Prevajanje iz bolgarskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Samo dejstvo, da so v ekipi Prevajalskega centra akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, je izjemno pomembna za stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz bolgarskega v pakistanski jezik. Omenjeni strokovnjaki po izvedenem prevajanju izvedejo tudi overitev prevedenega dokumenta ter na ta način strankam omogočajo, da v optimalnem roku dobijo pravno veljaven dokument.

Opisani postopek je usklajen z zakonom in se izvaja tako, da sodni tolmač najprej primerja izvirni dokument s prevedenim in šele potem postavlja svoj žig, toda samo, če ugotovi, da med njima ni nobene razlike. Toda, če stranka že preveden dokument prinese in zahteva samo njegovo overitev, pooblaščena oseba pa ugotovi odstopanja, mora najprej biti izvedena redakcija, kar v tej instituciji delajo lektorji in korektorji. Sicer sta storitvi korekture in lekture uporabni tudi za vse ostale vsebine, za katero obstaja neustrezen prevod.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto dokumentacije (tehnična, medicinska, osebne, poslovna, gradbena, razpisna, in številne druge).


Prevajanje iz bolgarskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v bolgarski jezik

V skladu z zahtevami, ki jih stranke postavijo, izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz bolgarskega v pakistanski jezik.

Prav tako se razume, da ti strokovnjaki lahko kompletno in ob maksimalnem spoštovanju veljavnih pravil obdelajo, tako dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (različne vrste izjav, potrdil, soglasij in potrdil) kot tudi tiste, ki se tičejo izobraževanja ali znanosti pa tudi številne druge.

Najpomembnejše je, da stranke dostavijo izvirnike na vpogled oziroma jih pošljejo preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko, v poslovalnico omenjene institucije pa jih lahko prinesejo tudi osebno.

Čeprav sodni tolmači in prevajalci svoje storitve zagotavljajo v zelo kratkem času, imajo določene stranke potrebo tudi za nujnim prevajanjem osebnih dokumentov oziroma za izvedbo omenjenih storitev v posebej kratkem časovnem obdobju. Tedaj se uporabljajo drugačna pravila za pošiljanje vsebin, pa je dovoljeno, da tudi te pošljejo na e-poštni naslov, potem pa je lastnik dokumentov dolžan v najkrajšem možnem roku priložiti izvirnike na vpogled.

Z zakonom je predvideno, da na določene dokumente mora biti postavljen tudi tako imenovani Apostille oziroma žig, poznan kot Haški in v tem primeru pristojnost ni v rokah zaposlenih te institucije. Gre za to, da je postopek, označen kot nadoveritev, lahko izveden samo v okrožnih sodiščih Republike Slovenije, tako da izključno njihovi zaposleni posedujejo vse relevantne informacije o overitvi s Haškim žigom. Stranke se moraj obrniti nanje in pridobiti vse potrebne informacije, tako o tem, ali mora Apostille žig biti postavljen na določene dokumente kot tudi o tem, kdaj se ta vrsta overitve izvaja oziroma pred ali po prevajanju in overitvi s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Potrebno je, da lastnik dokumentov z zaposlenim precizira v predstavništvu, ali bo prišel osebno, da prevzame kompletno obdelane dokumente, ali pa bo zahteval njihovo dostavo na naslov. Če se opredeli za drugo ponujeno možnost, ga bo kurirska služba, ki izvaja dostavo, pravočasno podrobno informira in o času dostave in o ceni storitve, ker slednja ni vračunana v ceno prevajanja in overitve.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve in tistim strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje besedil iz bolgarskega v pakistanski jezik, ne glede na to, ali gre za znanstvene ali poljudne vsebine.

Na razpolago je tudi storitev obdelave marketinških materialov, omenjeni strokovnjaki pa lahko prevedejo tudi časopisne članke, zatem učbenike in revije se vseh vrst pa tudi književna dela, tako iz domene poezije kot tudi proze.

Glede na to, da posedujejo in znanje in izkušnje v implementaciji orodij SEO (Search Engine Optimisation), tako ti strokovnjaki pri prevajanju spletne prodajalne in spletnih strani oziroma programov vseh vrst in aplikacij pa tudi spletnih katalogov in ostalih vsebin izvajajo tudi storitev njihove optimizacije. Na ta način njihovo vsebino prilagajajo pravilom iskanja in vplivajo na boljše kotiranje obdelanih spletnih materialov.

Profesionalni podnaslavljalci so prav tako zaposleni v okviru institucije, tako da je strankam, ki jih zanima prevajanje zvočnih in video materialov iz bolgarskega v pakistanski jezik, ponujena tudi dodatna storitev. Poleg podnaslavljanja lahko zahtevajo tudi sinhronizacijo reklamnih sporočil, zatem filmov in informativnih oziroma zabavnih in izobraževalnih ter otroških in vseh vrst oddaj kot tudi serij in številnih drugih video in zvočnih vsebin.

Posebej moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo izvedejo vse tri vrste tolmačenja, strankam pa ponujamo tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da so usposobljeni za izvedbo konsekutivnega in šepetanega pa tudi simultanega tolmačenja v tej različici jezikov, je tako izjemno pomembno, da vsaka stranka, ki jo ta vrsta storitve zanima, dostavi vse podrobnosti o organizaciji manifestacije. S tem mislimo predvsem na informacije o mestu njenega prirejanja ter o njegovih osnovnih značilnostih kot tudi o tem, koliko dni ali ur naj bi dogodek trajal ter vsekakor o tem, koliko ljudi se ga bo udeležilo. Ko prejemejo vse te podatke, jih ti strokovnjaki analizirajo in določijo, katera od navedenih storitev je najprimernejša za uporabo v konkretnem primeru.

Glede na to, da v tem primeru ni treba dostaviti izvirnikov, za vse predhodno omenjene vsebine velja pravilo, da jih stranke lahko pošljejo na e-poštni naslov tem strokovnjakom na obdelavo in jih na popolnoma enak način tudi prevzamejo. Vsakdo, ki mu te možnosti ne ustrezajo, mora kontaktirati z zaposlenimi v poslovalnici omenjene specializirane institucije in se dodatno pozanimati o tem, na kakašen način lahko prevzame obdelane vsebine te vrste, ali pa jih pošlje na obdelavo.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz bolgarskega v pakistanski jezik

Vsebino vseh materialov, ki so povezani s področjem znanosti, v skladu s postavljenimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci obdelajo v omenjeni različici jezikov. Pri tem slednji izvajajo prevajanje znanstvenih patentov iz bolgarskega v pakistanski jezik pa tudi znanstvenih del in številnih drugih dokumentov, ki so povezani z navedenim področjem.

Interesentom bo omogočena, tako storitev prevajanja in teh in vseh ostalih dokumentov kot tudi njihova overitev, za katero pooblastila poseduje sodni tolmač, zaposlen v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. S samim tem, da svoj žig postavi na preveden dokument, uradno potrdijo, da je njegova vsebina zvesta izvirniku, kar pomeni, da stranke dobijo pravno veljavne dokumente. Glede na to, da je opisani postopek usklajen s trenutno veljavnim zakonom, se obvezuje absolutno vsaka stranka, ki jo zanima prevajanje dokumentov v navedeni različici jezikov, da na vpogled priloži tudi izvirne vsebine, saj njih zapriseženi sodni tolmač mora uporabljati pri postopku overitve.

V skladu s trenutno veljavnimi pravili je navedena obveznost izvedbe nadoveritve za točno določene dokumente, toda zaposleni te institucije te storitve ne zagotavljajo. Gre za to, da je z zakonom določeno, kdaj in na kateri dokument se Apostille žig, ki je poznan tudi pod nazivom Haški, mora postaviti. Prav zato, ker niso pooblaščeni, ti strokovnjaki s samim tem strankam tudi niso dolžni dati kakršnihkoli informacij o tem. Iz tega razloga se priporoča, da vsaka stranka kontaktira s pristojnimi institucijami in se pozanima o tem, v katerem trenutku mora navedeni žig biti postavljen na njegove dokumente, saj tako skrajša celoten postopek njegove obdelave.

Poudariti moramo tudi to, da člani ekipe kateregakoli predstavništva navedene institucije lahko na zahtevo strank v dani jezični kombinaciji prevedejo tudi vse dokumente oziroma različne vsebine, ki so povezane s področjem izobraževanja. Na ta način strankam omogočijo kompletno obdelavo predmetnikov in programov fakultet in seminarskih nalog ter potrdila o opravljenih izpitih kot tudi diplome in dodatka k diplomi, na njihovo zahtevo kompletno obdelajo tudi potrdilo o rednem šolanju potem zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi diplomske naloge in potrdilo o opravljenih izpitih ter prepis ocen in vse ostale materiale, ki se na izobraževanje nanašajo.

Vsekakor bodo izpolnjene tudi zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem osebne izkaznice iz bolgarskega v pakistanski jezik, stranke pa seveda lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo vseh ostalih osebnih dokumentov (potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje in drugi osebni dokumenti).

Kadarkoli je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi dokumente, ki jih kasneje njihovi lastniki morajo predložiti konkretni pristojni instituciji. Predvsem mislimo na potrdilo o nekaznovanosti in na potrdilo o samskem stanu, lahko pa seveda prevajajo in overijo tudi potrdilo o stanju računa v banki, zatem soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stalni zaposlitvi in na splošno vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Na zahtevo strank zaposleni te institucije prav tako izvedejo tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz bolgarskega v pakistanski jezik. Prav tako kompletno obdelajo tudi zdravniške izvide pa tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov in vsak drugi dokument, ki se uradno obravnava kot del medicinske dokumentacije.

Poleg pravnega reda Evropske Unije in vseh vrst licenc in certifikatov, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi vse ostale vrste pravnih aktov, med katere poleg tožb in sklepov oziroma sodb in pritožb spadajo tudi pooblastilo za zastopanje, zatem odločitve sodišč in pogodbe kot tudi številne druge dokumente, ki so povezani s področjem prava ali sodstva.

Kadarkoli nekdo zahteva obdelavo poslovne dokumentacije, je lahko prepričan, da člani ekipe te specializirane institucije izvajajo, tako profesionalno prevajanje takšnih dokumentov v tej jezični kombinaciji kot tudi overitev. Na ta način bo strankam omogočeno, da v optimalnem roku dobijo kompletno obdelan statut podjetja in poslovne odločitve ter revizorska poročila pa tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem finančna in letna poslovna poročila kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem.

Vsemu omenjenemu moramo dodati tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije iz bolgarskega v pakistanski jezik. Poleg gradbenih projektov, kompletno in ob maksimalnem spoštovanju pravil obdelajo tudi deklaracije izdelkov, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo kot tudi vsak drugi dokument, ki je del omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajanje vizitk iz bolgarskega v pakistanski jezik

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, zadolžene za neposredno prevajanje marketinških materialov iz bolgarskega v pakistanski jezik, stranke tako dobijo profesionalno obdelane in vizitke in PR članke pa tudi kataloge in brošure, zatem zloženke in reklamne letake pa tudi številne druge vsebine s področja marketinga. Pomembno je omeniti tudi to, da se bodo sodni tolmači in prevajalci potrudili, da pri tem uporabijo marketinška pravil, da bi reklamno sporočilo, ki ga te vsebine vsebujejo, na čim boljši način prenesli izvornim govorcem pakistanskega jezika.

Poskrbijo tudi za to, da strankam omogočijo storitev tolmačenja v dani jezični kombinaciji, pod ugodnimi pogoji pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor je pomembno poudariti, da zaposleni te institucije interesentom omogočajo, tako storitve simultanega in konsekutivnega kot tudi šepetanega tolmačenja, kar pomeni, da bo katerakoli vrsta manifestacije organizirana na najboljši možni način, saj ti strokovnjaki uporabijo ustrezno vrsto tolmačenja. Da bi bila ponudba oblikovana na najboljši možni način, oziroma da bi bil izbran ustrezen način tolmačenja, morajo stranke, zaposlene v tej instituciji informirajo o tem, koliko udeležencev bo prisotnih oziroma kje bo dogodek potekal, in sicer v smislu, kakšne so značilnosti samega prostora in koliko naj bi trajala ta manifestacija. Vse to vpliva na izbiro vrste tolmačenja, tako da bodo te informacije posebej analizirane, da bi strankam ponudili najboljšo možno storitev.

V okviru vsake te specializirane institucije so zaposleni tudi profesionalni korektorji in lektorji, ki strankam omogočajo storitev redakcije materialov. Na podlagi pravil, ki veljajo v pakistanskem jeziku in v skladu z izvirnimi vsebinami slednji vse narejene napake v prevedenih vsebinah katerekoli vrste popravijo in na ta način lastnikom zagotavljajo možnost, da dobijo strokovno obdelane materiale, v katerih ni napak.

Književna dela iz domene poezije in proze sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev strank prav tako obdelajo. Specializirani so tudi za prevajanje učbenikov iz bolgarskega v pakistanski jezik, na zahtevo strank lahko obdelajo tudi časopisne članke.

V primeru, da stranke to zahtevajo, člani ekipe te institucije lahko prevedejo tudi vsebino ilustriranih in strokovnih revij pa tudi otroških in številni drugih kot tudi poljudne in znanstvene besedilne materiale različne tematike.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi spletne strani, ali tudi programe in spletne kataloge, zatem aplikacije in vsebino spletne prodajalne kot tudi vse ostale materiale, ki so povezani, tako z računalništvom kot tudi s spletom. Ker poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), jih vsekakor tudi uporabijo, ko obdelujejo konkretne materiale. Vse to pomeni, da bo strankam omogočena tudi storitev optimizacije vseh teh materialov oziroma njihova vsebina bo usklajena s pravili, ki veljajo v okviru iskalnika, pa prav njih tudi prepoznajo kot najboljše rezultate in jih uvrstijo v sam vrh iskanja.

Glede na to, da so profesionalci, zadolženi za sinhronizacijo in podnaslavljanje video in zvočnih materialov prav tako zaposleni v tej instituciji, lahko stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje oddaj iz bolgarskega v pakistanski jezik, ne glede na to, ali gre za informativne, zabavne ali otroške oziroma izobraževalne in druge, zahtevajo tudi te storitve. Na ta način dobijo tudi kompletno obdelavo televizijskih in radijskih oddaj različne vsebine, zaposleni te institucije pa poskrbijo, da v tej jezični kombinaciji prevedejo tudi risane in igrane filme, zatem serije in animirane filme kot tudi reklamna sporočila potem dokumentarne filme in vse ostale zvočne in video vsebine.

Cena prevajanja iz bolgarskega v pakistanski jezik

  • Iz bolgarskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz bolgarskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!