Prevajanja iz estonskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Pomembna je informacija, ki posebno zanima stranke, če želijo dobiti strokovno prevajanje dokumentov iz estonskega v francoski jezik, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje visokokvalificirane strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami pri delu, ki izvajajo kompletno obdelavo dokumentov.

Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači obdelavi teh vsebin pristopajo izključno z zakonskega vidika, kar pomeni, da njihovim lastnikom omogočajo, da v optimalnem roku dobijo zakonsko veljavne dokumente. Torej samo dokument, ki je preveden v dani jezični kombinaciji in potem v skladu s pravili tudi overjen, se lahko obravnava kot pravno veljaven in se tudi neposredno uporablja v praksi.

V celoti je z zakonom usklajen celoten postopek obdelave teh vsebin, pa se zato v tem primeru od vsakega posameznika zahteva, da izvirne materiale prinese v poslovalnico navedene institucije oziroma jih pošlje ali preko "Pošte Slovenije" (priporočeno) ali kurirske službe.


Prevajanje iz estonskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v estonski jezik

Posebej želimo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami kompletno obdelajo vsak osebni dokument, ki je dostavljen v skladu s pravili. Prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v francoski jezik pa tudi dokumentov, ki so uvrščeni med upravne akte.

Glede na to, da je zapriseženi sodni tolmač dolžan pred postopkom overitve primerjati prevedene vsebine z izvirnimi, se lahko zgodi, da opazi določene razlike med njima, če je stranka prinesla samo preveden dokument na overitev in tedaj se izvaja njegova korektura in lektura. Seveda da sta zainteresiranim strankam v tej instituciji na razpolago tudi ti dve storitvi, pri čemer je treba omeniti, da korektorji in lektorji edini imajo pravico izvesti redakcijo.

Poleg omenjenih dokumentov, ti strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v francoski jezik, lahko pa kompletno obdelujejo tudi vsebino tehnične in gradbene kot tudi razpisne dokumentacije. Na zahtevo strank prevajajo in overjajo vsak dokument, ki je povezan predvsem s področjem izobraževanja in potem tudi z znanostjo ter omogočajo kompletno obdelavo soglasij in izjav ter potrdil različnih vrst, kar se pravzaprav nanaša na dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Lastnik dokumentov se mora z zaposlenimi Prevajalskega centra Akademije Oxford dogovoriti, ali jih bo po koncu obdelave prevzel osebno, ali pa mu bolj ustreza možnost, da mu služba za dostavo na določen naslov dostavi kompletno obdelane dokumente. Ker ta storitev ni vračunana v osnovno ceno, to pomeni, da je stranka dolžna neposredno kurirju plačati znesek, ki je predviden z veljavnim cenikom te službe.

Vsekakor je posebej pomembno, da informiramo lastnike dokumentov, ki jim je potrebno prevajanje v navedeni različici jezikov, da overitev z Apostille žigom, ki je še poznan tudi pod nazivom Haški, ni v pristojnosti zaposlenih te institucije. Sicer se omenjeni žig mora postaviti samo na nekatere dokumente, zakon pa natančno določa na katere. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci ne izvajajo te vrste overitve, prav tako strankam niso dolžni zagotoviti informacij o tem, tako da se morajo samostojno pozanimati o teh detajlih. Ko kontaktirajo z zaposlenimi v okrožnih sodiščih naše države oziroma v njihovih posebnih oddelkih, morajo tudi točno izvedeti, v katerem trenutku se Haški žig na njih postavlja oziroma ali pred ali po obdelavi s strani navedenih strokovnjakov.

Če je treba uporabiti tolmačenje iz estonskega v francoski jezik, je pomembno dobro izbrati vrsto te storitve, glede na to, da člani ekipe omenjene institucije lahko uporabijo, tako šepetano in simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Za vse tiste, ki jim ta vrsta storitve ustreza, je vsekakor odprta možnost, da pod izjemno ugodnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Vse vrste besedilnih materialov, tako različne tematike kot tudi dolžine in kompleksnosti, prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov prevedejo. Profesionalno obdelujejo tudi časopisne članke, vsebino različnih vrst revij in učbenike kot tudi književna dela.

Specializirani so tudi za prevajanje vizitk, zatem reklamnih zloženk, brošur in plakatov kot tudi letakov in PR člankov, potem katalogov in ostalih marketinških materialov. Poleg tega, da lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz estonskega v francoski jezik, ko stranke dobijo obdelane, ne samo spletne strani, ampak tudi spletne prodajalne in kataloge pa tudi aplikacije in programe ter številne druge materiale te vrste, omenjeni strokovnjaki uporabljajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation) oziroma izvajajo optimizacijo konkretnih vsebin.

Na koncu je treba omeniti tudi podatek, da imamo v ponudbi tudi storitve, tako strokovne sinhronizacije in to absolutno vseh video in zvočnih materialov kot tudi njihovega podnaslavljanja, kar pomeni, da praktično rečeno vsaka stranka, ki je potrebno prevajanje bodisi filmov ali serij bodisi oddaj ali reklamnih sporočil ter številnih drugih vsebin te vrste, v okviru te institucije dobijo njihovo kompletno obdelavo. Pravzaprav po izvedenem prevajanju teh materialov in eni od navedenih dodatnih storitev, jih lastnik lahko praktično takoj predstavi poslušalcem ali gledalcem.

Glede na to, da za vse te vsebine ni treba izvesti overitve z žigom sodnega tolmača, kot je to predvideno pri obdelavi dokumentov, je predvideno, da je precej enostavnejši način njihovega dostave na prevajanje in vsekakor tudi prevzemanja. Torej, stranke niso dolžne dostaviti izvirnih vsebin, pa jim je ponujena možnost, da jih na obdelavo pošljejo elektronsko in da jih prevzamejo na enak način. Posebej želimo poudariti, da ta institucija nudi tudi druge možnosti, dodatne informacije o tem pa so vsaki zainteresirani strani na razpolago neposredno v poslovalnici.

Prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz estonskega v francoski jezik

Pri obdelavi teh vrst dovoljenje oziroma vseh drugih osebnih dokumentov je izjemno pomembno, da se po njihovem prevajanju pristopi tudi overitvi. Takšen princip uporabljajo prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, pa se zahvaljujoč temu prevodi dokumentov iz estonskega v francoski jezik obravnavajo kot popolnoma zakonsko veljavni.

Poleg omenjenih dovoljenj stranke lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja pa tudi izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o državljanstvu in potnega lista pa tudi potrdila o stalnem prebivališču ter izpiskov iz matičnega registra o smrti in izpiskov iz matične knjige o sklenitvi zakonske zveze kot tudi osebne izkaznice in še veliko drugih do zdaj neomenjenih dokumentov, ki sodijo v to skupino.

V celoti je treba spoštovati pravilo, ki se nanaša na postopek dostave dokumentov na obdelavo, saj je podana uradna zahteva, da stranka priloži tudi izvirnike na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču.

Če je potrebno na določene dokumente postaviti Haški žig, ki je bolj poznan kot Apostille, mora stranka informacije o tem predhodno pridobiti samostojno od pristojnih institucij, zato ker omenjeni strokovnjaki ne posedujejo potrebnih dovoljenj za izvedbo te vrste overitve.

Prav tako je v ponudbi tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz estonskega v francoski jezik pa tudi vseh drugih vrst soglasij kot tudi različnih vrst potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in vsi drugi dokumente, ki jih je treba predložiti določeni državni instituciji).

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo tudi zahteve strank, kar zadeva kompletno obdelavo poslovne dokumentacije (fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, statut podjetja, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, revizijska poročila in drugo), prav tako pa lahko v skladu s pravili prevajajo in overjajo tudi katerokoli vsebino, ki je usmerjena na področje znanosti ali izobraževanja (znanstveni patenti, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet in drugo).

Neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v francoski jezik je prav tako storitev, ki jo omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo in tem primeru poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zatem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma vsak dokument, ki je v skladu s pravili uvrščen med medicinsko dokumentacijo.

Če je to potrebno, oziroma če neka stranka to zahteva, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako pogodbe, pritožbe in odločitve oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze in pravni red Evropske Unije kot tudi tožbe, certifikate in pooblastilo za zastopanje kot tudi vse vrste licenc in sodne odločbe oziroma dokumente, ki so obravnavajo kot pravni akti, saj so povezani neposredno s področjem prava.

Poleg gradbenih projektov omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo pa tudi tiste, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi tehnično dokumentacijo, kot so na primer navodilo za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov in številni drugi.

Prevajanje učbenikov iz estonskega v francoski jezik

Ne glede na kompleksnost učbenikov in njihovo tematiko, stranke lahko dobijo njihovo profesionalno obdelavo, saj prevajalci in sodni tolmači posedujejo potrebne izkušnje in znanje. Seveda izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi s prevajanjem književnih del iz estonskega v francoski jezik in v tem primeru seveda prevajajo tudi dela, ki sodijo med poezijo in tista, ki jih obravnavamo kot prozna. Prav tako je strankam na razpolago tudi možnost, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo strokovno obdelavo, tako različnih vrst revij kot tudi časopisnih člankov in spet je vseeno s katero tematiko se ti ukvarjajo.

Ker navedena institucija zaposluje tudi lektorje pa tudi visoko usposobljene korektorje, bodo ti ugodili zahtevam strank v zvezi s profesionalno redakcijo, kar se lahko uporabi za katerokoli vrsto vsebin. Natančneje rečeno, pri postopku, tako lekture kot tudi korekture, se izvajajo spremembe v prevedenih materialih oziroma odpravljajo se napake in tako se njihovim lastnikom omogoča, da dobijo ustrezno obdelane določene vsebine.

Tolmačenje v tej različici jezikov predstavlja samo eno od storitev, za katere so sodni tolmači in prevajalci specializirani. Toda za zainteresirane stranke je izjemno pomembno, da imajo na umu dejstvo, da ti strokovnjaki uporabljajo, tako konsekutivno kot tudi simultano oziroma tako imenovano šepetano tolmačenje iz estonskega v francoski jezik. Poleg navedene storitve ima konkretna institucija v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor je najbolj pomembno, da osebe, ki jih zanima angažiranje teh strokovnjakov in to za dogodek katerekoli vrste, pravočasno dostavijo podatke o njegovi organizaciji, zatem o točnem trajanju in o lokaciji, na kateri bo potekal kot tudi o številu oseb, ki bodo sodelovale. Prav zato, ker omenjeni strokovnjaki posedujejo dovolj in znanja in izkušenj ter lahko uporabijo katerokoli od navedenih storitev, mora ponudba biti zelo pazljivo oblikovana, in to iz vidika navedenih podatkov.

Posamezniki, ki jim je potrebno neposredno prevajanje reklamnih materialov iz estonskega v francoski jezik, lahko dobijo profesionalno obdelavo, tako brošur in katalogov oziroma zloženk in letaka kot tudi PR člankov, zatem vizitk in plakatov pa tudi drugih vsebin, ki so povezane z marketingom. Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo relevantne izkušnje v prevajanju prav takšnih vsebin in da odlično obvladajo marketinška pravila, ki jih tudi implementirajo v toku obdelave, da bi takšne materiale v celoti uskladili z duhom francoskega jezika.

Prevajanje animiranih in risanih filmov iz estonskega v francoski jezik

Osnovna storitev vključuje neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz estonskega v francoski jezik, dodatna pa je njihova sinhronizacija kot tudi podnaslavljanje. Na ta način stranke dobijo kompletno obdelane, ne samo risane in animirane filme, ampak tudi serije, zatem izobraževalne oddaje in informativne kot tudi zabavne pa tudi dokumentarne ter igrane filme in ostale, tako video kot tudi zvočne materiale.

Posebej želimo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko v dani različici jezikov prevedejo tudi katerokoli vrsto besedilnih materialov jezikov. Vsekakor izvajamo prevajanje političnih, ekonomskih in pravnih besedil iz estonskega v francoski jezik pa tudi tistih, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, menedžmenta in izobraževanja kot tudi komunikologije. Med drugim ti strokovnjaki prevajajo tudi turistična besedila pa tudi tista, ki so povezana s področji marketinga in gradbene industrije kot tudi znanosti, financ in izobraževanja oziroma medicine in farmacije ter vseh drugih nenavedenih znanstvenih disciplin in ki so povezana s področjem naravoslovnih ali družbenih ved.

Ko je lastniku potrebna spletna stran in na primer dobi njeno prevajanje v dani jezični kombinaciji, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi optimizacijo, tako spletnih strani kot tudi vseh drugih prevedenih spletnih materialov. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), zahvaljujoč katerim usklajujejo vsebino konkretnih spletnih materialov z vsemi tistimi zahtevam, ki jih predvideva spletni brskalnik. Poleg spletnih strani stranke lahko dobijo tudi prevajanje programske opreme iz estonskega v francoski jezik pa tudi spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogi in na splošno rečeno vseh vsebin, ki so dostopne na spletu ali pa se tičejo računalništva.

Cena prevajanja iz estonskega v francoski jezik

  • Iz estonskega v francoski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!