Prevajanje iz nizozemskega v makedonski jezik


Različne vrste materialov na podlagi zahteve strank v omenjeni jezikovni različici profesionalno prevajajo zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford. Vsekakor iz nizozemskega v makedonski jezik neposredno prevajamo dokumente pa tudi vseh druge materiale v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači pa izvajajo tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji.

Poleg osnovne storitve omenjena institucija zainteresiranim strankam omogočajo tudi niz tistih, ki veljajo za dodatne in po katerih je v naši državi edinstvena.

Najprej je treba poudariti, da zainteresiranim posameznikom poleg obdelave vseh vrst video pa tudi zvočnih materialov, ponujamo tudi storitev njihovega strokovnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Zahvaljujoč takšnemu pristopu in načinu obdelave stranke dobijo profesionalno in kakovostno obdelane, tako risane in igrane ter zabavne in otroške filme oziroma informativne in izobraževalne oddaje kot tudi reklamna sporočila zatem dokumentarne in animirane filme pa tudi serije in vse druge vsebine, ki bodo kasneje prikazovani na televiziji in v kinematografu ter predvajani na spletu ali radijskih postajah.


Prevajanje iz nizozemskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v nizozemski jezik

Prav tako bo izvedena tudi strokovna obdelava, tako časopisnih člankov kot tudi ilustriranih, otroških in drugih vrst revij, v skladu z željami posameznikov pa sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v makedonski jezik neposredno prevajajo tudi učbenike. Prav tako obdelujejo tudi pesmi oziroma različna poetska književna dela kot tudi beletrijo in romane oziroma katerekoli prozno književno delo.

Ko to stranka zahteva, ti strokovnjaki prav tako prevajajo vse materiale, ki so v osnovi namenjeni predstavljanju določenega dogodka ali storitve kot tudi izdelkov pa tudi poslovanja nekega podjetja. V večini primerov se zahteva prevajanje vizitk, katalogov in plakatov pa tudi PR člankov zatem brošur in reklamnih letakov oziroma zloženk kot tudi vseh drugih neomenjenih marketinških materialov.

Kar zadeva neposredno prevajanje spletnih vsebin iz nizozemskega v makedonski jezik, njihovi lastniki morajo vedeti, da pri tem prevajalci in sodni tolmači implementirajo tudi smernice, ki jih predvideva SEO oziroma Search Engine Optimisation. Gre za namenska orodja, ki se uporabljajo pri obdelavi teh materialov in imajo za cilj, da pozitivno vplivajo na njihovo kotiranje v polju iskanja. Zahvaljujoč njim se vsebina, tako spletnih prodajaln in spletnih strani oziroma spletnih katalogov in drugih materialov te vrste, prilagaja veljavnim pravilom, tako da jih v relativno kratkem roku po uradni postavitvi na splet iskalnik tudi prepozna kot absolutno izvirne oziroma kot najboljše rezultate za predhodno določene ključne besede in izraze. Seveda zainteresirana stranka lahko te strokovnjake zadolži tudi za profesionalno obdelavo programske opreme, pri čemer prevajajo programe in aplikacije katerekoli vrste.

Poleg poljudnih besedilnih materialov katerekoli tematike, bodo obdelane tudi vsebine, ki veljajo za strokovne, zaposleni v konkretni instituciji pa lahko izvedejo tudi tolmačenje iz nizozemskega v makedonski jezik. Pri tem uporabljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultanoi tolmačenje, toda izbira konkretne storitve je odvisna izključno od tega, kako je zamišljena organizacija določenega dogodka. Ko stranka dostavi relevantne informacije na podlagi katerih bo pripravljena ponudba, lahko ponudimo tudi najem najmodernejše opreme za simultano tolmačenje, toda samo pod pogojem, da je za določeno prireditev predvidena uporaba te storitve.

Posebej moramo poudariti, da ti strokovnjaki obdelavi dokumentov pristopajo ob maksimalnem spoštovanju zakonskih določb, tako da po njihovem prevajanju izvajajo tudi zelo pomembno storitev, ki vključuje overitev obdelanih vsebin katerekoli vrste. Navedeno je, da ima overitev sodnega tolmača za cilj potrjevanje enakosti prevedenih in izvirnih materialov, pa se v skladu s tem obravnavajo kot pravno veljavni. To pravzaprav pomeni, da se lahko uporablja enako kot tudi katerikoli drugi izvirni oziroma zakonsko priznani dokument.

Posebno je pomembno poudariti, da postopek overitve z žigom teh strokovnjakov zahteva tudi pošiljanje izvirnih dokumentov na vpogled, zato ker jih je treba primerjati s prevedenimi vsebinami. Točneje z žigom teh strokovnjakov se smejo overiti samo vsebine, ki so enake izvirnikom.

Glede na to, da stranka lahko dostavi tudi predhodno prevedene dokumente, ki jih mora omenjeni strokovnjak samo overiti, se lahko zgodi, da po preverjanju ugotovimo določene napake in tedaj bo uporabljena tako imenovana redakcija, ki je prav tako na voljo v vsakem predstavništvu te institucije. Konkretno storitev izvajajo lektorji in korektorji, tako da bodo konkretni dokumenti obdelani maksimalno kakovostno.

Pomembno je poudariti, da je dostava izvirnikov predvidena samo pri neposrednem prevajanju dokumentov iz nizozemskega v makedonski jezik, za vse druge vsebine pa je na razpolago možnost, tako pošiljanja kot tudi prevzemanja po elektronski poti oziroma preko uradnega elektronskega naslova predstavništva te institucije.

Izvirne dokumente stranka dostavi, ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa za to zadolži določeno kurirsko službo, če pa ji to bolj ustreza, lahko pride osebno in prinese želene vsebine.

V primeru, da nekdo ima potrebo kompletno obdelan kakršenkoli dokument dobiti izjemno hitro, ga mora najprej skenirati in poslati elektronsko, toda po tem mora spoštovati tudi konkretno pravilo in mora čim hitreje priložiti izvirnike na vpogled.

Poleg absolutno vseh osebnih dokumentov (potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druga), prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz nizozemskega v makedonski jezik (pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze, licence, sodne odločbe, pogodbe, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, pritožbe, certifikati, tožbe in ostali dokumenti, ki so povezani s sodstvom ali pravom).

Poleg tega je treba tudi poudariti, da mora vsaka stranka posamično v institucijah Republike Slovenije, ki so za to pristojne, poiskati podatke o posebni vrsti overitve. Natančneje rečeno, mislimo na obveznost overitve z žigom, ki je poznan, tako pod imenom Haški kot tudi kot Apostille in za katerega je z zakonom opredeljeno pravilo o uporabi. Pravzaprav je tudi točno določeno, kateri dokumenti morajo biti opremljeni s tem žigom in na kateri način oziroma natančno je določeno, ali se overitev s Haškim žigom izvaja, preden strokovnjaki te institucije začnejo obdelovati neki dokument ali pa šele od trenutka, ko le-ti končajo celoten. Od konkretnih informacij je odvisen, ne samo potek celotnega postopka obdelave nekega dokumenta, ampak tudi njegovo okvirno trajanje.

Iz nizozemskega v makedonski jezik neposredno prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo in v tem primeru se najpogosteje obdelujejo zdravniški izvidi in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacija o medicinskih izdelkih pa tudi vsi drugi dokumente, ki so uradno del te vrste dokumentacije.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank prav tako kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in druga) kot tudi poslovno (letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja in vsi drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetnika kot tudi neke pravne osebe).

V principu je predvideno, da se lastnik dostavljenih dokumentov opredeli med dvema ponujenima opcijama v zvezi z njihovim prevzemanjem po koncu prevajanja in overitve, tako da lahko pride v poslovalnico te institucije, kjer osebno prevzame kompletno obdelane dokumente, prav tako pa lahko zahteva dostavo le-teh na želeni naslov. V osnovno storitev ni vračunana druga omenjena možnosti, tako da kurirska služba določa ceno, ki jo stranka plača neposredno kurirju.

Sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko profesionalno obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih posamezniki morajo predložiti določeni državni instituciji, kare se na prvem mestu nanaša na različne vrste soglasij in potrdil oziroma izjav (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu in številne druge dokumente).

Pomembno je poudariti tudi to, da zainteresirane stranke pričakuje neposredno prevajanje iz nizozemskega v makedonski jezik za zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi diplome in dodatke k diplomi zatem za prepis ocen in potrdila o opravljenih izpitih kot tudi za predmetnike in programe fakultet ter potrdila o rednem šolanju in za številne druge dokumente, ki so striktno povezani s področjem izobraževanja. Prav tako bo maksimalno profesionalno izpolnjena tudi zahteva vseh tistih posameznikov, ki jim je v tej jezični različici potrebna obdelava, tako seminarskih in diplomskih nalog kot tudi vseh tistih vsebin, ki so povezane z znanostjo, kot so na primer znanstveni patenti in rezultati znanstvenih raziskav, toda po potrebi strokovno prevajamo tudi znanstvena dela katerekoli kompleksnosti oziroma tematike in dolžine.

Neposredno prevajanje reklamnih materialov iz nizozemskega v makedonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači lahko v tej jezikovni različici obdelujejo tudi vse vrste marketinških materialov, tako da vsako stranko poleg neposrednega prevajanja PR člankov iz nizozemskega v makedonski jezik v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi profesionalna obdelava reklamnih letakov in brošur oziroma plakatov kot tudi vizitk zatem zloženk in katalogov pa tudi vseh drugih vsebin, ki so ozko povezane s področjem marketinga. Glede na to, da se skoznje predstavljajo različne storitve in izdelki oziroma neki dogodki ali enostavno poslovanje določenega podjetja, bo v skladu s pravili marketinga, s katerimi so omenjeni strokovnjaki vsekakor zelo dobro seznanjeni, izvedena obdelava teh vsebin, tako da sporočila, ki jih le-ti vsebujejo, lažje najdejo pot do vseh tistih oseb, ki so jim namenjene in ki uporabljajo makedonski jezik.

V skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi profesionalno lekturo, zagotavljamo pa tudi storitev korekture absolutno vseh materialov, ki so predhodno obdelani, v katerih pa obstajajo določene napake. Zahvaljujoč redakciji vsebin, ki jo izvajajo lektorji in korektorji te institucije, je njihovim lastnikom omogočeno, da v relativno kratkem roku dobijo materiale, ki so z vidika stroke in ciljnega oziroma makedonskega jezika pravilno obdelani.

Iz nizozemskega v makedonski jezik neposredno prevajamo tudi knjige, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poleg učbenikov strokovno prevajajo tudi vse vrste književnih del. Omenjeni strokovnjaki so prav tako specializirani tudi za prevajanje, tako strokovnih kot tudi ilustriranih revij oziroma časopisnih člankov katerekoli dolžine in tematike.

V skladu z zahtevami člani ekipe poslovalnice v omenjeni jezikovni različici izvajajo tolmačenje, stranke pa so jih dolžne najprej seznaniti z vsemi podrobnostmi, ki so povezane z organizacijo konkretnih dogodkov. Najenostavneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači uporabljajo ali simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje v navedeni jezikovni različici, konkretna storitev pa bo izbrana prav na podlagi dostavljenih podatkov. Zelo pomembno je, da izvejo točno število prisotnih oseb in kje bo dogodek potekal oziroma koliko je predvideno, da traja, saj so pravzaprav to podatki, ki vplivajo na ustrezno izbiro storitve. Poleg samega tolmačenja navedena institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po cenah, ki so posebej ugodne.

Prevajanje poljudnih in znanstvenih besedil iz nizozemskega v makedonski jezik

Tako eno kot tudi drugo vrsto besedilnih materialov zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko prevajajo v konkretni jezični kombinaciji. In ne samo, da so specializirani za neposredno prevajanje medicinskih besedil iz nizozemskega v makedonski jezik, ampak prav tako prevajajo tudi tiste vsebine, ki so povezane s farmacijo, izobraževanjem in znanostjo oziroma ekologijo in varstvom okolja zatem komunikologijo, bančništvom in financami. Seveda bodo odgovorili tudi na zahteve tistih strank, ki jim je potrebno prevajanje strokovnih ali poljudnih besedil s področij turizma, sociologije in ekonomije pa tudi politike, gradbene industrije in filozofije in marketinga, informacijskih tehnologij ter nasploh absolutno vseh drugih znanstvenih disciplin.

Poleg omenjene storitve ti strokovnjaki poskrbijo tudi za izpolnitev zahtev posameznikov v zvezi z obdelavo vseh tistih vsebin, ki so povezane ali s spletom ali z računalništvom. Poleg spletnih prodajaln neposredno prevajamo tudi spletne strani iz nizozemskega v makedonski jezik, prevajalci in sodni tolmači prav tako tako obdelujejo tudi programsko opremo oziroma vsako aplikacijo ali program, ki ga stranka zahteva, zatem spletne kataloge in vse druge materiale te vrste. Z osnovnim ciljem, da se prevedene vsebine te vrste pojavijo že več v okviru prve strani spletnega iskanja in za izraze in besede, ki štejejo kot ključne, tudi uporabljajo vsa pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo. Pravzaprav spoštujejo smernice, ki jih predvideva Search Engine Optimisation oziroma SEO in tako vsem spletnim vsebinam omogočajo prilagajanje zahtevam spletnega iskanja, kar je posebej pomembno za njihovo bolje kotiranje.

V primeru, da se za tem pojavi potreba, obdelujemo tudi vse vrst video in zvočnih materialov, zainteresiranim strankam pa omogoča tudi izbiro med dvema dodatnima storitvama, ki sta na razpolago in predvidevata, tako njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Poleg neposrednega prevajanja serij iz nizozemskega v makedonski jezik, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi različne žanre igranih filmov, potem zabavne in otroške oddaje kot tudi reklamna sporočila, risane in dokumentarne filme pa tudi informativne in izobraževalne oddaje oziroma animirane filme in vse druge vrste teh vsebin. Glede na to, da so na razpolago tudi omenjene dodatne storitve, to samodejno pomeni, da bodo njihovi lastniki v zelo kratkem roku imeli materiale, ki so kompletno obdelani in kot takšni takoj pripravljeni za nadaljnje plasiranje na različnih medijih.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz nizozemskega v makedonski jezik

Kompletna obdelava konkretnega potrdila pa tudi vsakega drugega dokumenta bo izvedena v skladu z zahtevami posameznikov, saj Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi tiste strokovnjake, ki so zadolženi za izvedbo overitve prevedenih dokumentov.

Zahvaljujoč temu vsakdo, ki zahteva neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz nizozemskega v makedonski jezik, v precej kratkem roku dobi dokument, ki je obdelan v skladu z zakonskimi akti in šteje kot pravno veljaven. Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko pristopijo tudi obdelavi vseh drugih dokumentov, ki so povezani s področji izobraževanja, kot so na primer diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen in predmetniki in programi fakultet ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju in druga. Poleg tega na podlagi potreb prevajajo tudi diplomske kot tudi seminarske naloge različne tematike.

Lastnik dokumentov mora seveda maksimalno spoštovati vsa pravila, ki je povezana z dostavo materialov na obdelavo, kar pomeni, da je pri tem dolžan priložiti izvirne dokumente. Ker pa zakon v določenih primerih zahteva overitev s Haškim žigom, ki je precej bolj poznan pod imenom Apostille, je posebej pomembno, da vsaka stranka informacije o konkretni vrsti overitve samostojno poišče, ker so zanjo zadolžene izključno državne institucije.

Od omenjenih strokovnjakov stranke lahko zahtevajo tudi obdelavo vseh tistih dokumentov, ki jih kasneje predajajo pristojnim institucijam, kot so na primer potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in vse druge vrste predvsem potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci pravilno obdelujejo tudi vse osebne dokumente. Poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu iz nizozemskega v makedonski jezik neposredno prevajamo tudi osebno izkaznico kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze zatem vozniško in dovoljenje za prebivanje ter izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno in prometno dovoljenje pa tudi potni list in druge dokumente iz te skupine.

Vsebine, ki so povezane s področjem znanosti, ti strokovnjaki prav tako obdelujejo, ko se to od njih zahteva in poleg znanstvenih del in patentov, stranke lahko dobijo tudi strokovno obdelavo rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vseh drugih materialov, ki so povezani s konkretnim področjem vezani. Prav tako najprej prevajajo in potem na podlagi pooblastil, ki so jim dana, tudi overjajo sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi pritožbe in odločitve oziroma pogodbe in pravni red Evropske Unije pa tudi tožbe, licence in sodne sklepe ter certifikate, pooblastilo za zastopanje in številne druge pravne akte.

Zaposleni v poslovalnici iz nizozemskega v makedonski jezik neposredno prevajajo tudi poslovno dokumentacije (fakture, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila in druga) in če odgovoriti na zahtevo strank v zvezi z obdelavo medicinske dokumentacije. In ne samo, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo zdravniške izvide, ampak najprej prevajajo in potem tudi overjajo navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi vsak drug dokument, ki predstavlja del omenjene vrste dokumentacij.

Ko to posameznik zahteva, obdelujemo tudi, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov pa tudi navodila za uporabo in vse druge dokumente, ki sestavljajo razpisno ter gradbeno in tehnično dokumentacijo.

Cena prevajanja iz nizozemskega v makedonski jezik

  • Iz nizozemskega v makedonski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!