Prevod sa danskog jezika na italijanski

Besplatni online prevod sa danskog na italijanski jezik

Za online prevod sa danskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja vodeće stručnjake kako za danski, tako i za italijanski jezik, pa klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa danskog jezika na italijanski za svaku vrstu materijala. A to najpre podrazumeva obradu svih vrsta dokumenata i dokumentacije, to jest njihove prevođenje i overu pečatom sudskog tumača, tako da klijenti u vrlo kratkom roku i po izuzetno povoljnim cenama dobijaju dokument koji može da bude korišćen kao i svaki drugi važeći dokument.

Ne samo lična i dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo preduzeća bilo preduzetnika, već i sva pravna akta, naši prevodioci sudski tumači će obraditi u ovoj kombinaciji jezik, tako da će klijenti osim pasoša, krštenice, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno lične karte i radne dozvole, uverenja o državljanstvu, dozvole za boravak, ali i potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno umrlice i venčanog lista, dobiti prevod sa danskog jezika na italijanski i za bilanse stanja i uspeha, sve vrste poslovnih izveštaja, počev od finansijskih, preko godišnjih, pa do revizorskih, ali i osnivački akt preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i statute preduzeća, odnosno punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, sudske presude, ali i službe, odluke, rešenja i žalbe, te licence i sertifikate.

A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i obradu dokumenata koja čine građevinsku, medicinsku, tehničku i dokumentaciju za tender, ali i ona koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, građevinske projektime, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti, seminarski radovi, diplomski i naučni radovi i druga slična dokumenta koja nisu navedena).Prevođenje sa danskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na danski

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što podrazumeva prevođenje svih vrsta potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja.

Vrlo je važno da klijenti kojima su potrebni prevodi sa danskog jezika na italijanski za ma koji dokument dostave na uvid originale, kao i da u okviru osnovnog suda izvrše sve potrebne provere u vezi sa stavljanjem haškog (Apostille) pečata na njihova dokumenta. Za ovu vrstu overe su nadležne samo službe u osnovnim sudovima u našoj zemlji, pa je zato potrebno da saznate da li se Apostile stavlja i na vaša dokumenta i ukoliko se stavlja, da li je potrebno izvršiti ovu overu tek kada prevodilac i sudski tumač obrade dokument ili pre toga, jer na osnovu tih podataka ćete tačno znati kako treba da se odvija čitav proces obrade konkretnog dokumenta, odnosno kojim redom.

Samim tim što ste dužni da dostavite originale na uvid, to podrazumeva da ih možete doneti lično u bilo koju našu poslovnicu ili da ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučeno putem “Pošte Srbije” na našu adresu. Sve ostale sadržaje imate mogućnost da pošaljete elektronskim putem, odnosno skenirane na naš mejl, a kada je u pitanju dostava obrađenih materijala dokumenta, preuzimate ih lično ili vam bivaju isporučena na određenu adresu, ali se ta usluga dodatno naplaćuje, a po ceni koju formira kurirska služba. Sve ostale sadržaje možete da dobijete i putem mejla.Prevodilac i sudski tumač će osim dokumenata izvršiti prevođenje sa danskog jezika na italijanski i za serije, ali i različite vrste video i audio emisija, odnosno filmove i reklamne poruke, te klijentima ponuditi uslugu njihovog sinhronizovanja, ali i titlovanja, ako je to potrebno. Pored toga specijalizovani smo i za profesionalan prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za apsolutno sve vrste online sadržaja, kako kataloge i web prodavnice, tako i za internet sajtove, ali i sve aplikacije i programe koji su vam potrebni prevedeni u ovoj kombinaciji.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i književna dela, ali i tekstove različite sadržine i namene, odnosno sve vrste časopisa, a kada je potrebno mogu da izvrše i prevođenje novinskih članaka. Obrađujemo i reklamne sadržaje, odnosno vizit kartice, PR tekstove, flajere, kataloge, plakate, brošure i to uz adekvatnu primenu svih pravila marketinga, što podrazumeva da će oni reklamnu poruku koja se nalazi u svim pomenutim vrstama materijala, na pravi način preneti na italijanski jezik, pa je i prilagoditi njegovom duhu, kako bi potencijalni klijenti sa italijanskog govornog područja mogli da se na pravi način upoznaju sa onim što se reklamira.

Spremni smo da izvršimo i usmeno prevođenje sa danskog jezika na italijanski, a to znači da ćemo da primenimo konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje. Na osnovu zahteva događaja koji organizujete, ponudićemo vam iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima, a u slučaju da se baš ta vrsta usluge primenjuje. Lektor i korektor koji su članovi našeg tima će izvršiti redakturu svih onih sadržaja koji su već prevođeeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije učinjeno dovoljno kvalitetno, pa se zahtevaju određene ispravke.

Prevođenje radne dozvole sa danskog jezika na italijanski

U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford vas očekuje i prevod radne dozvole sa danskog na italijanski jezik, kao i njena overa koju će izvršiti naši stručnjaci, odnosno sudski tumači ovlašćeni za ovaj posao. A to znači da ćete na jednom mestu dobiti dokument koji može biti korišćen u praksi, jer je sa pravne tačke gledišta potpuno validan, uzevši u obzir da ovaj pečat potvrđuje da je u potpunosti veran originalu.

Osim radne dozvole, prevodioci i sudski tumači će obraditi i dozvolu za boravak, odnosno sva ostala lična dokumenta, a to podrazumeva obradu izvoda iz matične knjige rođenih, to jest krštenice, vozačke dozvole i lične karte, ali i potvrde o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i ostalih ličnih dokumenata.

Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i prevođenje sa danskog na italijanski jezik za ona dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, ali i za ona koja spadaju u građevinsku, tendersku, tehničku i medicinsku dokumentaciju, odnosno za sva pravna akta.

Kada je to potrebno, prevodilac i sudski tumači će izvršiti i obradu dokumenata koja se predaju nadležnim službama, te vam ponuditi prevod svih tipova saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga).

A kod nas možete dobiti i prevod sa danskog na italijanski jezik za diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, kao i za naučne i diplomske, ali i seminarske radove, odnosno naučne patente, uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i ostala dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, te prevod svih pravnih akata (ugovori, punomoćja za zastupanje, licence, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, odluke, presude, tužbe i rešenja, sertifikati i ostala).

Prevođenje, sinhronizacija i titlovanje igranih filmova sa danskog na italijanski jezik

Stručnjaci Akademije Oxford su specijalizovani i za obradu igranih filmova, odnosno njihovo prevođenje sa danskog jezika na italijanski, ali i uslugu sinhronizacije, kao i za njihovo titlovanje. Tako će najpre prevodioci i sudski tumači izvršiti svoj deo posla, pa će ga preuzeti profesionalni titleri ili, pak umetnici koji su usmereni na sinhronizovanje prevedenih sadržaja, kako bi klijentima omogućili da vrlo brzo i po razumnoj ceni dobiju igrane filmove koje mogu da prikazuju gde god žele. A sem njih, prevodimo i dokumentarne, ali i crtane i animirane filmove, odnosno serije i emisije, kako informativne, tako i obrazovne, dečije, zabavne i druge, ali i reklamne poruke.

Pored toga, naši stručnjaci će izraditi i prevod tekstova svih vrsta, bez obzira koliko u pitanju bili kompleksni sadržaji, odnosno nevezano za to da li će biti prezentovani javnosti ili stručnjacima za određenu oblast. Filozofija, ekonomija, nauka, psihologija, obrazovanje, finansije, politika, farmacija, bankarstvo, medicina, komunikologija, građevinska industrija, turizam, marketing, ekologija i zaštita životne sredine i menadžment su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa danskog jezika na italijanski.

A prevodilac i sudski tumač će u skladu sa zahtevima klijenata obraditi i sve one materijale koji su namenjeni reklamiraju, kako firme i njenog poslovanja, tako i određenog proizvoda ili usluge. Prilikom prevođenja brošura, reklamnih flajera i letaka, odnosno plakata, kataloga, PR tekstova i drugih materijala ove vrste, prevodioci i sudski tumači će voditi računa da poruku koja se u njima nalazi, a treba da dopre do potencijalnih potrošača kojima je italijanski jezik maternji, prilagode na najbolji mogući način tom jeziku.

Uz sve usluge vezano za prevođenje u pisanom obliku, u ovoj kombinaciji jezika klijentima možemo da ponudimo i lekturu, kao i korekturu što podrazumeva obradu svih onih sadržaja za koje je neko već izvršio prevođenje sa danskog jezika na italijanski, ali ipak ne i dovoljno uspešno, pa je potrebno da bude izvršena redaktura sadržaja, a što će izvršiti lektori i korektori koji su u našem timu.

Usluga usmenog prevođenja sa danskog jezika na italijanski

Iako prevodioci i sudski tumači koji čine deo tima Akademije Oxford najčešće klijentima pružaju uslugu prevođenja sa danskog na italijanski jezik u pisanom obliku, kada to zahtevaju naši klijenti možemo da izvršimo i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. A prilikom izrade ponude za ovu uslugu zahteva se da nam klijenti dostave sve potrebne podatke o samom događaju koji će biti organizovan i za koji žele usmeni prevod sa danskog na italijanski jezik, što znači da nas moraju informisati o prostoru u kome će događaj biti održan, broju učesnika, te koliko će trajati i uopšteno o samoj njegovoj organizaciji. Na osnovu toga će naši stručnjaci odlučiti i da li se za konkretan događaj primenjuje konsekutivno ili simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, što su sve vrste usmenog prevoda za koje su prevodilac i sudski tumač specijalizovani. Ako se javi potreba za primenom simultanog prevođenja, onda ćemo u ponudu za ovu uslugu svakako uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koju klijentima nudimo po povoljnim cenama.

U našem timu su i oni stručnjaci čija specijalnost je obrada internet sadržaja, odnosno njihovo prevođenje sa danskog na italijanski jezik. A oni sem web sajtova i kataloga, odnosno online prodavnica, mogu da provedu i softver, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevaju klijenti. Iimajte na umu da će prevodioci i sudski tumači prilikom obrade internet sadržaja implementirati i SEO pravila (Search Engine Optimisation), što znači da će se oni u relativno kratkom roku naći na višoj poziciji u okviru internet pretrage, a što će se sigurno pozitivno odraziti i na poslovanje vlasnika sajta ili drugog web sadržaja.

Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevod sa danskog na italijanski za knjige bilo koje vrste, te nudimo ne samo obradu udžbenika, već i književnih dela, to jest proze i poezije, beletristike, ali i romana.

Ako su vam potrebni prevodi u ovo jezičkoj kombinaciji za časopise, ne oklevajte da nas kontaktirate, bez obzira da li su u pitanju stručni ili ilustrovani, odnosno dečiji ili u bilo koja druga vrsta časopisa, a prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i članke iz novina ako zahtevate.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje