Prevajanja iz estonskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru ekipe te ozko specializirane institucije so zaposleni tudi sodni tolmači in prevajalci, tako da je na razpolago, ne samo prevajanje iz estonskega v grški jezik v pisani obliki, ampak tudi overitev prevedenih dokumentov pa tudi številne dodatne storitve.

Najprej moramo poudariti, da je obdelava dokumentov usklajena z določbami zakona, kar pomeni, da navedeni strokovnjaki najprej izvajajo njihovo prevajanje v dani jezični kombinaciji in takoj potem sodni tolmač primerja ta dokument z izvirnikom, in če so vsi pogoji izpolnjeni, tudi izvede overitev. Katerikoli dokument, ki je preveden in potem tudi overjen z žigom teh strokovnjakov, se s pravnega vidika obravnava kot popolnoma veljaven, kar pomeni, da ga ima njegov lastnik pravico uporabljati ob različnih priložnostih.

Iz priloženega je jasno, da zapriseženi sodni tolmač ob tej priložnosti mora imeti tudi izvirni dokument, ker prav njegovo vsebino primerja s prevodom. Zato tudi poudarjamo, da se postopek dostave dokumentov vsekakor mora razlikovati, saj pošiljanje izvirnika na vpogled mora biti izvedeno, ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, prav tako pa je tudi dovoljeno, da jih stranka osebno prinese na obdelavo.


Prevajanje iz estonskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v estonski jezik

V nasprotju s tem, katerokoli drugo vrsto materialov, za katere stranka zahteva neposredno prevajanje iz estonskega v grški jezik, ima pravico poslati elektronsko, na enak način pa lahko tudi prevzame obdelane vsebine. Dogovor o načinu pošiljanja teh materialov je prepuščen vsaki stranki in zaposlenim v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so obstajajo tudi nekoliko drugačne možnosti.

Poleg dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različnih vrst soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in drugi), sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja (znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, prepis ocen, znanstvena dela in drugi).

Absolutno vsaka stranka ima pravico izbrati, na kateri način želi izvesti prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov in poleg možnosti, da v predstavništvo omenjene institucije pride osebno in jih tako prevzame, ji je dovoljeno, da zahteva dostavo prevedenih ter ustrezno overjenih dokumentov na naslov. Glede na to, da navedeno storitev izvaja zunanja kurirska služba, jo ta v skladu z lastnim cenikom tudi zaračunava neposredno od same stranke, in to pri dostavi.

Vsekakor so prevajalci in sodni tolmači, ki jih ta institucija zaposluje, specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v grški jezik. Poleg osebne izkaznice, potnega lista in izpiskov iz matične knjige o rojstvu lahko kompletno obdelajo dovoljenje za prebivanje, vozniško in delovno kot tudi prometno pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu ter katerikoli drugi osebni dokument, ki ga stranka dostavi v skladu z navedenimi pravili.

Zaposleni te institucije skladu z zahtevami in veljavnimi pravili prav tako obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij. Poleg celotne vsebine poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, statut podjetja in drugi), stranka lahko dobi tudi kompletno obdelano, tako tehnično kot tudi vsebino gradbene in razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in vsak drug neomenjeni dokument, ki je v sestavi katerekoli od teh dokumentacij).

Za vsako stranko je zelo pomembno tudi zbiranje informacij o overitvi z Apostille žigom, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so člani ekipe omenjene institucije v tem primeru nimajo pristojnosti. Gre za tako imenovani Haški žig, kot ga tudi imenujejo in stranke morajo vedeti, da ta ni obvezen za vsako dokumentacijo ali dokument, ki se prevaja v dani kombinaciji jezikov. Natančneje rečeno, ta žig se izključno postavlja na tiste dokumente, za katerega je to urejeno z zakonom. Informacije o vsem tem so zainteresiranim strankam dostopne samo v pristojnih institucijah naše države. Gre za namenske oddelke, ki obstajajo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, in stranka z njimi kontaktira zaradi zbiranja potrebnih informacij, ki vplivajo na trajanje samega postopka obdelave.

Če je to nekomu potrebno, bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v grški jezik in v tem primeru je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov, kompletno obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem navodilo za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vsak drug dokument, ki sestavlja vsebino te vrste dokumentacije.

Poleg vseh dokumentov, ki smo jih do tega trenutka omenili, zainteresirane stranke lahko zahtevajo, tako prevajanje pravnih aktov v konkretni jezični kombinaciji kot tudi overitev. Poleg različnih vrst pogodb ter pritožb, odločitev in tožb so zaposleni te institucije v omenjeni različici jezikov specializirani tudi za neposredno prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze pa tudi sodnih sklepov, potem certifikatov in licence vseh vrst, po potrebi pa v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, potem pooblastilo za zastopanje in katerikoli drugi dokument, ki je neposredno povezan s področjem prava.

Potem ko člani ekipe navedene institucije dostavljeno dokumentacijo obdelajo na predviden način, lastnik dokumentov lahko pride in jih prevzame. Seveda obstaja tudi možnost, ki vključuje dostavo kompletno obdelanih dokumentov oziroma celotne dokumentacije na naslov stranke. V tem primeru se v trenutku prevzemanja tudi zaračuna konkretna storitev, saj se plača ločeno od prevajanja oziroma overitve dokumentov.

Če nekdo zahteva nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, je dolžan te vsebine najprej skenirati in jih poslati po elektronski pošti, pri čemer potem v najkrajšem roku priloži tudi izvirne dokumente na vpogled.

Ti strokovnjaki lahko izvajajo tudi tolmačenje iz estonskega v grški jezik oziroma uporabljajo, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje. Kadar za neko manifestacijo mora biti uporabljena ta vrsta storitve, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v omenjeni različici jezikov prevedejo, tako vse marketinške materiale (plakati, katalogi, PR članki, vizitke, brošure, zloženke in drugi) kot tudi besedilne vsebine, ne samo različne tematike, ampak tudi kompleksnosti in namena.

Specializirani so tudi za strokovno obdelavo spletnih strani oziroma spletnih prodajaln kot tudi različnih vrst programov, potem spletnih katalogov in aplikacij pa tudi vseh drugih vsebin, ki se nanašajo na računalništvo in splet. Stranke, ki se zanimajo za prevajanje teh materialov, praktično rečeno v tej instituciji dobijo njihovo, ne samo profesionalno, ampak tudi kompletno obdelavo, saj ti strokovnjaki poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in v skladu z njimi navedene vsebine tudi prilagajajo oziroma optimizirajo za spletne iskalnike.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz estonskega v grški jezik, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači v skladu s postavljenimi zahtevami obdelujejo tudi katerokoli književno delo. Predvideno je, da prevajajo tudi strokovne kot tudi ilustrirane in otroške revije, ugodijo pa tudi zahtevam v zvezi s prevajanjem časopisnih člankov v omenjeni jezični kombinaciji.

Kadar se zahteva prevajanje določenih video ali zvočnih vsebin, se hkrati nudi tudi storitev njihovega podnaslavljanja, po potrebi pa se lahko izvede tudi sinhronizacija takšnih materialov. Praktično rečeno, na ta način imajo zainteresirane stranke možnost, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo kompletno obdelan katerikoli igrani film, zatem serijo ali reklamno sporočilo oziroma izobraževalno, zabavno ali informativno ter otroško oddajo pa tudi risani film kot tudi dokumentarni in animirani film ter vsak drugi zvočni in video material, ki se dostavi v skladu s predpisi.

Strokovni korektorji in lektorji poskrbijo tudi za izpolnitev zahtev vseh tistih strank, ki jim je potrebna redakcija, kar je storitev, ki se lahko uporablja za katerokoli vrsto materialov. Pravzaprav ti strokovnjaki popravljajo napake v materialih katerekoli vrste, ki niso ustrezno prevedeni.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz estonskega v grški jezik

Poleg same storitve prevajanja navedenih pa tudi vseh drugih dokumentov prevajalci in sodni tolmači v skladu s pooblastili, ki so jim uradno dana, lahko izvedejo tudi overitev prevedenih dokumentov. Zahvaljujoč takšnemu pristopu lastnik dokumentov pravzaprav v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi dokument, ki je kompletno obdelan in hkrati tudi pravno veljaven.

Posebej poudarjamo, da se ti strokovnjaki v celoti držijo veljavnih pravil, in da neposredno pred izvedbo overitve morajo preveriti enakost prevoda in izvirnika, pa se zato od vsakega posameznika zahteva, da pri pošiljanju vsebin na obdelavo, vsekakor priloži tudi izvirnike, ki se prav tako uporabljajo v toku overitve.

Prav tako je pomembno poudariti tudi to, da v primeru potrebe za overitvijo z Apostille žigom oziroma Haškim, ti strokovnjaki nimajo pristojnosti, pa lastnik dokumentov te podatke zbira samostojno od tistih institucij Republike Slovenije, ki so za to vrsto overitve izključno zadolžene.

Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev na zahtevo strank omenjeni strokovnjaki lahko izvajajo tudi prevajanje gradbenih projektov iz estonskega v grški jezik pa tudi deklaracij izdelkov in navodil za uporabo oziroma vseh tistih dokumentov, ki so del tehnične in gradbene ali razpisne dokumentacije.

Vsak dokument, ki se šteje za osebnega, kot je na primer potrdilo o stalnem prebivališču ter potrdilo o državljanstvu in potni list oziroma izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško in delovno dovoljenje, zatem osebna izkaznica in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi prometno in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiski iz matičnega registra o smrti in vse druge, ki niso omenjeni, v skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci obdelajo, kot je to predvideno.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v grški jezik (sklep o razvezi zakonske zveze, tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, licence, pritožbe, certifikati, sodne odločitve, pogodbe, pravni red Evropske Unije in drugi dokumenti, ki so povezani s pravom oziroma s področjem sodstva), vsekakor pa zainteresiranim strankam omogočamo, da dobijo kompletno obdelan vsak dokument, ki ga je treba predložiti neki državni instituciji (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje ter ostale vrste soglasij, potrdil in izjav).

Poleg predmetnikov in programov fakultet, prepisa ocena in diplome ter dodatka k diplomi prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem potrdilo o rednem šolanju kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske kot tudi seminarske naloge oziroma vsak tisti material, ki je striktno povezan s področjem izobraževanja.

Seveda so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje znanstvenih del iz estonskega v grški jezik, toda na podlagi postavljenih zahtev lahko prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente ter vse druge vsebine, ki se nanašajo predvsem na znanost. Kompletno obdelujejo tudi celotno vsebino medicinske dokumentacije, kar pomeni, da stranke dobijo prevajanje in overitev, tako za zdravniške izvide kot tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma za dokumentacijo o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma za katerikoli dokument, ki predstavlja njen sestavni del.

V primeru potrebe sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako prevajanje kot tudi overitev za vsak dokument, ki je v skladu s pravili obravnavan kot del poslovne dokumentacije. Poleg različnih vrst poslovnih poročil, kot so recimo finančna, letna in revizijska bo izvedeno tudi prevajanje statuta podjetja iz estonskega v grški jezik oziroma poslovnih odločitev in ustanovitvenega akta podjetja pa tudi faktur in sklepa o ustanovitvi pravne osebe oziroma vseh drugih dokumentov, ki so v sestavi poslovne dokumentacije.

Prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz estonskega v grški jezik

Glede na to, da absolutno vsak prevajalec in sodni tolmač, zaposlen v Prevajalskem centru Akademije Oxford, poseduje, ne samo izkušnje pri prevajanju besedil v navedeni različici jezikov, ampak tudi znanje iz številnih področij, to pomeni, da strankam, ki jim je potrebno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz estonskega v grški jezik, sploh ni treba skrbeti o njihovi tematiki. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi besedila, katerih tema je primarno fokusirana na neko družbeno vedo pa tudi tiste, ki so povezani z različnimi naravoslovnimi vedami. Nekatere od področij, na katere se takšne vsebine lahko nanašajo, so: ekonomija, medicina, psihologija, farmacija, bančništvo, komunikologija, politika, gradbena industrija, filozofija, pravico, informacijske tehnologije, marketing, filozofija, ekologija in varstvo okolja, sociologija, turizem in menedžment kot tudi številne druge. Preprosto rečeno osnovna tema besedil, za katere je nekomu potrebno prevajanje v dani različici jezikov, se lahko tiče zares katerekoli znanstvene discipline.

Dostopna je tudi storitev, ki vključuje, tako neposredno prevajanje brošur in letaka iz estonskega v grški jezik kot tudi PR člankov pa tudi strokovno obdelavo vizitk in katalogov, zatem reklamnih zloženk in plakatov oziroma vseh tistih materialov, ki se na določeni način tičejo marketinga oziroma reklamiranja. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v tem primeru spoštujejo pravila marketinga, tako da prav v skladu z njimi tudi prevajajo vsebino omenjenih materialov, da bi vse tiste osebe, ki jim je grški jezik materni ali pa ga uporabljajo, lahko zelo jasno in preprosto razumele, kaj se točno skozi te vsebine reklamira.

Če se zahteva prevajanje reklamnih sporočil in serij iz estonskega v grški jezik pa tudi katerihkoli drugih zvočnih in video vsebin, ta institucija zainteresiranim strankam omogoča tudi dodatne storitve. Pravzaprav je stvar v tem, da stranka, ki poleg omenjenih materialov želi dobi tudi prevajanje, tako risanih, dokumentarnih in igranih oziroma animiranih filmov kot tudi oddaj zabavnega, izobraževalnega in informativnega značaja pa tudi vseh drugih vsebin te vrste, lahko izbira med storitvama njihove sinhronizacije in podnaslavljanja.

Tolmačenje iz estonskega v grški jezik

Uporaba navedene storitve je specifična v tem pogledu, da prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko izvedejo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz estonskega v grški jezik. Glede na to, da gre za tri različne vrste tolmačenja in je točno poznana, katara vrsta dogodka zahteva katero od njih, se pri oblikovanju ponudbe vzamejo v obzir absolutno vse informacije o konkretni manifestaciji. Prav to je tudi razlog, zakaj vsaka stranka, ki jo zanima ta storitev, mora dostaviti podatke, ki se primarno nanašajo na trajanje konkretne manifestacije, potem na mesto oziroma lokacijo njenega prirejanja ter nasploh na organizacijo in število udeležencev. Vsi ti podatki bodo pozorno analizirani, da bi se izbrala tista storitev, ki daje ustrezen odgovor na vse zahteve udeležencev, tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa je na razpolago tistim strankam, za katere dogodek je predvidena ta vrsta storitve.

Če obstajajo prevedeni materiali katerekoli vrste, v katerih so storjene določene napake, je treba izvesti korekturo oziroma lekturo, da bi jih lastnik lahko uporabljal. Glede na to, da omenjena institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki so za to specializirani, to pomeni, da se bodo korektorji in lektorji potrudili popraviti konkretne napake in bodo v toku postopka redakcije vsebino teh materialov uskladili, tako s pravili grškega jezika kot tudi z izvirnimi vsebinami.

Vsekakor je v ponudbi te institucije tudi neposredno prevajanje knjig iz estonskega v grški jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poleg različnih književnih del na zahtevo strank prevajajo tudi učbenike. Lahko izpolnijo tudi zahteve, ki se nanašajo na prevajanje revij v dani kombinaciji jezikov, po potrebi pa profesionalno prevajajo tudi časopisne članke, pri čemer se njihova tematika lahko tiče kateregakoli področja.

Pomembno je omeniti tudi to, da zaposleni v navedeni instituciji poznajo tudi pravila, ki se uporabljajo pri optimizaciji spletnih materialov. Pravzaprav obvladajo uporabo orodij SEO (Search Engine Optimisation), pa je strankam, ki želijo dobiti, tako prevajanje spletnih strani iz estonskega v grški jezik kot tudi programske opreme (različni programi in aplikacije) pa tudi spletnih prodajaln in katalogov ter ostalih spletnih vsebin, na razpolago tudi njihova profesionalna optimizacija. Na ta način se izvaja strokovno prilagajanje vsebine vseh teh materialov tistim zahtevam, ki jih predvideva konkretni spletni brskalnik in sčasoma se tudi mesto, ki ti v globalnem iskanju zavzemajo, znatno poboljša.

Cena prevajanja iz estonskega v grški jezik

  • Iz estonskega v grški je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!