Prevajanje iz slovenskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi vsem strankam zagotovili možnost profesionalnega prevajanja dokumentov iz slovenskega v estonski jezik, prevajalci in sodni tolmači poskrbijo, da njihovi obdelavi pristopijo maksimalno profesionalno. Gre za to, da posedujejo potrebna pooblastila tudi za postopek, ki se nanaša na overitev dokumentov, kar pravzaprav pomeni, da ima stranka zagotovljen celoten postopek obdelave, tako da dobijo vsebine, ki so pripravljene za nadaljnjo uporabo. Točenje rečeno, vsak dokument, ki je najprej preveden v konkretni jezični kombinaciji in potem tudi overjen z žigom sodnega tolmača, je veljaven s pravnega in zakonskega vidika.

Vsakdo sam izbere, kako želi poslati dokumente na obdelavo in jih prevzeti po njenem koncu, toda ob tej priložnosti mora spoštovati pravilo, povezano s predložitvijo izvirnih vsebin na vpogled temu strokovnjaku, saj mora najprej izvesti njihovo primerjanje s prevodi, da bi postopek overitve bil izveden v skladu z določbami zakona.

Torej, na razpolago je opcija pošiljanja izvirnih dokumentov s priporočeno poštno pošiljko in preko kurirske službe kot tudi tista, ki vključuje njihovo osebno dostavo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford.


Prevajanje iz slovenskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v slovenski jezik

Samo tedaj, ko se zahtevajo nujno prevajanje dokumentov iz slovenskega v estonski jezik, je dovoljeno njihovo pošiljanje na elektronski naslov in potem tudi dostava izvirnika, pri čemer mora biti izbran najhitrejši od vseh ponujenih načinov.

Stranke lahko pridejo v predstavništvo te institucije in osebno prevzamejo kompletno obdelane dokumente, prav tako pa je v ponudbi tudi storitev njihove dostave preko določene kurirske službe. Gre za dodatno storitev, ki jo zainteresirana stranka plača ločeno od obdelave materialov, toda v tem primeru ceno določa prav služba za dostavo.

Glede na to, da je postopek obdelave dokumentov usklajen z zakonom, je jasno, da na nekatere od njih mora biti postavljena posebna vrsta žiga, kar ni v pristojnosti teh strokovnjakov. Točenje rečeno, sodni tolmači in prevajalci ne morejo postaviti Apostille ali tako imenovanega Haškega žiga niti na en dokument, pa se prav iz tega razloga priporoča, da stranke pridobijo vse potrebne podatke o postopku, ki je poznan kot nadoveritev. Potrebno je, da kontaktirajo s pooblaščenimi institucijami Republike Slovenije in se pozanimajo, ali je omenjeni žig treba postaviti na njihov dokument oziroma izvedo, kdaj se točno ta vrsta overitve izvaja. Natančneje rečeno, Haški žig se v večini primerov postavlja na dokumente, ko se izvedeta njihov prevajanje in overitev, toda vsekakor obstajajo tudi vsebine, kjer se najprej mora postaviti Apostille žig, potem pa strokovnjaki izvajajo prevajanje in njegove vsebine in vsebine celotnega dokumenta in tedaj ga tudi overjajo. Glede na to, da se postopek overitve s tem žigom razlikuje in je usklajen z zakonom, mora vsaka stranka pridobiti relevantne informacije, saj na ta način prihranijo precej časa in postopek obdelave kateregakoli dokumenta opravijo na enostaven način.

Ne samo, da zaposleni v konkretni instituciji prevajajo osebne dokumente iz slovenskega v estonski jezik (potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi), ampak na podlagi zahtev obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki so primarno povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja (znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, diplomske naloge in številni drugi).

Vse vrste dokumentacij oziroma dokumente, ki so v njihovi sestavi, prevajalci in sodni tolmači vsekakor kompletno obdelajo, če to nekdo od njih zahteva. Poleg vsebine medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), kompletno obdelujejo tudi vsebino poslovne dokumentacije (finančna poslovna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, statut podjetja letna poslovna poročila ustanovitveni akt podjetja in drugi dokumenti, ki so v njeni sestavi).

Prav tako omenjeni strokovnjaki lahko ustrezno odgovorijo tudi na zahteve, ki vključujejo prevajanje gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije iz slovenskega v estonski jezik, toda v tem primeru poleg gradbenih projektov in navodil za uporabo izvajajo tudi kompletno obdelavo deklaracij izdelkov, zatem laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in na splošno govoreči, vsakega drugega dokumenta, ki je v sestavi konkretne vrste dokumentacije.

Poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi, kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o stanju računa v banki in vsak drugi dokument iz te skupine, ki ga stranka na predpisan način dostavi na obdelavo.

Dodati je treba tudi to, da je v ponudbi tudi profesionalno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz slovenskega v estonski jezik, člani ekipe v poslovalnici omenjene institucije pa seveda obdelujejo tudi vse ostale vrste pravnih aktov (pogodbe, sodne odločbe, sklep o razvezi zakonske zveze, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, licence, tožbe, certifikati vseh vrst in drugi dokumenti, ki so na določen način povezani s pravom oziroma s področjem sodstva).

Če so v okviru manifestacije katerekoli vrste prisotni govorci obeh jezikov, je tedaj potrebno, da se uporabi storitev, ki vključuje tolmačenje v konkretni kombinaciji. Stranke, ki jih to zanima, seveda vedo, da sodni tolmači in prevajalci na podlagi značilnosti samega dogodka lahko uporabijo, tako konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje, po potrebi pa tudi tako imenovani šepetano. Generalno rečeno, ponudba za omenjeno storitev se lahko formira šele potem, ko se zaposleni v poslovalnici natančno seznanijo s tem, o kakšni vrsti manifestacije gre, oziroma koliko oseb naj bi bilo prisotnih in kjer če točno bo potekala kot tudi koliko dolgo bo trajala. Vsi ti podatki se morajo natančno analizirati, da bi bila izbrana najboljša mogoča opcija, strankam pa potrebi ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Omenjeni strokovnjaki se lahko angažirani tudi, če se zahteva prevajanje besedil iz slovenskega v estonski jezik, in to ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine oziroma točno s katero tematiko se ukvarjajo.

Seveda prevajajo tudi kataloge, zloženke in reklamne letake, zatem PR članke in plakate kot tudi brošure oziroma vse vrste reklamnih materialov. Poleg tega lahko prevajajo tudi časopisne članke kot tudi učbenike pa tudi revije in književna dela, tako iz domene poezije kot tudi različna prozna dela.

V toku obdelave video in zvočnih vsebin, zainteresiranim strankam ponujamo tudi storitev, ki vključuje njihovo profesionalno podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Prav zahvaljujoč tem dodatnim storitvam absolutno vsakdo, ki mu je prevajanje v konkretni jezični kombinaciji potrebno, tako za informativne in izobraževalne oziroma otroške in zabavne oddaje kot tudi igrane in risane filme kot tudi za serije, potem dokumentarne filme, reklamna sporočila in animirane filme pa tudi ostale zvočne in video materiale, praktično v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi njihovo profesionalno in kompletno obdelavo oziroma vsebine, ki jih lahko predvaja poslušalcem ali gledalcem takoj po prevzemanju.

Če se zahteva prevajanje spletnih strani ali katerihkoli drugih spletnih materialov iz slovenskega v estonski jezik, prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi tista pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo oziroma implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation). Takšen postopek je zelo pomemben za kakovost obdelave, zato ker bo konkretna spletna stran ali neka druga vsebina, ki se prevaja, vidna med prvimi in osnovnimi rezultati iskanja za točno opredeljeno besedo oziroma izraz. Vsekakor omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi spletne prodajalne, zatem programe kot tudi aplikacije pa tudi spletne kataloge in na splošno rečeno vse ostale vsebine, ki so ali vidne na spletu ali pa se na določen način tičejo računalništva.

Ni potrebno, da tista stranka, ki zahteva prevajanje vseh materialov, ki smo jih omenili do tega trenutka, dostavi izvirnike na vpogled, saj se ob tej priložnosti ne izvaja overitev, pa je tudi celoten postopek njihovega pošiljanja poenostavljen. Pravzaprav je zainteresiranim posameznikom dopuščeno, ne samo to, da jih pošljejo, ampak tudi, da jih po koncu prevajanja prevzamejo elektronsko oziroma po elektronski pošti. Seveda ta institucija omogoča tudi drugačne načine, tako pošiljanja kot tudi dostave takšnih vsebin, o konkretnih detajlih se mora vsak posameznik dodatno pozanimati v poslovalnici.

Poleg vseh storitev, ki se nanašajo na prevajanje iz slovenskega v estonski jezik v pisani obliki ali kot tolmačenje, ima ta institucija v ponudbi tudi storitev, tako profesionalne lekture kot tudi korekture. Moramo omeniti, da se tako imenovana redakcija izvaja samo v primeru, da prevodi materialov v navedeni različici jezikov niso zadostne kakovosti in zaradi tega korektorji in lektorji morajo izvesti potrebne popravke v skladu s pravili stroke in estonskega jezika.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz slovenskega v estonski jezik

Vsekakor stranke, ki jih zanima obdelavo navedenega dokumenta, v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo kompletno obdelavo potrdilo o državljanstvu kot tudi vsakega drugega dokumenta. Natančneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači maksimalno spoštujejo pravila, pa takoj po prevajanju izvedejo tudi overitev.

Zahvaljujoč takšnemu pristopu stranke v optimalnem roku dobijo pravno oziroma zakonski veljaven katerikoli dokument in imajo absolutno pravico, da ga predajo vsaki pristojni instituciji oziroma ga uporabljajo ob različnih priložnostih.

Njihova dolžnost je, da na vpogled prinesejo izvirne dokumente, ali pa jih pošljejo na predvidene načine, prav tako pa so dolžne same pridobiti podatke o postopku, označenem kot nadoveritev oziroma se detajlno pozanimati o overitvi s Haškim ali Apostille žigom.

V skladu z zahtevami bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz slovenskega v estonski jezik kot tudi kompletna obdelava potrdila o stalnem prebivališču, vozačke, delovnega in prometnega oziroma dovoljenja za prebivanje ter izpiskov iz matične knjige o rojstvu, izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti pa tudi vsakega drugega osebnega dokumenta.

Vse vrste potrdil kot tudi izjav oziroma soglasij sodni tolmači in prevajalci predvsem prevajajo v konkretni različici jezikov in jih potem v skladu s pravili tudi overijo. Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in potrdila o nekaznovanosti lahko obdelajo tudi potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o stanju računa v banki in vsak drugi dokument, ki ga kasneje stranka mora predati določeni državni instituciji.

Prav tako se predpostavlja, da bo izvedeno tudi prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz slovenskega v estonski jezik oziroma vseh drugih vrsta sodb, zaposleni v poslovalnici pa vsekakor kompletno obdelujejo tudi pritožbe, certifikate in pravni red Evropske Unije kot tudi tožbe, potem licence in sodne odločbe pa tudi sodne odločitve, pooblastilo za zastopanje in vse druge pravne akte.

Med drugim profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko pristopajo tudi kompletni obdelavi, tako rezultatov znanstvenih raziskav, znanstvenih del in patentov oziroma vseh dokumentov iz domene znanosti kot tudi tistih vsebin, ki so primarno povezane s področjem izobraževanja. S tem mislimo, ne samo na diplomo in dodatek k diplomi in zaključna spričevala osnovne in srednje šole, ampak tudi na seminarske naloge, potrdila o rednem šolanju in prepis ocen pa tudi na potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge in predmetnike in programe fakultet, pri čemer omenjeni strokovnjaki seveda kompletno obdelujejo tudi vse ostale vsebine, ki jih posameznik na predpisan način dostavi.

Seveda lahko izvajamo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v estonski jezik, pri čemer ti strokovnjaki obdelujejo, ne samo zdravniške izvide, ampak tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi katerikoli drugi neomenjeni dokument, ki je uradno del medicinske dokumentacije.

Posebej je treba poudariti, da v primeru potrebe profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi gradbene projekte oziroma celotno vsebino, tako gradbene kot tudi tehnične pa tudi razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in vsi drugi dokumente, ki v njihovi sestavi).

Katerikoli dokument, ki se nanaša na poslovni proces določenega podjetnika ali nekega podjetja, je lahko v skladu z veljavnimi predpisi preveden in overjen. Poleg vseh vrst poslovnih poročil oziroma finančnih, letnih in revizijskih ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje statuta in ustanovitvenega akta podjetja iz slovenskega v estonski jezik in ustrezno obdelujejo tudi poslovne odločitve, zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe in fakture oziroma vsak drugi dokument, ki je uvrščen v poslovno dokumentacijo.

Prevajanje reklamnih vsebin iz slovenskega v estonski jezik

Da bi bil katerikoli marketinški material lahko pravilno preveden v omenjeni različici jezikov, bodo poskrbeli profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki imajo dolgoletne izkušnje v delu. Vsekakor iz slovenskega v angleški jezik strokovno prevajajo reklamne zloženke in letake oziroma kataloge in PR članke pa tudi brošure, vizitke in plakate oziroma vse tiste vsebin, ki so na določen način povezane z reklamiranjem in marketingom. Večina takšnih materialov v sebi vsebuje tudi določeno sporočilo, ki mora najti do potencialnih uporabnikov določene storitve ali kupcev določenega izdelka, ki jim je materni jezik estonski. Prav z njim se na prvem mestu tudi ukvarjajo omenjeni strokovnjaki in zagotovo se bodo potrudili, da ga na čim boljši način prevedejo in uskladijo s pravili ciljanega jezika, da bi bila vsebina konkretnih materialov čim bližja vsem njegovim izvornim govorcem.

Če je to potrebno, lektorji in korektorji, ki jih prav tako zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, izvajajo redakcijo. Pravzaprav se ta storitev uporablja za vsebine različne vrste, ki so prevedene v navedeni jezični kombinaciji, toda oseba, ki je obdelovala ta material, ni spoštovala pravil estonskega jezika in samega prevajanja. V toku postopka lekture in korekture navedeni strokovnjaki popravljajo storjene napake in usklajujejo vsebino konkretnih materialov s pravili, ki veljajo v ciljnem jeziku.

Poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja iz slovenskega v estonski jezik sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, ta institucija pa svojim strankam omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej poudarjamo, da gre za opremo najnovejše generacije, ki lahko zadovolji tudi najzahtevnejše dogodke, dostopna pa je pod zelo ugodnimi pogoji. Seveda mora vsaka stranka, ki želi omenjene strokovnjake zadolžiti, da uporabijo tolmačenje v konkretni različici jezikov, najprej dostaviti informacije o sami manifestaciji. Generalno rečeno, izvedena mora biti ustrezna analiza podatkov o številu udeležencev oziroma o točnem mestu prirejanja te manifestacije in njenem trajanju, da bi bila izbrana najboljša mogoča vrsta tolmačenja oziroma tista, ki v celoti ustrezno in profesionalno odgovori na zahteve, ne samo udeležencev, ampak tudi obiskovalcev dogodka in organizatorja.

Med drugim zaposleni v okviru te institucije lahko obdelajo tudi besedilne vsebine, tako tiste, ki so primarno povezane z naravoslovnimi vedami kot tudi tiste, katerih tema se ukvarja z različnimi družbenimi vedami. Vsekakor profesionalni prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi strokovna in poljudna besedila, ne glede na njihovo dolžino in kompleksnost. Poleg prevajanja tistih, katerih tema je ozko povezano s področji znanosti, psihologije, farmacije in izobraževanja oziroma medicine, sociologije in filozofije lahko prevajajo tudi vse tiste besedilne materiale, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene financ, politike in komunikologije kot tudi prava, menedžmenta in bančništva ter ekonomije in marketinga. Seveda iz slovenskega v estonski jezik prav tako prevajajo tudi turistična besedila pa tudi tista, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja kot tudi gradbene industrije in ostalih neomenjenih znanstvenih disciplin.

Prevajanje informativnih oddaj iz slovenskega v estonski jezik

Poleg strokovne obdelave oddaj, katerih značaj je informativni, so profesionalni sodni tolmači in prevajalci prav tako specializirani tudi za prevajanje zabavnih in otroških oddaj iz slovenskega v estonski jezik, po potrebi pa lahko obdelajo tudi izobraževalne oddaje kot tudi vse ostale vrste, bodisi video ali pa zvočnih vsebin. Primarno mislimo na igrane filme kateregakoli žanra, zatem na reklamna sporočila kot tudi na dokumentarne in animirane filme, potem serije, risane filme in ostale materiale, ki jih stranke zahtevajo. Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi profesionalne podnaslavljalce, je tudi storitev podnaslavljanja dostopna na zahtevo strank, vsekakor pa jim je omogočena tudi strokovna sinhronizacija absolutno vseh vsebin te vrste.

Če stranke to zahtevajo, zaposleni v predstavništvu navedene institucije lahko izvajajo tudi prevajanje romanov iz slovenskega v estonski jezik pa tudi vseh drugih književnih del, zatem revij, časopisnih člankov in učbenikov.

V skladu s pravili, ki jih določa profesionalna optimizacija, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste spletnih vsebin. Natančneje rečeno, ob tej priložnosti uporabljajo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da vsebino, ne samo spletnih prodajaln in spletnih strani, ampak tudi spletnih katalogov ter vseh drugih vsebin, ki so na spletu dostopne, prilagajajo pravilom iskanja. Zelo hitro po tem, ko so dostopni na omrežju, ti materiali visoko kotirajo v globalnem iskanju za predhodno natančno in pravilno opredeljene izraze in besede. Prav tako lahko izvajamo tudi prevajanje programske opreme iz slovenskega v estonski jezik, pri čemer zaposleni v konkretni poslovalnici strokovno obdelujejo vse vrste in programov in aplikacij.

Cena prevajanja iz slovenskega v estonski jezik

  • Iz slovenskega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovenskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovenskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!