Prevajanja iz estonskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zelo je pomembno omeniti tudi informacijo, ki se na prvem mestu nanaša na neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v slovaški jezik, saj je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford strankam na razpolago tudi storitev overitve z žigom sodnega tolmača.

Da poenostavimo, stranke na enem mestu dobijo dokument, ki je pravno veljaven, saj je overjen s strani uradno zapriseženega sodnega tolmača. Pravzaprav ta žig potrjuje, da je vsebina prevedenega dokumenta popolnoma enaka kot tudi v izvirnem.

S ciljem, da se v celoti spoštujejo pravila, ki so povezana z obdelavo dokumentov in da prevajalci in sodni tolmači lahko svoj posel izvedejo tako kot to predvideva zakon, se od vsake stranke zahtev, da priloži izvirne dokumente na vpogled.


Prevajanje iz estonskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v estonski jezik

Predvideno je, da stranke izvirne dokumente prinesejo v poslovalnico omenjene institucije, če pa jim takšen način ne ustreza, jih lahko pošlje ali preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko.

Postopek, ki se nanaša na prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, je dvosmeren oziroma vsakdo izbere eno od dveh ponujenih različic. Vsekakor imajo možnost, da v predstavništvo pridejo osebno in jih na ta način osebno prevzamejo, kompletno obdelane dokumente pa lahko pošljemo tudi na določen naslov. Toda pri tem gre za storitev, ki ni vračunana v konkretno ceno obdelave dokumentov, pa se v skladu z veljavnim cenikom v tej službi tudi zaračunava neposredno od strank. Seveda informacije o ceni dobijo pri samo dostavi in njihova dolžnost je, da plačajo neposredno kurirju.

Med drugim lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz estonskega v slovaški jezik pa tudi vseh drugih vrsta, tako soglasij kot tudi potrdil in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o o samskem stanu in drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam).

Prevajalci in sodni tolmači v primeru, da nekdo to zahteva, v konkretni jezični različici prevajajo, tako osebno dokumentacijo (potrdilo o državljanstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in drugi), prav tako pa lahko prevajajo tudi celotno poslovno dokumentacijo (fakture, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve in drugi dokumenti, ki so na katerikoli način povezani s poslovanjem).

Posebej poudarjamo, da overitve z Apostille žigom stranke ne morejo dobiti v okviru omenjene institucije, razlog pa je zelo enostaven. Ti strokovnjaki uradno za overitev s tako imenovanim Haškim žigom, kot je njegov drugačni naziv, namreč niso pooblaščeni. Glede na to, da je zelo pomembna informacija, ali je omenjeni žig treba postaviti na neki dokument, ki se prevaja v dani različici jezikov ali ne, se mora vsaka stranka potruditi, da pridobi te informacije. Da bi se izognila nepotrebnemu izgubljanju časa in da bi obdelava konkretnega dokumenta bila v celoti v skladu s pravili, mora vprašati, ne samo ali je omenjeni žig obvezen, ampak tudi kdaj se ta postavlja. Pravzaprav je to izjemno pomembna informacija, zato ker je zakonom urejeno, ali se omenjeni žig na dokumente postavlja pred njegovim prevajanjem in overitvijo sodnega tolmača, ali pa šele potem, pa je predvsem od tega tudi odvisno, kam je treba ta dokument najprej odnesti na obdelavo.

Treba je omeniti tudi to, da lahko izvajamo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v slovaški jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači poleg zdravniških izvidov lahko kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vsak drug dokument, ki je v skladu s pravili v njeni sestavi.

Prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki se nanašajo, tako na področji sodstva in prava (sklep o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, sodne odločitve, pogodbe, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe, certifikati in drugi) kot tudi tiste, ki se tičejo predvsem področij znanosti in izobraževanj (diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in številni drugi).

Dokumente, ki uradno sestavljajo predvsem razpisno dokumentacijo in potem tudi tehnično in gradbeno na podlagi zahtev strank zaposleni te institucije lahko ustrezno obdelajo. V tem primeru stranke lahko dobijo, ne samo kompletno obdelavo deklaracij izdelkov in gradbenih projektov, ampak tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, potem navodil za uporabo kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki je v sestavi konkretne vrste dokumentacije.

Ker postopek obdelave mora potekati v skladu z veljavnimi pravili, stranke lahko kompletno obdelane dokumente dobijo ali z dostavo na naslov ob angažiranju storitve kurirske službe, ali če jim bodo dokumenti dani v poslovalnici te institucije, v katero morajo osebno priti. Kdorkoli to želi, mu vsebine dostavimo na naslov, pri čemer se obvezuje, da plačilo storitve vsekakor izvede v trenutku prevzemanja, pri čemer ob tej priložnosti izključno kurirska služba tudi določa ceno.

Za obdelavo teh vsebin je zelo pomembno tudi to, da se lahko izvede tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v slovaški jezik, toda tedaj so dovoljene spremembe v postopku dostave. Ob tej priložnosti se namreč sodni tolmači in prevajalci vsekakor trudijo, da v najkrajšem možnem roku obdelajo dostavljene dokumente, pa je zato zelo pomembno, da jih lastnik najprej elektronsko pošlje in takoj po tem, ko skenirane dokumente posreduje na elektronski naslov poslovalnice, mora dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Na zahtevo strank člani ekipe te institucije izvajajo tudi tolmačenje v navedeni različici jezikov oziroma uporabljajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje, zainteresiranim strankam pa je omogočen tudi tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Tedaj, ko je to potrebno, profesionalni korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v navedeni instituciji, uporabijo vsa potrebna pravila, da bi izvedli strokovno redakcijo. Pravzaprav spoštujejo predvsem zahteve slovaškega jezika in potem tudi tista pravila, ki jih določa prevajalska stroka in vsekakor se trudijo, da vse tiste vsebine, ki niso pravilno prevedene, uskladijo z njihovim izvirnimi in s ciljnim jezikom.

Poleg tega lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz estonskega v slovaški jezik, pri čemer lahko mirno rečemo, da se njihova tema lahko nanaša na katerokoli področje. Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino ilustriranih, otroških in strokovnih revij, po potrebi pa prevajajo tudi književna dela, ne glede na to, ali gre za prozna ali poetska kot tudi učbenike.

V skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi vse vrste reklamnih materialov (katalogi, plakati, reklamne zloženke, PR članki, brošure, vizitke in drugi) pa tudi vsebine, ki se lahko vidijo na spletu ali se na neki način nanašajo na računalništvo. Na prvem mestu mislimo na neposredno prevajanje spletnih strani iz estonskega v slovaški jezik, seveda pa omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno obdelujejo tudi spletne prodajalne kot tudi programe vseh vrst in spletne kataloge pa tudi aplikacije in druge spletne materiale. Samo v odvisnosti od tega, katere točno vsebine se obdelujejo, se izvaja tudi optimizacija oziroma implementirajo se orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Pri prevajanju vseh zvočnih in video materialov bo njihovim lastnikom ponujena storitev, tako sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja, vse s ciljem njihove kompletne obdelave. Praktično rečeno, takoj po prevajanju v tej različici jezikov za različne vrste oddaj oziroma za filme, reklamna sporočila in serije oziroma vse ostale vsebine iz te skupine, njihov lastnik izbere, ali želi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje, tako dobijo vsebine, pripravljene za nadaljnje plasiranje.

Način dostave vseh navedenih materialov je drugačen od tistega, ko je treba izvesti prevajanje dokumentov v konkretni jezični različici, zato ker stranka v tem primeru ni dolžna dostaviti izvirnikov na vpogled. Vsekakor ji je dovoljeno, da jih pošlje na elektronski naslov poslovalnice omenjene institucije, pri čemer ji na enak način pošljemo prevedene vsebine te vrste. Posebej želimo poudariti, da je dostava materialov na obdelavo pa tudi njihovo prevzemanje, lahko izvedeno tudi na neki drugi način, tako da vsak posameznik, ki mu ne ustreza pošiljanje na elektronski naslov, mora informacije o ostalih principih zahtevati v okviru predstavništva te institucije.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz estonskega v slovaški jezik

Ker je zelo pomembno, da ne ni izvedeno samo prevajanje določenega dokumenta v tej različici jezikov, ampak tudi njegova overitev s strani osebe, ki je zanjo tudi uradno pooblaščena oziroma sodnega tolmača, je predvideno, da ta princip spoštujejo tudi zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford. Na ta način stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v slovaški jezik, v okviru te institucije dobijo kompletno in z zakonom predpisano storitev.

Pogoj za njeno izvedbo je dostava oziroma osebno prinašanje izvirnih vsebin, ki jih izključno mora uporabljati sodni tolmač, ko izvaja overitev oziroma postavlja svoj žig na prevedene vsebine.

Moramo poudariti, da bi se vsaka stranka, ki ji je potrebna prav obdelava dokumentov v tej različici jezikov, morala pozanimati o postopku nadoveritve, ki se nanaša na tako imenovani Haški žig, bolj poznan kot Apostille. Posebej moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi omenjene institucije, ne posedujejo ustreznega dovoljenja za izvedbo te vrste overitve in zbiranje potrebnih informacija o njej je zelo pomembno, pa zato to tudi priporočamo strankam.

Poleg potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma o smrti in o rojstvu, stranke te institucije lahko dobijo tudi prevajanje kot tudi overitev za prometno in dovoljenje za prebivanje pa tudi za vozniško in delovno, potem za osebno izkaznico, potni list in vsak drugi osebni dokument.

Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v primeru, ko je to postavljeno kot uradna zahteva s strani določene stranke, vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v slovaški jezik (pravni red Evropske Unije, pritožbe, sklepe o razvezi zakonske zveze, tožbe, certifikati, sodne odločitve, pooblastilo za zastopanje, licence, pogodbe, sodne odločbe in vsi drugi dokumente, ki se nanašajo na pravo oziroma sodstvo) in predvideno je, da strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo absolutno vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti državnim službam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in vse druge vrste soglasij, potrdil in izjav).

Glede na to, da so zaposleni te institucije specializirani tudi za neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v slovaški jezik, to pomeni, da zainteresirane stranke lahko v poslovalnici dobijo kompletno obdelane specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vsak drugi dokument, ki je v skladu s pravili uvrščen v konkretno vrsto dokumentacije.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve posameznika v zvezi z obdelavo gradbenih projektov pa tudi ostalih dokumentov, ki so v sestavi, ne samo gradbene, ampak tudi tehnične kot tudi razpisne dokumentacije, kar se med drugim nanaša tudi na deklaracije izdelkov, zatem na navodilo za uporabo te na laboratorijske analize tehničnih vzorcev in na številne druge dokumente, ki sestavljajo eno od njih.

Seveda je predvideno, da omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo in potem tudi overijo, tako ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma revizijska, finančna in letna poslovna poročila kot tudi fakture ter statut podjetja in vsak drugi dokument, ki sestavlja poslovno dokumentacijo.

Poleg seminarskih in diplomskih oziroma znanstvenih del katerekoli tematike prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi številne dokumente, ki so tičejo in znanosti in izobraževanja. Predvsem moramo poudariti, da izvajajo tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz estonskega v slovaški jezik pa tudi znanstvenih patentov in prepisa ocen kot tudi zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol. Vsi, ki jih to zanima, vsekakor lahko dobijo tudi kompletno obdelavo predmetnikov in programov fakultet, potem potrdila o opravljenih izpitih in rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi potrdila o rednem šolanju ter številnih drugih dokumentov, ki se nanašajo na navedeni področji.

Prevajanje risanih filmov iz estonskega v slovaški jezik

Dodatna storitev v tem primeru se nanaša na sinhronizacijo risanih filmov pa tudi vseh drugih video in zvočnih vsebin kot tudi na njihovo podnaslavljanje. Na ta način vsi, ki jim je potrebno neposredno prevajanje filmov iz estonskega v slovaški jezik, ne glede na to, ali gre za risani, igrani, dokumentarni ali animirani, praktično rečeno dobijo njihovo kompletno obdelavo. Vsekakor moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji, ko se to zahteva, obdelajo tudi reklamna sporočila, informativne oddaje, ki so zabavnega ali izobraževalnega značaja kot tudi serije ter otroške oddaje in vse ostale vrste video ali zvočnih materialov.

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki zagotavljajo storitvi korekture in lekture, kar pomeni, da jih vsakdo, ki mu je potrebna redakcija vsebin, lahko angažira za izvedbo te storitve. Preprosto rečeno, lektorji in korektorji v skladu s pravili stroke in ciljnega jezika oziroma na podlagi izvirnih materialov lahko popravijo napake v prevodih, da bi s tem strankam omogočili, da dobijo ustrezno obdelane vsebine katerekoli vrste.

Če se to zahteva, zaposleni te institucije izvajajo tudi prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz estonskega v slovaški jezik, pri čemer obdelujejo vsebine katerekoli tematike. Poleg tistih, ki se tičejo področij izobraževanja, marketinga in turizma, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi besedila iz domene informacijskih tehnologij, financ in sociologije oziroma komunikologije in gradbene industrije pa tudi tiste, ki so povezane z menedžmentom, farmacijo in ekonomijo ter pravom, ekologijo in varstvom okolja, filozofijo in psihologijo oziroma z absolutno katerokoli znanstveno disciplino. Posebej želimo poudariti, da posedujejo dolgoletne izkušnje pri obdelavi vsebin te vrste, tako da strankam zagotovo omogočajo, da dobijo profesionalno obdelana besedila, ne glede na to, ali je njihova tema predvsem v zvezi z eno od naravoslovnih ali družbenih ved.

V skladu s pravili, ki veljajo na področju marketinga in hkrati tudi ob maksimalnem prilagajanju vsebine reklamnih materialov slovaškemu jeziku, bo izvedeno njihovo prevajanje v tej različici jezikov. Pravzaprav gre za to, da prevajalci in sodni tolmači poznajo pravila, ki veljajo na področju marketinga, pa predvsem njih tudi spoštujejo, ko izvajajo neposredno prevajanje reklamnih materialov iz estonskega v slovaški jezik. Stranke jih vsekakor lahko angažirajo, če jim je potrebna profesionalna obdelava, tako plakatov in PR člankov oziroma katalogov in vizitk kot tudi reklamnih zloženk, brošur in letakov pa tudi vseh drugih vsebin, ki se nanašajo na reklamiranje podjetij, izdelkov in dogodkov kot tudi različnih vrst storitev.

Tolmačenje iz estonskega v slovaški jezik

Na samem začetku moramo poudariti dejstvo, da so prevajalci in sodni tolmači v celoti usposobljeni za uporabo vsake od treh vrst te storitve, kar pomeni, da je v ponudbi, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz estonskega v slovaški jezik. Prav tako samo dolžni obvestiti zainteresirane stranke, da se tudi najem opreme za simultano tolmačenje v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ko stranka dostavi vse relevantne informacije o nekem dogodku, se lahko oblikuje ponudba, glede na to, da se vrsta te storitve izbere predvsem na podlagi značilnosti lokacije prirejanja ter v skladu s predvidenim trajanjem in številom udeležencev.

Če nekdo zahteva prevajanje časopisnih člankov iz estonskega v slovaški jezik, vsekakor mora vedeti, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo njihovo vsebino, ne glede na njeno kompleksnost in temo, s katero se točno ukvarja. Prav tako izvajajo prevajanje v navedeni različici jezikov tudi za učbenike in revije vseh vrst, v skladu s potrebami pa prevajajo tudi poetska pa tudi prozna književna dela.

Glede na to, da člani ekipe te specializirane institucije vedo, kako se uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), lahko mirno rečemo, da je neposredno prevajanje spletnih materialov iz estonskega v slovaški jezik, ki ga izvajajo, izjemno profesionalno. Gre za to, da je strankam, ki žele dobijo preveden ali spletno stran ali neki program oziroma spletno prodajalno ali spletni katalog ter neko aplikacijo ali drugo spletno vsebino oziroma tisto, ki je povezana z računalništvom, avtomatsko zagotovljena storitev njihove optimizacije. Zahvaljujoč uporabi omenjenih orodij, bo vsem tem materialom zagotovljeno precej boljše kotiranje v okviru glavnega iskanja, omenjeni strokovnjaki pa tedaj vsekakor opredelijo tako imenovane ključne besede in izraze, po katerih jih iskalnik tudi prepozna.

Cena prevajanja iz estonskega v slovaški jezik

  • Iz estonskega v slovaški je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!