Prevajanje iz korejskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zbrani številni strokovnjaki, lahko na zahtevo strank izvedejo tudi profesionalno prevajanje iz korejskega v hebrejski jezik. Konkretna storitev se lahko uporablja, tako v pisani kot tudi v obliki tolmačenja, stranke pa lahko angažirajo tudi lektorje in korektorje za izvedbo strokovne redakcije različnih vrst vsebin, za katere je nekdo pred tem opravil prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, pri čemer tega ni storil v skladu s pravili stroke.

Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači uporabljajo storitev, tako konsekutivnega kot tudi šepetanega oziroma simultanega tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov, pa je tudi povsem jasno, da mora oseba, ki jih ima potrebo angažirati, navesti vse lastnosti določenega dogodka, da bi se ta vrsta storitve lahko ustrezno uporabila. Prav tako vsi, ki imajo za tem potrebo, v okviru omenjene institucije lahko zahtevajo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, saj je strankam na razpolago tudi ta storitev.

Izvaja se tudi obdelava znanstvenih besedil katerekoli tematike oziroma dolžine in kompleksnosti, ti profesionalci pa po potrebi prevajajo tudi poljudne besedilne materiale. Prav tako se bodo potrudili, da izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje revij iz korejskega v hebrejski jezik pa tudi vsem tistim, ki želijo dobiti profesionalno prevedene učbenike, zatem časopisne članke in književna dela, ki so povezana in s prozo in s poezijo.


Prevajanje iz korejskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v korejski jezik

Različne vrste marketinških vsebin sodni tolmači in prevajalci na zahtevo vseh, ki jih to zanima, prav tako obdelajo v konkretni kombinaciji jezikov in poleg vizitk, plakatov in reklamnih katalogov oziroma letakov prevajajo tudi brošure, zatem PR članke kot tudi reklamne zloženke ter številne druge materiale, ki so namenjeni reklamiranju.

Predvideno je, da stranke prav tako lahko dobijo tudi profesionalno prevedene spletne strani kot tudi različne vrste programov oziroma spletne kataloge ter spletne prodajalne pa tudi aplikacije oziroma vse ostale materiale, ki jih je moč povezati s spletom. Moramo poudariti tudi zelo pomembno informacijo, ki je povezana z neposrednim prevajanjem spletnih materialov iz korejskega v hebrejski jezik, tiče pa se njihove optimizacije. Natančneje rečeno, navedeni strokovnjaki implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da se konkretni materiali obdelujejo v skladu z zahtevami, ki se tičejo globalnega iskanja na spletu. Cilj takšnega postopka je, da se omenjene vsebine pojavijo na bistveno boljšemu mestu pri iskanju, in to v skladu s pazljivo opredeljenimi ključnimi besedami.

Kar zadeva obdelavo dokumentov, moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg njihovega neposrednega prevajanja v tej različici jezikov, vsem, ki jih to zanima, omogočajo tudi izvedbo storitve overitve. Da ne bi zavajali strank, moramo posebej poudariti, da gre za overitev z žigom sodnega tolmača, ki poseduje vsa potrebna dovoljenja za izvajanje tega postopka.

Druga vrsta overitve, ki se zahteva le za določene dokumente in je omenjeni strokovnjaki ne morejo izvesti, ker ne sodi v njihova pooblastila, se nanaša na Apostille oziroma na tako imenovani Haški žig. Vsekakor jim svetujemo, da se obrnejo na pristojne institucijam Republike Slovenije in pridobijo informacijo o tej vrsti overitve, da ne bi brez potrebe izgubljali, tako časa kot tudi denarja. Poleg tega, da morajo izvedeti, ali je Haški žig treba postaviti na dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v tej različici jezikov, vsekakor pa se je treba pozanimati tudi o samem postopku overitve z njim, saj se v praksi lahko srečata dva načina. Točneje rečeno, Apostille žig se v določenih primerih postavlja šele po tem, ko profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvedejo najprej prevajanja dokumenta in potem tudi overitev. Obstajajo tudi dokumenti, ki zahtevajo drugačen postopek, ki je s postavljanjem tega žiga neposredno predenj se dokument dostavi tem strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo. Osnovna razlika je opazna, toda na splošno se pomembno razlikuje tudi postopek naknadne obdelave dokumentov, ker če se Haški žig postavlja na začetku tega postopka, potem se prevajata, tako dokument kot tudi ta žig.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači poleg vseh osebnih dokumentov, na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz korejskega v hebrejski jezik, toda vsekakor kompletno obdelajo tudi tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različne vrste izjav in soglasij ter potrdil.

Seveda vsakdo, ki ima potrebo za tem, lahko od teh strokovnjakov zahteva prevajanje pravnih aktov oziroma dokumentov, ki so na kakršenkoli način povezani s sodstvom ali pravom. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo storitev, ki vključuje prevajanje in overitev za dokumente, ki sodijo med poslovno oziroma razpisno in gradbeno kot tudi tehnično pa tudi osebno dokumentacijo.

Katerikoli dokument, ki se nanaša, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja, ti strokovnjaki v najkrajšem možnem roku kompletno obdelujejo ter strankam, ki jih to zanima, omogočajo pravne veljavne dokumente.

Po vsega navedenega, je treba reči tudi to, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz korejskega v hebrejski jezik, morajo dostaviti izvirnike, ki jih zapriseženi sodni tolmač uporabi v postopku overitve. Iz tega razloga se način dostave dokumentov na obdelavo razlikuje glede na katerokoli drugo vrsto materialov, saj imajo stranke tudi pravico, da jih prevedene prejmejo na elektronski naslov in da jih tako pošljejo na obdelavo.

Pri dokumentih se princip nekoliko razlikuje, saj poteka in njihovo profesionalno prevajanje v konkretni različici jezikov in overitev z žigom sodnega tolmača, pa se izvirni dokumenti lahko prinesejo osebno v predstavništvo omenjene institucije, ali pa jih pošljejo s kurirsko službo ter preko “Pošte Slovenije“, pri čemer pošiljka mora biti priporočena.

Od strank se pričakuje, da pri dostavi želenih dokumentov navedejo, ali želijo osebno priti, da jih prevzamejo po končanem prevajanju in overitvi, ali pa izbere dostavo preko kurirske službe. Treba je poudariti, da se takšna storitev šteje za dodatno, pa se v skladu s tem tudi zaračunava ločeno od prevajanja oziroma overitve prevedenih dokumentov in ob tej priložnosti izključno kurirska služba sprejme odločitev o višini nadomestila in ga zaračunava neposredno od stranke.

V primeru, da nekdo zahteva nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v hebrejski jezik, je zelo pomembno, da jih najprej skenira in pošlje na elektronski naslov konkretne institucije in da v čim krajšem roku potem priloži izvirnike na vpogled, ker le na ta način sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo na zahtevo za izjemno nujnim prevajanjem in overitvijo.

Treba je reči tudi to, da v tej kombinaciji jezikov izvajamo tudi prevajanje, tako filmov kot tudi reklamnih sporočil oziroma serij in oddaj ter vseh ostalih zvočnih in video materialov. Strankam, ki jih to zanima, bosta omogočeni tudi storitvi profesionalne sinhronizacije vseh teh vsebin pa tudi podnaslavljanja.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz korejskega v hebrejski jezik

Na prvem mestu se treba poudariti, da je vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz korejskega v hebrejski jezik, dolžna pri pošiljanju tega dokumenta na obdelavo pa tudi kateregakoli drugega, na vpogled dostaviti izvirne vsebine. Vse to se pravzaprav zahteva izključno zaradi izvedbe postopka overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača, saj ta oseba najprej primerja izvirni dokument s prevedenim, pa po ugotavljanju njune enakosti postavlja svoj žig na prevod oziroma uradno potrjuje, da je v celoti zvest izvirniku.

V želji, da vsem, ki jih zanima obdelava različnih dokumentov v navedeni jezični različici, omogočimo, da brez potrebe ne izgubljajo svojega časa in denarja, posebej poudarjamo, da morajo vse podatke o Haškem žigu oziroma o tako imenovanem Apostille popolnoma samostojno pridobiti v konkretnih državnih institucijah, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, te vrste overitve nimajo pravice izvesti.

Poleg že omenjenega potrdila stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelan potni list, potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi dovoljenje za prebivanje in osebno izkaznico oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu in o smrti ter prometno kot tudi vozniško in delovno dovoljenje oziroma absolutno vse ostale osebne dokumente.

Strokovnjaki, ki so za to zadolženi, lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz korejskega v hebrejski jezik ter številnih drugih dokumentov, ki so predvsem povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen, pri čemer vsekakor profesionalno obdelujejo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji najprej prevajajo in potem v skladu pravili tudi overijo, tako zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in na splošno vse ostale dokumente iz uradne sestave medicinske dokumentacije.

Ne samo znanstvene patente, ampak tudi znanstvena dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter katerikoli dokument, ki se nanaša prav na področje znanosti, lahko prav tako profesionalno obdelamo oziroma in prevedemo v zahtevani jezični različici in overimo z žigom omenjenih oseb.

Vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v hebrejski jezik, to zahtevo morajo predstaviti zaposlenim v predstavništvu omenjene institucije, prevajalci in sodni tolmači pa poleg različnih vrst poslovnih poročil, in to predvsem letnih, finančnih in revizijskih, izvajajo kompletno obdelavo tudi za statut podjetja, kot tudi za fakture in poslovne odločitve oziroma za ustanovitveni akt podjetja ter za sklep o ustanovitvi pravne osebe in druge dokumente, ki so uradno del poslovne dokumentacije.

Sodni tolmači in prevajalci so prav tako specializirani tudi za kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije, pooblastila za zastopanje in certifikatov, v skladu z zahtevami pa obdelujejo tudi številne druge vrste pravnih aktov, tako tožbe, odločitve in sodbe kot tudi licence, zatem pritožbe in pogodbe, sodne sklepe in vse ostale dokumente iz domene in prava in sodstva.

Posebej poudarjamo, da izvajamo tudi kompletno obdelava, tako potrdila o nekaznovanosti kot tudi potrdila o višini dohodkov in o samskem stanu oziroma soglasij za zastopanje ter potrdila o stanju računa v banki pa tudi o stalni zaposlitvi oziroma vseh ostalih vrst in potrdil in soglasij ter izjav, saj predhodno omenjeni strokovnjaki v optimalnem roku prevajajo v omenjeni kombinaciji vse tiste dokumente, ki jih neka državna institucija lahko zahteva od strank.

Če se javil potreba za tem, moramo tudi poudariti, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje razpisne pa tudi tehnične in gradbene dokumentacije iz korejskega v hebrejski jezik. Najpogosteje se stranke obračajo z zahtevo za kompletno obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi deklaracij izdelkov in gradbenih projektov pa tudi navodil za uporabo in predvideno je, da ti strokovnjaki prevajajo tudi vse ostale dokumente, ki so del vseh predhodno omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajanje spletnih prodajaln iz korejskega v hebrejski jezik

Absolutno vsakdo, ki v omenjeni jezični kombinaciji želi dobiti profesionalno prevedene spletne prodajalne, mora vedeti, da se prevajalci in sodni tolmači, ki bodo biti zadolženi za njihovo obdelavo, ob tej priložnosti predvsem sledijo smernice, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation). Da malo pojasnimo, gre za posebno skupino orodij, ki se implementirajo, kadar se izvaja neposredno prevajanje spletnih vsebin iz korejskega v hebrejski jezik, saj je njihova osnovna funkcija povezana izključno z bistveno boljšim kotiranjem teh materialov na spletu. Stranke lahko zahtevajo profesionalno obdelavo spletnih prodajaln kot tudi programske opreme, kar pa se nanaša, tako na programe katerekoli vrste kot tudi na aplikacije, pri čemer omenjeni strokovnjaki vsekakor lahko prevajajo tudi spletne strani, ne glede na njihovo kompleksnost pa tudi številne druge vsebine, ki se predvsem tičejo spleta.

Vse stranke, ki organizirajo kakršenkoli dogodek, na katerem bodo prisotni govorci teh dva jezika, imajo na razpolago tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje v zahtevani kombinaciji jezikov. Toda vsekakor morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači lahko odgovorijo na zahteve različnih vrst dogodkov, ker v tej različici jezikov uporabljajo pravila, ki so povezana, tako s šepetanim kot tudi s konsekutivnim pa tudi s simultanim tolmačenjem iz korejskega v hebrejski jezik. Posebej je pomembno, da se stranke držijo pravila in da čim prej posredujejo informacije, ki so povezane s principom organizacije določenega dogodka, oziroma, ki vključujejo vse detajle o sami organizaciji, zatem o številu oseb, ki bodo sodelovale in na splošno o sami lokaciji prirejanja. Pravzaprav se ponudba za navedeno storitev lahko pripravo samo po analiziranja vseh teh podatkov in po potrebi se vsem, ki jih to zanima, ponudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kadar se javi potreba za prevajanjem strokovnih ali poljudnih besedilnih vsebin v konkretni jezični kombinaciji, stranke morajo vedeti, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, vsekakor pričakuje profesionalna obdelava besedil, ne samo različne tematike, ampak tudi kompleksnosti in seveda dolžine. To pa pomeni, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako neposredno prevajanje ekonomskih besedil iz korejskega v hebrejski jezik oziroma političnih in tistih, katerih tema se nanaša na področja bančništva, turizma ali financ kot tudi tistih, ki se ukvarjajo s področji sociologije, izobraževanja in medicine ter psihologije, menedžmenta in farmacije. Poleg tega maksimalno profesionalno odgovorijo tudi na zahtevo katerekoli stranke, ki želi dobiti obdelane besedila iz domene gradbene industrije, komunikologije in informacijskih tehnologij pa tudi marketinga, ekologije in varstva okolja ter filozofije kot tudi katerekoli druge znanstvene discipline, ki se tiče, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Neposredno prevajanje romanov iz korejskega v hebrejski jezik

Ne glede na kompleksnost tematike in obsežnost romanov, za katere stranke zahtevajo prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov, bodo ti v celoti profesionalni obdelani. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači vsem, ki jih to zanima, zagotavljajo možnost neposrednega prevajanja beletrije iz korejskega v hebrejski jezik pa tudi kateregakoli poetskega književnega dela. Poleg tega so ti strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo časopisnih člankov pa tudi strokovnih revij, ki se nanašajo na katerokoli področje, pri čemer seveda lahko prevajajo tudi ilustrirane oziroma otroške in ostale vrste revij.

Z osnovnim ciljem, da vsem tistim strankam, ki so omenjeno storitev za določeno vrsto vsebin zahtevale od nekega posameznika, ali pa druge institucije, pri čemer so pravzaprav dobile nestrokovno prevedene materiale, omogočimo, da bodo vendarle zadovoljni z njihovo obdelavo, izvajamo tudi redakcijo. Navedena storitev vključuje tudi lekturo pa tudi profesionalno korekturo, toda z gotovostjo lahko rečemo, da strokovnjaki, ki so zanje specializirani oziroma korektorji in lektorji, njihovo delo opravljajo v skladu z veljavnimi pravili v prevajalski stroki in s samim tem vsem, ki jih to zanima, zagotavljajo priložnost, da v relativno kratkem roku dobijo profesionalno obdelane materiale katerekoli vrste.

Posebej je pomembno omeniti tudi to, da je neposredno prevajanje igranih filmov iz korejskega v hebrejski jezik prav tako med številnimi storitvami, za katere so sodni tolmači in prevajalci specializirani. Poleg njih lahko prevajajo tudi serije kot tudi informativne in izobraževalne ali televizijske ali radijske oddaje, zatem animirane in dokumentarne filme ter zabavne oddaje, risane filme in reklamna sporočila oziroma katerokoli vrsto zvočnih ali video materialov. Vsekakor tukaj ni konec storitvam, ki se izvajajo na zahtevo strank, kar zadeva profesionalno obdelavo omenjenih vsebin, saj v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje oziroma materiale, ki so tako obdelani, da so pripravljene za nadaljnje plasiranje v medijih.

Prav tako ti strokovnjaki izpolnijo zahtevo vsaki stranki, ki jo zanima neposredno prevajanje marketinških materialov iz korejskega v hebrejski jezik. Poleg PR člankov, vizitk in brošur prevajalci in sodni tolmači po potrebi obdelujejo, tako reklamne letake in kataloge kot tudi plakate pa tudi vsebino reklamnih zloženk ter na splošno rečeno kateregakoli reklamnega materiala. Da bi bil izpolnjen namen obdelave vsebine takšnih sporočil, ki so namenjena, tako potencialnim kupcem konkretnih izdelkov kot tudi uporabnikom storitev, ki se reklamirajo, se ta prilagaja, ne samo pravilom, ki veljajo v ciljanem jeziku, ampak tudi vsem tistim pravilom, ki se nanašajo na področje marketinga.

Cena prevajanja iz korejskega v hebrejski jezik

  • Iz korejskega v hebrejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!