Prevajanja iz nizozemskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg možnosti, da zaposlene te institucije angažira zaradi izvedbe obdelave različnih vsebin v konkretni jezični različici, vsak posameznik lahko od njih zahteva tudi tolmačenje iz nizozemskega v hrvaški jezik.

Razume se, da jim sodni tolmači in prevajalci omogočajo, tako storitev šepetanega in konsekutivnega kot tudi simultanega tolmačenja, ponujamo pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z zahtevami prireditve.

Zaposleni konkretne institucije so usmerjeni tudi na neposredno prevajanje reklamnih materialov iz nizozemskega v hrvaški jezik, kar pomeni, da poleg PR besedil, katalogov in letakov profesionalno lahko obdelujejo tudi brošure, reklamne zloženke in plakate pa tudi vse druge vsebine, ki so povezane z marketingom in reklamiranjem.


Prevajanje iz nizozemskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik

Ko je to potrebno, prevajamo poljudne pa tudi strokovne oziroma znanstvene besedilne vsebine različne kompleksnosti, dolžine in tematike. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači profesionalno odgovarjajo tudi na zahteve, ki so povezane z obdelavo, tako časopisnih člankov in različnih vrst revij (otroške, ilustrirane, strokovne in druge) kot tudi učbenikov in književnih del (beletrija, romani in druga prozna dela pa tudi pesmi ter vsa poetska književna dela).

Če je to potrebno, zaposleni v konkretni poslovalnici te institucije lahko uporabijo tudi vsa pravila, ki jih vključuje, tako lektura vsebin kot tudi njihova korektura. Natančneje rečeno redakcija, se mora uporabiti, če obstajajo dokončani prevodi za določeni material, pri čemer oseba, ki jih je prevedla, ni spoštovala veljavnih pravil in je naredila določene napake, ki jih morajo korektorji oziroma profesionalni lektorji ustrezno odpraviti.

Seveda lahko vsakdo, ki ima potrebo za tem, omenjene strokovnjake angažira tudi, ko je iz nizozemskega v hrvaški jezik treba neposredno prevesti reklamna sporočila pa tudi dokumentarne, animirane in igrane filme kateregakoli žanra oziroma serije, izobraževalne in informativne oddaje ter risane filme pa tudi vseh druge, tako video kot tudi zvočne vsebine. Navedena institucija v okviru te storitve zainteresiranim strankam ponuja tudi priložnost, da konkretne materiale dobi ali podnaslovljene ali sinhronizirane, saj so v predstavništvu te institucije zaposlene tudi osebe, ki so za to specializirane.

Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezikovni različici obdelujejo vsebine, ki so povezane z računalništvom ali so vidne na spletu, ampak poleg njihovega profesionalnega prevajanja izvedejo tudi storitev tako imenovane optimizacije. Natančneje rečeno, trudijo se čim bolj pravilno uporabiti orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), ki so v osnovi namenjena maksimalno kakovostnemu prilagajanju vsebin spletnih prodajaln ali spletnih katalogov oziroma spletnih strani in drugih materialov te vrste tistim pravilom, ki veljajo v okviru konkretnega iskalnika. Ko se uporabijo ta orodja na pravilen način, se te vsebine običajno v relativno kratkem roku po koncu prevajanja in po postavitvi na omrežje, pojavijo v okviru prvih rezultatov iskanja za predhodno točno določene izrazr in besede. Prav tako je predvideno, da stranke lahko zadolžijo omenjene strokovnjake, da bi dobili ustrezno prevajanje programske opreme, saj imajo dovolj izkušenj v obdelavi številnih programov in aplikacij v navedeni jezikovni različici.

Če je to potrebno, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v hrvaški jezik, omenjeni strokovnjaki pa pristopajo tudi zagotavljanju dodatne storitve in tem primeru vključuje overitev, ki jo v skladu s pravili izvaja uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Enostavneje rečeno, ta prevedene materiale opremi s svojim žigom, potem ko ugotovi enakost med izvirnimi in prevedenimi vsebinami, pa pravzaprav na ta način potrdi, da med njimi ni nikakršne razlike, oziroma da je preveden dokument enak izvirnemu.

Vsaka stranka mora konkretnemu strokovnjaku prinesti izvirne dokumente na vpogled ali pa jih poslati s priporočeno poštno pošiljko, prav tako pa lahko zadolži tudi določeno kurirsko službo, da jih dostavi na naslov predstavništva.

Kar zadeva pošiljanje vseh drugih vsebin, to pravilo pri tem ne velja, pa jih stranke lahko pošljejo elektronsko, ker tedaj niso dolžni dostaviti izvirnikov. Enak princip se uporablja tudi, ko se prevzemajo prevedeni vsi tisti materiali, ki ne sodijo med dokumente.

Pri prevzemanju dokumentov se uporabljata dve možnosti, kar pomeni, da posameznik lahko izberejo ali njihovo dostavo na naslov preko pooblaščene kurirske službe ali pa osebno prevzemanje v poslovalnici. Kdorkoli se opredeli za prvo omenjeno možnost, je dolžan navedeno storitve dodatno plačati, pri čemer ima samo služba, ki dostavlja kompletno obdelane dokumente, pravico določiti ceno storitve.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači vsem strankam omogočajo tudi prevajanje iz nizozemskega v hrvaški jezik, tako za pravne akte (pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze, pritožbe in odločitve, licence, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe in vsi drugi dokumente, ki se tičejo prava in sodstva) kot tudi za vse dokumente, ki so neposredno povezani s področjem znanosti pa tudi z izobraževanjem (znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet in drugi).

Vsekakor lahko v skladu s pravili kompletno obdelamo tudi različne vrste dokumentacij in poleg poslovne dokumentacije (poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, statut podjetja, fakture, letna poslovna poročila in številni drugi) zaposleni v omenjeni instituciji lahko prevajajo tudi zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in absolutno katerikoli drugi dokument, ki je v skladu s pravili uvrščen v medicinsko dokumentacijo.

Omeniti moramo tudi to, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz nizozemskega v hrvaški jezik, lahko v okviru konkretne institucije dobi kompletno obdelavo, tako izpiskov iz matičnega registra o smrti oziroma o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu kot tudi osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču oziroma vseh vrst dovoljenj, kot so delovno in prometno ter vozniško in dovoljenje za prebivanje. Seveda bo obdelan tudi vsak drug osebni dokument, ki ga posameznik v skladu s pravili dostavi na obdelavo.

Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko prevajajo tudi katerikoli dokument, ki ga neka državna institucija od posameznikov zahteva. Na prvem mestu mislimo na potrdilo o nekaznovanosti oziroma na različne vrste potrdil zatem soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in številna druga).

Omenjamo tudi to, da stranke v tej jezikovni različici pričakuje tudi prevajanje gradbene oziroma razpisne pa tudi tehnične dokumentacije, kar pomeni, da lahko omenjeni strokovnjaki poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov na njihovo zahtevo obdelujejo, tako navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov pa tudi katerikoli drugi dokument, ki je vključen v eno od teh vrst dokumentacij.

Naša želja je, da je vsaka naša stranka maksimalno zadovoljno s ponujeno storitvijo, in smo zato dolžni omeniti overitev, ki ni v pristojnosti naših strokovnjakov, ki v določenih primerih mora biti izvedena. Mislimo pravzaprav na postopek tako imenovane nadoveritve oziroma overitve določenih dokumentov z Apostille ali poznanim Haškim žigom. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni pri nas, stranke o tej vrsti overitve niso dolžni informirati, in to predvsem zato, ker nimajo relevantnih pooblastil za njeno izvedbo. Ker obstajajo dokumenti, za katere se zahteva overitev s Haškim žigom in je točno poznano, ali ta poteka po končanem prevajanju in overitvi sodnega tolmača, ali pa najprej poteka overitev s tem žigom, pa se potem pristopa obdelavi v skladu s pravili, je izjemno pomembno, da vsaka stranka pridobi informacije o tem. Samo to je tudi razlog, zakaj morajo naše stranke, preden omenjenim strokovnjakom sploh dostavijo dokumente na obdelavo, kontaktirati s pristojnimi republiškimi institucijami in da od njihovih zaposlenih dobijo vse informacije, ki se nanašajo na postopek nadoveritve.

Prevajanje informativnih oddaj iz nizozemskega v hrvaški jezik

Poleg radijskih oddaj informativnega značaja sodni tolmači in prevajalci lahko iz nizozemskega v hrvaški jezik prav tako neposredno prevajajo informativne televizijske oddaje, toda v skladu z zahtevami prevajajo tudi zabavne kot tudi izobraževalne in vse druge vrste oddaj. Jasno se, da prevajajo tudi dokumentarne oziroma animirane in risane filme pa tudi serije in igrane filme, ne glede na to, za katere žanre gre kot tudi reklamne sporočile in vse druge video in zvočne materiale. Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki ponujajo storitve sinhronizacije in podnaslavljanja vseh vsebin te vrste, tako da ima posameznik možnost eno od teh storitev dobiti v najkrajšem možnem roku. Na ta način bodo dostavljene vsebine praktično rečeno kompletno obdelane in kot takšne pripravljene za predstavljanje gledalcem oziroma poslušalcem.

Poleg učbenikov katerekoli tematike lahko prevajamo književna dela, tako poetska kot tudi prozna, konkretni strokovnjaki pa bodo izpolnili tudi željo vsaki stranki, ki ji je potrebna obdelava revij katerekoli vrste, prevajajo pa tudi časopisne članke, če je to potrebno.

V skladu z zahtevami posameznikov, iz nizozemskega v hrvaški jezik neposredno prevajamo tudi besedil, tako tista, ki se ukvarjajo s družbenimi kot tudi tistih, ki so povezani izključno z naravoslovnimi vedami. Samo nekatera od področij, na katera bi se njihova tema lahko nanašala, so izobraževanje, komunikologija in medicina ter menedžment, farmacija in znanost pa tudi marketing, ekologija in varstvo okolja zatem turizem in informacijske tehnologije. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi besedilne materiale, katerih osnovna tema je usmerjena na politiko, gradbeno industrijo in bančništvom oziroma pravom, ekonomijo in psihologijo kot tudi filozofijo, sociologijo in na vse druge znanstvene discipline, ki jih do zdaj nismo navedli.

Vsebine, ki so namenjene reklamiranju, tako nekih izdelkov ali storitev, kot tudi predstavljanju konkretnih dogodkov pa tudi dela nekega podjetja lahko v skladu z zahtevami posameznikov profesionalno prevedemo v tej jezikovni različici. To pa pomeni, da zaposleni v konkretnem predstavništvu izvajajo neposredno prevajanje katalogov in reklamnih zloženk iz nizozemskega v hrvaški jezik, profesionalno pa obdelujejo tudi plakate in PR članke in reklamne letake pa tudi vizitke oziroma brošure ter nasploh vse druge vsebine, ki so v osnovi namenjene prav reklamiranju nečesa.

Prevajanje spletnih prodajaln iz nizozemskega v hrvaški jezik

Osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz nizozemskega v hrvaški jezik bilo profesionalno oziroma, da bi te bile uvrščene med glavne rezultate iskanja na spletu za predhodno določene besede oziroma izraze, je, da prevajalci in sodni tolmači pri tem implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Prav zahvaljujoč poznavanju teh orodij zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford zainteresiranim strankam ponujajo, tako prevajanje spletnih prodajaln oziroma katalogov ter spletnih strani kot tudi njihovo strokovno optimizacijo. Posebej moramo poudariti, da lahko obdelujejo tudi vsako aplikacijo ali program pa tudi vse druge, tako spletne kot tudi vsebine, ki se nanašajo na računalništvo.

Profesionalna redakcija je storitev, ki jo izvajajo izključno korektorji in lektorji, a njena je osnovni namen ispravljanje napak v materialih koje je nekdo preveo v konkretni jezični različici, ali se nije pridržavao osnovnih pravila niti prevajanja, niti hrvatskog jezika. Torej, ukoliko neki stranka poseduje vsebine takšne vrste, on praktično rečeno njih ne more prav iz tega razloga uporablja, a to lahko da učini nakon što omenjeni strokovnjaki uporabijo trenutna pravila redakcije.

V želji, da vsakomur, ki mu je potrebno tolmačenje iz nizozemskega v hrvaški jezik, omogočijo maksimalno profesionalno storitev, sodni tolmači in prevajalci te institucije izvajajo, tako šepetano in simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje, strankam pa ponujajo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije in to pod odličnimi pogoji. Posebej moramo poudariti, da se ponudba za konkretno storitev mora oblikovati na podlagi podrobne analize podatkov o točnem trajanju dogodkov oziroma prireditve pa tudi o številu oseb, ki bodo prisotne, da so prav to osnovne informacije, ki mora stranka dostaviti. Prav tako bi bilo dobro, da te strokovnjake informira o značilnostih prostora oziroma lokacije, na kateri bo dogodek potekal pa tudi, da jim poda osnovne smernice o njegovi organizaciji.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz nizozemskega v hrvaški jezik

Posebej poudarjamo, da lahko vsakdo, ki zahteva obdelavo navedenega dokumenta, dobiti na prvem mestu neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz nizozemskega v hrvaški jezik in potem bo v skladu z veljavnimi zakonskimi akti izvedena tudi overitev tega dokumenta.

Od lastnika tega dokumenta se zahteva, da izvirne vsebine prinese na vpogled sodnemu tolmaču ali pa jih pošlje na enega od ponujenih načinov, prav tako mora informacije o nadoveritvi, ki vključuje overitev s Haškim ali Apostille žiga, pridobiti v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe poslovnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov, potem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi soglasje za zastopanje oziroma vsako potrdilo in soglasje pa tudi izjavo oziroma tiste dokumente, ki jih je treba predložiti različnim državnim institucijam.

Zaposleni te institucije kompletno prav tako obdelujejo katerokoli vrsto dokumentacije, pri čemer mislimo predvsem na osebno (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in drugi osebni dokumenti) pa tudi na poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, statut podjetja, letna finančna poročila, poslovne odločitve in drugi dokumenti, ki se nanašajo, tako na poslovanje podjetnika kot tudi podjetja).

Prav tako lahko prevajajo tudi medicinsko in razpisno kot tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo. Pravzaprav se predvideva, da sodni tolmači in prevajalci poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov iz nizozemskega v hrvaški jezik neposredno prevajajo tudi zdravniške izvide, kompletno pa obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma gradbene projekte in vsak drug dokument, ki pri tem ni omenjen, tiče pa se konkretnih vrst dokumentacij.

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav omenjeni strokovnjaki pristopajo tudi kompletni obdelavi znanstvenih del katerekoli tematike pa tudi znanstvenih patentov in vseh drugih dokumentov in materialov, ki so striktno povezani s področjem znanosti.

Prav tako bodo poskrbeli za to, da izpolnijo zahtevo absolutno vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz nizozemskega v hrvaški jezik, kar pa pomeni, da poleg pravnega reda Evropske Unije, certifikatov in sodnih pritožb oziroma tožb in odločitev, prevajajo in overjajo pa tudi pooblastilo za zastopanje zatem tožbe in pogodbe kot tudi licence, sodne sklepe in pooblastilo za zastopanje in sklepe o razvezi zakonske zveze in druge nenavedene dokumente, ki so povezani, tako s pravom kot tudi sodstvom.

Treba je reči tudi to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači na podlagi potreb oziroma zahtev posameznikov iz nizozemskega v hrvaški jezik neposredno prevajajo potrdilo o opravljenih izpitih in v skladu s predpisi obdelujejo tudi vse druge vsebine, ki so povezane s področji izobraževanja, kot so na primer potrdilo o rednem šolanju ter diploma in dodatek k diplomi oziroma seminarske naloge, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in prepis ocen pa tudi diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet in številni drugi materiali s tega področja.

Cena prevajanja iz nizozemskega v hrvaški jezik

  • Iz nizozemskega v hrvaški je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!