Prevodi sa danskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na engleski jezik

Za online prevod sa danskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford se nalaze i prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za obradu sadržaja, kako na danskom, tako i na engleskom jeziku. A zahvaljujući njihovim znanjima, klijentima možemo da ponudimo čak i obradu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, odnosno prevođenje sa danskog na engleski jezik.

Ova usluga se ne odnosi samo na dokumenta, to jest sve vrste dokumentacija, već i na usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, ali i na obradu mnogih drugih sadržaja. Tako će prevodilac i sudski tumač, pored ostalog izvršiti prevod sa danskog jezika na engleski i za reklamne sadržaje, odnosno brošure, PR tekstove, plakate i vizit kartice, zatim letke i flajere, ali i kataloge i to uz maksimalno poštovanje svih pravila u oblasti marketinga, te prilagođavanje poruke koje se u ovim materijalima nalazi duhu ciljanog jezika, što je u ovoj situaciji engleski.

Uz to obrađujemo i tekstualne sadržaje, bez obzira koja je njihova dužina, tema i namena, to jest kako one koji će biti javno prezentovani, tako i one koji su namenjeni samo stručnjacima za pojedine oblasti. Njihova tema se može odnositi ne samo na medicinu, nauku, farmaciju, politiku, obrazovanje i pravo, već i na građevinsku industriju, marketing, filozofiju, odnosno menadžment, informacione tehnologije, ali i turizam, komunikologiju, te ekologiju i zaštitu životne sredine, psihologiju i mnoge druge naučne discipline. A sem toga prevodioci i sudski tumači obrađuju i internet sajtove, kao i sve vrste programa i aplikacija, koje zahtevate, a možemo da izvršimo i prevod sa danskog jezika na engleski za online kataloge i prodavnice, kao i za knjige svih vrsta, odnosno udžbenike i dela književnosti (proza, beletristika, poezija, romani i drugo). Uz sve pomenute usluge, prevodioci i sudski tumači su spremni da izvrše i prevođenje sa danskog jezika na engleski, ali i sinhronizovanje, odnosno titlovanje bilo koje vrste video i audio sadržaja, to jest kako filmove i serije, tako i informativne, ali i zabavne, odnosno obrazovne i druge vrste emisija i reklamne poruke. Pored toga, pružamo i uslugu redakture sadržaja, što podrazumeva da će lektori i korektori izvršiti sve potrebne ispravke u materijalima koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika.Prevođenje sa danskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na danski

Nudimo vam i kompletnu obradu dokumenata, to jest njihovo prevođenje sa danskog jezika na engleski, a zatim njihovo overavanje. U ovom slučaju overu vrši sudski tumač Akademije Oxford i na taj način određenom dokumentu koji je preveden daje važnost u smislu zakona, ali i prava, jer jedino tako obrađen dokument može da bude predat bilo kojoj službi kada je to potrebno. Ova usluga se odnosi na prevod sa danskog jezika na engleski, kako za uverenje o državljanstvu, pasoš i radnu dozvolu, tako i za ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, te dozvolu za boravak, ali i vozačku i saobraćajnu, odnosno krštenicu, umrlicu i venčani list, to jest izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, kao i za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama (različite vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda).

Takođe prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da obrade i tehničku, medicinsku i građevinsku, ali i poslovnu i tendersku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Pored toga vršimo prevođenje sa danskog jezika na engleski i za sve vrste ugovora, sertifikata i licenci, a prevodimo i punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, presude, tužbe, ali i sudske odluke, žalbe i rešenja, kao i sva ostala pravna akta. Ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke ćemo isto obraditi u ovoj kombinaciji jezika, tako da kod nas možete dobiti prevod sa danskog na engleski jezik, pored ostalog i za: rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, naučne radove i patente, odnosno seminarske i diplomske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta. Jednostavnije rečeno, bilo koji dokument da želite da dobijete preveden u ovoj kombinaciji jezika, možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford izvršiti njihovu kompletnu obradu.

Slanje dokumenata podrazumeva dostavu originala na uvid, pa se iz tog razloga razlikuje u odnosu na slanje ostalih sadržaja, koje klijenti mogu da nam pošalju i elektronskim putem, a što podrazumeva dostavu skeniranih materijala na naš mejl, a dokumenta možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, mada imate mogućnost i da nam ih donesete lično ili da angažujete bilo koju kurirsku službu za dostavu na adresu jedne od naših poslovnica. A kada prevodilac i sudski tumač završe obradu materijala, imate nekoliko mogućnosti za preuzimanje, stim što vam one sadržaje koji ne zahtevaju overu možemo dostaviti i putem mejla, ako vam tako više odgovara. Dokumenta možete da dobijete dostavom kurirskom službom na adresu ili lično da ih preuzmete u našoj poslovnici. A kada je reč o dostavi na adresu, ova usluga podleže dodatnoj naplati, jer nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata.Za prevođenje dokumenata sa danskog jezika na engleski je vrlo važan podatak koji se odnosi na stavljanje Apostile pečata (haški) koji nije obavezan za sva dokumenta i za koji nisu nadležni sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, već službe pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. A iz tog razloga, klijenti moraju sami da dobiju informaciju o tome da li se haški pečat zahteva za njihova dokumenta, to jest da li je potrebno staviti ga na početku ili na kraju njihove obrade.

Prevod pasoša sa danskog na engleski jezik

Da bi prevođenje pasoša sa danskog jezika na engleski moglo biti obavljeno prema zvaničnoj proceduri, neophodno je da takav dokument sadrži pečat sudskog tumača, a upravo zahvaljujući činjenici da su u timu Akademije Oxford i prevodilac i sudski tumač, to kod nas klijenti dobijaju njihovu kompletnu obradu, to jest dokument koji je sa pravne i zakonske tačke gledišta potpuno validan.

A osim pasoša, naši stručnjaci obrađuju i ostala lična dokumenta, što podrazumeva kako obradu izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, tako i uverenja o državljanstvu, lične karte, potvrda o prebivalištu, odnosno svih vrsta dozvola (saobraćajna, radna, vozačka, dozvola za boravak). Takođe, naši stručnjaci su spremni da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske i poslovne, odnosno građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije, to jest da izvrše prevođenje sa danskog jezika na engleski, pored ostalog i za: deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga slična dokumenta.

Sva pravna akta, počev od licenci, punomoćja za zastupanje i tekovina Evropske Unije, preko sertifikata i svih vrsta ugovora, pa do presude o razvodu braka, ali i ostalih vrsta sudskih presuda, kao i žalbi, odluka, tužbi i rešenja, će takođe prevodioci i sudski tumači da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. A sem njih, prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kada je to potrebno, što podrazumeva obradu svih vrsta izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja (potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i druge).

Prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te naučne patente i radove, ali i diplomske i seminarske radove, ćemo takođe odraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Klijentima uz prevođenje sa danskog jezika na engleski svih navedenih, ali i mnogih drugih vrsta dokumenata koje nismo pomenuli možemo da ponudimo i uslugu overe od strane sudskog tumača. A da bismo mogli da izvršimo ovu uslugu kako to nalaže zakon, potrebno je da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, kao i da na vreme proverite u nadležnom sudu da li se Apostille (haški) pečat zahteva i za vaša dokumenta.

Prevođenje radijskih i televizijskih reklamnih poruka sa danskog jezika na engleski

Samo jedna u nizu usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford se odnosi na prevod radijskih, ali i televizijskih reklamnih poruka sa danskog na engleski jezik. Međutim ova usluga obuhvata ne samo prevođenje, već i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje, a u zavisnosti od zahteva klijenata. Pored reklamnih poruka u istoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove i serije, kao i zabavne, obrazovne, dečije i informativne emisije.

Specijalizovani smo i za uslugu lekture, odnosno korekture svih sadržaja koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, a lektori, odnosno korektori koji su u našem timu će izvrši sve potrebne ispravke kako bi prevedene sadržaje prilagodili duhu engleskog jezika.

Tekstualne materijale, kako one koji su namenjeni javnom publikovanju, tako i one koji su usko stručni, će takođe prevodioci i sudski tumači prevesti u ovoj kombinaciji jezika. Što se tiče njihove tematike, ona može biti vezana kako za filozofiju, farmaciju, politiku, ekonomiju, pravo, bankarstvo i finansije, tako i za psihologiju i medicinu, ali i nauku, odnosno obrazovanje, a prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev mogu da obrade i tekstove iz oblasti komunikologije i turizma, ali i menadžmenta, građevinske industrije, te sociologije, odnosno informacionih tehnologija i marketinga i mnogih drugih grana, bilo da su u pitanju prirodne, bilo da je reč o društvenim naukama.

Prevodi softvera sa danskog na engleski jezik

Stručno prevođenje softvera sa danskog jezika na engleski je takođe usluga za koju su specijalizovani naši sudski tumači i prevodioci. A osim aplikacija i programa, oni vrše stručno prevođenje i za internet sajtove, odnosno web kataloge i prodavnice. U toku procesa obrade ovakvih sadržaja, oni će posebnu pažnju obratiti na SEO pravila (Search Engine Optimisation), to jest njihovu implementaciju u prevedene materijale, čime će im omogućiti da u relativno kratkom roku poboljšaju svoju poziciju u okviru veb pretraživača.

Sa danskog jezika na engleski prevodimo i knjige svih vrsta odnosno, udžbenike, ali i književna dela (romani, poezija, beletristika, proza). Možemo da obradimo i reklamne materijale, što podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači prevesti ne samo brošure i kataloge usluga ili proizvoda, već i plakate i vizit kartice, ali i PR tekstove, odnosno reklamne letke i flajere i to uz primenu svih pravila dobrog marketinga. A to u suštini znači, da će oni reklamnu poruku iz pomenutih vrsta materijala na najbolji mogući način da prilagode engleskom jeziku, kako bi svim potencijalnim klijentima koji se služe ovim jezikom pružili mogućnost da se upoznaju sa onim što se putem njih reklamira.

Isto tako, prevodilac i sudski tumači će obraditi i članke iz novina, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, odnosno dečijih i svih drugih tipova časopisa.

Što se tiče usluge usmenog prevođenja sa danskog jezika na engleski, tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i oni prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je ne samo simultano, nego i konsekutivno, kao i prevođenje pomoću šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. A na osnovu podataka koje dobijemo od klijenata, odlučićemo koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda je najprimerenija događaju koji se organizuje, a tom prilikom u ponudu možemo uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, u slučaju da je upravo ovaj tip usmenog prevoda namenjen tom događaju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje