Prevajanje iz grškega v flamski jezik


Glede na to, da so v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači za ta dva jezika, je strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje iz grškega v flamski jezik. Navedena storitev se uporablja in kot tolmačenje in v pisani obliki, na zahtevo pa strank zaposleni te institucije izvajajo tudi številne druge dodatne storitve.

Najprej moramo poudariti, da lahko zagotovimo tudi storitev redakcije, ki jo po potrebi izvajajo, tako korektorji kot tudi lektorji. Gre za postopek obdelave že prevedenih materialov v pisani obliki, pri čemer izvaja njihova redakcija oziroma popravljajo storjene napake in te vsebine se usklajujejo, tako s pravili, ki veljajo v ciljnem jeziku kot tudi z izvirnimi materiali.

Kar zadeva dodatne storitve, je treba omeniti tudi tiste, ki so povezane s postopkom obdelave video in zvočnih materialov. Ko bo izvedeno njihovo prevajanje iz grškega v flamski jezik, vsaka stranka dobijo možnost, da izbere, ali želi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Pravzaprav to pomeni, da ima možnost na enem mestu dobiti kompletno obdelavo, tako oddaj različne vsebine in namena kot tudi vseh filmov, reklamnih sporočil in serij pa tudi številnih drugih video in zvočnih vsebin.


Prevajanje iz grškega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v grški jezik

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji na zahtevo izvedejo tudi tolmačenje, po ugodnih cenah pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. V tem primeru je pogoj za oblikovanje ponudbe dostava informacij o samem dogodku oziroma o podrobnostih v zvezi z njegovo organizacijo. Predvsem mislimo na število udeležencev, zatem na podatke o tem, koliko je predvideno, da manifestacija traja in vsekakor o značilnostih mesta njenega prirejanja. Vse to se zahteva samo, ker prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja v tej različici jezikov lahko izvedejo tudi storitev šepetanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja.

Na podlagi postavljenih zahtev izvedemo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz grškega v flamski jezik, obdelane pa bodo tudi besedilne vsebine, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne. Seveda zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi časopisne članke različne tematike kot tudi učbenike, potem vsebino katerekoli vrste revij in vsako književno delo, ne glede na to, ali sodi med poezijo ali prozo.

Posebej moramo poudariti, da stranke lahko v okviru te institucije zahtevajo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz grškega v flamski jezik. V odvisnosti od vrste materialov, ki se prevaja, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi ustrezno implementacijo pravil SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni lastnikom omogočajo, da v sklopu navedene storitve dobijo tudi vsebine pravilno optimizirane s spletnimi iskalniki.

Da bi bil celoten postopek obdelave vseh materialov, ki so do zdaj omenjeni, maksimalno poenostavljen, je strankam omogočeno, da jih elektronsko in pošljejo na prevajanje in prevzamejo, ko zaposleni te institucije končajo z izvajanjem konkretne storitve. Komurkoli takšen način prevzemanja ali dostave vsebin ne ustreza v celoti, ima pravico kontaktirati s poslovalnico te specializirane institucije in se pozanima o tem, na kakšen način lahko pošlje oziroma prejme konkretne vsebine.

Želimo poudariti tudi to, da se na zahtevo strank lahko izvede tudi neposredno prevajanje dokumentov iz grškega v flamski jezik. Navedena storitev obsega tudi overitev, ki jo pri tem v skladu s pooblastili izvaja zapriseženi sodni tolmač.

Zelo je pomembno, da vsaka stranka pri tem na vpogled dostavi izvirni dokument, saj postopek overitve vključuje najprej njihovo primerjanje z izvirniki in šele po ugotavljanju istovetnosti teh dveh dokumentov lahko izvedemo tudi overitev.

Stranka ima pravico, da dokumenta osebno prinese v predstavništvo te institucije, ali pa jih pošlje, tako preko kurirske službe kot tudi s priporočeno poštno pošiljko.

Ko je to potrebno, Izvajamo tudi nujno prevajanje dokumentov iz grškega v flamski jezik in samo pri tem se dopušča pošiljanje vsebin na elektronski naslov, pri čemer stranka vsekakor mora spoštovati prej omenjeno pravilo in na vpogled sodnemu tolmaču dostaviti izvirnike.

Da bi bil celoten postopek obdelave vsakega dokumenta pospešen, se pričakuje, da stranka podatke o postopku nadoveritve pred tem samostojno pridobi. Gre za postavljanje posebnega žiga, poznanega kot Haški ali Apostille, na dokumente, podatke o tem pa stranke lahko dobijo v pristojnih oddelkih okrožnih sodišč Republike Slovenije.

Obstajata dve možnosti za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov, kar pomeni, da stranka izbere, ali bo to storila osebno v sami poslovalnici ali ji jih bo na naslov dostavila kurirska služba. Glede na to, da storitev dostave ni vračunana v ceno osnovne storitve, je predvideno, da interesenti za takšen način prevzemanja dokumentov plačilo izvedejo neposredno kurirju. Posebej poudarjamo, da ceno te storitve lahko določi izključno pristojna služba, ki izvaja dostavo.

Ne samo, da je lahko izvedeno prevajanje pravnih aktov in osebnih dokumentov iz grškega v flamski jezik, ampak prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelajo poslovno, gradbeno in razpisno oziroma tehnično in medicinsko dokumentacijo.

Vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti državnim službam, ti strokovnjaki na zahtevo prav tako najprej prevajajo v dani jezični kombinaciji in po tem izvajajo tudi overitev.

Poleg za omenjene izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentov s področij znanosti iz grškega v flamski jezik. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank ustrezno tudi kompletno obdelajo vse tiste dokumente, ki so na določen način povezani s področjem izobraževanja.

Seveda člani ekipe te institucije lahko v skladu s pravili v dani jezični kombinaciji prevedejo oziroma izvedejo zakonsko overitev tudi za vsak drugi dokument, toda samo, če stranka v celoti spoštovuje pravilo o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču, ki je zadolžen za izvedbo z zakonom predpisane overitve.

Prevajanje brošur in katalogov iz grškega v flamski jezik

Zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford v konkretni jezični kombinaciji profesionalno prevedejo tudi katerokoli vrsto marketinških materialov. To pa pravzaprav pomeni, da se prevajalci in sodni tolmači primarno ravnajo po pravilih marketinga, tako da tudi konkretno sporočilo uskladijo z govornim ciljnim jezikom. Prav zahvaljujoč temu je prevajanje reklamnih materialov iz grškega v flamski jezik maksimalno profesionalno, ne glede na to, ali gre za kataloge, brošure in PR članke ali reklamne zloženke, plakate in druge vsebine te vrste.

V skladu s postavljenimi zahtevami izvajamo tudi obdelavo spletnih vsebin katerekoli vrste, pri čemer mislimo predvsem na različne vrste aplikacij in programov ter na spletne prodajalne in spletne kataloge oziroma spletne strani in številne druge materiale, ki so povezani, tako z računalništvom kot tudi s spletom. Ker zaposleni te institucije posedujejo izkušnje tudi v pravilni uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation), v skladu z njimi tudi optimizirajo konkretne vsebine. Točneje rečeno, uskladijo jih z zahtevami globalne spletnega iskanja in na ta način pozitivno vplivajo na mesto, ki ga ti pri iskanju zavzemajo.

Poudarjamo tudi to, da je na razpolago tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz grškega v flamski jezik pa tudi tista, ki interesentom omogoča najem najkakovostnejše možne opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja v omenjeni različici jezikov, lahko po potrebi uporabijo tudi pravila, ki jih vključuje šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Osnovni pogoj za pripravo ponudbe za storitev tolmačenja je pridobitev vseh informacij o samem dogodku in o njegovi organizaciji, pa se pričakuje, da stranka posreduje podatke o mestu njegovega prirejanja oziroma o točnem številu udeležencev in vsekakor o tem, koliko je organizator določil, da sam dogodek traja. Izvedena bo analiza vseh prispelih podatkov, da bi se odločilo, katera od vseh omenjenih storitev lahko na te zahteve ustrezno odgovori.

Da bi vsem strankam, ki so storitev prevajanja v tej različici jezikov zahtevale od nekih drugih strokovnjakov, omogočili pravilno obdelane vsebine katerekoli vrste, lektorji in korektorji, zaposleni v tej instituciji, uporabljajo pravila, ki jih vključuje redakcija materialov. Enostavneje rečeno, najprej analizirajo prevedene vsebine, da bi ugotovili, kje so storjene napake ter po tem uporabijo pravila korekture in lekture oziroma uskladijo vsebino prevedenih materialov in s flamskim jezikom in z izvirnimi vsebinami.

Prav tako zaposleni v tej instituciji obdelajo katerokoli književno delo v tej jezični kombinaciji oziroma učbenik in predvideno je, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz grškega v flamski jezik. Seveda sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi strokovne pa tudi poljudne besedilne vsebine različne tematike oziroma vsebino, tako otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih ter vseh ostalih vrst revij.

Kadar posameznik zahteva neposredno prevajanje filmskih stvaritev iz grškega v flamski jezik pa tudi katerihkoli drugih video ali zvočnih vsebin (informativne oddaje, reklamna sporočila, zabavne, otroške, izobraževalne oddaje, serije in drugi), lahko pridobi tudi dodatni storitvi. Pravzaprav je na razpolago možnost sinhronizacije vseh takšnih vsebin, pri čemer se stranka lahko odloči, da zahteva tudi storitev njihovega podnaslavljanja.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz grškega v flamski jezik

Tako omenjeno kot tudi vse ostale vrste soglasij pa tudi izjav ter različne vrste potrdil prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov najprej prevajajo in takoj potem pristopijo tudi postopku overitve tako obdelanih dokumentov. S tem izpolnijo zakonske predpise in lastnikom vsebin omogočijo, da dobijo pravno veljavne dokumente, saj žig zapriseženega sodnega tolmača pomeni, da je prevod vsebin popolnoma enak kot tudi izvirnik.

Vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz grškega v flamski jezik, je dolžan na enega od opisanih načinov dostaviti izvirnike na vpogled temu strokovnjaku, vsekakor pa samostojno mora pridobiti vse dostopne informacije o nadoveritvitvi. Posebej poudarjamo, da je nadoveritev povezana s postavljanjem Haškega oziroma žiga poznanega tudi kot Apostille in da prevajalci in sodni tolmači, ki so v tej instituciji zaposleni, nimajo pravice izvesti te vrste overitve. Prav zato tudi niso dolžni informirati stranke o postopku overitve s tem žigom, pa je zato dano priporočilo, da vsaka od njih posamično pridobi te informacije.

Predvideno je, da člani ekipe te institucije v skladu z zahtevami in z veljavnimi predpisi obdelujejo, tako vsebino medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) kot tudi poslovne, tehnične in razpisne oziroma gradbene dokumentacije. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, gradbenih projektov in faktur oziroma poslovnih odločitev, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje statuta podjetje iz grškega v flamski jezik, po potrebi pa bodo kompletno obdelane tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, revizorska poročila in navodilo za uporabo kot tudi letna in finančna poslovna poročila, deklaracije izdelkov in ustanovitveni akt podjetja pa tudi katerikoli drugi dokument, ki sodi med eno od omenjenih dokumentacij.

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako profesionalno prevajanje osebnih dokumentov iz grškega v flamski jezik kot tudi overitev prevedenih vsebin. V tem primeru stranke lahko dobijo kompletno obdelano, ne samo osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o državljanstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču, ampak tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno in vozniško kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in vse ostale osebne dokumente.

Poleg diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente s področij, tako izobraževanja kot tudi znanosti. Stranke med drugim dobijo kompletno obdelano diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen in rezultate znanstvenih raziskav, izvedeno pa bo tudi prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz grškega v flamski jezik ter zaključnih spričeval osnovne in srednje šole. Prav tako ti strokovnjaki na zahtevo posameznikov prevajajo in overijo znanstvene patente, zatem potrdila o rednem šolanju in predmetnike ter programe fakultet pa tudi vsak drugi material, ki se konkretnih področij tiče.

Cena prevajanja iz grškega v flamski jezik

  • Iz grškega v flamski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!