Prevajanje iz korejskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz korejskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz korejskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najprej je treba poudariti, da vsaka stranka, ki zahteva prevajanje iz korejskega v slovenski jezik, to storitev lahko dobi tudi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, prav tako pa je tudi pomembno, da vsi, ki jih to zanima, imajo na umu informacijo, da prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo v obeh različicah oziroma in pisano in kot tolmačenje.

Kar zadeva obdelavo vsebin v pisani obliki, vse stranke, ki jih to zanima, najprej pričakuje kompletna obdelava vseh vrst dokumentov, tako osebnih (potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in drugi) kot tudi vseh tistih, ki sodijo med poslovno in medicinsko dokumentacijo. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, poslovnih odločitev in ustanovitvenega akta podjetja oziroma letnih, finančnih in revizijskih poročil ter statuta podjetja, pri čemer mislimo tudi na obdelavo specifikacij farmacevtskih izdelkov, zatem zdravniških izvidov in navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter na dokumentacijo o medicinskih izdelkih in na splošno na absolutno vse dokumente, ki jih sodijo med te dve vrsti dokumentacij.

Vse stranke, ki jih to zanima, morajo vedeti tudi to, da so dolžni na vpogled priložiti izvirne dokumente, saj njih sodni tolmač najprej primerja s prevodi, da bi lahko z gotovostjo ugotovil, da je njihova vsebina popolnoma enaka. Poleg možnosti, da jih pošljejo preko kurirske službe na naslov poslovalnice, oziroma, da to storijo s priporočeno poštno pošiljko, stranke jih prav tako lahko tudi osebno prinesejo v predstavništvo navedene institucije.


Prevajanje iz korejskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v korejski jezik

Toda v primeru, da je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz korejskega v slovenski jezik, jih mora najprej skenirati in poslati po elektronski pošti pa tudi, da takoj potem spoštuje omenjeno pravilo in da na vpogled priloži izvirne dokumente.

Prevzemanje lahko poteka na dva načina, tako da posamezna stranka vsekakor mora izbrati, ali jih bo prevzela na določenem naslovu, ali bo prišla osebno v poslovalnico te institucije in to storila. Stranka, ki izbere prvi navedeni način, je dolžna konkretno storitev plačati, in to v skladu s točno določenim cenikom, ki v konkretni služb velja v danem trenutku.

Poleg že omenjenih dokumentov, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz korejskega v slovenski jezik in ob tej priložnosti poleg navodil za uporabo in gradbenih projektov, kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem deklaracije izdelkov in številne druge dokumente, ki sodijo med v navedene vrste dokumentacij. Seveda poskrbijo tudi za to, da v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse vrste pravnih aktov, kot so sklepi o razvezi zakonske zveze in licenci pa tudi sodne odločitve, certifikati in pravni red Evropske Unije ter pooblastila za zastopanje in številni drugi, trenutno neomenjenega dokumentai, ki so izključno povezani s področjem sodstva ali prava.

Absolutno vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz korejskega v slovenski jezik, in to pred dostavo vsebin na obdelavo našim strokovnjakom, v okviru pristojnih državnih služb mora sama preveriti, ali je potrebno na njih postaviti tako imenovani Apostille žig. Sicer je ta vrsta pečata poznana tudi kot Haški in predvideno je, da se ta postavlja samo na tiste dokumente, za katere to točno določa veljavni zakon. Posebej je pomembno, da stranka v tem primeru na prvem mestu izve, ali je Haški žig treba postaviti na določene dokumente in potem tudi, kdaj se ta vrsta overitve izvaja. Točneje rečeno, overitev z Apostille žigom vključuje njegovo postavljanje ali pred ali po obdelavi nekega dokumenta s strani omenjenih strokovnjakov Akademije Oxford, tako da je to zelo pomemben podatek za obdelavo.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, če to neka stranka zahteva, izvajajo tudi prevajanje izjav, potrdil in soglasij v tej kombinaciji jezikov (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in drugi), prav tako pa lahko po potrebi kompletno obdelajo tudi različne dokumente oziroma katerokoli drugo vrsto vsebin, ki se nanaša, tako na področje izobraževanja kot tudi na področje znanosti. In ob tej priložnosti poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, predmetnikov in programov fakultet in potrdila o opravljenih izpitih po potrebi prav tako obdelajo, tako diplomo in dodatek k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju kot tudi prepis ocen in potem tudi znanstvene oziroma diplomske in seminarske naloge pa tudi absolutno katerokoli vrsto vsebin, ki je povezana s temi področji.

Vsaki stranki je omogočeno, dobi tudi profesionalno obdelavo časopisnih člankov oziroma različnih vrst revij in književnih del kot tudi učbenikov, vsekakor pa sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici obdelujejo tudi besedilne vsebine, tako strokovne kot tudi poljudne.

Različne marketinške materiale prav tako lahko prevedemo, če to stranka zahteva, vsekakor pa se bodo omenjeni strokovnjaki potrudili, da popolnoma profesionalno pristopijo obdelavi plakatov, brošur in vizitk oziroma PR člankov ter reklamnih zloženk in letakov pa tudi katalogov in ostalih vsebin, ki služijo reklamiranju.

Vsi, ki jih to zanima, lahko omenjene strokovnjake tudi angažirajo, da bi bilo izvedeno prevajanje spletnih materialov iz korejskega v slovenski jezik, od spletnih prodajaln in spletnih katalogov pa do aplikacij, programov in spletnih strani, pri čemer vsekakor obdelujejo tudi vse ostale vsebine, ki so dostopne na globalnem omrežju. Dolžni smo poudariti, da pazijo tudi na njihovo strokovno optimizacijo, saj implementirajo tudi tista pravila, ki so povezana s SEO (Search Engine Optimisation).

Naši strokovnjaki se angažirani tudi, ko je treba zagotoviti storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz korejskega v slovenski jezik, saj poleg šepetanega tolmačenja v konkretni jezični različici lahko uporabijo tudi storitev, ki je povezana s konsekutivnim oziroma simultanim tolmačenjem, strankam pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Zvočne in video materiale katerekoli vrste v tej različici jezikov najprej obdelajo sodni tolmači in prevajalci, obdelavo pa nadaljujejo njihovi sodelavci, ki na zahtevo strank lahko izvedejo sinhronizacijo ali podnaslavljanje teh vsebin.

Glede na to, da zaposlujemo in lektorje in korektorje, ti na zahtevo strank lahko izvedejo redakcijo vseh tistih vsebin, ki so nekakovostno prevedene v tej jezični različici.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz korejskega v slovenski jezik

Da bi stranka, ki jo to zanima, zares lahko dobila profesionalno storitev, ki se nanaša na prevajanje pooblastila za zastopanje iz korejskega v slovenski jezik, je zelo pomembno, da spoštuje pravila, oziroma, da na vpogled dostavi izvirni dokument. To pa se zahteva zato, ker ga v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi storitev, ki vključuje overitev pooblaščene osebe za preveden dokument. Ker so tudi prevajalci in sodni tolmači del ekipe omenjene institucije, to pomeni, da vse stranke, ki jih zanima obdelava in tega pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, dobijo, tako njegovo prevajanje kot tudi overitev oziroma dokument, ki ga lahko predložijo katerikoli pristojni instituciji, saj se obravnava kot pravno veljaven.

Pomembno je omeniti tudi to, da se v določenih primerih zahteva tudi overitev s tako imenovanim Apostille ali Haškim žigom, ki pa ni v pristojnosti omenjenih strokovnjakov, pa svetujemo, da vsaka stranka pravočasno pridobi vse informacije, ki se na to vrsto overitve nanašajo.

Poleg omenjenega dokumenta sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov prevajajo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi ostale vrste sodb kot tudi pravni red Evropske unije, zatem tožbe in sklepe ter pogodbe, certifikate in pritožbe kot tudi licence in vse ostale pravne akte oziroma dokumente iz domene sodstva in prava. Toda, če obstaja zahteva strank, ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi katerikoli dokument iz sestave medicinske dokumentacije, kar se nanaša na prevajanje zdravniških izvidov iz korejskega v slovenski jezik pa tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter kompletne dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in na vse ostale neomenjene dokumente, ki se obravnavajo kot sestavni del te vrste dokumentacije.

Treba je poudariti tudi to, da vsaka stranka, ki jo to zanima, v okviru te institucija prav tako lahko angažira strokovnjake, da bi dobila kompletno obdelane osebne dokumente (potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje in drugi osebni dokumenti), prav tako pa jih pričakuje tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz korejskega v slovenski jezik. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg revizijskih oziroma finančnih in letnih poročil lahko kompletno obdelajo tudi poslovne odločitve kot tudi fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi ustanovitveni akt podjetja ter statut oziroma katerikoli drugi dokument iz sestave poslovne dokumentacije.

Glede na to, da se s strani pristojnih institucij zelo pogosto zahteva, da stranke predložijo tudi različne vrste soglasij oziroma potrdila in izjav, to pomeni, da naši strokovnjaki v navedeni različici jezikov lahko med drugim kompletno obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o stalni zaposlitvi in na splošno rečeno, vsak drugi dokument, ki ga določene pristojne institucije lahko zahtevajo.

Dobro bi bilo poudariti tudi to, da je v ponudbi tudi prevajanje diplome in dodatka diplomi iz korejskega v slovenski jezik kot tudi številnih drugih dokumentov, ki se izključno nanašajo na področje izobraževanja. Toda ob tej priložnosti mislimo, tako na potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi na prepis ocen oziroma potrdilo o rednem šolanju in predmetnike ter programe fakultet, pri čemer sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelujejo tudi diplomske pa ter seminarske naloge različne tematike.

Prav tako je predvideno, da stranke v najkrajšem možnem roku lahko dobijo tudi kompletno obdelano ali gradbeno ali tehnično ter razpisno dokumentacijo, oziroma, da ti strokovnjaki v omenjeni jezični različici najprej prevedejo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov in potem tudi navodilo za uporabo in druge dokumente, ki se vanje uvrščajo in potem izvedejo tudi overitev prevedenega dokumenta, za katero posedujejo pooblastilo.

Treba je omeniti tudi to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači, vsekakor lahko ugodijo tudi stranki, ki ji je potrebno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz korejskega v slovenski jezik, pri čemer lahko profesionalno obdelajo tudi vsak drugi dokument, ki je primarno povezan s področjem znanosti, kot so na primer znanstveni patenti ali znanstvena dela, in to katerekoli kompleksnosti.

Prevajanje spletnih katalogov iz korejskega v slovenski jezik

Glede na to, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni številni strokovnjaki in med njimi tudi profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za obdelavo vsebin v različnih jezikih, to pravzaprav pomeni, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje spletnih katalogov iz korejskega v slovenski jezik, vsekakor njihovo strokovno obdelavo lahko dobi v okviru te institucije. Moramo omeniti, da se pri obdelavi vseh vsebin, ki so povezane s področjem spleta, ti strokovnjaki primarno ravnajo po pravilih SEO (Search Engine Optimisation) in jim na ta način omogočajo, da bistveno poboljšajo svoj položaj v polju globalnega iskanja. Prav tako lahko prevajajo tudi spletne prodajalne kot tudi različne vrste aplikacij ter programov in spletne strani katerekoli kompleksnosti in tematike.

Stranke, ki jih to zanima, lahko dobijo tudi tisto vrsto storitve, ki vključuje profesionalno obdelavo književnih del različne vrste, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači na njihovo zahtevo obdelajo, tako časopisne članke kot tudi ilustrirane, otroške in strokovne revije.

Storitev profesionalne redakcije je prav tako na voljo v okviru omenjene institucije, toda vse stranke, ki jim je ta potrebna, morajo imeti na umu, da se za njeno izvedbo poskrbijo izključno strokovni korektorji in lektorji. Poudarjamo, da ne glede na to, koliko napak obstaja v prevedenih vsebinah, jih ti profesionalci povsem zagotovo v čim krajšem roku popravijo in strankam na ta način omogočijo, da dobijo vsebine, ki so maksimalno profesionalno obdelane.

Glede na to, da so profesionalni podnaslavljalci in strokovnjaki, ki so ozko specializirani za sinhronizacijo, prav tako zaposleni v okviru te institucije, to pomeni, da vsakdo, ki zahteva prevajanje igranih filmov iz korejskega v slovenski jezik, pravzaprav dobi njihovo kompletno obdelavo. Seveda prevajalci in sodni tolmači poleg igranih, prevajajo tudi dokumentarne in animirane kot tudi risane filme pa tudi reklamnega sporočila, serije in vse ostale vrste in video in zvočnih vsebin.

Simultano tolmačenje iz korejskega v slovenski jezik

Ena od storitev, ki je povezana s tolmačenjem iz korejskega v slovenski jezik, je vsekakor tudi simultano tolmačenje, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov izvedejo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Izbira ustrezne storitve je izključno odvisna od značilnosti določenega dogodka, pa je iz tega razloga pomembno, da vsaka stranka, ki jih želi angažirati, pravočasno dostavi tudi vse potrebne informacije. Najprej je omenjene strokovnjake pomembno obvestiti o predvidenem trajanju tega dogodka, zatem tudi o lokaciji, na kateri naj bi potekal pa tudi o številu udeležencev in da omenijo, kadar obstajajo posebne zahteve. Ko dobijo vse te informacije, se omenjeni strokovnjaki odločijo, katera od vseh teh storitev je najbolj primerna, vsekakor pa jim bo ponujen tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, če se odločijo, da bo prav ta storitev uporabljena.

Poudarjamo, da je v ponudbi tudi prevajanje besedil iz korejskega v slovenski jezik. Predvideno je, da strokovni prevajalci in sodni tolmači lahko kakovostno obdelajo vsebine katerekoli tematike oziroma kompleksnosti in dolžine. Poleg tistih, ki so povezani s področji sociologije, psihologije in filozofije oziroma politike, znanosti in prava ter menedžmenta in izobraževanja, omenjeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi medicinska pa tudi besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo v zvezi z menedžmentom in gradbeno industrijo ter informacijskimi tehnologijami, marketingom in financami pa tudi vsa tista, ki se nanašajo na katerokoli vejo, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Zahteva stranke, ki ji je potrebno prevajanje v tej različici jezikov za različne marketinške materiale, bo vsekakor izpolnjena na najboljši možni način, saj imajo sodni tolmači in prevajalci dolgoletne izkušnje z obdelavo prav takšnih vsebin. Poleg reklamnih brošur, PR člankov in zloženk izvajajo tudi prevajanje katalogov iz korejskega v slovenski jezik pa tudi reklamnih letakov in na splošno rečeno vseh ostalih vsebin, ki so na katerikoli način povezane s področjem marketinga. Pomembno je, da stranke imajo na umu, da se med obdelavo takšnih materialov posebna pozornost posveča ustreznemu prilagajanju reklamnega sporočila duhu jezika, ki je ciljani, kar je v tem primeru slovenski ter se prav na ta način tudi izvornim govorcem tega jezika omogoča, da se na ustrezen način seznanijo s kompletno vsebino teh materialov.

Cena prevajanja iz korejskega v slovenski jezik

  • Iz korejskega v slovenski je po dogovoru

Cena prevajanja iz korejskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz korejskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz korejskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!