Prevajanja iz estonskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če obstaja potreba za tem, prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v bosanski jezik kot tudi vseh drugih vsebin v pisani obliki. Prav tako so tudi specializirani, da v kateremkoli trenutku na zahtevo strank v omenjeni kombinaciji jezikov izvedejo tolmačenje. Moramo poudariti, da poleg simultanega uporabljajo tudi tako imenovano šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, v ponudbo Prevajalskega centra Akademije Oxford pa je uvrščen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg besedil, tako strokovnih kot tudi poljudnih, ne glede na to, ali se ukvarjajo s tematiko iz domene naravoslovnih ali družbenih ved, stranke navedene institucije lahko v dani različici jezikov dobijo tudi prevajanje video in zvočnih materialov. Da bi bila njihova obdelava kompletna, jim bo ponujena tudi sinhronizacija, tako vseh vrst filmov kot tudi reklamnih sporočil in serij pa tudi oddaj različnega namena in značilnosti, lahko pa se odločijo tudi za storitev podnaslavljanja teh materialov.

Vsi tiste vsebine, ki so na prvem mestu povezane s spletom oziroma se tičejo računalništva, bodo prav tako prevedene, če je to nekomu potrebno. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz estonskega v bosanski jezik, na zahtevo prevajajo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo, pri čemer lahko ustrezno obdelajo vsak program in aplikacijo. Glede na to, da gre za specifične vsebine in da nekatere od njih zahtevajo tudi storitev optimizacije, to pomeni, da bodo v skladu s pravili implementirana orodja SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način bodo vsi omenjeni pa tudi številni drugi spletni materiali in njihova celotna vsebina usklajeni z zahtevami samega iskalnika.


Prevajanje iz estonskega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v estonski jezik

Seveda stranke lahko te strokovnjake angažirajo, da bi dobili profesionalno prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji za časopisne članke, revije in učbenike pa tudi za vsa književna dela, ne glede na to, ali so povezana s poezijo ali prozo.

Vsekakor lahko izvedemo tudi prevajanje katalogov in brošur iz estonskega v bosanski jezik pa tudi zloženk, PR člankov in plakatov oziroma vizitk in reklamnih letakov ter vseh drugih marketinških materialov.

Vsi, ki zanima obdelava kateregakoli od navedenih materialov, jih morajo na obdelavo dostaviti na najenostavnejši način, kar se nanaša na elektronski način dostave. Vsekakor na elektronski naslov stranke dobijo tudi obdelane vsebine te vrste, na razpolago pa so tudi druge možnosti, s katerimi bo na zahtevo seznanjen vsak posameznik.

Treba je poudariti tudi to, da se v okviru te institucije lahko izvede tudi neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v bosanski jezik, kar se nanaša, tako na pravne akte in osebne dokumente kot tudi na vsebino poslovne, tehnične in medicinske oziroma razpisne in gradbene dokumentacije.

Poleg njih sodni tolmači in prevajalci v skladu z zakonskimi pravili izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki so primarno povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi znanosti pa tudi tistih, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam, kot so recimo vse vrste izjav, potrdil in soglasij.

Vsaka stranka je dolžna na vpogled prinesti izvirne dokumente, ki se uporabljajo v toku postopku overitve z žigom sodnega tolmača. Seveda jih je možno dostaviti tudi na drugačen način in dovoljeno je, da se vsebine pošljejo ali s priporočeno pošiljko “Pošte Slovenije” ali pa preko neke kurirske službe.

Samo, kadar se zahteva nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v bosanski jezik, ima lastnik pravico, da jih kasneje priloži na vpogled, toda vsekakor jih mora poslati na elektronski naslov navedene institucije.

Predvideno je, da se potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo celoten postopek obdelave dostavljenih dokumentov, stranka odloči, ali ji ustreza njihovo osebno prevzemanje, pa bo zahtevala dostavo na naslov. Za izvedbo druge ponujene opcije, mora biti angažirana zunanja služba za dostavo in prav ta neposredno stranki tudi zaračuna to storitev, pri čemer ima le ta tudi pravico določiti njeno višino.

Dolžni smo poudariti podatek, da je za določene dokumente, ki se v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo, potrebna nadoveritev. Ta postopek je povezan z overitvijo s haškim žigom, ki je poznan tudi pod imenom Apostille, overitev z njim pa je v pristojnosti določenih oddelkov okrožnih sodišč na ozemlju naše države. Pomembno je, da vsaka stranka najprej vzpostavi kontakt z zaposlenimi v teh službah in dobi informacijo, ali se navedena overitev izvaja za njene dokumente in kdaj se konkretni žig nanje postavlja. Z zbiranjem teh informacij je lastnik zagotovo na dobitku in prihranil bo precej in časa in denarja, hkrati pa tudi dobi informacije o toku postopka obdelave konkretnih dokumentov.

Poleg storitve prevajanja v pisani obliki in tolmačenja, navedena institucija lahko ponudbi tudi strokovno redakcijo oziroma korekturo in lekturo. Moramo poudariti, da se ta postopek izvaja, če prevodi iz estonskega v bosanski jezik za katero koli vrsto vsebin niso kakovostni, pa jih korektorji in lektorji morajo profesionalno obdelati.

Konsekutivno in simultanega tolmačenja iz estonskega v bosanski jezik

Poleg omenjene storitve tolmačenja so strokovnjaki navedene institucije specializirani tudi za šepetano tolmačenje iz estonskega v bosanski jezik. Vsekakor je predvideno, da se sodni tolmači in prevajalci na podlagi postavljenih zahtev v zvezi s samim dogodkom odločijo, katero konkretno vrsto tolmačenja bodo uporabili. Pravzaprav je izjemno pomembno, da absolutno vsaka stranka, ki jo zanima njihovo angažiranje v okviru neke manifestacije, priloži podatke o njeni organizaciji, zatem o trajanju in o točnem mestu prirejanja kot tudi o številu udeležencev, saj se na podlagi njih odloča, katera storitev bo uporabljena. Posebej poudarjamo, da Prevajalski center Akademije Oxford omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, tako da bo tudi to v skladu z odločitvijo o vrsti storitve vsekakor uvrščeno v ponudbo.

Izvajamo lahko tudi prevajanje v tej različici jezikov za vse vrste književnih del, kar se nanaša, ne samo na dela beletrije in romane oziroma na različna prozna književna dela, ampak tudi na pesmi in na splošno na poezijo. Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz estonskega v bosanski jezik, pri čemer na zahtevo strank prevajajo, tako časopisne članke kot tudi revije, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne oziroma otroške ali neke druge.

Konkretna storitev bo lahko uporabljena tudi pri obdelavi reklamnih materialov pri čemer je ponudbi, tako neposredno prevajanje vizitk, plakatov in katalogov iz estonskega v bosanski jezik kot tudi PR člankov, brošur in zloženk pa tudi reklamnih letakov in drugih vsebin s področja marketinga. Moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v tem primeru pozornost namenjajo, tako pravilom bosanskega jezika kot tudi pravilom samega reklamiranja in trudijo se čim bolje uskladiti konkretno sporočilo s ciljanim jezikom oziroma izvornim govorcem bosanskega omogočijo lažje seznanjanje z njihovo vsebino.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz estonskega v bosanski jezik

Kadar se stranka obrne na zaposlene te institucije in zahteva prevajanje omenjenega potrdila, je predvideno, da ji bo ponujena tudi storitev overitve tega dokumenta, kar se vsekakor nanaša tudi na prevajanje vsakega drugega dokumenta. Zapriseženi sodni tolmač je zadolžen za njeno izvedbo in šele potem, ko postavi žig na preveden dokument, le-ta šteje kot pravno veljaven, saj je na ta način potrjeno, da je enak izvirniku.

Stranke, ki se zanimajo za obdelavo kateregakoli dokumenta, morajo poslati izvirnike njemu na vpogled, ali pa jih prinesejo, saj tako predvideva veljavni postopek.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci nimajo pravice izvesti dodatne overitve oziroma postaviti Haški žig ali tako imenovani Apostille na dokumente, pod pogojem, da za tem obstaja potreba. Ker je ta postopek v pristojnosti drugih državnih institucij in njihovi zaposleni posedujejo tudi vse potrebne informacije o tem, ali navedeni žig mora biti postavljen na neki dokument in kdaj, stranka vsekakor mora najprej kontaktirati z njimi in se o tem pozanimati.

Poleg omenjenega potrdila zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz estonskega v bosanski jezik pa tudi kompletno obdelano potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi prepis ocen, zatem predmetnike in programe fakultet ter vsak drugi dokument, ki se nanaša na izobraževanje. Seveda prevajalci in sodni tolmači, če je to nekomu potrebno, v omenjeni različici jezikov prevajajo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge, in to katerekoli tematike.

Vsebino poslovne dokumentacije zainteresirane stranke prav tako lahko v skladu s pravili dobijo obdelano, kar pravzaprav pomeni, da omenjeni strokovnjaki najprej izvedejo prevajanje za vse dokumente, ki so v njeni sestavi in jih potem tudi overijo. Poleg faktur, revizijskih poročil in statuta podjetja, je na razpolago tudi kompletna obdelava letnih poslovnih poročil, zatem poslovnih odločitev in ustanovitvenega akta podjetja kot tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe ter finančnih poslovnih poročil in na splošno rečeno, absolutno vseh dokumentov, ki so v sestavi konkretne vrste dokumentacije.

Navedeni strokovnjaki prevajajo tudi znanstvena dela, njihova tema pa se lahko tiče kateregakoli področja, po potrebi pa obdelujejo tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma vsak material, ki se nanaša na znanost.

Jasno je, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v bosanski jezik, pri čemer mislimo predvsem na potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in osebno izkaznico oziroma na potni list in potrdilo o državljanstvu ter na izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje in na vozniško oziroma delovno in prometno dovoljenje pa tudi na izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in na vse druge dokumente, ki jih stranka želi dobiti prevedene v tej različici jezikov.

Če bo to postavljeno kot uradna zahteva, zaposleni v okviru te institucije lahko kompletno obdelajo, tako celotno medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi dokumenti, ki jo sestavljajo), prav tako pa lahko prevedejo in overijo vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam Republike Slovenije (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in ostale vrste potrdil, izjav in soglasij).

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz estonskega v bosanski jezik, pri čemer moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi vse druge pravne akte. Pravzaprav to pomeni, da lahko kompletno obdelajo vse dokumente, ki so na neki način povezani s področjem sodstva ali prava, kot so na primer pritožbe in sklepi, zatem pooblastilo za zastopanje in certifikati kot tudi tožbe, licence in sodne odločitve, potem pravni red Evropske Unije pa tudi pogodbe različnih vrst in številni drugi.

Poleg gradbenih projektov in deklaracij izdelka stranke lahko angažirajo te strokovnjake tudi, če jim je potrebno v skladu s pravili prevedeno navodilo za uporabo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma katerikoli dokument, ki je del, tako gradbene in razpisne kot tudi tehnične dokumentacije.

Prevajanje katalogov in brošur iz estonskega v bosanski jezik

Glede na to, da strokovnjaki, ki so specializirani za neposredno prevajanje reklamnih materialov iz estonskega v bosanski jezik, vsekakor posedujejo potrebne izkušnje in so hkrati tudi dobro seznanjeni s pravili marketinga, je predvideno, da strankam omogočijo profesionalno prevajanje, ne samo katalogov in brošur, ampak tudi PR člankov, zatem zloženk in plakatov kot tudi vizitk in reklamnih letakov pa tudi vseh drugih marketinških vsebin. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v toku njihove obdelave implementirajo tudi pravila reklamiranja in vsebino vseh omenjenih kot tudi številnih drugih materialov uskladijo s pravili, ki jih predvideva ciljani jezik.

Seveda niso samo ti strokovnjaki zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, ampak tudi številne druge in med njima imajo posebno mesto tudi korektorji in lektorji. Njihova specialnost je izvedba redakcije in ta storitev se uporablja v točno določenih primerih. Namreč, da bi se nekakovostno prevedene vsebine uskladile s pravili bosanskega jezika oziroma z njihovimi izvirniki pa tudi s pravili samega prevajanja, morajo ti strokovnjaki izvesti, tako lekturo kot tudi korekturo takšnih materialov.

Če je to potrebno, stranke lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje besedil iz estonskega v bosanski jezik. S tem mislimo, ne samo na tista, ki so poljudna in dostopna večjemu številu bralcev, ampak tudi na tista, ki štejejo kot strokovna, saj so namenjeni smo ožjemu krogu ljudi, specializiranih za določena področja. Poleg tega, da lahko izvedejo prevajanje v navedeni različici jezikov za ekonomska, filozofska in turistična oziroma medicinska, politična in pravna besedila, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi besedila, katerih vsebina se nanaša na področja gradbene industrije, farmacije in menedžmenta kot tudi izobraževanja, informacijskih tehnologij in ekologije in varstva okolja pa tudi tista, ki so povezana s področji marketinga, bančništva in komunikologije ter financ kot tudi številnih drugih ved in popolnoma vseeno je, ali gre za družbene ali naravoslovne.

Posebej moramo poudariti, da ta institucija poleg vseh do zdaj navedenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki so zadolženi za zagotavljanje storitve sinhronizacije različnih video in zvočnih materialov kot tudi tiste, ki strankam omogočajo storitev njihovega podnaslavljanja. S tem v zvezi je dobro omeniti, da lahko izvedemo tudi prevajanje zabavnih, izobraževalnih in informativnih pa tudi otroških oddaj iz estonskega v bosanski jezik oziroma reklamnih sporočil in igranih filmov, prevajalci in sodni tolmači pa lahko v omenjeni različici jezikov obdelujejo tudi dokumentarne kot tudi animirane filme, potem serije in risane filme ter vsako drugo vrsto zvočnih ali video vsebin.

Cena prevajanja iz estonskega v bosanski jezik

  • Iz estonskega v bosanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!