedenim osebnim dokumentom, tako da poleg potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse vrste dovoljenj, tako prometno in vozniško kot tudi delovno, oziroma dovoljenje za prebivanje ter potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in vse neomenjene osebne dokumente.

Toda v ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v madžarski jezik (finančna poročila, poslovne odločitve, revizijska poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja in drugi) pa tudi kompletna obdelava gradbene ter medicinske, tehnične in razpisne dokumentacije (gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodilo za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov in vsi drugi dokumente, ki sestavljajo katerokoli od teh vrst dokumentacij).

Različne vrste potrdil pa tudi izjav in soglasij oziroma vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, so prav tako lahko najprej prevedeni v tej jezični kombinaciji in potem tudi overjeni s strani zapriseženega sodnega tolmača. Tako poleg potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz korejskega v madžarski jezik pa tudi potrdila o samskem stanu ter potrdila o nekaznovanosti kot tudi potrdila o višini dohodkov in drugih dokumentov, ki jih stranke morajo v različnih situacijah predložiti državnim institucijam.

Ne glede na to, kateri dokument je treba obdelati, morajo stranke imeti v mislih, da veljavni zakon določa obveznost nadoveritve za nekatere od njih oziroma zahteva se postavljanje Haškega žiga, ki je poznan tudi in kot Apostille. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci nimajo potrebnih pooblastil, da bi to vrsto overitve izvedli, mora vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v madžarski jezik, informacije o tej vrsti overitve vsekakor sama pridobiti v pristojnih institucijah. Poudarjamo, da je pomembno, ne samo vprašati, ali je ta vrsta overitve potrebna za konkretne dokumente, ampak morajo tudi, če dobijo pritrdilen odgovor, vsekakor izvedeti, po katerem principu se ta vrsta overitve izvaja. Pravzaprav se najpogosteje Apostille žig postavlja ali na začetku ali na koncu obdelave in iz tega razloga je pomembno, da stranka pridobi tudi te informacije, saj se tako seznani s celotnim postopkom obdelave določenega dokumenta.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz korejskega v madžarski jezik in overitev sodnega tolmača

Vsi tisti dokumente, ki predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije, so lahko na zahtevo strank, ne samo prevedeni v omenjeni različici jezikov, ampak tudi overjeni z žigom tistih oseb, ki je za to uradno pooblaščene oziroma sodnega tolmača. Prav zahvaljujoč takšnemu principu obdelave dokumentov vseh vrst jim zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford omogočajo, da relativno hitro dobijo dokumente, ki jih lahko brez kakršnihkoli ovir uporabljajo v praksi.

Od vsake stranke, ki zahteva prevajanje razpisne dokumentacije iz korejskega v madžarski jezik, se pričakuje, da priloži izvirnike na vpogled in da zbere vse potrebne informacije, ki se nanašajo na overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot Haški ali Apostille.

Prav tako profesionalni prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim državnim službam in s tem mislimo, tako na potrdila in soglasja različnih vrst kot tudi na izjave (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi), če pa to stranke zahtevajo, vsekakor izvedejo tudi neposredno prevajanje tehnične in gradbene dokumentacije iz korejskega v madžarski jezik oziroma kompletno obdelajo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi navodilo za uporabo, zatem deklaracije izdelkov in vse druge dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Prav tako je predvideno, da stranke lahko dobijo preveden katerikoli osebni dokument, od potnega lista, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu preko osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenja za prebivanje oziroma izpiskov iz matičnega registra o smrti pa do vozniškega ter delovnega in prometnega dovoljenja in vseh ostalih osebnih dokumentov.

Če je strankam potrebno neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz korejskega v madžarski jezik lahko pričakujejo kompletno obdelavo, tako tega dokumenta kot tudi vseh ostalih, ki so povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet kot tudi prepisa ocen in potrdila o rednem šolanju pa tudi vseh ostalih vsebin, ki se tičejo izobraževanja, kar vključuje predvsem obdelavo diplomskih in seminarskih nalog.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvene patente, zatem znanstvena dela in vse ostale materiale, ki so primarno povezani s področjem znanosti. Različne vrste pravnih aktov stranke prav tako lahko dobijo kompletno obdelane, v ponudbi pa je prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz korejskega v madžarski jezik pa tudi sodnih odločitev in licenc, zatem pravnega red Evropske Unije ter vseh vrst pogodb in pritožb oziroma sodnih sklepov, pooblastil za zastopanje in certifikatov pa tudi tožb in vseh ostalih dokumentov, ki se tičejo sodstva ali prava.

Dobro bi bilo reči tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za izvedbo kompletne obdelave medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi dokumenti te vrste), prav tako pa na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v madžarski jezik. V tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg faktur, letnih in revizijskih poročil ter sklepa o ustanovitvi pravne osebe izpolnijo zahtevo vsake posamezne stranke, ki ji je potrebno prevajanje ustanovitvenega akta podjetja, zatem finančnih poslovnih poročil ter statuta podjetja in vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem kateregakoli podjetnika ali pravne osebe.

Prevajanje učbenikov iz korejskega v madžarski jezik

V primeru, da je katerikoli stranki potrebna storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje učbenikov iz korejskega v madžarski jezik, smemo z gotovostjo trditi, da strokovnjaki, ki jih zaposlujemo, lahko obdelajo učbenike katerekoli tematike in to maksimalno profesionalno in kakovostno. Sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko v konkretni različici jezikov obdelujejo tudi katerekoli delo iz domene književnosti pa tudi različne vrste revij kot tudi časopisne članke.

Glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi korektorji z dolgoletnimi izkušnjami kot tudi lektorji, to pomeni, da se na zahtevo strank lahko izvede tudi storitev, ki vključuje redakcijo katerekoli vrste materialov, za katere je neprofesionalno izvedeno prevajanje v konkretni jezični kombinaciji.

Moramo omeniti tudi to, da je tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz korejskega v madžarski jezik na seznamu storitev, za katere so omenjeni strokovnjaki specializirani. Poleg obdelave spletnih strani različne vsebine prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo tudi katerokoli vrsto programov ali aplikacij, zatem spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne in na splošno vse tiste vsebine, ki so na neki način povezane s spletom. Vsekakor v odvisnosti od vrste vsebin, za katere se izvaja prevajanje, uporabljajo tudi vsa pravila, ki so povezana z optimizacijo konkretnih materialov. Toda samo dejstvo, da uporabljajo smernice SEO (Search Engine Optimisation), lastnikom teh vsebin omogoča, da zelo hitro razumejo pomembnost optimizacije, saj se tudi spletne strani in ostali spletni materiali zelo hitro po postavitvi na omrežje pojavijo v samem vrhu iskanja za točno opredeljene ključne besede.

Poudarjamo tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači med drugim specializirani tudi za obdelavo reklamnih vsebin, in to ob maksimalno kakovostnem upoštevanju vseh marketinških pravil kot tudi pravil, ki jih vključuje ciljani jezik. Ko se namreč izvaja neposredno prevajanje PR člankov iz korejskega v madžarski jezik pa tudi reklamnih zloženk, plakatov ali brošur ter reklamnih letakov, katalogov ali drugih materialov te vrste, se omenjeni strokovnjaki trudijo, da potencialnim strankam prenesejo sporočilo, in to v tem primeru govorcem madžarskega jezika, da bi jim bilo omogočeno, da se čim bolje seznanijo z vsebino teh materialov. V skladu s potrebami in zahtevami strank lahko se lahko izvede tudi neposredno prevajanje vizitk, in to pod odličnimi pogoji.

Tolmačenje iz korejskega v madžarski jezik

Angažiranje strokovnjakov, zaposlenih v okviru te institucije, za storitev tolmačenja v navedeni različici jezikov je prav tako možno, pri čemer je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja iz korejskega v madžarski jezik v tej jezični kombinaciji prav tako lahko izvedejo tudi šepetano tolmačenj. Vsekakor je med razpoložljivimi storitvami tudi najem profesionalne in kakovostne opreme za simultano tolmačenje. Treba je tudi omeniti, da se pričakuje, da stranka, ki ima potrebo za angažiranjem strokovnjakov, ki so za to storitev specializirani, najprej posreduje podatke o številu udeležencev ter o trajanju določenega dogodka pa tudi o mestu, na katerem bo potekal, saj so to vse podatki, ki morajo biti pazljivo analizirani, da bi bila uradno sprejeta odločitev, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena.

Kompletna obdelava različnih vrst in zvočnih in video vsebin se prav tako lahko izvede, če to stranke zahtevajo. Poleg neposrednega prevajanja serij iz korejskega v madžarski jezik oziroma igranih in dokumentarnih filmov, zatem reklamnih sporočil in zabavnih oddaj ter animiranih filmov pa tudi izobraževalnih in informativnih oddaj kot tudi risanih filmov in drugih vsebin te vrste, vsaka stranka lahko dobi tudi storitev, ki je povezana z njihovo sinhronizacijo ali profesionalnim podnaslavljanjem. S takšnim pristopom se omogoča vsem, ki jih to zanima, da v optimalnem roku dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste in da jih lahko praktično takoj po prevzemanju prikažejo in na televiziji in v kinematografih oziroma jih predstavijo na radiju ali spletu.

Vsekakor so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za profesionalno obdelavo besedilnih vsebin v tej jezični različici, tako da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje političnih besedil iz korejskega v madžarski jezik pa tudi tistih, katerih tema je povezana s financami, ekonomijo in bančništvom oziroma pravom, znanostjo in izobraževanjem ter z medicino, farmacijo in komunikologijo. Seveda ti strokovnjaki lahko profesionalno prevajajo strokovna in poljudna besedila iz domene sociologije pa tudi psihologije in filozofije oziroma marketinga, zatem gradbene industrije, menedžmenta in informacijskih tehnologij kot tudi turizma in vseh ostalih znanstvenih disciplin, ki so povezane, tako s področjem naravoslovnih kot tudi s področjem družbenih ved.

Cena prevajanja iz korejskega v madžarski jezik

  • Iz korejskega v madžarski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!