Prevajanje iz estonskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da so specializirani za kompletno obdelavo dokumentov različne vrste, profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki jih konkretna institucija zaposluje, posedujejo tudi izkušnje pri obdelavi vseh drugih pisnaih vsebin pa tudi pri zagotavljanju storitve tolmačenja.

Da se najprej ozremo na neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v nemški jezik in da posebej poudarimo dejstvo, da je overitev sodnega tolmača uvrščena med storitve, ki so dostopne v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Vsekakor je ta princip obdelave dokumentov v celoti usklajen z določbami zakona, pa v skladu s tem strankam zagotovljena pravno veljavna vsebina, ki se v praksi uporablja kot tudi katerikoli drugi veljavni material.

Postopek vključuje najprej prevajanje dokumentov, zatem primerjanje teh vsebin z izvirnimi in na koncu overitev z žigom ustrezne pooblaščene osebe, da bi se potrdilo, da je popolnoma enak kot tudi izvirni dokument. Jasno je, da sodni tolmač mora pri sebi imeti tudi izvirni dokument, kar avtomatsko pomeni, da ga je stranka dolžna dostaviti.


Prevajanje iz estonskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v estonski jezik

Seveda se stranke same odločijo, ali bodo dokumente poslale preko neke kurirske službe ali pa jih bodo v poslovalnico osebno prinesle, na razpolago pa je tudi možnost pošiljanja vsebin s priporočeno poštno pošiljko.

Omenjeni strokovnjaki med drugim lahko kompletno obdelajo vse dokumente, ki uradno sestavljajo poslovno dokumentacijo, tako da je strankam zagotovljeno prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz estonskega v nemški jezik, zatem poslovnih odločitev, finančnih in letnih poslovnih poročil oziroma sklepa o ustanovitvi pravne osebe in statuta podjetja pa tudi faktur, revizijskih poročil in drugih dokumentov, ki se nanašajo na poslovanje.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu kot tudi ostale vrste teh dokumentov oziroma vse tiste, ki morajo biti predani neki državni instituciji.

Vsem, ki jim je obdelava kateregakoli dokumenta potrebna v precej krajšem roku od ponujenega, je na razpolago njihovo nujno prevajanje in tedaj je lastnik dolžan najprej zagotoviti skenirane vsebine, ki jih pošlje na elektronski naslov te institucije, medtem ko izvirnike na vpogled potem dostavi v najkrajšem roku.

Treba je omeniti tudi to, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v nemški jezik, kar vključuje kompletno obdelavo, tako izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o stalnem prebivališču in potnega lista oziroma osebne izkaznice in potrdilo o državljanstvu kot tudi delovnega dovoljenja, zatem izpiskov iz matičnega registra o smrti, vozniškega in dovoljenja za prebivanje pa tudi izpiskov iz matične knjige o sklenitvi zakonske zveze ter prometnega dovoljenja in drugih.

Glede na to, da obstaja obveznost izvedbe nadoveritve, toda samo za tiste dokumente, za katere to določa zakon, ta postopek pa ne more biti izveden s strani zaposlenih v tej instituciji, ker jim potrebna pooblastila za to niso dana, tako da mora vsaka stranka sama pridobiti informacije o tem. Posebej poudarjamo, da gre za tako imenovani Haški žig, ki je bolj poznan pod imenom Apostille, toda samo uslužbenci okrožnih sodišč na ozemlju naše države, točneje njihovih namenskih oddelkov, imajo pravico postaviti ta žig na dokumente. Treba je poudariti tudi to, da se ta žig postavlja po točno ustaljenem principu, in to najpogosteje na dva načina, ki predpostavljata overitev z njim pred izvajanjem prevajanje in overitve s strani sodnega tolmača ali pa po koncu tega postopka, pa je zelo pomembno, da stranka pridobi točne informacije o trenutku, v katerem se pristopa nadoveritvi za določene dokumente.

Celotno vsebino, tako gradbene kot tudi tehnične in razpisne dokumentacije sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici jezikov najprej profesionalno prevajajo in potem tudi overijo. V skladu z zahtevami posameznika se izvaja prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz estonskega v nemški jezik kot tudi navodil za uporabo in gradbenih projektov, zatem deklaracij izdelkov in ostalih dokumentov iz te skupine.

Poleg možnosti, da kompletno obdelan katerikoli dokument ali dostavljeno dokumentacijo stranka osebno prevzame, je odprta tudi tista, ki pomeni, da ji kurirska služba takšne vsebine prinese na naslov, ki ga navede. Kogarkoli zanima ta vrsta prevzemanja, mora storitev plačati neposredno kurirski službi, ki je v tem primeru zadolžena za oblikovanje cene.

Katerikoli dokument, ki je primarno povezan s področjema prava in sodstva, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo, če stranka to zahteva. To pa pomeni, da bo izvedeno neposredno prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz estonskega v nemški jezik kot tudi pritožb, sodnih sklepov, odločitev in tožb oziroma pooblastila za zastopanje, certifikatov in pogodb, zatem licenc, pravnega reda Evropske Unije in ostalih pravnih aktov.

Vsekakor ti strokovnjaki obdelujejo tudi celotno medicinsko dokumentacijo, kar poleg zdravniških izvidov vključuje tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter druge neomenjene dokumente.

Poleg kompletne obdelave potrdila o rednem šolanju, rezultatov znanstvenih raziskav in diplome ter dodatka k diplomi na podlagi zahtev strank zaposleni konkretne institucije prevajajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge in potrdilo o opravljenih izpitih, potem znanstvene patente in prepis ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet oziroma seminarske naloge in druge dokumente oziroma različne vrste materialov, ki se tičejo, tako znanosti kot tudi izobraževanja.

Vse tiste vsebine, ki se lahko vidijo na spletu ali pa so povezane z računalništvom, na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači prevajajo v konkretni različici jezikov. Med drugim izvajajo tudi prevajanje spletnih strani iz estonskega v nemški jezik, in to v skladu s pravili, ki vključujejo SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da strankam omogočajo pravilno optimizirane materiale. Prav tako obdelujejo tudi aplikacije oziroma spletne prodajalne kot tudi katerokoli vrsto programa oziroma spletne kataloge in vse ostale vsebine oziroma tiste, ki so primarno povezane z računalništvom.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko zagotovimo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje v konkretni jezični različici in ob tej priložnosti člani ekipe predstavništva te institucije lahko uporabijo, tako šepetano in konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje. Prav tako je na razpolago tudi storitev, ki vključuje najem kvalitetne in profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Vsem, ki so predhodno navedeno storitev zahtevali od posameznika, ali pa so jo dobili v neki drugi instituciji, toda z njeno kakovostjo niso v celoti zadovoljni, je na razpolago redakcija. Profesionalni korektorji in lektorji jo izvedejo, da bi na ta način odpravili napake, ki so storjene in da bi lastnikom tako obdelanih vsebin omogočili njihovo nemoteno uporabo.

Profesionalno prevajanje učbenikov in književnih del iz estonskega v nemški jezik je prav tako na voljo v navedeni instituciji, če je to nekomu potrebno, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi časopisne članke in revije kot tudi strokovna oziroma poljudna besedila, me glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo.

Posebno poudarjamo dejstvo, da bo stranki, ki ji je prevajanje v dani različici jezikov potrebno, ali za reklamna sporočila oziroma otroške, informativne, zabavne in izobraževalne oddaje ali za serije ter risane, igrane, dokumentarne in animirane filme oziroma za katero koli vrsto video in zvočnih materialov, omogočena uporaba ene od dodatnih storitev. Pravzaprav jim je na razpolago možnost, da se opredelijo za sinhronizacijo prevedenih materialov te vrste ali za njihovo podnaslavljanje, da bi dobili kompletno in profesionalno obdelane vsebine.

Ko to stranke zahtevajo, prevajalci in sodni tolmači v najkrajšem možnem roku lahko obdelajo tudi vse vrste marketinških materialov (vizitke, reklamne zloženke, katalogi, plakati, PR članki, brošure in drugi).

V večini primerov se stranke, ki jim je potrebno prevajanje nekih od omenjenih materialov, odločijo, da jih na obdelavo dostavijo elektronsko in da jih na enak način tudi prevzamejo. Če se zgodi, da jim takšen princip ne ustreza, lahko izberejo neke druge možnosti, ki so prav tako dostopne, o katerih vse potrebne informacije dobijo od pristojnih v poslovalnici.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz estonskega v nemški jezik

Ne samo, da izvajajo prevajanje konkretnega potrdila, ampak zaposleni te specializirane institucije uporabljajo tudi vsa pravila, ki vključujejo overitev prevedenega dokumenta. To pravzaprav pomeni, da bo lastnik dobil ustrezno obdelane vsebine, ki so popolnoma veljavni z zakonskega vidika.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači nimajo pravice postaviti Apostille oziroma Haški žig na katerikoli dokument, ta postopek pa mora biti izveden, če je z zakonom tako določeno. Samo to je tudi razlog, zakaj vsem svojim strankam tudi predlagamo, da kontaktirajo s pristojnimi in se detajlno pozanimajo o overitvi z navedenim z žigom.

Glede na to, da je postopek overitve dokumentov absolutno usklajen z določbami zakona, se od strank zahteva, da pri pošiljanju vsebin na obdelavo obvezno dostavijo tudi izvirnike, ki jih zapriseženi sodni tolmač uporablja, ko izvaja overitev.

Seveda izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o višini dohodkov iz estonskega v nemški jezik pa tudi potrdila o nekaznovanosti, zatem potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o stanju računa v banki ter soglasja za zastopanje in ostalih vrst navedenih dokumentov oziroma vseh tistih, ki jih je treba predložiti neki instituciji Republike Slovenije.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelajo vsako vrsto dokumentacije oziroma izvajajo najprej njihovo prevajanje v tej jezični kombinaciji, in potem tudi overitev. Poleg osebne (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje in druge), kompletno pa lahko obdelajo tudi vsebino, tako razpisne kot tudi tehnične in gradbene dokumentacije (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti in drugi dokumenti, ki sestavljajo konkretno vrsto dokumentacije).

Posamezniki, ki jim je potrebno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v nemški jezik, ob tej priložnosti lahko med drugim dobijo kompletno obdelane, tako zdravniške izvide kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vsak dokument, ki v skladu s pravili lahko pedstavlja njen sestavni del.

Prevajalci in sodni tolmači strankam prav tako omogočajo, da v optimalnem roku dobijo kompletno obdelane, tako pravni red Evropske Unije oziroma pritožbe in pooblastilo za zastopanje kot tudi certifikate, zatem tožbe in sklepe oziroma licence in sodne odločitve pa tudi pogodbe in sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vsak drug pravni akt.

Vse vsebine, ki so povezane predvsem s področjem znanosti, kot so na primer znanstveni patenti ali rezultati znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela, stranke prav tako lahko dobijo prevedene v tej različici jezikov in overjene. Člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelajo tudi materiale, ki se tičejo izobraževanja, izvajajo pa tudi njihovo prevajanje in overitev. Vsekakor je strankam na razpolago tudi prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz estonskega v nemški jezik kot tudi potrdila o rednem šolanju, prepisa ocena in potrdila o opravljenih izpitih, po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter predmetnike in programe fakultet pa tudi številne druge dokumente, ki se nanašajo na navedeno področje.

Vsebino poslovne dokumentacije oziroma vse dokumente, ki se tičejo poslovnega procesa neke pravne osebe ali podjetnika, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo v skladu pravili, če to njihov lastnik zahteva. V tem primeru prevajajo, tako sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja in poslovne odločitve kot tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem finančna, letna in revizijska poročila pa tudi fakture in vse druge dokumente, ki so uradno v sestavi poslovne dokumentacije.

Neposredno prevajanje serij iz estonskega v nemški jezik

Absolutno vsakdo, ki ima v konkretni jezični različici potrebo, da dobi prevedeno serijo, vsekakor lahko v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi eno od ponujenih dodatnih storitev. To pa pravzaprav pomeni, da bo najprej izvedeno prevajanje video in zvočnih materialov iz estonskega v nemški jezik in potem strokovnjaki na podlagi zahtev strank izvedejo ali sinhronizacijo teh vsebin ali njihovo podnaslavljanje. Seveda prevajalci in sodni tolmači poleg serij ustrezno prevajajo tudi dokumentarne oziroma igrane filme različnih žanrov kot tudi zabavne in izobraževalne oddaje pa tudi animirane filme, potem informativne oddaje in reklamna sporočila kot tudi risane filme ter številne druge vsebine, ki bodo predstavljene, tako v kinematografu kot tudi na različnih medijih.

Vse tiste vsebine, ki se na določen način nanašajo na računalništvo pa tudi tiste, ki so vidne na spletu, stalni člani ekipe predstavništva te institucije, v skladu z zahtevami posameznika, ne samo prevedejo v določeni kombinaciji jezikov, ampak izvajajo tudi njihovo profesionalno optimizacijo. Torej, ko se zahteva prevajanje spletne prodajalne in spletnih strani iz estonskega v nemški jezik oziroma programov ali določenih aplikacij kot tudi spletnih katalogov in ostalih spletnih vsebin, sodni tolmači in prevajalci implementirajo posebno vrsto orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation). Z njihovo pomočjo se vse predhodno omenjene in ostale spletne vsebine usklajujejo s pravili, ki veljajo v okviru konkretnega brskalnika, pa je tako dosežen zelo pozitiven vpliv na mesto, ki ga ti v splošnem iskanju zavzemajo. Natančneje rečeno, skoraj zagotovo na prvi strani iskanja kotirajo vsi ti materiali in to ne posebej dolgo potem, ko bodo postavljeni na splet.

Glede na to, da zaposleni te institucije posedujejo, tako znanje, potrebno za obdelavo različnih vsebin v predvideni različici jezikov kot tudi precej visoko raven splošne kulture, to pomeni, da strankam, ki zahtevajo prevajanje besedil iz estonskega v nemški jezik, ni treba skrbeti, če gre za malo kompleksnejšo vsebino, oziroma če je tema redkeje obravnavana. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači na njihovo zahtevo prevajajo, tako poljudna besedila zares katerekoli tematike kot tudi tista, ki se veljajo za strokovna oziroma znanstvena. Veliki je število področij, na katere se te vsebine lahko nanašajo, pa omenjamo samo nekatera od njih, stranke pa so lahko prepričane, da ti strokovnjaki ustrezno prevedejo vsako besedilo, ki jim je dostavljeno. Poleg tistih, ki so povezani s področji komunikologije, financ, izobraževanja in bančništva, zatem menedžmenta, ekonomije in prava oziroma marketinga in politike, jih stranke lahko zadolžijo, če jim je prevajanje v konkretni jezični različici potrebno za turistična pa tudi medicinske besedila ter tista, ki so povezana s specifičnimi področji, kot so recimo informacijske tehnologije, filozofija in gradbena industrija ter ekologija in varstvo okolja oziroma vse veje, ne samo družbenih, ampak tudi naravoslovnih ved.

Prevajanje knjig iz estonskega v nemški jezik

Ko rečemo, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, ki lahko prevedejo knjige v tej jezični kombinaciji, mi pravzaprav mislimo na to, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani, tako za neposredno prevajanje učbenikov iz estonskega v nemški jezik kot tudi za strokovno obdelavo del poezije ali proze, ne glede na obsežnost in kompleksnost teh vsebin. Na zahtevo strank lahko prevajajo tudi strokovne revije, zatem vsebino ilustriranih in otroških revij, ustrezno pa lahko obdelajo tudi časopisne članke, pri čemer je popolnoma vseeno s katero tematiko se ukvarjajo.

Navedena institucija poleg omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, katerih specialnost sta tudi lektura in korektura različnih vrst materialov. Ta storitev se edino lahko izvaja, kadar gre za neustrezno prevedene vsebine, tako da postopek redakcije, ki uporabljajo lektorji in korektorji te institucije, ima za cilj, da jih uskladi s pravili, ki so veljavni v nemškem jeziku, da bi njihovi lastniki bili v možnosti, da jih uporabljajo.

Vsekakor je na razpolago tudi neposredno prevajanje reklamnih sporočil in serij iz estonskega v nemški jezik pa tudi vseh vrst filmov (animirani, igrani, risani in dokumentarni) ter oddaj, tako informativnega in zabavnega kot tudi izobraževalnega značaja oziroma vseh tistih materialov, ki se prikazujejo v kinematografih, zatem na televiziji ali spletu pa tudi predvajajo na radijskih postajah. Glede na to, da so podnaslavljalci oziroma strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo vseh materialov te vrste, prav tako zaposleni v poslovalnici konkretne institucije, to pomeni, da stranke njih lahko zadolžijo, da bi dobili strokovno podnaslovljene ali sinhronizirane vsebine.

Kadar nekdo organizira katerokoli manifestacijo ali določeni dogodek, pri čemer je predvideno, da sodelujejo govorci obeh omenjenih jezikov, je te strokovnjake možno zadolžiti, da izvedejo ali konsekutivno ali simultano oziroma tako imenovano šepetano tolmačenje iz estonskega v nemški jezik. Potrebno je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izključno uporabljajo tisto vrsto storitve, ki vsem udeležencima kot tudi organizatorju omogoča, da določeni dogodek spremlja brez težav. Zato se od vsake stranke tudi zahteva, da jih informira o točnem številu oseb, ki se bodo udeležile dogodka, zatem o tem, koliko je organizator predvidel, da bo trajal in vsekakor tudi o mestu, na katerem bo potekal. Pri oblikovanju ponudbe za nevedeno storitev, ti strokovnjaki z veliko pozornostjo analizirajo dostopne podatke in določajo, katera od navedenih storitev lahko v skladu s pravili odgovori na zahteve samega dogodka oziroma vseh njegovih udeležencev. V aktualni ponudi navedene institucije je na razpolago tudi možnost, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz estonskega v nemški jezik

  • Iz estonskega v nemški je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!