Prevajanja iz estonskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Izjemno pomembno je, da je absolutno vsakdo, ki ga zanima obdelava dokumentov v tej različici jezikov, seznanjen s tem, da ga v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor pričakuje njihova kompletna obdelava. To pravzaprav pomeni, da bo izvedeno, tako neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v kitajski jezik kot tudi overitev prevedenih vsebin, in to s strani uradno pooblaščene osebe.

Vsekakor na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači prevajajo absolutno vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste teh dokumentov oziroma potrdil, izjav in soglasij), prav tako pa v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi vsebino celotne poslovne dokumentacije (statut podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številni druge, ki so v njeni sestavi).

V skladu z zahtevami se izvaja tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v kitajski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg pooblastila za zastopanje, sodnih pritožb in sklepa o razvezi zakonske zveze, lahko kompletno obdelajo tudi tožbe, pravni red Evropske Unije in sodne odločbe pa tudi licence, potem vse vrste certifikatov kot tudi sodne odločitve in vse druge dokumente, ki jih nismo omenili in so na določen način povezani s sodstvom ali pa s področjem prava.


Prevajanje iz estonskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v estonski jezik

Vsaka stranka, ki neki dokument želi dobi preveden v tej jezični kombinaciji, mora v celoti spoštovati pravilo in dostaviti njegove izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču. Lahko jih pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa angažira določeno kurirsko službo, ki če konkretne vsebine prinese v poslovalnico te institucije. Kdorkoli to želi, lahko želene vsebine osebno prinese v prostore predstavništva.

Prevzemanje dokumentov, ki so prevedeni in overjeni v dani kombinaciji jezikov, lahko poteka ali osebno ali pa z dostavo na naslov stranke. Druga možnost, ki je ponujena, zahteva dodatno plačilo, pri čemer višino nadomestila v tem primeru določa dostavna služba in storitev posamično zaračunava od vsake stranke.

Vsekakor lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v kitajski jezik (potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje in drugi), seveda pa sodni tolmači in prevajalci v skladu s postavljenimi zahtevami kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi).

Poleg predmetnikov in programov fakultet, rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju, vsi, ki jih to zanima lahko angažirajo omenjene strokovnjake, da bi dobili prevedene bilo seminarske, bodisi znanstvene ali diplomske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, pri čemer zaposleni te institucije lahko prevajajo in overijo znanstvene patente, diplomo in dodatek k diplomi kot tudi prepis ocen ter potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi katerikoli drugi dokument oziroma določeno vsebino, ki je povezana, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja.

Poleg vseh teh dokumentov, so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz estonskega v kitajski jezik, vsekakor pa lahko kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo, potem deklaracije izdelkov in gradbene projekte oziroma vsak dokument, ki je uvrščen, tako v tehnično in razpisno kot tudi v gradbeno dokumentacijo.

Dolžni smo poudariti informacijo, ki se nanaša na postopek nadoveritve, tiče pa se predvsem postavljanja posebnega žiga na dokumente, saj to ni v pristojnosti teh strokovnjakov. Žiga poznanega pod nazivom Apostille ali Haški, ni treba postaviti na vsako dokumentacijo ali posamični dokument, ki se v omenjeni različici jezikov prevaja, z zakonom pa je tudi točno določeno, v katerem primeru se postavlja in na kateri način. Samo dejstvo, da zaposleni te institucije nimajo pravico postavljati navedenega žiga na neki dokument, pomeni, da niso dolžni posedovati teh informacij in jih posredovati strankam. Ker nadoveritev vpliva na postopek obdelave vsebin, je zelo pomembno, da lastnik dokumentov samostojno pridobi informacije o tem, kar pomeni, da se mora sam obrniti na državne uslužbence, ki so na ozemlju naše države edini zadolženi za izvedbo nadoveritve in s samim tem tudi posedujejo relevantne informacije.

Seveda sodni tolmači in prevajalci, če to nekdo zahteva, izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v kitajski jezik. Toda, da bi bila zahteva strank za hitro izdelavo prevoda in overitve teh vsebin bila spoštovana, jih te morajo najprej elektronsko poslati na obdelavo, kar pomeni, da skenirane vsebine najprej pošljejo na elektronski naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford. Takoj potem mora biti spoštovano tudi navedeno pravilo, tako da mora stranka v najkrajšem možnem roku zapriseženemu sodnemu tolmaču dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Vse vrste besedil vsekakor, ko za tem obstaja potreba, ti strokovnjaki prevedejo, obdelujejo pa tudi časopisne članke, zatem učbenike in revije kot tudi književna dela, ne glede na to, ali sodijo v poezijo ali prozo.

V skladu s postavljenimi zahtevami, se izvaja tudi neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz estonskega v kitajski jezik in v tem primeru se poleg serij, dokumentarnih in animiranih oziroma risanih in igranih filmov lahko izvaja tudi prevajanje za oddaje različnih značilnosti oziroma reklamna sporočila in druge vsebine iz te skupine. Takoj zatem, ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo konkretne materiale, njihovi lastniki lahko zahtevajo, tako storitev profesionalne sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja, saj sta tudi ti dve uvrščeni v ponudbo te institucije.

V posameznih primerih oziroma tedaj, ko je prevajanje v omenjeni različici jezikov za določene vsebine že izvedeno, pri čemer pa ni izpolnilo pričakovanj stranke, obstaja potreba, da se odpravijo napake, kar omogoča profesionalna redakcija. Torej osebe, ki so prevajanje zahtevale na nekem drugem mestu in niso zadovoljne s kakovostjo storitve, morajo angažirati korektorje in lektorje, ki jih vsaka poslovnica omenjene institucije prav tako zaposluje. Ob tej priložnosti ti najprej ugotavljajo napake in jih potem popravljajo, in to primarno ob maksimalnem spoštovanju pravil ciljnega jezika.

Predvideno je, da vsakdo, ki ima potrebo za tem, v okviru te institucije lahko dobi tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz estonskega v kitajski jezik. Poleg spletnih strani prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko obdelajo tudi vsak program oziroma aplikacijo kot tudi spletne prodajalne, po potrebi pa tudi spletne kataloge in na splošno rečeno, vse tiste materiale, ki se tičejo računalništva in spleta. Posebej poudarjamo, da so seznanjeni z orodji, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako da stranke ne dobijo samo prevajanja konkretnih vsebin, ampak tudi storitev njihove strokovne optimizacije.

Pri organizaciji neke manifestacije ali konkretnega dogodka se lahko javi potreba za tolmačenjem v tej jezični kombinaciji. Predvideno je, se, da ti strokovnjaki tudi te zahteve strank izpolnjujejo v celoti in jim omogočajo uporabo vseh treh vrst te storitve, saj je njihova specialnost in simultano in konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje v navedeni različici jezikov. Vsekakor po potrebi omogočamo tudi, da stranka najame profesionalno opremo za simultano tolmačenje.

Z vidika marketinga oziroma bo spoštovanju pravil reklamiranja bo izvedeno prevajanje brošur, plakatov in katalogov iz estonskega v kitajski jezik pa tudi PR člankov, zloženk in vizitk, prevajalci in sodni tolmači pa po potrebi obdelujejo tudi reklamne letake in številne druge marketinške materiale.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz estonskega v kitajski jezik in overitev sodnega tolmača

Kadar stranka zahteva neposredno prevajanje navedenega pa tudi vsakega drugega dokumente, mora vedeti, da ta storitev ni popolna, vse dokler se preveden dokument ne overi z žigom sodnega tolmača. Prav takšen princip obdelave vseh dokumentov se uporablja v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Poleg navedenega dokumenta sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz estonskega v kitajski jezik pa tudi absolutno kateregakoli dokumenta, ki se nanaša na izobraževanje. Tako zainteresirane stranke lahko dobijo kompletno obdelano potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge in prepis ocen kot tudi potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet ter seminarske naloge in katerikoli drugi dokument ali material, ki je povezan s področjem, ki smo ga predhodno omenili.

Vsaka stranka, ki želi dobiti in preveden in overjen katerikoli dokument, mora sodnemu tolmaču na vpogled dostaviti tudi izvirne materiale. Splošni nasvet za vse je, da preverijo, ali se na njihove dokumente mora postaviti posebna vrsta žiga. Mislimo na tako imenovani Haški oziroma Apostille žig, konkretne informacije pa so vsem na razpolago v institucijah Republike Slovenije, v okviru kojih se ta vrsta overitve tudi izvaja.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz estonskega v kitajski jezik kot tudi številnih drugih dokumentov, ki sodijo med pravne akte, zato ker so usmerjeni, tako neposredno na področje prava kot tudi na sodstvo (pritožbe, pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločitve, licence, tožbe, certifikati, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje in številni drugi).

Ne smemo pozabiti tudi na to, da prevajalci in sodni tolmači odgovarjajo na zahteve lastnika osebnih dokumentov, ki jim je potrebno prevajanje v konkretni različici jezikov. Na prvem mestu mislimo, tako na potni list, potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi na dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o smrti in osebno izkaznico pa tudi na prometno in delovno dovoljenje ter na izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vozniško dovoljenje, zatem dovoljenje za prebivanje in na številne druge osebne dokumente, ki jih je stranka dolžna v skladu s pravili dostaviti na obdelavo tem strokovnjakom.

Poleg tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in druga), je na razpolago tudi neposredno prevajanje medicinske in poslovne dokumentacije iz estonskega v kitajski jezik. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank kompletno obdelajo zdravniške izvide, sklep o ustanovitvi pravne osebe in specifikacije farmacevtskih izdelkov, prevajajo in potem overijo tudi vse vrste poslovnih poročil (finančna, letna in revizijska) pa tudi ustanovitveni akt podjetja, dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi poslovne odločitve, fakture in statut podjetja oziroma vsak drugi nenavedeni dokument, ki je v sestavi, tako poslovne kot tudi medicinske dokumentacije.

Omenjamo tudi to, da ima vsakdo, ki ga to zanima, pravico zaposlene v predstavništvu te specializirane institucije angažirati, da bi dobil profesionalno prevedeno katerokoli vrsto soglasij pa tudi izjav in potrdil. Med drugim prevajalci in sodni tolmači v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo, tako soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu oziroma potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o stanju računa v banki ter druge dokumente, ki je v večini primerov stranke morajo predložiti različnim pristojnim službam.

Poleg znanstvenih dela različne kompleksnosti, tematike in dolžine zaposleni navedene institucije v tej različici jezikov prevajajo in overjajo, tako znanstvene patente kot tudi znanstvena dela pa tudi vsak drug dokument, ki se tiče znanosti.

Profesionalno prevajanje reklamnih sporočil iz estonskega v kitajski jezik

Poleg reklamnih sporočil se prevajanje v dani različici jezikov lahko izvaja tudi za številne druge vrste video in zvočnih materialov. S tem pa mislimo, tako na neposredno prevajanje animiranih in risanih filmov iz estonskega v kitajski jezik kot tudi na profesionalno obdelavo oddaj izobraževalnega, zabavnega in informativnega značaja pa tudi na prevajanje serij ter dokumentarnih filmov in še veliko drugih vrst oddaj oziroma igranih filmov vsakega žanra kot tudi na vse ostale vrste video in zvočnih materialov. Posebej je treba poudariti, da Prevajalski center Akademije Oxford vsem, ki jim to ustreza, zagotavlja možnost, da po izvedenem prevajanju vseh navedenih materialov dobijo ali storitev njihove sinhronizacije, ki jo izvajajo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami ali podnaslavljanje, za izvedbo katerega so izključno zadolženi profesionalni podnaslavljalci. Prav zaradi takšnega pristopa, lahko mirno rečemo, da ta institucija omogoča, ne samo profesionalno, ampak tudi kompletno obdelavo absolutno vseh video in zvočnih vsebin.

Seveda prevajalci in sodni tolmači, v primeru potrebe izvajajo, tako simultano kot tudi konsekutivni pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz estonskega v kitajski jezik. Glede na to, da je predvideno, za katero vrsto manifestacije oziroma dogodka se vsaka od navedenih storitev sme uporabiti, je tudi zelo pomembno, da je ponudba za tolmačenje v dani jezični kombinaciji oblikovana izključno po pridobitvi potrebnih informacij in njihovem analiziranju. Zato se zahteva, da vsakdo, ki ga zanima ta storitev in angažiranje teh strokovnjakov vse podatke o organizaciji dogodka predvsem z vidika njegovega trajanja in števila udeležencev oziroma mesta prirejanja posreduje zaposlenim v tej instituciji. Vsekakor tistim strankam, za katere manifestacijo je priporočljiv ta vrsto storitve, bo omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, cene pa so v tem primeru zelo ugodne.

Če se to zahteva, bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz estonskega v kitajski jezik. Brez pretiravanja lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični različici prevajajo besedila katerekoli tematike pa tudi kompleksnosti in dolžine. Tako na primer enako kakovostno prevajajo tudi vsebine, ki se ukvarjajo s temami s področij turizma, politike in prava oziroma financ, bančništva in ekonomije kot tudi tiste, ki so povezani z gradbeno industrijo, filozofijo in informacijskimi tehnologijami pa tudi medicino, ekologijo in varstvom okolja ter izobraževanjem. Poleg tega prevajajo tudi strokovna kot tudi tista besedila, ki veljajo za poljudna in so povezana ali s sociologijo in psihologijo ali z menedžmentom, marketingom ali farmacijo ter komunikologijo in še veliko drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje spletnih prodajaln iz estonskega v kitajski jezik

Prevajalci in sodni tolmači izvajajo profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz estonskega v kitajski jezik, kar pomeni, da stranke dobijo prevajanje in spletnih prodajaln in spletnih katalogov ter vsekakor tudi spletnih strani, pri čemer po potrebi ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi programsko opremo, kar se nanaša na katerikoli program ali aplikacijo. Toda to ni edina storitev, ki jo stranke dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ampak jim bo omogočena tudi optimizacija vseh teh vsebin. Gre za to, da ti strokovnjaki lahko uporabijo orodja, ki so poznana pod imenom SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da omenjene materiale v celoti uskladijo z zahtevami samega iskalnika. Navedeni postopek je zelo pomemben za kotiranje vseh prevedenih vsebin, ker prav zahvaljujoč optimizaciji njih iskalnik v optimalnem roku prepoznava kot kakovostne oziroma najboljše rezultate za opredeljene besede, tako da jih prav za te besede tudi uvrsti na prvo stran spletnih rezultatov.

Posebej želimo poudariti, da so v okviru te institucije zaposleni tudi korektorji pa tudi lektorji, njihova specialnost pa je zagotavljanje storitve tako imenovane redakcije. Za primer, da niste informirani, gre za storitev, ki jo je treba uporabiti za slabo obdelane materiale, ne glede na to, ali gre za revije, dokumente, besedila ali neke druge vsebine. Natančneje rečeno, če je oseba, ki ste jo angažirali za njihovo prevajanje, storila določene napake, ste lahko prepričani, da jih bodo ti strokovnjaki popravili in vsebino uskladili z vsemi tistimi pravili, ki veljajo v kitajskem jeziku, tako da boste prevedene materiale vsekakor lahko uporabljali.

Po potrebi izvaja tudi neposredno prevajanje knjig iz estonskega v kitajski jezik in poleg književnih del sodni tolmači in prevajalci lahko ustrezno obdelajo tudi učbenike. Če se zahteva, prevajajo tudi vsebino, tako strokovnih in ilustriranih kot tudi otroških in vseh drugih revij pa tudi časopisne članke, ki se lahko ukvarjajo s temo iz katerihkoli področij.

Člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford maksimalno profesionalno obdelujejo tudi marketinške materiale, saj je njihova specialnost, tako prevajanje PR člankov iz estonskega v kitajski jezik kot tudi katalogov, vizitk in reklamnih zloženk oziroma letakov, plakatov in brošur, pri čemer seveda lahko prevajajo tudi številne druge materiale, ki so povezani, tako z reklamiranjem dogodka kot tudi določenega podjetja, zatem storitev ali izdelkov.

Cena prevajanja iz estonskega v kitajski jezik

  • Iz estonskega v kitajski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!