Prevajanja iz estonskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi tiste strokovnjake, ki so specializirani oziroma posedujejo potrebna pooblastila za izvedbo overitve prevedenih dokumentov, kar pomeni, da stranka ne dobi samo njihovo prevajanje iz estonskega v hebrejski jezik, ampak tudi kompletno obdelavo.

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različne vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in drugi), ampak prav tako lahko kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, pogodbe, tožbe, sodbe, sodne odločitve, licence, sodne odločbe in druge nenavedene dokumente iz domene prava ali sodstva).

V navedeni instituciji je prav tako na razpolago tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v hebrejski jezik. Natančneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci v tem primeru na zahtevo strank izvajajo kompletno obdelavo, tako vozniškega dovoljenja, delovnega in dovoljenja za prebivanje oziroma potnega lista in osebne izkaznice kot tudi izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potem potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matične knjige o smrti pa tudi potrdila o stalnem prebivališču ter izpiskov iz matične knjige o sklenitvi zakonske zveze in drugih osebnih dokumentov.


Prevajanje iz estonskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v estonski jezik

Sam postopek overitve pravzaprav predvideva, da zapriseženi sodni tolmač najprej izvede preverjanje oziroma primerjanje vsebine izvirnega in prevedenega dokumenta. Samo v primeru, ko je popolnoma prepričan, da gre za enak material, postavi svoj žig na obdelano vsebino ter tako potrdi, da je v celoti enaka izvirniku. Da bi to lahko storil, seveda mora imeti tudi izvirne dokumente, tako da jih je vsaka stranka dolžna dostaviti.

Predvideno je, ne samo, da jih lahko v predstavništvo te institucije osebno prinese na obdelavo, ampak izvirnik lahko pošlje ali s priporočeno pošiljko “Pošte Slovenije” ali pa preko neke kurirske službe.

Posebej želimo poudariti, da lahko izvedemo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v hebrejski jezik (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem), pri čemer prevajalci in sodni tolmači na zahtevo posameznika pristopajo kompletni obdelavi, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne oziroma medicinske dokumentacije (gradbeni projekti, dokumentacija o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniški izvidi, navodilo za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in katerikoli drugi dokument, ki v skladu z veljavnimi sodi v navedene vrste dokumentacij).

Lastnike dostavljenih dokumentov v skladu s predpisi obveščamo, kadar ti strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo in jim bo ponujena možnost predvsem, da osebno izvedejo njihovo prevzemanje. Seveda vsakdo, ki mu takšen postopek iz nekega razloga v danem trenutku ne ustreza v celoti, lahko od zaposlenih v poslovalnici zahtevajo dostavo dokumentov na naslov. Kurirska služba to storitev izvede in jo strankam posebej zaračuna, za oblikovanje cene v tem primeru ima izključno pristojnost prav služba za dostavo, tako da se vsaka stranka obvezuje, da jo plača kurirju.

Poleg tega, da vsakdo, ki ga to zanima, lahko v okviru navedene institucije dobi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz estonskega v hebrejski jezik, se izpolnjujejo tudi zahteve vseh tistih posameznikov, ki jim je prevajanje v dani različici jezikov potrebno, ne samo za vsebine iz domene izobraževanja, ampak tudi tistih, ki se nanašajo na znanost. To pa pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg razen omenjenega dokumenta kompletno obdelajo, tako rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih in predmetnike in programe fakultet kot tudi prepis ocen oziroma potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente pa tudi diplomo in dodatek k diplomi ter vsak drug dokument, ki se tiče enega od navedenih področij. Posebej poudarjamo, da lahko na podlagi zahtev strank prevajajo tudi znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge, pri čemer se njihova tematika lahko nanaša na katerokoli področje.

V primeru, da nekdo zahteva tako imenovani nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v konkretni različici jezikov, je predvideno, da člani ekipe te institucije izpolnijo tudi to zahtevo. Glede na to, da gre za prevajanje v kratkem roku, ki je precej krajši od predvidenega, mora stranka izvirnike čim prej dostaviti na vpogled. Natančneje rečeno, samo ob tej priložnosti je dovoljeno pošiljanje skeniranih materialov na elektronsko na naslov omenjene institucije. V skladu s predhodno navedenimi pravili, je stranka dolžna priložiti izvirnike na vpogled. Posebej želimo poudariti, da je zelo pomembna hitrost, pa je mora stranka izbrati tisti način za dostavo izvirnika na vpogled, ki je v danem trenutku zanjo najhitrejši.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični različici obdelujejo tudi številne druge pisane vsebine, če pa je to potrebno, lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja. Tisto, kar morajo vedeti vsi, ki se zanimajo za to storitev, je, da ti strokovnjaki zagotavljajo, tako konsekutivno kot tudi šepetano in simultano tolmačenje iz estonskega v hebrejski jezik in v skladu z zahtevami zagotavljamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Seveda bo po pridobitvi podatkov o sami manifestaciji odločeno, katera od teh storitev je najustreznejša in na podlagi tega bo natančno opredeljeno, katero od vseh njih bodo omenjeni strokovnjaki uporabili.

Prav tako lahko prevajajo tudi časopisne članke, zatem besedilne vsebine katerekoli tematike pa tudi učbenike, revije in vse vrste književnih del. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje reklamnih zloženk in katalogov iz estonskega v hebrejski jezik, pri čemer lahko profesionalno prevajajo tudi brošure, plakate in PR članke pa tudi vizitke in reklamne letake kot tudi ostale marketinške materiale.

Storitev, ki se nanaša na strokovno redakcijo in se uporablja, ko je treba popraviti napake v prevodih, je v pristojnosti lektorjev in korektorjev te institucije. Stvar je v tem, da stranke praktično rečeno dobijo korekturo in lekturo oziroma vsebina prevedenih materialov se usklajuje, tako s pravili hebrejskega jezika kot tudi z izvirnimi vsebinami.

Vsekakor bodo izpolnjene tudi zahteve vseh tistih, ki jim je potrebno prevajanje video in zvočnih materialov v navedeni jezični različici in stranke lahko izberejo med storitvam sinhronizacije oziroma podnaslavljanja, ki sta prav tako v ponudbi te institucije. Posebej želimo poudariti, da poleg serij, informativnih, izobraževalnih in otroških oddaj oziroma tistih, ki so zabavnega značaja, lahko prevajajo tudi dokumentarne kot tudi animirane in igrane filme pa tudi reklamna sporočila ter risane filme in ostale materiale te vrste.

Kadar nekdo zahteva obdelavo katerihkoli vsebin, dostopnih na spletu oziroma tistih, ki so povezane z računalništvom, navedeni strokovnjaki poskrbijo tudi za izvedbo njihove optimizacijo. Gre za to, da so oni v celoti seznanjeni s pravili, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation) in jih v skladu z zahtevami tudi implementirajo pri obdelavi. Vsaka stranka dobi, tako prevajanje kot tudi optimizacijo za vse vrste aplikacij oziroma za spletne prodajalne in spletne strani kot tudi za spletne aplikacije, pri čemer navedeni strokovnjaki vsekakor v tej različici jezikov prevajajo tudi vse vrste programov kot tudi druge vrste spletnih vsebin.

Prevajanje gradbenih projektov iz estonskega v hebrejski jezik

Ne samo ta dokument, ampak tudi celotno gradbeno dokumentacijo profesionalni sodni tolmači in prevajalci obdelajo v skladu s pravili. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje razpisne in tehnične dokumentacije iz estonskega v hebrejski jezik, kar na prvem mestu vključuje kompletno obdelavo deklaracij izdelkov in navodil za uporabo kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in drugih dokumentov, ki so v sestavi omenjenih vrst dokumentacij.

S ciljem, da strankam zagotovijo profesionalno obdelavo vseh dokumentov, ti strokovnjaki po izvedenem prevajanju izvajajo tudi njegovo overitev, saj imajo potrebna pooblastila. Ker postopek vključuje najprej primerjanje prevedenega dokumenta z njegovim izvirnikom, to pomeni, da je vsaka posamezna stranka dolžna spoštovati pravila o dostavi in mora na vpogled priložiti izvirnike.

Tako imenovana nadoveritev se ne izvaja v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, zato ker pooblastilo za overitev s Haškim oziroma poznanim Apostille žigom ni v rokah teh strokovnjakov. Prav to je tudi razlog, zaradi česar poudarjamo, da lastnik dokumentov mora samostojno vse informacije o tem pridobiti od zaposlenih v institucijah Republike Slovenije, v katerih pristojnosti je ta postopek.

Predvideno je, lahko izvajamo tudi prevajanje pravnih aktov iz estonskega v hebrejski jezik, kar se nanaša, tako na dokumente, ki so povezani s pravom kot tudi na tiste, ki se izključno tičejo sodstva. Med drugim prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo sodne odločbe, pogodbe in pooblastilo za zastopanje, zatem tožbe in odločitve kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi druge vrste sodb kot tudi pravni red Evropske Unije in pritožbe pa tudi certifikate in licence ter vse druge nenavedene pravne akte.

Poleg kompletne obdelave vseh izpiskov iz matičnega registra oziroma o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti, imajo zainteresirane stranke pravico te strokovnjake angažirati tudi, če želijo dobiti, tako prevajanje kot tudi overitev za vse druge osebne dokumente (vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje in številni drugi).

Seveda se na podlagi postavljenih zahtev izvaja tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz estonskega v hebrejski jezik pa tudi vsakega drugega dokumenta, ki je na določeni način usmerjen na področje izobraževanja. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v celoti profesionalno izpolnjujejo zahteve strank v zvezi z obdelavo zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, predmetnikov in programov fakultet kot tudi diplome in dodatka k diplomi, zatem prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih, če pa je to potrebno, prevajajo tudi diplomske kot tudi seminarske naloge, vseeno s katero temo se ukvarjajo.

Vsebino poslovne dokumentacije navedeni strokovnjaki prav tako lahko obdelajo v skladu s pravili in strankam omogočijo ustrezno prevedena in overjena, tako finančna poslovna poročila, fakture in poslovne odločitve kot tudi statut podjetja, zatem revizijska in letna poročila pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, potem ustanovitveni akt podjetja in na splošno rečeno, vsak drugi dokument, ki je povezan s poslovnim procesom, tako nekega podjetnika kot tudi podjetja, pa je uvrščen v konkretno vrsto dokumentacije.

Zaposleni v okviru te institucije lahko v skladu s pravili in zahtevam obdelajo, tako znanstvene patente kot tudi znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma vsak tisti material, ki je na neki način povezan z znanostjo.

Tedaj, ko je postavljena uradna zahteva, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz estonskega v hebrejski jezik, toda lahko obdelajo tudi celotno vsebino medicinske dokumentacije, kar na prvem mestu pomeni, da strankam omogočamo prevajanje in overitev dokumentacije o medicinskih izdelkih, potem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vsekakor zdravniških izvidov in drugih dokumentov iz njene sestave.

Poleg različnih vrst soglasij lahko izvedemo tudi ustrezno obdelavo kateregakoli potrdila ali izjave. Posamezniki se najpogosteje na to institucijo obračajo z zahtevo za prevajanjem potrdila o samskem stanu, potrdila o stanju računa v banki in soglasja za zastopanje pa tudi potrdila o nekaznovanosti ter potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi številnih drugih dokumentov, ki jih lastnik mora predložiti neki pristojni instituciji.

Simultano tolmačenje iz estonskega v hebrejski jezik

Poleg te storitve ima vsaka stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford možnost izkoristiti tudi tisto, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje. Na podlagi zahtev samega dogodka prevajalci in sodni tolmači vedo, ali je treba ob tej priložnosti uporabiti šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje iz estonskega v hebrejski jezik. Jasno je, da lahko v celoti profesionalno izvedejo vsako od teh storitev in izberejo prav tisto, ki je za določeno situacijo najustreznejša. Posebej poudarjamo, da se določanje konkretne vrste tolmačenja izvaja na podlagi značilnosti same manifestacije, pa se od stranke tudi zahteva posredovanje vseh potrebnih podatkov (točno mesto prirejanja in njegove značilnosti, število udeležencev, trajanje, kako je zamišljena organizacija).

V skladu s potrebami lahko izvedemo tudi redakcijo, lektorji in korektorji te institucije pa to storitev zagotavljajo ob spoštovanju pravil hebrejskega jezika in samega prevajanja in v skladu z izvirnimi vsebinami. Vsekakor popravijo napake, ki v prevedenih materialih obstajajo, ne glede na to, za kakšne vsebine gre.

Če neka stranka zahteva neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz estonskega v hebrejski jezik, jo v okviru omenjene institucije pričakuje tudi storitev podnaslavljanja vseh teh vsebin kot tudi njihova strokovna sinhronizacija. Poleg igranih filmov, reklamnih sporočil in zabavnih oziroma informativnih oddaj, sodni tolmači in prevajalci lahko v dani jezični kombinaciji obdelujejo tudi izobraževalne, otroške in zabavne oddaje pa tudi serije kot tudi dokumentarne filme in po potrebi prevajajo tudi animirane oziroma risane filme in številne druge vsebine te vrste. Glede na to, da so v ponudbi tudi navedene dodatne storitve, bo stranka prihranila precej časa, tako da lahko vse takšne materiale zelo hitro predstavi svojim gledalcem ali poslušalcem, saj so kompletno obdelani.

Vsekakor se na podlagi zahtev pa tudi potreb strank lahko izvaja tudi prevajanje knjig iz estonskega v hebrejski jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg različnih književnih del obdelujejo tudi učbenike, ne glede na to, na katero področje se nanašajo. Posebej moramo poudariti, da zainteresirane stranke lahko te strokovnjake angažirajo tudi, če želijo dobiti prevedene, tako časopisne članke kot tudi revije vseh vrst (poljudne, otroške, strokovne oziroma znanstvene in druge).

Profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz estonskega v hebrejski jezik

Kar zadeva neposredno prevajanje spletnih materialov iz estonskega v hebrejski jezik, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci navedene institucije njihovi obdelavi pristopajo profesionalno in ob maksimalnem spoštovanju pravil, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Pravzaprav to pomeni, da stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi in prevedene spletne strani, programe in spletne prodajalne oziroma kataloge kot tudi aplikacije in druge spletne materiale pa tudi optimizirane za spletne iskalnike. Omenjena orodja se uporabljajo, ko je to treba uskladiti vsebino spletnih materialov s pravili, ki jih predvideva spletno iskanje, da bi se njihovo mesto v precejšnji meri poboljšalo, oziroma da bi bili uvrščeni med prve rezultate iskanja za opredeljeno besedo, ali pa za določeni izraz.

Vsekakor stranka lahko navedene strokovnjake angažira tudi, če ji je potrebno neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz estonskega v hebrejski jezik. Seveda v tem primeru prevajalci in sodni tolmači obdelajo besedila, ne samo katerekoli tematike, ampak tudi kompleksnosti in namena in poleg tistih, ki so povezana z določenimi pogosteje omenjenimi področji, kot so recimo politika, ekonomija in turizem, prevajajo tudi besedila, ki se nanašajo na bančništvo, ekologijo in varstvo okolja kot tudi finance in pravo ter medicino, gradbeno industrijo in menedžment. Posebej poudarjamo, da lahko v skladu z zahtevami prevajajo tudi besedilne materiale, katerih osnovna tema je usmerjena na področja komunikologije, informacijskih tehnologij in filozofije oziroma marketinga in še veliko drugih znanstvenih disciplin. Popolnoma je vseeno, ali se besedila, za katere je treba izvesti prevajanje v omenjeni različici jezikov, ukvarjajo s tematiko iz domene družbenih, ali pa so povezana z neko od naravoslovnih ved, saj ti strokovnjaki posedujejo izkušnje v profesionalni obdelavi in enih in drugih.

Treba je omeniti tudi to, da zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi vse vrste marketinških materialov, pa je seveda predvideno, da maksimalno profesionalno pristopijo tudi njihovi obdelavi. Stranka može lahko med drugim dobijo prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz estonskega v hebrejski jezik pa tudi PR člankov, potem brošur in plakatov kot tudi vizitk in katalogov oziroma vseh tistih vsebin, ki so na prvem mestu namenjen reklamiranju. Fokus obdelave je ob tej priložnosti primarno usmerjen prav na sporočilo, ki ga ti prenašajo, pa maksimalno profesionalno usklajuje z zahtevami hebrejskega jezika, pri čemer se vsekakor spoštujejo tudi pravila marketinga.

Cena prevajanja iz estonskega v hebrejski jezik

  • Iz estonskega v hebrejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!