Prevajanje iz grškega v perzijski jezik


Navedena storitev je dostopna v obeh variantah, saj so prevajalci in sodni tolmači specializirani in za zagotavljanje tolmačenja in za obdelavo katerihkoli materialov v pisani obliki.

Najprej je treba poudariti, da strankam zagotavljajo neposredno prevajanje dokumentov iz grškega v perzijski jezik in v tem primeru uporabljajo tudi pravila v zvezi z overitvijo prevoda ter na ta način zagotavljajo pravno veljavnost absolutno vsakemu obdelanemu dokumentu.

S samim tem, da je navedeni postopek usklajen s trenutno veljavnim zakonom, mora zapriseženi sodni tolmač poleg sebe imeti tudi izvirne dokumente. Lastnik se odloči, ali mu bolj ustreza možnost, da osebno pride v Prevajalski center Akademije Oxford in jih dostavi ali pa se opredeli za opcijo pošiljanja, kar lahko stori ali priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa preko kurirske službe.


Prevajanje iz grškega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v grški jezik

Poleg osebnih dokumentov sodni tolmači in prevajalci kompletno lahko obdelajo, tako dokumente iz domene znanosti in izobraževanja kot tudi vse tiste, ki jih je v različnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij).

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz grškega v perzijski jezik, v skladu s postavljenimi zahtevami pa zaposleni te institucije prevedejo tudi vse vrste dokumentacij, od tehnične in poslovne pa do razpisne, gradbene in medicinske.

Ker dostavlja izvirne dokumente, to pomeni, da stranka mora ali osebno priti v poslovalnico, da jih prevzame, po koncu obdelave pa lahko zahteva tudi njihovo dostavljanje na želeni naslov. Kdorkoli se opredeli za drugo možnost, ki je ponujena, mora to storitev tudi plačati, saj v ceno prevajanje in overitve dokumentov dostava ni vračunana. Poudarjamo, da ceno formira prav kurirska služba, vsekakor pa vsako stranko predhodno informira in o skupni ceni in o načinu prevzemanja.

Dolžni smo poudariti tudi to, da na zahtevo izvajamo nujno prevajanje dokumentov iz grškega v perzijski jezik. Ker gre za izjemno kratek rok za izvedbo prevajanja in overitve, je lastnikom samo v tem primeru dovoljeno, da na elektronski naslov najprej dostavijo vsebine in naknadno prinesejo izvirnike na vpogled ali pa jih pošljejo na najhitrejši način.

V principu je zadosten postopek, ki ga uporabljajo sodni tolmači in prevajalci te institucije pri obdelavi dokumentov, da bi se ta vsebina lahko uporabljala v praksi, oziroma da bi se preveden dokument lahko obravnaval kot pravno veljaven. Toda moramo omeniti tudi to, da v določenih primerih zakon določa obveznost izvedbe postopka nadoveritve. Postavljanje Apostille žiga na dokumente oziroma tako imenovanega Haškega je povezano s to vrsto overitve, z zakonom pa je predpisano, na katere dokumente mora omenjeni žig biti postavljen in v katerem trenutku. Tukaj moramo omeniti, da zaposleni v konkretni instituciji niso uradno pooblaščeni za izvedbo postopka nadoveritve, tako da tudi ni njihova dolžnost, da strankam posredujejo podatke o tem. Glede na to, da so v tem primeru pristojna okrožna sodišča, se morajo stranke najprej obrniti na njihove zaposlene in pridobiti absolutno vse relevantne informacije o tem postopku.

Ko je to nekomu potrebno, prav tako lahko prevedemo tudi različne vrste besedilnih materialov, kar se nanaša in na strokovna in na poljudna besedila, katerih tematika je lahko povezana s katerokoli družboslovno ali znanstveno disciplino.

Seveda so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje reklamnih materialov iz grškega v perzijski jezik pa tudi za storitev tolmačenja v to jezični kombinaciji. Poleg simultanega lahko izvedejo tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje, pri čemer je v ponudbi tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da ta institucija zaposluje strokovnjake, ki so specializirani za uporabo vseh omenjenih vrst tolmačenja, mora biti najprej odločeno, katera od njih je najprimernejša za konkretno manifestacijo. Da bi bila ponudba lahko narejena, mora stranka najprej dostaviti informacije o organizaciji. Te morajo vključevati podatke o številu udeležencev, zatem o mestu prirejanja dogodka kot tudi o tem, kako dolgo naj bi trajala. Izključno na podlagi vseh teh podatkov bodo opredeljeno, katero vrsto storitve prevajalci in sodni tolmači uporabijo, da bi izpolnili pričakovanja in organizatorja in vseh udeležencev.

Spletne vsebine omenjeni strokovnjaki, ne samo prevedejo v konkretni jezični kombinaciji, ampak tudi optimizirajo oziroma izvedejo implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation), pa tako njihovo vsebino uskladijo tudi z zahtevami spletnega iskanja.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi časopisne članke v tej jezični kombinaciji, zatem revije in književna dela pa tudi vsak učbenik.

Kadar je strankam potrebno prevajanje filmov iz grškega v perzijski jezik ali katerihkoli drugih video oziroma zvočnih vsebin (oddaje, reklamna sporočila, serije in drugo), člani ekipe te institucije pa jim ponujajo tudi storitvi njihove profesionalne sinhronizacije ali podnaslavljanja.

Najpreprostejši način dostave vseh takšnih vsebin je elektronski, prav tako pa vsi, ki jim to ustreza, na elektronski naslov lahko dobijo tudi obdelane materiale te vrste. V ponudbi so tudi malce drugačni načini in za dostavljanje takšnih vsebin na prevajanje in za prevzemanje, pa interesenti morajo kontaktirati s predstavništvom navedene institucije in se pozanimajo o podrobnostih.

Glede na to, da so korektorji in lektorji prav tako člani ekipe, interesentom omogočajo storitev, poznano kot redakcija. Da ne bi bilo pomote, ta se uporablja izključno za vsebine, za katere je neposredno prevajanje iz grškega v perzijski jezik izvedeno nekorektno. Torej, če katerakoli stranka poseduje materiale te vrste, jih dostavi tem strokovnjakom, ki najprej izvedejo njihovo natančno analizo, da bi našli vse pomanjkljivosti in napake. Po tem uporabijo pravila lekture oziroma korekture ter ob maksimalnem spoštovanju perzijskega jezika vsebino prevedenih materialov uskladijo z njihovimi izvirniki, da bi stranka imela možnost, da tako obdelane vsebine uporablja.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz grškega v perzijski jezik

Vse dokumente, ki so v skladu z veljavnimi pravili uvrščena v medicinsko dokumentacijo v skladu s postavljenimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci obdelajo oziroma izvedejo najprej njihovo prevajanje iz grškega v perzijski jezik in potem prevode overi uradno pooblaščena oseba. Stranka na ta način v optimalnem roku dobi kompletno obdelano in dokumentacijo o medicinskih izdelkih in zdravniške izvide oziroma navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse ostale dokumente iz sestave konkretne dokumentacije.

Lastnik dokumentov v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford prinese ali na enega od dostopnih načinov dostavi izvirne dokumente, in to na vpogled strokovnjaku, ki izvede tudi overitev oziroma sodnemu tolmaču.

Postopek, ki je poznan pod imenom nadoveritev, vključuje postavljanje posebnega žiga na dokumente, ki se imenuje Haški ali Apostille. Glede na to, da zaposleni v navedeni instituciji niso pooblaščeni za to vrsto storitve, svetujemo absolutno vsakomur, ki ga zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, da se o vsem tem podrobno pozanima v pristojnih službah. Seveda mora vprašati, ali je Haški žig za njegove dokumente obvezen in če je, mora tudi izvedeti, ali se ta postavlja neposredno pred postopkom obdelave s strani omenjenih strokovnjakov ali pa šele, ko bo izvedeno prevajanje dokumentov iz grškega v perzijski jezik ter njihova overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Seveda člani ekipe te institucije v dani jezični kombinaciji kompletno obdelajo, tako soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, zatem potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in na splošno rečeno, tako vse ostale vrste soglasij in potrdil kot tudi izjav oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Omenjeni strokovnjaki pa so specializirani tudi za neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze iz grškega v perzijski jezik, strankam pa seveda omogočajo tudi kompletno obdelavo izpiskov iz matičnega registra o rojstvu ter o smrti. Prav tako prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo prometnega, zatem dovoljenja za prebivanje in delovnega kot tudi vozniškega ter osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču, zatem potrdila o državljanstvu in potnega lista kot tudi vseh ostalih osebnih dokumentov.

Treba je omeniti tudi to, da v tej instituciji interesenti lahko dobijo kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti, pri čemer mislimo predvsem na znanstvena dela ter znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi na številne druge.

V skladu s postavljenimi zahtevami bo izvedeno tudi prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz grškega v perzijski jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse ostale vrste, tako sodb in odločitev kot tudi pritožb, sklepov in tožb. Seveda prevajajo in potem tudi overijo pravni red Evropske Unije potem pooblastilo za zastopanje in vse vrste certifikatov in licenc kot tudi vse ostale pravne akte.

Poleg tega je v omenjeni jezični kombinaciji dostopno tudi prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, zaposleni te institucije pa kompletno obdelujejo tudi navodilo za uporabo potem deklaracije izdelkov in gradbene projekte pa tudi vsak drugi dokument, ki se uradno lahko uvrsti, tako v tehnično in gradbeno kot tudi v razpisno dokumentacijo.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami prevajanje izvedejo tudi za vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje, tako podjetij različne strukture kot tudi zasebnih podjetnikov. V večini primerov stranke zahtevajo prevajanje faktur in poslovnih odločitev v tej jezični kombinaciji oziroma sklepov o ustanovitvi pravne osebe pa tudi ustanovitvenega akta podjetja ter različnih vrstah poslovnih poročil (revizorska, finančna in letna) pa tudi statuta podjetja, člani ekipe te specializirane institucije pa seveda lahko izvedejo prevajanje tudi za vse ostale dokumente, ki uradno veljajo za del poslovne dokumentacije.

Vsekakor je na razpolago tudi kompletna obdelava zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, zatem seminarskih nalog in prepisa ocen, na zahtevo pa bo izvedeno tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz grškega v perzijski jezik. Omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi predmetnike in programe fakultet, zatem prepis ocen in diplomske naloge kot tudi potrdilo o rednem šolanju ter potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi vsak drugi dokument, ki je na določen način povezan z izobraževanjem.

Prevajanje književnih del iz grškega v perzijski jezik

Ne samo književna dela beletrije, ampak tudi romane pa tudi pesmi, poeme in vsako drugo poetsko oziroma prozno književno delo na podlagi zahtev strank, prevajalci in sodni tolmač obdelajo v konkretni različici jezikov. Seveda so specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz grškega v perzijski jezik, v skladu z zahtevami pa prevajajo tudi časopisne članke pa tudi katerikoli časopis (otroški, strokovni, poljudni in drugi).

Profesionalni korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, interesentom zagotavljajo svoje storitve. V principu se storitev, označena kot redakcija, ki vključuje korekturo in lekturo, izključno uporablja za materiale, ki so prevedeni v tej različici jezikov, toda pri zagotavljanju te storitve so se prikradle določene napake. V skladu s pravili perzijskega jezika oziroma smernicami, ki jih na splošno določa prevajalska stroka in ob maksimalnem spoštovanju izvirnih vsebin, ti strokovnjaki popravijo vse napake, ki jih opazijo.

Poleg filmskih stvaritev različnih vrst in žanrov (risani, animirani, dokumentarni, igrani), prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamna sporočila, zatem televizijske ali radijske oddaje različnega namena in vsebine kot tudi serije ter številne druge materiale te vrste. Ko ti strokovnjaki končajo prevajanje video in zvočnih vsebin iz grškega v perzijski jezik, bo strankam ponujena ena od dodatnih storitev. Ta institucija namreč zaposluje strokovnjake za podnaslavljanje in sinhronizacijo takšnih vsebin, kar pomeni, da stranka na enem mestu lahko dobi kompletno obdelane materiale te vrste, ki jih po prevzemanju lahko v najkrajšem možnem roku predstavlja potencialnim poslušalcem ali gledalcem.

Posebej je treba omeniti informacijo, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov lahko prevedejo vse vrste poljudnih besedilnih materialov pa tudi tiste, ki veljajo za strokovne. Kar zadeva njihovo tematiko, lahko mirno rečemo, da za te strokovnjake ni nikakršna ovira, če je tematika besedil malo kompleksnejša, saj poleg izkušenj v obdelavi takšnih vsebin posedujejo tudi zadostno raven znanja, da lahko brez težav izvedejo prevajanje.

Vse marketinške materiale, na primer kataloge, reklamne letake in brošure pa tudi PR člankev ter plakate in ostale vsebine te vrste sodni tolmači in prevajalci, kadarkoli je to potrebno, obdelajo v dani različici jezikov. Toda moramo poudariti, da je na razpolago tudi nujno prevajanje vizitk iz grškega v perzijski jezik pa tudi številnih drugih vsebin ki se uporabljajo za reklamiranje, tako podjetij kot tudi izdelka in storitev.

V primeru, da stranka v omenjeni jezični kombinaciji zahteva prevajanje katerekoli vrste vsebin, ki so povezane z računalništvom in spletom, mora v mislih imeti informacijo, da v tej instituciji lahko dobi tudi storitev njihove profesionalne optimizacije. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo, ne samo znanje, ampak tudi izkušnje v uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation), tako da usklajujejo vsebino, tako aplikacij in programov oziroma spletnih katalogov kot tudi spletnih prodajaln, spletnih strani in drugih podobnih materialov s pravili, ki veljajo v iskanju. Zahvaljujoč takšnemu pristopu stranke v najkrajšem možnem roku dobijo profesionalno obdelane spletne vsebine, katerih položaj v iskanju se sčasoma poboljša.

Tolmačenje iz grškega v perzijski jezik je še ena storitev, ki jo zaposleni te institucije lahko izvedejo na zahtevo strank, ponudba pa obsega tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to najnovejše generacije. Posebej je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja, kar je hkrati tudi storitev, ki je najpogosteje v uporabi, lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje pa tudi konsekutivno v tej kombinaciji jezikov. Ker se za manifestacije različnih značilnosti uporablja vsaka od teh storitev, je tudi zelo pomembno, da se zaposleni konkretne poslovnice seznanijo s podrobnostmi, ki se nanašajo na organizacijo manifestacije. V tem smislu se pričakuje, da stranka njih informira o številu udeležencev pa tudi o tem, koliko je opredeljeno, da dogodek traja ter o tem, na kateri lokaciji bo potekal in katere so njene osnovne značilnosti. Ponudba za tolmačenje v tej različici jezikov torej ne more biti pripravljena, vse dokler stranka prav te informacije ne dostavi na ustrezen način.

Cena prevajanja iz grškega v perzijski jezik

  • Iz grškega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz grškega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz grškega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!