Prevajanja iz nizozemskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Od potreb vsake stranke je odvisno, ali bo zahtevala obdelavo vsebin v tej jezikovni različici ali pa bo potrebno, da ji profesionalni sodni tolmači in prevajalci zagotovijo storitev, ki vključuje tolmačenje iz nizozemskega v bolgarski jezik.

V zvezi s tem je pomembno omeniti, da izvajajo vse tri oblike te storitve, kar pomeni, da so specializirani za šepetano pa tudi za konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v navedeni jezikovni različici. Prav tako moramo tudi poudariti, da zainteresiranim strankam v sladu z njihovimi potrebami in z zahtevami dogodka lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Glede na to, da navedena institucija zaposluje tudi osebe, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo in podnaslavljanje katerihkoli video ali zvočnih vsebin, kar avtomatično pomeni, da posamezniki dobijo kompletno obdelana reklamna sporočila, serije in filme vseh vrst kot tudi oddaje in druge materiale te vrste.


Prevajanje iz nizozemskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v nizozemski jezik

Iz nizozemskega v bolgarski jezik neposredno prevajamo tudi besedila in omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo vsebine absolutno katerekoli tematike. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve tistih strank, ki želijo v tej jezični kombinaciji dobiti preveden roman ali neko drugo prozno književno delo, seveda pa prevajajo tudi pesmi in dela poezija. Če je to potrebno, profesionalno obdelujejo tudi učbenike kot tudi časopisne članke ter katerekoli vrste revij.

Stranka, ki jo zanima obdelava vseh teh vsebin, jih pošlje na elektronski naslov konkretne institucije in potem, ko bo končano njihovo prevajanje v navedeni jezikovni različici, jih na enak način tudi prevzame. Poudarjamo, da obstajajo tudi druge možnosti za pošiljanje vsebin na obdelavo in za prevzemanje prevedenih materialov in posameznik, ki to želi storiti na drugačen način, mora pravočasno pridobiti vse potrebne informacije.

V ekipi predstavništva te institucije so poleg ostalih strokovnjakov zaposleni tudi korektorji in lektorji, tako da vsakdo, ki ga to zanima, lahko prav njih tudi angažira, da bi dobil strokovno redakcijo vseh tistih materialov, ki niso profesionalno prevedeni v omenjeni jezični kombinaciji.

Prav tako moramo tudi poudariti, da lahko vsaka stranka v okviru te institucije dobi tudi neposredno prevajanje vizitk iz nizozemskega v bolgarski jezik pa tudi plakatov in reklamnih katalogov oziroma zloženk, brošur in letakov kot tudi PR člankov in vseh drugih marketinških materialov.

Prevajalci in sodni tolmači v primeru, da posameznik to zahteva, profesionalno prevajajo tudi katerokoli vrsto vsebin, ki se nanaša, tako na računalništvo kot tudi na splet. S tem na prvem mestu mislimo na spletne strani, programe različne vrste in spletne prodajalne in aplikacije pa tudi na spletne prodajalne in številne druge vsebine. Glede na to, da je zelo pomembno, da so konkretni materiali, ki so dostopne na spletu, posebej vidni potencialnim strankam, med njihovo obdelavo poteka tudi profesionalna optimizacija oziroma uporabljajo se vsa pravila, ki so povezana s Search Engine Optisation, bolj poznanim kot SEO.

Posamezniki lahko te strokovnjake angažirajo tudi v primeru, ko jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v bolgarski jezik, ne glede na to, ali gre za osebne (potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in druga) ali pa za tiste, ki jih je treba predložiti državni instituciji (soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in druge vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav).

Poleg njih prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, od pogodb, sodnih sklepov in odločitev oziroma sodnih pritožb in licenc preko sklepa o razvezi zakonske zveze in pravnega reda Evropske Unije pa do vseh vrst certifikatov, tožb in pooblastila za zastopanje oziroma vse dokumente, ki so striktno povezani s področjema sodstva ali prava vezana.

Samo dejstvo, da omenjeni strokovnjaki posedujejo pooblastila za obdelavo različnih dokumentov, pomembno vpliva na kakovost obdelave, saj izvajajo njihovega prevajanja v omenjeni jezikovni različici in takoj po tem pristopajo tudi overitvi. Drugače gre za overitev z žigom sodnega tolmača in namen takšnega pristopa je, da se konkretnim dokumentom zagotavlja zakonska in pravna veljavnost, saj se s tem žigom potrjuje njihova enakost izvirnim vsebinam.

Izjemno pomembno je spoštovati pravilo v zvezi z dostavo, tako da je vsaka posamezna stranka dolžna izvirne dokumente prinesti osebno v poslovalnico te institucije ali pa jih poslati, in to preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Pravzaprav omenjeni strokovnjak izvirne dokumente uporablja v toku postopka overitve, ker mora njihovo vsebino primerjati s prevedenimi dokumenti.

Zaposleni v konkretni poslovalnici te institucije iz nizozemskega v bolgarski jezik neposredno prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo, tako da strankam omogočajo kompletno obdelavo zdravniških izvidov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacij farmacevtskih izdelkov, toda prevajajo in overjajo pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi vsak drug dokument, ki je uradno del omenjene vrste dokumentacije.

Na razpolago je tudi možnosti, ki predvideva nujno obdelavo kateregakoli dokumenta in strankam je izključno tedaj omogočeno, da skenirane vsebine pošljejo elektronski in da takoj po tem izpolnijo omenjeno obveznost oziroma sodnemu tolmaču posredujejo izvirne dokumente na vpogled.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu s predpisi vsekakor obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo (revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, finančna in poslovna poročila, statut podjetja in druga) pa tudi tiste dokumente, ki so uradno vključeni v sestavo, tako razpisne kot tudi tehnične oziroma gradbene dokumentacije (navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in vse druge).

Postopek, ki je poznan pod imenom nadoveritev, se nanaša na overitev s posebno vrsto žiga, imenovanega Haški ali Apostille in ta postopek je zelo natančno opredeljen z zakonom. Dejstvo je, da zaposleni v okviru navedene institucije navedene overitve ne morejo izvesti, ker ne posedujejo ustreznih pooblastil, tako da strank niso dolžni informirati o njej. Prav iz tega razloga se mora vsak lastnik dokumentov najprej obrniti na tiste institucije, v katerih pristojnosti je nadoveritev in se posebej podrobno pozanimati, kako ta poteka za konkretne dokumente in ali je v tem primeru sploh potrebna.

Posebej poudarjamo, da iz nizozemskega v bolgarski jezik lahko neposredno prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet oziroma rezultate znanstvenih raziskav in diplome ter dodatke k diplomi pa tudi vse druge vsebine, ki se nanašajo, tako na izobraževanje kot tudi na znanost. Omenjeni strokovnjaki vsekakor profesionalno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomske naloge in znanstvene patente pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela oziroma prepis ocen in druge vsebine, ki so povezane s predhodno navedenima področjema.

V skladu z veljavnimi pravili ima vsak posameznik možnost izbire med dvema možnostma za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov. Prva predvideva njegov prihod v predstavništvo in osebno prevzemanje prevedenih in z žigom sodnega tolmača overjenih vsebin, druga pa je povezana z njihovo dostavo preko kurirske službe. Glede na to, da je treba angažirati zunanjo službo, da na naslov stranke dostavi predhodno kompletno obdelane vsebine, je njihova dolžnost, da kurirju te službe plačajo konkretno storitev. Vse podatke o ceni, ji bo zagotovila služba, ki je zadolžena za izvajanje te storitve.

Prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze iz nizozemskega v bolgarski jezik

Poleg izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze so zaposleni v navedeni instituciji specializirani tudi za obdelavo izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, toda na zahtevo strank iz nizozemskega v bolgarski jezik neposredno prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in številne druge osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje in druge).

Absolutno vsi, ki se zanimajo, tako za obdelavo omenjenih dokumentov kot tudi katerihkoli drugih, morajo vedeti, da Prevajalski center Akademije Oxford strankam omogoča njihovo kompletno obdelavo. Prevajalci in sodni tolmači, ki so v tej instituciji zaposleni, so namreč s strani pristojnih institucij pooblaščeni tudi za izvedbo storitve, ki je povezana z overitvijo vseh tistih dokumentov, ki so predhodno prevedeni. Ti bodo pravzaprav v skladu s pravili opremljeni z žigom zapriseženega sodnega tolmača, kar dokument uvršča med pravno veljavne.

Glede na to, da je z zakonom urejen celoten postopek obdelave, je tudi predvideno, da je vsaka stranka temu strokovnjaku dolžna na enega od opisanih načinov na vpogled posredovati izvirne vsebine.

Posebej moramo poudariti, da zakon določa obveznost izvedbe nadoveritve za točno določene dokumente, to pa je povezano z overitvijo s tako imenovanim Haškim oziroma Apostille žiga in vsak posameznik se mora o tem natančno pozanimati, ker konkretna storitev ni na razpolago v okviru te institucije.

Pomembno je omenjeni, da sodni tolmači in prevajalci lahko neposredno prevajajo tudi poslovne dokumentacije iz nizozemskega v bolgarski jezik, pri čemer med drugim kompletno obdelujemo ustanovitveni akt podjetja, letna in finančna poslovna poročila oziroma fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi revizijska poročila, statut podjetja, poslovne odločitve in na splošno govoreči, vsak drug dokument, ki se na določeni način tiče poslovanja.

Vsekakor, zainteresirane stranke lahko od teh strokovnjakov zahtevajo tudi profesionalno obdelavo absolutno kateregakoli dokumenta ali nekih drugih vsebin, katerih tema je povezana s področji izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju in druga), pri čemer ti strokovnjaki lahko v skladu z zahtevami posameznikov obdelujejo tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in vse druge vsebine, ki so posebej povezane z znanostjo. Prav tako izpolnjujejo tudi želje tistih posameznikov, ki jim je potrebna obdelava katerekoli vrste del in nalog, kar pa se nanaša, tako na diplomske in seminarske naloge kot tudi na znanstvena dela, katerih tematika je lahko povezana s katerimkoli področjem.

Seveda lahko iz nizozemskega v bolgarski jezik neposredno prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo. Najpogosteje stranke zahtevajo kompletno obdelavo deklaracij izdelkov oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodila za uporabo pa tudi številnih drugih vsebin, ki so del konkretne dokumentacije.

Prav tako bodo izpolnjena pričakovanja posameznikov v zvezi s profesionalno obdelavo kateregakoli dokumenta, ki ga stranka mora predložiti neki instituciji Republike Slovenije. Poleg potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stanju računa v banki in soglasja za zastopanje ter potrdila o stalni zaposlitvi profesionalni prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o samskem stanu pa tudi vse druge vrste potrdil, soglasij in izjav.

V primeru, ko se to zahteva, zaposleni v konkretni instituciji pristopajo tudi strokovni obdelavi absolutno vseh pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, sklep o razvezi zakonske zveze in ostale vrste sodb, pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, sodne odločbe in tožbe, pogodbe, certifikati, sodni sklepi in številni drugi dokumenti , ki se prava ali sodstva tiču), a vsekakor odgovarajui na zahtevo v zvezi z neposrednim prevajanjem medicinske dokumentacije iz nizozemskega v bolgarski jezik. Poleg zdravniških izvidov, omenjeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, a po potrebi in dokumentacijo o medicinskih izdelkih in još mnogo drugih dokumentov, ki sestavljajo konkretnega vrste dokumentacije.

Prevajanje poetskih in proznih književnih dela iz nizozemskega v bolgarski jezik

Zainteresirane stranke lahko v omenjeni jezikovni različici dobijo prevedeno absolutno katerekoli književno delo in poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo tudi v pričakovanja zvezi z neposrednim prevajanjem učbenikov iz nizozemskega v bolgarski jezik. V skladu z zahtevami posameznikov, obdelujejo časopisne članke in to katerekoli tematike pa tudi ilustrirane oziroma strokovne in otroške ter vse druge vrste revij.

Posebno moramo tudi poudariti, da so ti strokovnjaki specializirani, ne samo za obdelavo vsebin v pisani obliki, ampak tudi za zagotavljanje storitve tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji. Ker prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako simultano oziroma konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz nizozemskega v bolgarski jezik, je zelo pomembno, da se izbere ustrezna storitev. Zato mora organizator določene prireditve, ki jih želi angažirati za izvedbo te storitve, priložiti tudi informacije o vseh podrobnostih, ki so povezane z organizacijo. Predvsem je pomembno, da jih obvesti o tem, koliko naj bi prireditev trajala ter o lokaciji, na kateri bo potekala in o točnem številu oseb, ki bodo prisotne. Na podlagi teh informacij, ki bodo analizirane, se omenjeni strokovnjaki tudi odločijo, točno katera storitev bo ponujena. Če je to potrebno in če konkretna vrst tolmačenja ustreza določenem dogodku, jim ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar ta institucija svojim strankam omogoča pod posebej ugodnimi pogoji.

Omenjeni strokovnjaki lahko v tej jezični različici obdelujejo tudi vse vrste materialov, ki so namenjeni reklamiranju, tako nekih dogodkov ali izdelkov kot tudi storitve pa tudi nekega podjetja oziroma njegovega poslovanja,. Poleg PR besedil, reklamnih letakov in vizitk prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi številne druge marketinške materiale. Jasno je, da med drugim iz nizozemskega v bolgarski jezik neposredno prevajamo reklamne kataloge pa tudi plakate oziroma reklamne zloženke, brošure in druge vsebine, ki so namenjene reklamiranju. Posebej je treba poudariti, da osebe, ki izvajajo obdelavo vseh materialov te vrste, posebej dobro poznajo tudi pravila marketinga in jih implementirajo v skladu s potrebami.

Profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz nizozemskega v bolgarski jezik

Če se zahteva prevajanje katerihkoli spletnih materialov oziroma vsebin, ki so vidne na spletu, lahko prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, izvedejo tudi njihovo strokovno optimizacijo. Natančneje rečeno, pazili bodo na pravilno uporabo orodij, ki so poznana kot SEO oziroma Search Engine Optimisation in katerih namen je prilagajanje konkretnih vsebin spletnemu iskanju. Vsekakor iz nizozemskega v bolgarski jezik prevajamo tudi spletne prodajalne pa tudi spletne kataloge ter spletne strani in druge spletne materiale kot tudi vse tiste, ki so povezani z računalništvom, kot je na primer programska oprema. Ugotovljeno je, da zelo hitro potem, ko so konkretne vsebine dostopne na spletu, ker so dobro optimizirane za definirane izraze in besede, njihov položaj postane precej boljši kot prej. Točneje rečeno, prav zaradi uporabe navedenih orodij, jih iskalniki prepoznajo po ključnih besedah in jih razvrstijo v sam vrh iskanja.

Omenjena institucija se lahko pohvali dejstvom, da zaposluje tudi profesionalne lektorje kot tudi korektorje. To pomeni, da se vsakdo, ki poseduje neprofesionalno preveden material v tej jezični različici, lahko obrne nanje, da bi v optimalnem roku dobil vsebine, ki so usklajene s pravili ciljnega jezika. Pri tem ti uporabljajo pravila, ki jih vključuje korektura oziroma lektura, pa zahvaljujoč profesionalni redakciji ti strokovnjaki tudi lahko oblikujejo konkretne vsebine, da bi jih njihov lastnik lahko uporabljal, ko ima potrebo za tem.

Prav tako moramo tudi poudariti, da ima ta institucija v svoji ekipi poleg že omenjenih strokovnjakov tudi tiste, ki zainteresiranim strankam zagotavljajo storitev, tako sinhronizacije različnih vsebin kot tudi njihovega podnaslavljanja. Na ta način vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje iz nizozemskega v bolgarski jezik igranih in dokumentarnih filmov ali serij oziroma zabavnih in informativnih oddaj ali reklamnih sporočil in drugih video in zvočnih materialov, pravzaprav dobi možnost, da na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo in jih tako lahko praktično takoj prikazuje na različnih medijih ali v kinematografu.

Poleg vseh do zdaj navedenih storitev sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični različici prevajajo tako poljudne kot tudi strokovne besedilne materiale. Poleg besedil, ki so povezana s področji gradbene industrije, farmacije in znanosti oziroma komunikologije, izobraževanja in medicine ter menedžmenta in ekologije in varstva okolja, izvajajo tudi neposredno prevajanje filozofskih besedil iz nizozemskega v bolgarski jezik. Navedeni strokovnjaki lahko prav tako obdelujejo tudi besedila, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, bančništva, sociologije in financ pa tudi politike, psihologije in ekonomije in številnih drugih vej, ali družbenih ali naravoslovnih ved. Preprosto rečeno, prevajajo besedila absolutno katerekoli tematike, ker posedujejo več kot dovolj izkušenj pri zagotavljanju te storitve.

Cena prevajanja iz nizozemskega v bolgarski jezik

  • Iz nizozemskega v bolgarski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!