Prevod sa danskog na flamanski jezik


Kako u vidu usmenog prevoda, tako isto se konkretna usluga primenjuje za bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi.

Na zahtev klijenata će profesionalni prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade sva dokumenta, a tom prilikom će izvršiti kako njihovo direktno prevođenje sa danskog jezika na flamanski, tako isto i overu. Podrazumeva se da su za izvršenje te overe oni ovlašćeni, a upravo zahvaljujući tome određeni dokument bila zvanično priznata kao zakonski važeći.

Postoji još jedna vrsta overe, za koju ovi stručnjaci ne poseduju propisana ovlašćenja, pa bi iz tog razloga trebalo da se klijenti dodatno informišu. Reč je o postupku okarakterisanom kao nadovera, a koji uključuje stavljanje Haškog ili Apostille pečata na određena dokumenta. Obaveštavamo sve koji su zainteresovani za obradu dokumenata u toj varijanti jezika da su osnovni sudovi Republike Srbije, tačnije namenska odeljenja u okviru njih zadužena za sprovođenje tog postupka, te jedini zaposleni u okviru njih i poseduju sve neophodne informacije.Prevođenje sa danskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na danski

Kako za pravna akta i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što su različiti tipovi izjava, saglasnosti i potvrda, te uverenja, tako isto mogu da budu izvršeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa danskog jezika na flamanski.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahteve klijenata, vezano za obradu dokumenata koja ulaze u sastav tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije, a svakako će prevod u navedenoj varijanti jezika izraditi i za sve one materijale, koji se tiču oblasti nauke ili obrazovanja.

Da pojednostavimo, zaposleni ove institucije mogu da prevedu i overe apsolutno svaki dokument ili celokupnu dokumentaciju, ali mora biti ispoštovan uslov o dostavljanju originala na uvid. Prilikom izvršenja overe se originali koriste, zato što zvanično ovlašćeni sudski tumač njih upoređuje sa prevedenim materijalima, pošto se overa vrši isključivo kada su oni istovetni.

S obzirom na to da se u okviru navedene institucije može ponuditi samo usluga overe već prevedenih dokumenata, a ponekad se dogodi da oni nisu kvalitetno obrađeni, te da postoje greške, klijentima će biti omogućena i usluga redakture direktno u poslovnici. Profesionalni korektori i lektori pomenute institucije su zaduženi za navedenu uslugu, odnosno za ispravljanje uočenih grešaka u dokumentima i ostalim sadržajima.

Dostava originalnih dokumenata može biti izvršena lično od strane vlasnika, a može ih i preporučeno poslati preko „Pošte Srbije“, odnosno može to učiniti putem apsolutno bilo koje kurirske službe.

U skladu sa iznetim zahtevima, može biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa danskog jezika na flamanski, kada se konkretne usluge izvršavaju u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Potrebno je da sudski tumači i prevodioci što pre dobiju određene sadržaje, pa se iz tog razloga vlasnicima dopušta da ih pošalju na mejl adresu, a da originale na uvid obavezno dostave, ali to mora biti što pre.

Predviđeno je da se svaki klijent pojedinačno odluči kako će kompletno obrađene sadržaje da preuzme, a ponuđene su mu dve mogućnosti. Najpre može direktno u predstavništvo ove institucije da dođe i izvrši preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, a zatim se može opredeliti za opciju njihovog dostavljanja na adresu. Obavezni smo da naglasimo i to da se usluga kurirske službe plaća potpuno odvojeno od osnovne usluge, a isključivo služba za dostavu definiše cenu i o tome obaveštava svakog klijenta pojedinačno na vreme.

Izuzev dokumenata, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sve sadržaje iz oblasti marketinga, zatim novinske članke i časopise, ali i popularne i stručne tekstove.

Na raspolaganju je zainteresovanima i usluga, koja podrazumeva direktno prevođenje udžbenika i književnih dela sa danskog jezika na flamanski, a pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da obrade i video, odnosno audio sadržaje bilo koje vrste. Moramo naglasiti da su titleri, kao i stručnjaci za sinhronizaciju takvih materijala zaposleni u okviru svakog predstavništva ove institucije. A to ustvari znači da će klijent, koji je zainteresovan za prevod bilo serija, reklamnih poruka ili emisija, odnosno filmova i ostalih sadržaja tog tipa, imati mogućnost da u optimalnom roku njih dobije kompletno obrađene.

Prilikom prevoda bilo kog internet materijala će prevodilac i sudski tumač implementirati u skladu sa pravilima i alate, poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), te će zahvaljujući tome uskladiti njihovu sadržinu sa pravilima online pretrage. Sve to će imati izuzetno pozitivan uticaj ne samo na pozicioniranje konkretnih materijala, nego i na poslovanje kompanije u čijem su oni vlasništvu.

Kada god to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci mogu da izvrše kako simultani i šapatni, tako i konsekutivni prevod sa danskog jezika na flamanski, a zainteresovanima je obezbeđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Jasno je da su pomenuti stručnjaci specijalizovani za primenu sva tri tipa te usluge, pa je zato i izuzetno značajno da oni budu obavešteni o detaljima koji se odnose na organizaciju manifestacije. Zapravo se ponuda za uslugu usmenog prevoda kreira isključivo u skladu sa brojem učesnika, odnosno trajanjem samog događaja, a takođe je bitno da klijent dostavi sve relevantne podatke o karakteristikama lokacije njegovog održavanja.

Elektronskim putem bi trebalo sve materijale klijent na obradu da dostavi, pošto ne važi pravilo o obaveznom slanju originala, kao kada se vrše prevodi dokumenata sa danskog jezika na flamanski.

Iako je predviđeno da nakon što sudski tumači i prevodioci, odnosno ostali stručnjaci ove institucije izvrše obradu dostavljenih sadržaje tog tipa, klijent izvrši njihovo preuzimanje takođe elektronski, on može izabrati i neke druge opcije, a sve informacije o tome su dostupne na zahtev direktno u svim poslovnicama.

Prevođenje uz pomoć šapata sa danskog na flamanski jezik

Za događaje bilo kojih karakteristika će prevodioci i sudski tumači primeniti kako pomenutu vrstu usmenog prevoda, tako isto i simultani, ali i konsekutivni prevod sa danskog jezika na flamanski. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Svakako je izuzetno značajno da pomenuti stručnjaci dobiju sve podatke o organizaciji određene manifestacije, jer se u skladu sa brojem učesnika i predviđenim trajanjem primarno određuje koji tip usmenog prevoda će biti primenjen. Takođe je značajno da klijent dostavi podatke o karakteristikama prostora u kome bi trebalo manifestacija da bude održana, jer to sve utiče na odabir usluge.

Kako serije, tako isto i animirane, dokumentarne i crtane, odnosno igrane filmove, ali i emisije različite namene, kao i reklamne poruke i sve ostale što video sadržaje, što audio, zaposleni ove institucije mogu ne samo da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, nego i da sinhronizuju, odnosno da titluju.

Na osnovu iznetih zahteva mogu da budu izvršeni i direktni prevodi marketinških materijala sa danskog jezika na flamanski, a stručnjaci ove institucije se tada u potpunosti pridržavaju kako pravila flamanskog jezika, tako i onih koja važe u oblasti reklamiranja.

Pored toga što će izraditi prevod za web materijale, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i primenu alata koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će sadržinu i sajtova i internet prodavnica, ali i aplikacije i programe, zatim web kataloge i ostale online sadržaje optimizovati i usaglasiti sa pravilima, koja važe u polju pretrage.

Uzevši u obzir da se može desiti da neko već ima izrađen prevod u toj varijanti jezika za određeni materijal, ali on nije profesionalan, ova institucija ima i uslugu redakture u svojoj ponudi. A za njeno izvršenje su isključivo zaduženi profesionalci, tačnije korektori i lektori, iza kojih je dugogodišnje iskustvo u radu. Postupak obrade takvih sadržaja je specifičan u tom smislu što lektori i korektori prvo vrše njihovu analizu, a kako bi došli do saznanja koji su propusti načinjeni. Odmah nakon toga će pristupiti njihovom ispravljanju, te na što bolji način uskladiti te sadržaje i sa ciljanim jezikom i sa originalnim materijalima.

Sem već pomenutih sadržaja, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sva književna dela, kao i časopise i udžbenike, odnosno novinske članke. A specijalizovani su i za direktno prevođenje tekstova sa danskog jezika na flamanski, u kom slučaju mogu da obrade i popularne i stručne, odnosno naučne tekstualne materijale različite tematike.

Direktan prevod pravnih akata sa danskog na flamanski jezik i overa sudskog tumača

Kako presude o razvodu braka, odnosno ugovore i sudske žalbe i odluke, isto tako i tekovine Evropske Unije, sertifikate i sudska rešenja, ali i sudske tužbe, sertifikate i punomoćja za zastupanje, te mnoga druga dokumenta koja su primarno za oblast i prava i sudstva vezana će prevodioci i sudski tumači u skladu sa zahtevima klijenata da najpre u datoj varijanti jezika prevedu, a posle toga i da overe, pošto imaju propisana ovlašćenja za to. Tako svi klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa danskog jezika na flamanski u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju njihovu kompletnu obradu, odnosno dokumenta koja su spremna za korišćenje, pošto su sa zakonskog aspekta validna.

Samim tim što je postupak overe usklađen sa pravilima, podrazumeva se da klijent originalna dokumenta mora na uvid dostaviti, a svakome se preporučuje i da se raspita o detaljima vezano za overu specijalnom vrstom pečata. Stvar je u tome da Haški, odnosno takozvani Apostille pečat ne mora biti stavljen na svaki dokument, koji se u datoj varijanti jezika prevodi, ali informacije o tome poseduju isključivo zaposleni u osnovnim sudovima naše zemlje, pa bi trebalo klijenti upravo njih prvo da kontaktiraju, kako bi sve neophodne podatke dobili i time značajno pojednostavili postupak obrade.

A ovi stručnjaci su specijalizovani i za prevođenje ličnih dokumenata sa danskog jezika na flamanski, što se osim na potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i saobraćajnu, odnosno vozačku i radnu dozvolu, odnosi i na kompletnu obradu pasoša, dozvole za boravak i izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, te izvoda iz matične knjige rođenih i mnogih drugih ličnih dokumenata.

Svakako da će sudski tumač i prevodilac po zahtevu obraditi i celokupnu sadržinu kako medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), tako isto i tenderske, građevinske i poslovne, odnosno tehničke dokumentacije. Uz osnivački akt preduzeća i statut preduzeća, može da bude izvršeno i direktno prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa danskog jezika na flamanski, ali i građevinskih projekata, poslovnih odluka i svih vrsta poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski i godišnji). Ali se svakako podrazumeva da ovi stručnjaci kompletno mogu da obrade i uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i fakture, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uopšteno govoreći, bilo koji drugi dokument, koji se tretira kao deo jedne od pomenutih dokumentacija.

Sve vrste saglasnosti i potvrda, odnosno izjava i uverenja će klijenti, takođe dobiti kompletno obrađene, ako im to bude bilo potrebno. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani kako za prevod saglasnosti za zastupanje sa danskog jezika na flamanski, tako isto i za kompletnu obradu uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, s tim što će naravno u skladu sa pravilima obraditi i potvrdu o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, te sva ostala dokumenta koja se nadležnim službama moraju predati.

Ostalo je istaći i to da sudski tumači i prevodioci ostvaruju zahteve pojedinaca, vezano kako za prevod dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i za njihovu overu. A to znači da će dobiti kompletno obrađeno diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, mada mogu zahtevati i prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa danskog jezika plavanski. Naravno da će zaposleni ove institucije kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, a po potrebi i diplomske, naučne i seminarske radove, te mnoge druge nenavedene materijale, koji se tiču ovih oblasti.Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje