Prevođenje sa danskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa danskog na nemački jezik

Za online prevod sa danskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na prevod sa danskog jezika na nemački, svakako moramo pomenuti da klijenti kod nas mogu da dobiju ne samo ovu, već i mnoge druge usluge koje se tiču obrade dokumenata i različitih vrsta materijala. A pod tim prvenstveno mislimo na uslugu overe prevedenih dokumenata, za koju je zaduženo ovlašćeno lice, to jest sudski tumač. Uz to svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje sa danskog jezika na nemački za filmove, serije, reklamne poruke i sve vrste emisija, ali i njihovu sinhronizaciju i titlovanje. Svakako treba pomenuti i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika i to kako konsekutivno i simultano, tako i prevođenje uz pomoć, a na zahtev klijenata ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama.

Pored svega što smo pomenuli, nudimo i uslugu redakture materijala, ako ih je neko već prevodio u ovoj kombinaciji jezika, ali je potrebno izvršiti određene izmene. Prevodioci i sudski tumači koji su u timu Akademije Oxford će na zahtev klijenata izvršiti i prevođenje sa danskog jezika na nemački za sve vrste internet sadržaja, kako web sajtove, tako i aplikacije, odnosno programe, ali i online kataloge i web prodavnice. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac tokom ovog procesa posebno voditi računa o implementaciji SEO pravila (Search Engine Optimisation), a sa osnovnim ciljem da se prevedenim sadržajima, a naročito sajtovima omogući što bolja pozicija u okviru internet pretrage.

Sem toga prevodimo i materijale iz oblasti marketinga (PR tekstovi, plakati, brošure, katalozi, flajeri, vizit kartice i drugo). A prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstualne sadržaje, kako one koji su namenjeni javnom prezentovanju, tako i one koji će biti prezentovani isključivo određenom broju stručnjaka za pojedine oblasti. Književna dela svih vrsta, ali i udžbenike, odnosno novinske članke i časopise, takođe naši prevodioci i sudski tumači obrađuju u ovoj kombinaciji jezika.Prevođenje sa danskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na danski

A sa danskog na nemački jezik prevodimo i sve tipove dokumenata, pa tako naši stručnjaci obrađuju ne samo ona koja su vezana za poslovanje pravnog lica ili preduzetnika, već i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, što znači da će obraditi sve vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga).

Takođe, u istoj kombinaciji jezika prevodimo i ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, poput svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena, nastavnih planova i programa fakulteta, te rezultata naučnih istraživanja, diploma i dodataka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, ali i naučnih, odnosno diplomskih i seminarskih radova i mnoga druga slična dokumenta.

A sa danskog na nemački jezik vršimo i prevod dokumenta koja ulaze u sastav, kako tehničke i tenderske, tako i građevinske, ali i medicinske dokumentacije, a pod tim podrazumevamo da će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev izvršiti obradu kako lekarskih nalaza, tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svih dokumenata o medicinskim proizvodima. Takođe obrađujemo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstva za rukovanje, te građevinske projekte, deklaracije proizvoda i sva nepomenuta dokumenta koja čine navedene vrste dokumentacija.

Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata da obrade i sva pravna akta, počev od punomoćja za zastupanje i licenci, preko tekovina Evropske Unije, sertifikata i svih vrsta ugovora, pa do sudskih presuda, tužbi, rešenja, odluka i žalbi.

Usluga obrade dokumenata podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa danskog jezika na nemački, a zatim i overavanje i to pečatom sudskog tumača. Ovaj proces je precizno određen zakonom, što podrazumeva da sudski tumač prvo uporedi prevod i original, pa tek onda stavi svoj pečat, ali samo pod uslovom da su u pitanju istovetni sadržaji. Zato i jesu svi klijenti dužni da nam na uvid dostave originale, tako da ih mogu doneti u bilo koju našu poslovnicu ili poslati putem kurirske službe, to jest preporučeno preko “Pošte Srbije”. A sve ostale sadržaje za koje nije potrebno uraditi overu, mogu da dostave na mejl i isto tako po završetku obrade da ih dobiju. Prevedena dokumenta dobijaju ili na adresu koju navedu, što će izvršiti kurirska služba, pa samim tim i naplatiti prema svom važećem cenovniku. Aa uvek postoji mogućnost i ličnog preuzimanja u prostorijama poslovnice Akademije Oxford.

Što se tiče prevođenja dokumenata u kratkim rokovima, naši klijenti imaju mogućnost da samo tada dokumenta pošalju na mejl, kako bismo ispoštovali njihov zahtev, stim da posle toga i to u najkraćem mogućem roku na uvid dostave i originale.

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa danskog jezika na nemački za bilo koji dokument moraju da znaju i da postoje ona dokumenta za koje se zahteva dodatna overa, a što podrazumeva stavljanje haškog (Apostille) pečata na određena dokumenta. Ovaj pečat stavljaju isključivo nadležne službe pri osnovnim sudovima Republike Srbije, pa samim tim što prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu nisu zaduženi za nju, to znači da svaki klijent ponaosob mora da se u nadležnim službama raspita da li se za njegova dokumenta zahteva ova overa i na koji način je potrebno izvršiti je. A to znači da moraju da pitaju da li se haški pečat stavlja pošto prevodilac i sudski tumač završe obradu dokumenata ili pre toga, jer od toga u stvari i zavisi sam tok čitavog procesa obrade željenih dokumenata.Prevod tekstova iz oblasti turizma sa danskog jezika na nemački

Prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa danskog na nemački jezik podrazumeva brzu i kvalitetnu izradu prevoda. A sve materijale koje želite da naši stručnjaci prevedu nam možete poslati i putem mejla, kako bi smo maksimalno ubrzati, ali i pojednostavili čitav proces, jer se za njih ne zahteva overa sudskog tumača, pa samim tim nije neophodno da nam na uvid dostavite i originale.

Pored tekstova iz pomenute oblasti, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade kako stručne, tako i popularne tekstove čija tema se odnosi na oblast građevinske industrije i politike, ali i bankarstva, ekonomije i finansija, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija, psihologije i sociologije, kao i marketinga, obrazovanja, menadžmenta, filozofije, komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Reklamne materijale svih vrsta, počev od vizit kartica i plakata, preko flajera i letaka, odnosno brošura, pa do PR tekstova i kataloga će prevodilac i sudski tumač obraditi na vaš zahtev, te izvršiti njihovo prevođenje sa danskog na nemački jezik, a po sigurno najpovoljnijim uslovima.

A pored usluga koje podrazumevaju obradu sadržaja pisanim putem, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su specijalizovani i za usmeni prevod sa danskog na nemački jezik. Oni će na osnovu organizacije samog događaja primeniti ili konsekutivno ili simultano, a možda i prevođenje uz pomoć šapata, kako bi maksimalno ispunili i vaša očekivanja kao organizatora, ali i svih učesnika konkretnog događaja. Da bi smo pripremili ponudu kojom ćete biti zadovoljni, morate nas informisati kako o broju učesnika, konceptu događaja i njegovom trajanju, tako i o prostoru u kome bi trebalo da bude održan. U ponudu možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pod uslovom da ta vrsta usluge odgovara konkretnom događaju.

Prevodi tenderske dokumentacije sa danskog na nemački jezik

Klijenti kojima je potrebno prevođenje dokumentacije za tender sa danskog jezika na nemački će u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica, koliko ih trenutno Akademija Oxford ima u Srbiji, dobiti njenu kompletnu obradu, koja uz prevod uključuje i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, pa će tako u vrlo kratkom roku dobiti dokument koji mogu da koriste, uzevši u obzir da je sa pravnog i zakonskog stanovišta on potpuno validan. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i dokumenta koja ulaze u sastav poslovne, ali i građevinske, odnosno medicinske i tehničke dokumentacije, kao i sva lična dokumenta. Na vaš zahtev, oni će obraditi fakture, poslovne izveštaje, bilanse uspeha i stanja, ali i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnih lica, te sve vrste poslovnih ugovora, odnosno statute preduzeća, kao i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno građevinske projekte, deklaracije proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i ostala slična dokumenta.

Sva pravna akta, to jest ugovore, licence i punomoćja za zastupanje, ali i sertifikate i presude o razvodu braka, odnosno ostale vrste kako sudskih presuda, tako i tužbi, odluka, rešenja i žalbi, zatim tekovine Evropske Unije ćemo takođe obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski, naučni i diplomski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni patenti i ostala).

Prevodioci i sudski tumači iz tima Akademije Oxford su spremni da izvrše prevođenje sa danskog jezika na nemački i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su svi tipovi potvrda, ali i saglasnost i izjava, te uverenja, odnosno obrađuju potvrde o visini primanja i o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta ovog tipa.

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa danskog jezika na nemački za bilo koji dokument su u obavezi da maksimalno ispoštuju pravila slanja dokumenata na prevod, što znači da treba da nam dostave i originalna dokumenta na uvid, kao i da se na vreme raspitaju u nadležnom sudu da li se za dokumenta za koja su im potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika zahteva stavljanje Apostille, to jest haškog pečata ili ne.

Prevod romana sa danskog jezika na nemački

Prevođenje romana sa danskog na nemački jezik će izvršiti prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, na zahtev klijenata, a kada je to potrebno možemo da im ponudimo i obradu beletristike, odnosno dela poezije i proze, kao i udžbenika. U skladu sa zahtevima klijenata, vršimo i prevođenje sa danskog na nemački jezik za romane, ali i stručne, odnosno dečije i druge vrste časopisa, kao i za novinske članke.

Samim tim što su u našem timu i profesionalni korektor i lektor, svim zainteresovanim klijentima možemo da pružimo i usluge redakture, koja se odnosi na obradu sadržaja bilo koje vrste koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je potrebno izvršiti određene ispravke.

Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod sa danskog na nemački jezik za sve vrste online sadržaja i to ne samo za internet sajtove, već i za softverske programe, ali i web kataloge, te sve vrste aplikacija i web prodavnica. Oni će se u ovom procesu rukovoditi svim pravilima SEO (Search Engine Optimisation), a što ima za cilj da se prevedeni internet sadržaji uskoro nađu na još boljoj poziciji u okviru globalne pretrage.

Obrada filmova, kako igranih, tako i dokumentarnih, ali i crtanih i animiranih, spada takođe u usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford. A u skladu sa zahtevima klijenata, oni mogu da obrade i serije i reklamne poruke, odnosno zabavne, obrazovne, informativne i druge vrste emisija, bilo onih koje će biti emitovane na radiju ili pak, onih koje su namenjene televizijskom emitovanju. Uz uslugu njihovog prevoda, a na zahtev klijenata možemo da izvršimo i titlovanje prevedenih materijala, kao i njihovo sinhronizovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje