Prevodi sa danskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na francuski jezik

Za online prevod sa danskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na zahtev klijenata izvršiti i obradu svih vrsta sadržaja koja podrazumeva prevođenje sa danskog jezika na francuski, ali i overu sudskog tumača kada je to potrebno. A to znači da će svi zainteresovani klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika kod nas dobiti njihovu kompletnu obradu, jer zakon nalaže da se za dokumenta vrši overa sudskog tumača koja ima za cilj da potvrdi da je u pitanju istovetan sadržaj kao i u originalnom dokumentu. Iz tog razloga se od klijenata traži da na uvid dostave originale, što mogu da učine slanjem kurirskom službom ili poštanskom pošiljkom, ali isključivo preporučenom, odnosno donošenjem dokumenata u prostorije poslovnice Akademije Oxford i to bilo koje u Srbiji. Samo onda kada su klijentima prevodi sa danskog jezika na francuski potrebni posebno brzo, imaju dozvolu da prvo dokumenta pošalju skenirana na mejl, a da odmah zatim donesu i originalna na uvid, ali moraju da vode računa o zadatom roku, pa se zato preporučuje da odaberu onaj način koji je najbrži.

A što se tiče slanja ostalih sadržaja njih klijenti mogu da pošalju na mejl, jer nije potrebno izvršiti overu, te na isti način i mi njima možemo da pošaljemo obrađene materijale, stim što dokumenta nakon prevoda i overe mogu da preuzmu lično ili da ih isporučimo na određenu adresu. Ta usluga podleže dodatnoj naplati, jer će je izvršiti kurirska služba sa kojom sarađujemo, a njena cena zavisi samo od kurirske službe.

Od dokumenata, prevodilac i sudski tumač odrađuju apsolutno sve. Pod tim se misli prvo na ona koja se smatraju ličnim, kao što su krštenica, lična karta, odnosno pasoš, potvrda o prebivalištu, te umrlica i venčani list, uverenje o državljanstvu, kao i sve vrste dozvola (vozačka, saobraćajna, dozvola za boravak, radna i ostale). Takođe, naši stručnjaci će obraditi i ona dokumenta koja imaju veze sa naukom i obrazovanjem, ali i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druge.Prevođenje sa danskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na danski

Sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata izvršiti i prevod sa danskog jezika na francuski, a zatim i overu prevoda i kada su u pitanju pravna akta, što podrazumeva obradu kako tekovina Evropske Unije, tako i punomoćja za zastupanje i svih vrsta sertifikata, ali i ugovora, licenci i sudskih odluka, tužbi, rešenja, žalbi i presuda.

Pored toga, obrađujemo i medicinsku i poslovnu, ali i dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku i tehničku, to jest dokumenta koja ulaze u njihov sastav (građevinski projekti, fakture, poslovni izveštaji, uputstva za rukovanje, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, deklaracije proizvoda, osnivački akti preduzeća, bilansi stanja i uspeha, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i drugo).

Da bi proces prevođenja dokumenata u ovoj kombinaciji jezika naši prevodioci i sudski tumači izvršili onako kako nalaže zakon, osim dostave originala na uvid, klijenti moraju da poseduju i informaciju o tome da li se za njihova dokumenta vrši nadovera, to jest da li je potrebno staviti Apostille pečat. Inače, ovaj pečat koji nosi naziv i haški se stavlja samo u nadležnim službama koje se nalaze pri osnovnim sudovima u našoj zemlji, pa iz tog razloga klijenti moraju sami da dobiju informaciju da li je potrebno staviti ga na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa danskog jezika na francuski, kao i da li se stavlja neposredno pre ili posle obrade dokumenta od strane naših stručnjaka.A sem dokumenata, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford sa danskog jezika na francuski prevode i ostale vrste sadržaja koje zahtevaju naši klijenti, ali isto tamo mogu i da izvrše usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Ova usluga podrazumeva primenu kako simultanog i konsekutivnog, tako i prevođenja uz pomoć šapata, a sve u zavisnosti od vrste događaja koji se organizuje i njegovih zahteva. Kada to iziskuje situacija, klijenti mogu kod nas da izvrše i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.

Spremni smo da izvršimo i lekturu, odnosno korekturu za sve one sadržaje koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, a u kojima postoje određene greške koje će naši lektori i korektori ispraviti u skladu sa pravilima koja nalaže prevodilacka struka. Na zahtev klijenata ćemo obraditi i reklamne materijale, kako kataloge, plakate i flajere, odnosno letke, tako i PR tekstove, te brošure i vizit kartice, odnosno sve ostale vrste sadržaja vezanih za oblast marketinga.

Internet sajtove, online prodavnice i kataloge, ali i programe, odnosno aplikacije ćemo takođe prevesti sa danskog jezika na francuski, a uz maksimalnu primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime ćemo postići primarni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će se oni vrlo brzo naći na mnogo boljoj poziciji u okviru globalne pretrage. Pored toga možemo da vam ponudimo i kompletnu obradu svih vrsta video, kao i audio sadržaja, tako da osim njihovog prevođenja sa danskog jezika na francuski vršimo i sinhronizovanje, a ako je to potrebno našim klijentima ponudićemo im i uslugu titlovanja obrađenih materijala. A to podrazumeva ne samo prevođenje igranih, dokumentarnih, animiranih i crtanih filmova, već i serija, reklamnih poruka, ali i obrazovnih, dečijih, zabavnih, te informativnih emisija.

Sem toga, obradićemo i književna dela svih vrsta, kao i udžbenike, odnosno tekstove, bez obzira koja je njihova tematika. Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše prevod sa danskog jezika na francuski i za sve vrste časopisa, odnosno članke iz novina. A uz sve pomenute usluge, klijentima omogućujemo i redakturu svih već obrađenih sadržaja, kada će lektor i korektor ispraviti sve greške i prilagoditi ga duhu francuskog jezika.

Prevođenje dokumenata sa danskog na francuski jezik

Bilo koja dokumenta, odnosno dokumentaciju da li želite da prevedemo sa danskog jezika na francuski, znajte da kod nas ne dobijate samo ovu uslugu, već i njihovu overu, čime zapravo dobijate dokument koji je sa stanovišta prava i zakona potpuno važeći i samim tim može da se koristi kad god je to potrebno, kao i bilo koji drugi pravno validan dokument.

Da bismo mogli da izvršimo obradu ličnih, ali i poslovnih dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, morate da nam na uvid dostavite originalna dokumenta i da izvršite sve potrebne provere o stavljanju Apostille pečata na konkretna dokumenta.

Prevodilac i sudski tumači će osim ličnih i poslovnih, obraditi i ona dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke, te vam ponuditi prevođenje sa danskog jezika na francuski, pored ostalih i: rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, naučne radove i patente, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, seminarske radove, nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove i ostala dokumenta ovog tipa.

Obradićemo i sva pravna akta kada je to potrebno, a to podrazumeva ne samo prevod svih vrsta ugovora, licenci, sudskih žalbi, presuda, odluka, tužbi rešenja, nego i tekovina Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, sertifikata i ostalih dokumenata ovog tipa. A u skladu sa zahtevima klijenata, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevod sa danskog jezika na francuski za ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, što podrazumeva obradu ne samo izjava i saglasnosti, već i potvrda i uverenja svih vrsta (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti i druga).

Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford su spremni da izvrše obradu i onih dokumenata koja čine kako građevinsku i tehničku, tako i dokumentaciju za tendere, odnosno medicinsku. Tako da vam možemo, između ostalog ponuditi obradu lekarskih nalaza, uputstava za rukovanje, specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, građevinskih projekata, te deklaracija proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima.

Prevod serija sa danskog jezika na francuski

Usluga koja se odnosi na prevođenje serija sa danskog na francuski jezik podrazumeva i njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju, a u zavisnosti od zahteva klijenata. Prevodioci i sudski tumači, pored toga obrađuju i informativne, ali i zabavne, odnosno dečije i obrazovne emisije, kao i animirane i crtane, te dokumentarne i igrane filmove i reklamne poruke.

A vršimo i prevođenje knjiga, odnosno književnih dela (proza, beletristika, romani, poezija), kao i udžbenika, odnosno svih vrsta časopisa i članaka iz novina.

Što se tiče obrade tekstualnih sadržaja, napominjemo da će prevodioci i sudski tumači obraditi bilo koji tekst, bez obzira koja mu je tema, namena i složenost, odnosno koje su dužine. Tako, pored onih tekstova čija tema je vezana za oblast nauke, politike i obrazovanja, te farmacije, komunikologije, medicine i ekonomije, odnosno finansija i bankarstva, prevodimo i tekstove čija tema se vezuje za psihologiju, sociologiju i filozofiju, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i turizam, građevinsku industriju, kao i informacione tehnologije, marketing i mnoge druge oblasti koje spadaju u domen prirodnih ili društvenih nauka.

U našem timu su i prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je obrada internet sadržaja, tako da će osim web sajtova, izvršiti i prevođenje sa danskog na francuski jezik za online prodavnice, ali i softvere (programi i aplikacije), odnosno web kataloge i druge vrste onlajn sadržaja. Posebno napominjemo da ćete imati višestruku korist od prevođenja ovih materijala, jer će prevodilac i sudski tumač tokom njihove obrade implementirati sva važeća SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi im omogućili da poboljšaju svoju poziciju u okviru internet pretrage.

Prevodi PR tekstova sa danskog na francuski jezik

PR tekstovi su jedna od najčešće viđanih način reklamiranja, kako usluga i proizvoda, tako i same kompanije, pa ne čudi što klijenti zahtevaju i njihovo prevođenje sa danskog jezika na francuski. A naši prevodioci i sudski tumači, sem njih obrađuju i reklamne letke i flajere, odnosno kataloge, ali i brošure, plakate i vizit kartice, kada je to potrebno. Podrazumeva se da će oni voditi računa o svim pravilima dobrog marketinga, te da će poruku koja se u ovim sadržajima nalazi na adekvatan način prilagoditi francuskom jeziku i time omogućiti da se potencijalni klijenti koji se koriste francuskim jezikom upoznaju što bolje sa onim što se putem njih reklamira.

Svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i usmeno prevođenje sa danskog jezika na francuski, a prevodilac i sudski tumač će na osnovu dobijenih informacija o samom događaju (broj učesnika, trajanje, mesto gde se održava, organizacija), odlučiti da li će biti primenjeno konsekutivno i simultano ili, pak prevođenje uz pomoć šapata. Kada je to potrebno našim klijentima, vršimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Usluge lekture i korekture koju pružaju takođe naši stručnjaci (lektori i korektori) se odnose na dokumenta i ostale sadržaje za koje već izrađen prevod sa danskog jezika na francuski, ali to nije učinjeno u skladu sa pravilima prevodilačke profesije, pa će oni izvršiti sve neophodne izmene kako bi ste maksimalno bili zadovoljni obrađenim sadržajima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje