Prevajanja iz estonskega v albanski jezik


Pri prevajanju dokumentov se v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford stalni člani ekipe obvezujejo, da bodo spoštovali zakon, kar pomeni, da izvajajo tudi postopek overitve. Preprosto rečeno, najprej izvajajo prevajanje dokumentov iz estonskega v albanski jezik in potem jih zapriseženi sodni tolmač primerja z izvirnimi in overi, če ugotovi, da gre za enake vsebine.

Od lastnika dokumentov se zahteva, da temu strokovnjaku prinese izvirnike na vpogled, lahko pa jih tudi pošlje ali priporočeno preko "Pošte Slovenije", ali pa angažira katerokoli kurirsko službo, da jih prinese na naslov poslovalnice.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov lahko obdelajo tudi druge vsebine, ob tej priložnosti ni treba priložiti izvirnikov na vpogled, pa je dovoljeno, da jih lastnik pošlje na elektronski naslov. Vsekakor tudi prevzemanje poteka elektronsko, toda tista stranka, ki ji ne ustreza takšen princip, vse dodatne informacije o ostalih načinih pošiljanja in prevzemanja takšnih vsebin dobi neposredno v poslovalnici.


Prevajanje iz estonskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v estonski jezik

Kar zadeva prevzemanje dokumentov, za katere sta izvedena prevajanje in overitev sodnega tolmača, stranka lahko pride neposredno v poslovalnico in jih prevzame, lahko ji jih dostavimo tudi na želeni naslov. Ob tej priložnosti dostavo izvaja kurirska služba in storitev se v skladu z njenim cenikom zaračunava, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Ne samo, da no izvedeno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v albanski jezik (delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi), ampak v skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo, tako tehnično kot tudi razpisno in gradbeno dokumentacijo oziroma dokumente, ki so v njihovi sestavi (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi).

Seveda zainteresirane stranke lahko te strokovnjake tudi angažirajo, da bi dobili kompletno obdelane pravne akte (sklep o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, certifikati, tožbe, licence, sodne odločitve in vsi drugi dokumente, ki so povezani s pravom ali sodstvom). Prav tako izvajajo tudi prevajanje in potem tudi overitev, tako za zdravniške izvide kot tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma za specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma za vsak dokument, ki je del medicinske dokumentacije.

Moramo poudariti, da se overitev s tako imenovanim Apostille žigom, ki je poznan tudi pod nazivom Haški, ne more izvesti v navedeni instituciji. Osnovni razlog za to je, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v njej zaposleni, niso tudi uradno pooblaščene osebe za postopek tako imenovane nadoveritve. Glede na to, da se navedeni žig na nekatere dokumente postavlja in na nekatere ne, kar je v celoti usklajeno z zakonom, je treba informacije pridobiti pravočasno. Pravzaprav bi bilo dobro, da lastnik dokumentov kontaktira z oddelki okrožnih sodišč Republike Slovenije, v okviru katerih se omenjena vrsta overitve izvaja in izvedeti, ali je Apostille žig za konkretne dokumente obvezen in kdaj se postavlja. Natančneje rečeno, overitev s haškim žigom se za točno določene dokumente izvaja šele potem, ko sta bila izvedena njihovo prevajanje v navedeni različici jezikov in overitev sodnega tolmača, na nekatere dokumente pa se ta žig postavlja na samem začetku obrade, ko se morata prevesti in sam žig in vsebina tega dokumenta, pa se šele potem pristopa overitvi s strani omenjenih strokovnjakov.

Potrdilo o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih oziroma predmetnike in programe fakultet kot tudi seminarske naloge, zatem prepis ocen in diplomske naloge pa tudi vsak drugi vsebina, ki je povezan z izobraževanjem, kompletno obdelajo omenjeni strokovnjaki, ko to stranka zahteva oziroma izvedejo najprej njihovo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji in potem pristopajo tudi postopku overitve sodnega tolmača.

Posebej želimo poudariti, da so specializirani tudi za prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz estonskega v albanski jezik in da v skladu z zahtevami lahko prevajajo tudi znanstvena dela različne vsebine pa tudi znanstvene patente in na splošno rečeno vse ostale materiale, ki so na določeni način povezani s področjem znanosti.

Moramo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem revizijska in letna poslovna poročila pa tudi statut podjetja kot tudi fakture in poslovne odločitve ter finančna poslovna poročila oziroma vsak dokument, ki je povezan s poslovanjem in je uvrščen v poslovno dokumentacijo.

Prav tako je treba omeniti tudi to, da bo izvedeno prevajanje vseh vrst soglasij, potrdil in izjav v navedeni kombinaciji jezikov, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih lastniki morajo predložiti neki državni službi. Poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi, lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki ter soglasje za zastopanje in številne druge dokumente, ki sodijo v konkretno skupino.

Vsekakor je predvideno, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo nujno prevajanje dokumentov na zahtevo strank, toda da bi celoten postopek bil maksimalno pospešen, mora lastnik skenirati dokumente in jih poslati na elektronski naslov poslovalnice te institucije. Seveda v skladu z navedenim pravilom mora naknadno dostaviti izvirne vsebine na vpogled. Posebej poudarjamo, da izvajamo tudi prevajanje zvočnih in video materialov iz estonskega v albanski jezik in v sklopu te storitve zainteresiranim strankam ponujamo tudi sinhronizacijo vseh teh vsebin kot tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje. Pravzaprav prevajamo predvsem serije, potem izobraževalne in otroške oddaje oziroma reklamna sporočila in igrane filme, po potrebi pa se prevajajo tudi informativne kot tudi zabavne in druge vrste oddaj, potem animirani, risani in dokumentarni filmi pa tudi vse ostale video in zvočne vsebine in potem je na razpolago tudi ena od navedenih dodatnih storitev.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so na določeni način povezane s področjem marketinga, kot so na primer vizitke in PR članki oziroma brošure in katalogi, zatem plakati, reklamne zloženke in številne druge.

Poleg simultanega lahko izvajamo tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje iz estonskega v albanski jezik in strankam, ki jim ustreza ta vrsta storitve, je po izjemno ugodnih cenah omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Te institucija zaposluje korektorje kot tudi lektorje, kar pomeni, da se na zahtevo posameznika lahko izvede tudi storitev, ki predvideva redakcijo. Seveda je popolnoma vseeno, za katero vrsto vsebine gre, zato ker se korektura in lektura lahko uporabljata za katerekoli materiale, za katere prevajanje ni izvedeno v skladu s pravili.

Če se to zahteva, ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje besedil iz estonskega v albanski jezik, njihova tematika pa se lahko nanaša na katerokoli, tako družbeno kot tudi naravoslovno znanstveno disciplino. Prav tako lahko prevajajo tudi revije katerekoli vrste, zatem književna dela in časopisne članke kot tudi učbenike.

Kadar se zahteva prevajanje za katero koli vrsto spletnih vsebin v tej kombinaciji jezikov, je predvideno, da se prevajalci in sodni tolmači tudi potrudijo, da jih optimizirajo. Natančneje rečeno, implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi zahtevam brskalnika maksimalno kakovostno prilagodili vsebino, tako spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi različnih aplikacij, zatem spletnih katalogov pa tudi številnih drugih materialov.

Prevajanje vizitk iz estonskega v albanski jezik

V izjemno kratkem roku zaposleni navedene institucije v konkretni jezični različici prevajajo, tako vizitke kot tudi plakate in reklamne letake. Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje katalogov in brošur iz estonskega v albanski jezik, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači strokovno obdelajo tudi PR članke in zloženke ter vsako drugo vsebino, katere osnovna funkcija je reklamiranje, tako podjetij kot tudi storitev, zatem dogodka in različnih izdelkov. Glede na to, da imajo relevantne delovne izkušnje, poznajo pa tudi pravila marketinga, lahko z gotovostjo rečemo, da stranke dobijo profesionalno prevedene vse vsebine te vrste.

Ker Prevajalski center Akademije Oxford v okviru poslovalnice poleg omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi korektorje pa tudi lektorje, želimo posebej poudariti, da je na zahtevo stranke na razpolago tudi storitev profesionalne redakcije katerekoli vrste materialov. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki najprej opravijo analizo prevedenih vsebin, da bi ugotovili, ali v njih obstajajo napake in takoj potem tudi pristopajo odpravljanju opaženih pomanjkljivosti, s ciljem njihovega prilagajanja in izvirnim vsebinam in albanskemu jeziku in tako je lastnikom zagotovljena možnost, da dobijo kakovostno obdelane materiale.

V skladu z zahtevami strank, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje knjig iz estonskega v albanski jezik, kar se nanaša tudi na književna dela iz domene poezije oziroma proze in na učbenike različne tematike. Če se to zahteva, prevajajo tudi časopisne članke kot tudi vsebino, bodisi otroških ali ilustriranih, bodisi strokovnih revij.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje filmov v tej različici jezikov, kar se nanaša tudi na igrane oziroma dokumentarne in na risane kot tudi animirane. Seveda prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov prevajajo tudi serije kot tudi dokumentarne in izobraževalne oziroma otroške in zabavne oddaje, potem reklamna sporočila ter druge vrste video in zvočnih materialov. Da bi stranka, ki jo zanima njihova obdelava, prihranila svoj čas, mu navedena institucija omogoča tudi dodatni storitvi, v pogledu sinhronizacije vseh teh materialov kot tudi njihovega strokovnega podnaslavljanja.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz estonskega v albanski jezik

Poleg tega dovoljenja profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi vozniško oziroma prometno pa tudi vsak drug osebni dokument, ki ga stranka v skladu s pravili dostavi na obdelavo. Seveda izvajajo tudi prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz estonskega v albanski jezik oziroma izpiskov iz matičnega registra o smrti in o rojstvu, potem potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter potrdila o stalnem prebivališču in drugih.

Vsekakor moramo poudariti, da je postopek obdelave kateregakoli dokumenta, ki se v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvaja, maksimalno usklajen s pravili in veljavnim zakonom, pa omenjeni strokovnjaki po prevajanju konkretni dokument tudi overjajo. Pravzaprav preden zapriseženi sodni tolmač postavi svoj žig, mora primerjati vsebino prevedenega dokumenta z njegovim izvirnikom, tako da se lastnik morati v celoti držati pravila in predhodno na predpisani dostavi način dostavi izvirnike na vpogled.

Splošno priporočilo je, da vsaka stranka sama pridobi relevantne podatke o postopku, označenem kot nadoveritev, kar pomeni, da se mora obrniti na pristojne institucije v naši državi in izvedeti vse, kar se tiče haškega ali Apostille žiga v zvezi s konkretnimi dokumenti.

Absolutno vsak dokument ali neki material, ki se nanaša na področji izobraževanja pa tudi znanosti, stranka lahko na dostavi na obdelavo tem strokovnjakom. Poleg neposrednega prevajanja predmetnikov in programov fakultet iz estonskega v albanski jezik oziroma rezultatov znanstvenih raziskav in diplome ter dodatka k diplomi prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente ter diplomske naloge pa tudi potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in seminarske naloge kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter znanstvena dela in druge vsebine iz te skupine.

Poleg vseh vrst potrdil ti strokovnjaki kompletno prevajajo tudi različne vrste izjav, zatem soglasij in potrdil oziroma dokumente, ki jih stranka v skladu s pravili mora predložiti neki državni instituciji. Tako zainteresirane stranke dobijo prevedeno, tako potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o višini dohodkov in druge dokumente, ki so v skladu s pravili predhodno dostavljeni tem strokovnjakom na obdelavo.

Vse vrste pravnih aktov sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelajo (pravni red Evropske Unije, sodne odločitve, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, certifikati, sodne odločbe, sklep o razvezi zakonske zveze in ostale sodbe, licence, tožbe, pogodbe vseh vrst in drugi dokumenti iz domene sodstva ali prava), zvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v albanski jezik (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in številni drugi).

Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev zainteresirane stranke lahko dobijo kompletno obdelano tudi navodilo za uporabo pa tudi gradbene projekte in deklaracije izdelkov oziroma vsak dokument, ki je v skladu s pravili uvrščen v tehnično ali gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo.

Seveda bodo v celoti profesionalno izpolnjene tudi zahteve posameznika v zvezi z obdelavo poslovne dokumentacije v navedeni različici jezikov. Tako prevajalci in sodni tolmači med drugim izvajajo tudi prevajanje poslovnih poročil iz estonskega v albanski jezik, kar se primarno nanaša na revizijska in finančna oziroma letna poročila. Prav tako kompletno obdelajo tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe in fakture kot tudi statut podjetja oziroma poslovne odločitve in na splošno rečeno, vsak dokument, ki se tiče poslovnega procesa katerekoli pravne osebe pa tudi podjetnika.

Profesionalno prevajanje programov in aplikacij iz estonskega v albanski jezik

Ne glede na to, za kakšno programsko opremo gre, je stranka lahko prepričana, da sodni tolmači in prevajalci njeni obdelavi pristopajo profesionalno in v optimalnem roku izvedejo prevajanje aplikacij in programov iz estonskega v albanski jezik. Poleg tega zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo tudi ostale vsebine, ki se tičejo, tako računalništva kot tudi splet, kar predvideva izvajanje prevajanja za spletne kataloge, potem spletne strani in spletne prodajalne pa tudi za katerokoli drugo vrsto vsebin te vrste, ki so dostavljene v skladu s pravili. Glede na to, da ti strokovnjaki v celoti obvladajo tudi pravila, ki jih uradno predvideva SEO (Search Engine Optimisation), to pravzaprav pomeni, da poleg prevajanja vseh predhodno omenjenih materialov, izvajajo tudi njihovo strokovno optimizacijo oziroma jih prilagajajo iskalnikom in pravilom, ki v okviru njih veljajo.

Če je to potrebno, bo izvedeno tudi prevajanje političnih, pravnih in ekonomskih besedil iz estonskega v albanski jezik pa tudi tistih, ki so povezana s področji bančništva in financ oziroma sociologije, turizma in izobraževanja. Vsekakor v tej različici jezikov v skladu z zahtevami prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi strokovna oziroma poljudna besedila, ki obdelujejo različne teme iz domene ekologije in varstva okolja, filozofije in medicine pa tudi menedžmenta, gradbene industrije in komunikologije kot tudi tista besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področij psihologije, farmacije in marketinga pa tudi informacijskih tehnologij in ostalih vej naravoslovnih ali družbenih ved.

Glede na to, da navedeni strokovnjaki lahko uporabijo vsako od treh vrst tolmačenja, ta institucija nudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar pomeni, da bo manifestacija absolutno katerekoli vrste organizirana brez težav, saj njeni udeleženci, ki sta jim to materna jezika, zagotovo dobijo ustrezno storitev. Poleg simultanega tolmačenja iz estonskega v albanski jezik lahko izvajajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, izbira pa poteka v skladu z zahtevami same manifestacije. Točenje rečeno, katera storitev se uporablja, je odvisno od tega, koliko oseb naj bi bilo prisotnih oziroma kako dolgo naj bi določeni dogodek trajal in na splošno rečeno, kakšne vrste je ta manifestacija oziroma kako in kje se organizira, pa se dostava prav teh informacij tudi zahteva od zainteresiranih strank.

Cena prevajanja iz estonskega v albanski jezik

  • Iz estonskega v albanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!