Prevođenje sa danskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na persijski jezik

Za online prevod sa danskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa danskog na persijski jezik

Sve vrste materijala u pisanoj formi mogu da budu, prema zahtevima prevedene u toj kombinaciji jezika, a svakako je zainteresovanima na raspolaganju i usmeno prevođenje sa danskog na persijski jezik.

Zapravo će se prevodilac i sudski tumač potruditi da usklade tip usmenog prevoda sa vrstom događaja, odnosno sa zahtevima učesnika, jer su oni specijalizovani kako za primenu prevoda uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivnog, ali i simultano. Jednostavnije rečeno, oni će na osnovu podataka o tačnom broju učesnika konkretne manifestacije, zatim o trajanju, te o karakteristikama mesta održavanja da odluče koja od svih pomenutih usluga će moći na zahtev te manifestacije, odnosno njenih učesnika da propisno odgovori. Sve to će uneti u ponudu, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to bude odgovaralo zahtevima događaja.

Bilo koje književno delo ili stručni, odnosno popularni tekst će sudski tumač i prevodilac, isto tako u navedenoj varijanti jezika da obrade kada je potrebno. A u skladu sa zahtevima klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi časopisa i novinskih članaka sa danskog na persijski jezik, odnosno udžbenika bilo koje tematike i kompleksnosti, kao i obimnosti.Prevođenje sa danskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na danski

Reklamne materijale će zaposleni ove institucije, takođe prevesti, a kada budu web sajtove ili neke druge onlajn sadržaje obrađivali, oni će primeniti i smernice koje podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će ih pravilno optimizovati i usaglasiti sa pretragom na internetu.

Uzevši u obzir da su dostupne i usluge sinhronizovanja, kao i titlovanja video i audio materijala, klijentima koji zahtevaju njihov prevod sa danskog jezika na persijski se nudi velika ušteda vremena, jer u samoj poslovnici dobijaju njihovu kompletnu obradu. Zapravo vrlo brzo pošto preuzmu tako obrađene filmove, emisija različite vrste ili serije, te reklamne poruke i ostale audio i video sadržaje, mogu ih prikazivati odmah gledaocima na različitim medijima i u bioskopu, odnosno puštati potencijalnim slušaocima.

Sve sadržaje tog tipa na obradu klijenti mogu poslati elektronski, a nepisano je pravilo da ih isto na mejl dobijaju nakon što sudski tumač i prevodilac sa njihovom obradom budu završili, odnosno pošto konkretna dodatna usluga bude bila pružena. Svakako da se mogu opredeliti i za druge opcije, koje su u ponudi, a trebalo bi da se o tome u samoj poslovnici dodatno raspitaju.

Naročito je važno naglasiti da je prevođenje dokumenata sa danskog na persijski jezik, takođe u ponudi, ali je postupak njihove obrade drugačiji, pošto se vrši i overa, te se na taj način potvrđuje istovetnost prevedenog dokumenta i originalnog. Samo iz tog razloga je postupak dostavljanja dokumenata na obradu drugačiji, jer originale na uvid sudskom tumaču svaki klijent ima obavezu da priloži.

Dozvoljena je mogućnost ličnog donošenja originalnih dokumenata u predstavništvo ove institucije, te slanje preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, s tim što klijent mora odabrati opciju slanja preporučenom pošiljkom.

Isto tako će vlasnik dokumenata odabrati da li želi da kompletno obrađene sadržaje preuzme u samoj poslovnici lično ili na svojoj adresi, a kojom prilikom služba za dostavu tu uslugu izvršava. U skladu sa cenovnikom konkretne kurirske službe će biti određena cena dostave, budući da ona nije uračunata u osnovnu uslugu.

Valjalo bi pomenuti da izuzev pravnih akata i sadržini tenderske, poslovne i medicinske, odnosno tehničke, ali i građevinske dokumentacije, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i dokumenta iz oblasti kako obrazovanja, isto tako i nauke.

A zainteresovanima je na raspolaganju i direktan prevod ličnih dokumenata sa danskog na persijski jezik, ali se podrazumeva da će zaposleni u okviru bilo koje poslovnice ove institucije kompletno da obrade sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što se prvenstveno odnosi na različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda.

Na neka dokumenta se mora staviti i dodatni pečat, koji je poznat kako pod nazivom Apostille, tako i Haški, ali taj tip overe ne može da bude izvršen u okviru ove institucije. Radi se o tome da prevodioci i sudski tumači nemaju dozvolu za izvršenje postupka označenog kao nadovera, tako da bi trebalo vlasnik dokumenata da kontaktira osnovni sud koji mu je najbliži i tamo se raspita oko svih detalja vezano za overu Haškim pečatom, jer je u rukama zaposlenih te institucije nadležnost za nadoveru.

Još bi trebalo napomenuti i to da shodno iznetim zahtevima mogu da budu izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa danskog na persijski jezik. Kako je vrlo kratak rok za izradu prevoda, odnosno overu prevedenog dokumenta, neophodno je da klijent originale dostavi na uvid kasnije, a da prvo skenira konkretna dokumenta i na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije ih pošalje. Jedino ako tako bude postupio, sudski tumač i prevodilac njegov zahtev za naročito brzom izradom prevoda i overe dokumenata mogu da ispune.

Usluga poznata kao redaktura će biti izvršena na zahtev klijenata, a lektori i korektori će da se potrude sve greške, koji je neko načinio pre njih da isprave i usklade sadržinu svih tih materijala kako sa njihovim originalima, tako i sa pravilima koja važe u persijskom jeziku, koji je u ovom slučaju ciljani.

Prevođenje plakata i vizit kartica sa danskog jezika na persijski

Kada u navedenoj varijanti jezika budu na zahtev klijenata obrađivali bilo koji marketinški materijal, koji uključuje svakako i vizit kartice i plakate, sudski tumači i prevodioci će posebno da povedu računa o reklamnoj poruci koju oni nose, a kako bi je uskladili sa pravilima ciljanog jezika. Dostupni su i direktni prevodi brošura i kataloga sa danskog na persijski jezik, ali i reklamnih letaka, zatim PR tekstova i flajera, te mnogih drugih marketinških materijala.

Zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford u datoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i veb sajtove, kao i softvere, to jest različite tipove aplikacija i programa, zatim internet prodavnice i kataloge, ali i mnoge druge materijale koji su vezani za računare, te dostupni na internetu. Moramo naglasiti da oni imaju i znanje i iskustvo u korišćenju alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation), što znači da klijentima uz prevod svih navedenih sadržaja omogućuju i njihovu profesionalnu optimizaciju. Konkretna usluga je izuzetno značajna za pozicioniranje tih materijala u polju pretrage, zato što upravo zahvaljujući primeni pomenutih alata oni bivaju usklađeni sa aktuelnim pravilima i samim tim mnogo bolje kotirani u pretraživaču.

Ukoliko se to od njih zahteva, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a svi klijenti ove institucije na raspolaganju imaju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan, da bi usmeni prevod sa danskog na persijski jezik ostvario zahteve i organizatora manifestacije i svakog učesnika jeste da zainteresovano lice informiše ove stručnjake o neophodnim detaljima. Radi se o tome da ponuda za uslugu usmenog prevoda ne može da bude formirana sve dok oni ne budu obavešteni o lokacijiji održavanja samog događaja, odnosno o njenim osnovnim karakteristikama, ali i o trajanju i o broju osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju. A sve to se zahteva isključivo zato što ovi stručnjaci mogu da primene različite tipove usmenog prevoda, te da omoguće kako simultani i šapatni, tako isto i konsekutivni prevod u datoj varijanti jezika.

Profesionalna lektura, kao i usluga korekture su dostupne u svakom predstavništvu ove institucije, a primenjuju se na materijale koji prethodno nisu profesionalno prevedeni. Jednostavnije govoreći, lektori i korektori će nastojati da uz maksimalno poštovanje pravila redakture usklade loše prevedene materijale sa njihovim originalima, odnosno sa persijskim jezikom i pravilima koja u okviru njega važe.

Izuzev serija, reklamnih poruka i emisija različite namene i sadržine (obrazovne, dečije, informativne, zabavne i druge), zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje filmova sa danskog na persijski jezik, a kojom prilikom će osim igranih filmova različitih žanrova da prevedu i animirane, kao i dokumentarne i crtane, te mnoge druge audio sadržaje i video. U svakoj poslovnici navedene institucije su zaposleni i mnogi drugi stručnjaci, a među njima i oni koji su zaduženi za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja upravo takvih materijala. Zahvaljujući takvom načinu obrade se zainteresovanima omogućuje da dobiju kompletno obrađen bilo koji audio ili video sadržaj, tako da u najkraćem mogućem roku mogu ciljanoj publici da ih prezentuju.

Valjalo bi naglasiti i to da na osnovu iznetih zahteva klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade kako užbenike i književna dela (beletristika, pesme, romani, poeme i ostala poetska ili prozna književna dela), tako isto i popularne, ali i stručne tekstove, nevezano za to kojom tematikom se u osnovi bave. Dostupni su i direktni prevodi članaka iz novina sa danskog na persijski jezik, ali se podrazumeva da članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu u zadatoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i sadržinu kako dečijih, tako isto i ilustrovanih, odnosno stručnih i ostalih vrsta časopisa.

Prevod sudskih žalbi sa danskog na persijski jezik i overa pečatom sudskog tumača

Bilo koji pravni akt može u datoj varijanti jezika da bude ne samo preveden, nego isto tako i overen pečatom zvanično ovlašćenog lica. Stvar je u tome da prevodioci i sudski tumači i pravna akta i sva ostala dokumenta obrađuju isključivo prema smernicama, koje podrazumeva trenutno važeći zakon, tako da prvo bivaju izvršeni njihovi direktni prevodi sa danskog jezika na persijski, a onda i overa, koja je usaglašena sa slovom zakona.

Naročito je važno da se pravila o dostavljanju originala na uvid pridržava svaki pojedinac, kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta, jer će upravo sudski tumač koristiti te sadržaje neposredno pre postupka overe, pošto će morati da ih uporedi sa originalima.

Moraju biti obavešteni svi klijenti u ovom slučaju da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne poseduju adekvatne dozvole da bi mogli nadoveru da izvrše. Zapravo to znači da oni nisu zvanično ovlašćeni za izvršenje postupka overe Haškim pečatom, koji je takođe poznat i pod nazivom Apostille. Samo to i jeste razlog zbog čega se svakom klijentu i napominje da je poželjno detalje o tom tipu overe prethodno da sazna, što znači da bi trebalo prvo da kontaktira zaposlene u osnovnom sudu, te da od njih zahteva najpre informacije o tome da li je potrebno da pomenuta overa za konkretna dokumenta bude izvršena, a nakon toga i da sazna kada se Haški pečat na ta dokumenta mora staviti, to jest da li pre početka obrade od strane pomenutih stručnjaka ili tek posle toga.

Svakako da će ovi stručnjaci osim sudskih žalbi, kompletno da obrade i presude o razvodu braka, ali i sve ostale tipove sudskih presuda kao i ugovore, licence i sudske odluke, zatim tekovine Evropske Unije i sudske tužbe, te sudska rešenja, sertifikate i ostala pravna akta, to jest dokumenta koja su za oblast sudstva ili prava na bilo koji način vezana.

Specijalizovani su sudski tumači i prevodioci i za izvršenje one usluge, koja uključuje direktno prevođenje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih sa danskog jezika na persijski, a tom prilikom će oni klijentima obezbediti kompletnu obradu krštenice, venčanog lista i umrlice, kao i svih ostalih ličnih dokumenata, u koja pored ostalih spadaju potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak i pasoš, zatim saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i radna dozvola, te lična karta i vozačka, kao i mnoga druga.

Pored toga što će obezbediti kompletnu obradu diplomskih i seminarskih, kao i naučnih radova, zaposleni ove institucije će se pobrinuti da prevedu, a posle toga izvrše overu i za sva ostala dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke, tako isto i obrazovanja (naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i ostala).

Isto tako su navedeni stručnjaci specijalizovani i za direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa danskog jezika na persijski, te u skladu sa pravilima izvršavaju overu tog i svih ostalih dokumenata koja su uvrštena u medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga).

Naravno da će u potpunosti profesionalno biti ostvareni zahtevi klijenata, koji u datoj varijanti jezika žele da dobiju prevod za apsolutno sve vrste uverenja, potvrda i izjava, odnosno saglasnosti. A sve to zato što su sudski tumači i prevodioci ove institucije osposobljeni za kompletnu obradu svih onih dokumenata, koja se moraju nadležnim institucijama predati u različitim prilikama (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostali tipovi tih dokumenata).

Valjalo bi naglasiti i to da će u skladu sa iznetim zahtevima biti izvršeni i prevodi poslovnih odluka i faktura sa danskog jezika na persijski, odnosno svih onih dokumenata koja su vezana za poslovni proces kako različitih kompanija, tako i privatnih preduzetnika. A upravo zahvaljujući tome će klijenti moći da dobiju u optimalnom roku kompletno obrađen osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim godišnje i finansijske poslovne izveštaje, kao i statut preduzeća i mnoga druga dokumenta, koja su prema pravilima uvrštena u poslovnu dokumentaciju.

Preostalo je istaći i to da prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika mogu da kompletno obrade kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako isto i deklaracije proizvoda, zatim uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji je svrstan bilo u tendersku, bilo u tehničku ili građevinsku dokumentaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje