Prevajanja iz estonskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Omenjena storitev se uporablja za vse vrste vsebin v pisani obliki, toda prevajalci in sodni tolmači so vsekakor specializirani tudi za uporabo tolmačenja iz estonskega v slovenski jezik.

Ker poznajo pravila in šepetanega in simultanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja v tej jezični različici, lahko za določeno manifestacijo uporabijo katerokoli od teh storitev. Oseba, ki jo zanima tolmačenje v tej jezični različici, mora dostaviti vse relevantne informacije o samem dogodku, kar pomeni, da poleg podatkov o njegovem trajanju, morati te strokovnjake seznaniti tudi z mestom, na katerem bo dogodek potekal kot tudi o tem, kako naj bi delovala njegova organizacija in koliko oseb naj bi bilo prisotnih ob tej priložnosti. Glede na vse te informacije se tudi določa, katera od navedenih storitev bo uporabljena in v skladu s tem se tudi najem opreme za simultano tolmačenje lahko vključi v uradno ponudbo.

Zaposleni v poslovalnici lahko izvajajo tudi prevajanje vizitk iz estonskega v slovenski jezik oziroma PR člankov, reklamnih brošur in plakatov kot tudi zloženk, katalogov in letakov oziroma vseh drugih marketinških materialov.


Prevajanje iz estonskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v estonski jezik

Prav tako so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za maksimalno profesionalno obdelavo vseh tistih vsebin, ki se tičejo računalništva, oziroma ki so na dostopni na spletu. Ko rečemo, da izvajajo njihovo profesionalno obdelavo, to pomeni, da implementirajo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način spletne kataloge in prodajalne oziroma aplikacije, spletne strani in programe kot tudi številne druge spletne materiale strokovno optimizirajo in jih tako prilagajajo zahtevam spletnega iskanja, da bi se poboljšal njihov položaj na spletu.

V skladu z zahtevami posameznika, bo izvedeno tudi prevajanje učbenikov iz estonskega v slovenski jezik in seveda člani ekipe poslovalnice lahko prevajajo tudi strokovna oziroma poljudna besedila katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti kot tudi namena. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vsako književno delo, ki jih stranka dostavi oziroma časopisni članek pa tudi časopis katerekoli vrste.

Dodatne storitve, ki vključujejo sinhronizacijo in podnaslavljanje, tako video kot tudi različnih vrst zvočnih materialov, so dostopne v okviru te institucije. Zahvaljujoč njim stranke lahko dobijo kompletno obdelane serije ter animirane, risane in dokumentarne kot tudi igrane filme pa tudi zabavne, izobraževalne, informativne in otroške oddaje kot tudi reklamna sporočila ter številne druge vrste zvočnih in video vsebin.

Vsako predstavništvo navedene institucije zaposluje tudi korektorje oziroma lektorje, ki izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s strokovno redakcijo, ne glede na to, za katere vsebine gre.

S pravilnikom je predvideno, da tista stranka, ki jo zanima obdelava vseh materialov, ki so do zdaj navedeni, lahko te elektronsko pošlje na elektronski naslov predstavništva in da jih po istem principu tudi prevzame, ko je njihovo prevajanje končano. V primeru, da mu takšen princip ne ustreza, mora kontaktirati z zaposlenimi v poslovalnici in se pozanimati o ostalih načinih pošiljanja oziroma prevzemanja takšnih vsebin.

Posebej je pomembno poudariti informacijo, da je prevajanje dokumentov iz estonskega v slovenski jezik prav tako dostopno v okviru te institucije, in da se njihovi obdelavi izključno pristopa z vidika zakona. To pa pomeni, da vsaka stranka dobi, tako prevajanje dostavljenega dokumenta kot tudi njegovo overitev, za izvedbo katere v tem primeru skrbi uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Lastnik dokumentov na ta način v relativno kratkem roku dobi vsebino, ki je v celoti pravno veljavna in ki se lahko brez kakršnihkoli težav uporablja.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki jih lastnik mora predati neki državni instituciji, kot so na primer soglasja različnih vrst pa tudi potrdila in izjave (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi dokumenti iz te skupine), sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo, tako razpisno kot tudi tehnično in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in katerikoli drugi dokument, ki je v njihovi sestavi).

Najbolj pomembno je, da vsaka stranka v celoti spoštuje proceduro in da sodnemu tolmaču na vpogled prinese izvirne dokumente, prav tako pa jih ima pravico poslati ali preko ” Pošte Slovenije”, toda izključno s priporočeno pošiljko, ali pa to prepusti neki kurirski službi.

Prav tako izvajamo tudi prevajanje potrdila o državljanstvu iz estonskega v slovenski jezik kot tudi vseh drugih osebnih dokumentov, od potnega lista in osebne izkaznice preko izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti pa do vozniškega in prometnega dovoljenja, zatem delovnega in dovoljenja za prebivanje oziroma potrdila o stalnem prebivališču.

Glede na to, da se zahteva obvezna dostava izvirnika, bo stranki kompletno obdelan katerikoli dokument predan osebno v prostorih Prevajalskega centra Akademije Oxford. Če nekomu takšen način prevzemanja ne ustreza, mu bo ponujena možnost, ki predvideva dostavo vsebin preko kurirske službe, kar je se obravnava kot dodatna storitev in zahteva plačilo v skladu s cenikom dostavljavca.

Poleg omenjenih, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki se tičejo ali področij sodstva in prava (pooblastilo za zastopanje, pritožbe, licence, pogodbe, tožbe, sklepe o razvezi zakonske zveze, certifikati, sodne odločitve in sklepe, pravni red Evropske Unije in drugi) ali izobraževanja oziroma znanosti (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, prepis ocen, diplomske naloge, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih in drugi neomenjeni dokumenti, ki se tičejo konkretnih področij).

Dolžni smo poudariti tudi podatek, ki se nanaša na postopek nadoveritve, ko se na dokumente postavlja žig, ki je poznan, tako pod nazivom Haški kot tudi kot Apostille. V skladu z veljavnimi pravili zaposleni v tej instituciji ne smejo izvesti te vrste overitve, pa bi bilo zaželeno, da lastnik dokumentov informacije o njej pridobi od služb Republike Slovenije, ki v tem primeru imajo pristojnost. Vsekakor je pridobivanje podatkov o nadoveritvi izjemno pomembno, saj postavljanje konkretnega žiga ni predvideno za vsak dokument, ki se prevaja, toda pristojni imajo vse potrebne informacije o tem, ali se Apostille žig na dokumente postavlja in kdaj (pred uradnim začetkom prevajanja oziroma overitve s strani sodnega tolmača, ali pa šele po končanem prevajanju in overitvi).

Če je to potrebno, stranke lahko zahtevajo tudi prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz estonskega v slovenski jezik oziroma vseh drugih dokumentov, ki predstavljajo del medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugi dokumenti), omenjeni strokovnjaki pa lahko prevedejo in overijo tudi celotno vsebino poslovne dokumentacije. Poleg faktur, statuta podjetja in letnih poslovnih poročil, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi revizijska poročila oziroma poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem finančna poslovna poročila in vsak drugi dokument, ki je na predpisan način dostavljen, tiče pa se poslovanja.

Posebej poudarjamo, da ti strokovnjaki lahko prevedejo oziroma overijo absolutno katerikoli dokument v roku, ki je znatno krajši od predvidenega, toda pri zahtevanju nujnega prevajanje je treba najprej elektronsko dostaviti skenirane dokumente, stranka pa je dolžna v najkrajšem možnem roku priložiti tudi izvirnike na vpogled.

Prevajanje spletnih prodajaln iz estonskega v slovenski jezik

Glede na to, da strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, posedujejo zavidno raven znanja in izkušenj v uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje spletnih vsebin iz estonskega v slovenski jezik, v sklopu te storitve dobijo tudi optimizacijo. Natančneje rečeno, ko sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako spletne prodajalne in aplikacije oziroma spletne strani ter programe in spletne kataloge kot tudi številne druge vsebine, ki so dostopne na spletu, istočasno njihovo vsebino prilagajajo vsem tistim pravilom, ki jih določa iskalnik. Takšen princip obdelave je zelo pomemben za mesto, ki ga konkretni materiali zavzemajo v globalnem iskanju, tako da bodo njihovi lastniki zelo hitro opazili, zaradi česa je pomembno, da so prevedene vsebine tudi optimizirane v skladu s pravili.

Dostopna je tudi storitev, ki vključuje, tako profesionalno korekturo kot tudi lekturo, kar se uporablja, kadar stranka dostavi nekorektno prevedene materiale. Pravzaprav je predvideno, da v toku postopka tako imenovane redakcije, lektorji in korektorji z ustreznimi izkušnjami v praksi, izvedejo vse potrebne spremembe v tako obdelanih vsebinam in jih uskladijo s ciljanim jezikom, kar je v tem primeru slovenski.

Če za tem obstaja potreba, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje knjig iz estonskega v slovenski jezik, s katerim bodo izpolnili zahteve strank v zvezi z obdelavo, tako poetskih in proznih književnih del kot tudi učbenikov. Seveda lahko v skladu z zahtevami prevajajo tudi vsebino, tako otroških in ilustriranih revij kot tudi strokovnih, po potrebi pa prevajajo tudi časopisne članke absolutno kakršnekoli tematike.

Dodati moramo tudi to, da stranke te institucije lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo materialov iz domene marketinga, saj imajo člani ekipe njenega predstavništva za sabo dolgoletne izkušnje v prevajanju prav takšnih vsebin. In s tem mislimo na dejstvo, da poleg pravil, ki veljajo v slovenskem jeziku in ki se nanašajo na prevajanje v konkretni različici jezikov, poznajo tudi marketing oziroma način prenašanja reklamnega sporočila potencialnim strankam. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poleg vizitk, plakatov in katalogov izvajajo tudi strokovno prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz estonskega v slovenski jezik, lahko pa obdelajo tudi PR članke oziroma brošure in vse ostale vsebine, ki se na neki način nanašajo na marketing.

Prevajanje besedil iz estonskega v slovenski jezik

Tematika besedil, za katere stranke zahtevajo prevajanje v navedeni različici jezikov, se lahko nanaša zares na katerokoli vejo in družbenih pa tudi naravoslovnih ved, njihova vsebina pa je lahko bolj ali manj kompleksna, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v tej instituciji, posedujejo zadostno raven in izkušenj in znanja. Poleg obdelave besedil, ki se nanašajo na področja politike, financ in prava oziroma bančništva, psihologije in ekonomije so specializirani tudi za prevajanje filozofskih besedil iz estonskega v slovenski jezik. Vsekakor lahko obdelajo tudi vsebine, katerih osnovna tema je usmerjena ali na področja turizma, sociologije in medicine oziroma komunikologije, gradbene industrije in menedžmenta, ali na področja farmacije, marketinga in informacijskih tehnologij pa tudi tiste, ki so povezane z izobraževanjem, ekologijo in varstvom okolja in znanostjo ter s številnimi drugimi področji.

V skladu z zahtevami in željami strank bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje za vsako video in zvočno vsebino, omogočena pa je tudi storitev, tako podnaslavljanja kot tudi profesionalne sinhronizacije za vse materiale te vrste. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci lahko prevedejo igrane filme vseh žanrov in informativne oddaje, bo strankam omogočeno tudi prevajanje serij in reklamnih sporočil iz estonskega v slovenski jezik pa tudi otroških in izobraževalnih oziroma oddaj, ki so zabavne kot tudi dokumentarnih oziroma animiranih in risanih filmov ter vseh drugih, tako zvočnih kot tudi video materialov.

Katerakoli vrsta dogodka, ki vključuje prisotnost govorcev teh dveh jezikov zahteva tudi tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji. Vsak posameznik, ki želi omenjene strokovnjake zadolžiti za izvajanje te storitve, se mora zavedati, da prevajalci in sodni tolmači poleg konsekutivnega tolmačenja iz estonskega v slovenski jezik izvajajo tudi šepetano kot tudi simultano. Preden uradno pripravijo ponudbo za to storitev, ti strokovnjaki morajo dobiti vse informacije o manifestaciji, ki se organizira, kar pomeni, da zainteresirana stranka dostavi, ne samo podatkov o mestu njenega prirejanja in o točnem trajanju, ampak tudi v sami organizaciji in o številu udeležencev. V skladu s temi informacijami se tudi določa, točno katero vrsto tolmačenja bodo zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford uporabili in v skladu s tem se strankam lahko ponudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje diplome in dodatka diplomi iz estonskega v slovenski jezik

Poleg konkretnega dokumenta člani ekipe te specializirane institucije lahko, ne samo da prevedejo, ampak tudi overijo vsak drug dokument, ki je primarno fokusiran na področje izobraževanja. Tako je med drugim strankam omogočeno tudi prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz estonskega v slovenski jezik oziroma potrdila o rednem šolanju in potrdila o opravljenih izpitih, toda prevajalci in sodni tolmači pristopajo tudi kompletni obdelavi, tako seminarskih kot tudi diplomskih nalog katerekoli tematike kot tudi predmetnikov in programov fakultet, prepisa ocena in ostalih dokumentov, ki so s tem področjem primarno povezani.

Glede na to, da poleg prevajanja vsebin izvajajo tudi overitev, se stranka mora držati pravila in da zapriseženemu sodnemu tolmaču na predpisan način pošlje ali prinese izvirne dokumente na vpogled.

Posebej poudarjamo zainteresiranim za obdelavo takšnih vsebin, da je zaželeno, da podatke o postopku, ki je označen kot nadoveritev, pridobijo samostojno. Stvar je v tem, da overitev z Apostille oziroma z žigom, ki nosi tudi naziv Haški, ni uradno v pristojnosti teh strokovnjakov, pa se zato tudi pričakuje, da stranka konkretne informacije dobi od državnih institucij oziroma od njihovih zaposlenih, ki so zadolženi za to vrsto overitve.

Vse tiste dokumente in druge materiale, ki se predvsem tičejo znanosti, kot so recimo znanstveni patenti ter rezultati znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela različne tematike in kompleksnosti, sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev strank prevajajo v dani različici jezikov in jih overijo v skladu s pravili.

Med drugim so specializirani tudi za prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz estonskega v slovenski jezik, lahko pa prevajajo in overjajo tudi številne druge vrste, tako potrdil kot tudi izjav oziroma soglasij. Pravzaprav mislimo na tiste dokumente, ki jih posamezna stranka mora iz nekega razloga predati določeni državni instituciji in med katere med drugim spadajo potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o višini dohodkov kot tudi soglasje za zastopanje, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente iz te skupine, ki jih njihov lastnik v skladu s pravili dostavi na obdelavo.

Katerikoli dokument, ki je zakonski uvrščen med pravne akte, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelajo, kar pomeni, da stranke dobijo tudi preveden in overjen ugovor katerekoli vrste, zatem sodni sklep, tožbo ali odločitev oziroma pritožbo in sodbo kot tudi pravni red Evropske Unije, potem pooblastilo za zastopanje in certifikate pa tudi različne vrste licenc in vsak drugi pravni akt.

Poleg njih prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v slovenski jezik (poslovne odločitve, revizijska poročila, statut podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna in letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem podjetja) kot tudi medicinske (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in številne druge dokumente, ki sestavljajo navedeno vrsto dokumentacije).

Seveda ti strokovnjaki lahko kompletno in v skladu z veljavnimi pravili obdelajo, ne samo gradbene projekte in navodilo za uporabo, ampak tudi deklaracije izdelkov, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi vsak drug dokument, ki je del gradbene ali tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

V skladu s postavljenimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vse vrste osebnih dokumentov, saj so med drugim specializirani za prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz estonskega v slovenski jezik kot tudi potrdila o državljanstvu oziroma potrdila o stalnem prebivališču, delovnega in dovoljenja za prebivanje ter izpiskov iz vseh matičnih registrov (o smrti, o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze) pa tudi potnega lista, osebne izkaznice in vseh drugih neomenjenih osebnih dokumentov.

Cena prevajanja iz estonskega v slovenski jezik

  • Iz estonskega v slovenski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!