Prevajanja iz nizozemskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Absolutno vsak dokument, ki ga posameznik želi dobiti prevedenega v konkretni jezikovni različici, bo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi overjen, saj tako določajo veljavna pravila. To pa pomeni, da njegov lastnik takoj po koncu postopka obdelave konkretni dokument lahko brez kakršnihkoli težav uporablja, glede na to, da je s pravnega in zakonskega vidika absolutno veljaven.

Celoten postopek, ki vključuje, tako neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v korejski jezik kot tudi njihovo overitev je zelo jasno opredeljen z zakonskimi določbami, pa se od strank tudi zahteva spoštovanje osnovnega pravila, ki je povezano z dostavo vsebin na obdelavo. Sodni tolmač, ki je zadolžen za izvedbo storitve overitve, mora namreč prevedeni dokument zelo pazljivo primerjati z izvirnimi vsebinami, da bi bil absolutno prepričan, da med njima ni razlik.

Samo dejstvo, da na zahtevo strank lahko izvedemo tudi samo storitev overitve dokumenta, ki je predhodno preveden v tej jezični kombinaciji, lahko pripelje do določenih odstopanj, toda rešitev je tedaj zelo preprosta, ker so v okviru te institucije zaposleni tudi lektorji in korektorji. Prav ti uporabljajo vsa pravila svoje stroke in izvajajo redakcijo dokumenta, da bi bil kasneje lahko overjen. Seveda se konkretna storitev lahko uporablja tudi v vsaki drugi situaciji oziroma pri katerihkoli drugih vrstah vsebin.


Prevajanje iz nizozemskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v nizozemski jezik

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici kompletno obdelujejo, tako poslovno dokumentacijo (fakture, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna in letna poslovna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugo) kot tudi absolutno vse vrste osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potni list in drugo).

Prav tako bo izpolnjena tudi zahteva absolutno vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz nizozemskega v korejski jezik in v tem primeru omenjeni strokovnjaki med drugim prevajajo sodne odločbe in pooblastilo za zastopanje kot tudi pogodbe in sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma tožbe in pravni red Evropske Unije pa tudi licence, pooblastilo za zastopanje in sodne sklepe kot tudi pritožbe in druge nenavedene dokumente, ki so izključno povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava.

Glede na to, da je obveznost vsakogar, ki ga zanima konkretno storitev, da na vpogled sodnemu tolmaču dostavi tudi izvirne dokumente, jih lahko pošlje, ali preko kurirske službe oziroma „Pošte Slovenije“ priporočeno ali pa jih prinese osebno v predstavništvo.

Stranka lahko izbere, na kakšen način bo prevzela prevedene in overjene vsebine, in to lahko stori najprej osebno oziroma postavi zahtevo za njihovo dostavo na določen naslov. Glede na to, da mora biti angažirana določena kurirska služba, ki to storitev izvaja v skladu s pravili, je stranka seveda dolžna pravočasno izvesti plačili, in to v skladu z dogovorom, ki ga ima z zaposlenimi v tej službi, saj so ti zadolženi tudi za oblikovanje cene storitve dostave.

Kdorkoli zahteva, da preveden in overjen dokument dobi v roku, ki je krajši od predpisanega, vsekakor morati spoštovati tudi pravilo, ki je povezano z dostavo in predvideva, da se želene vsebine pošiljajo elektronsko, medtem ko se izvirniki na vpogled morajo naknadno dostaviti v najkrajšem roku.

Posebej poudarjamo, da mora stranka samostojno pridobiti vse informacije o overitvi z Apostille žigom, ki je poznan tudi kot Haški, ker prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v poslovalnici te institucije, za izvedbo tega postopka niso zadolženi.

Poleg vseh do zdaj navedenih dokumentov v skladu z zahtevami strank iz nizozemskega v korejski jezik neposredno prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo, kar je povezano s kompletno obdelavo, ne samo zdravniških izvidov, ampak tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih zatem specifikacij farmacevtskih izdelkov in navodil za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov in številnih drugih dokumentov, ki štejejo kot njen uradni sestavni del.

Prav tako lahko obdelujemo tudi in vse vrste potrdil pa tudi soglasij in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in vsi drugi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam), člani ekipe poslovalnice pa prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov in gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo in vsak drug dokument, ki vstopa v sestavo, tako gradbene kot tudi tehnične pa tudi razpisne dokumentacije.

Razume se, da na podlagi zahtev posameznikov, profesionalni sodni tolmači in prevajalci pristopajo obdelavi vseh tistih vsebin, ki so povezani s področji izobraževanja in znanosti, kot so na primer potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge in znanstveni patenti in zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in diplomski pa tudi znanstvena dela, diplome in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju in rezultati znanstvenih raziskav in predmetniki in programi fakultet in drugi.

Prav tako je treba poudariti, da ti strokovnjaki, po potrebi zagotavljajo tudi storitve tolmačenja v konkretni jezikovni različici, kar predstavlja storitev, ki vključuje uporabo, tako pravila šepetanega kot tudi simultanega ter konsekutivnega tolmačenja in omogočajo vsakomur, ki ima potrebo za tem, da po ugodnih cenah najame opremo za simultano tolmačenje.

V skladu z zahtevami zainteresiranih strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje besedilnih materialov iz nizozemskega v korejski jezik in to katerekoli tematike, kompleksnosti in namena oziroma dolžine, toda ti strokovnjaki profesionalno izpolnjujejo tudi zahteve, ki so povezane z obdelavo, kako marketinških materialov (brošure, reklamni letaki, plakati, katalogi, vizitke, PR besedila in drugo) kot tudi časopisnih člankov, revij, vseh vrst književnih del in učbenikov.

Za vse te materiale velja pravilo, da jih stranke na obdelavo dostavijo elektronsko in jih na enak način tudi prejmejo po končanem prevajanju v omenjeni jezikovni različici. V primeru, da jim ta princip ne ustreza v celoti, imajo možnost, da izkoristijo tudi neko drugo možnost, tako prevzemanja kot tudi dostave vsebin. O vseh podrobnostih v zvezi s tem se lahko pravočasno pozanimajo v okviru predstavništva te institucije.

Poleg prevajanja vseh zvočnih in video materialov, kot so na primer serije, oddaje in filmi ter reklamna sporočila, stranke lahko v tej instituciji dobijo tudi storitev sinhronizacije teh materialov pa tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.

Moramo omeniti tudi to, da profesionalna obdelava spletnih vsebin oziroma tistih, ki so povezane z računalništvom, kot so na primer programi, spletne strani in aplikacije pa tudi spletni katalogi zatem spletne prodajalne in druge, vključuje tudi njihovo optimizacijo v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation), ki jih prevajalci in sodni tolmači absolutno poznajo.

Prevajanje serij iz nizozemskega v korejski jezik in storitev podnaslavljanja/sinhronizacije

Verjamemo, da bo vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje serij iz nizozemskega v korejski jezik, zelo zadovoljna z dejstvom, da Prevajalski center Akademije Oxford ponuja storitev, tako njihovega profesionalnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije. Seveda lahko prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v predstavništvu te institucije, v tej jezični različici prevedejo tudi informativne oddaje, ki bodo prikazane, tako na radijskih postajah kot tudi na televiziji pa tudi tiste, ki so zabavnega značaja ali izobraževalne in dokumentarne filme ter reklamna sporočila in risane, igrane in animirane filme kot tudi vse druge vrste video ali zvočnih materialov.

Prav tako moramo poudariti, da so omenjeni strokovnjaki usposobljeni tudi za neposredno prevajanje učbenikov in književnih del iz nizozemskega v korejski jezik pa tudi za obdelavo časopisnih člankov ter ilustriranih kot tudi strokovnih in vseh drugih vrst revij.

Kar zadeva tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji, je treba poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači omenjene institucije specializirani, tako za konsekutivno in simultano tolmačenje iz nizozemskega v korejski jezik kot tudi za uporabo storitve, ki jih je poznana kot šepetano tolmačenje. V okviru konkretne institucije je strankam na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo pod pogojem, da ti strokovnjaki morajo zagotoviti prav to vrsto tolmačenja. Vsekakor se pričakuje, da zainteresirana stranka za njihovo angažiranje dostavi relevantne informacije o samem dogodku oziroma o prireditvi, za katero mora biti uporabljena. Posebej je pomembno, da jih informira, tako o številu udeležencev in o mestu prirejanja kot tudi o trajanju dogodka pa tudi na splošno o njegovi organizaciji. Omenjeni strokovnjaki potem pristopajo analiziranju teh podatkov in sprejmejo končno določitev o tem, ali bo uporabljeno šepetano, konsekutivno ali simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih vsebin iz nizozemskega v korejski jezik

Na podlagi zahtev posameznikov lahko v konkretni jezični kombinaciji obdelamo vse spletne materiale, kar se nanaša predvsem na neposredno prevajanje spletnih strani iz nizozemskega v korejski jezik pa tudi spletnih katalogov zatem spletnih prodajaln in na splošno govoreči, vseh drugih vsebin, ki so vidne na omrežju. Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo vsako aplikacijo, ali pa določeni program, ki jih posameznik zahteva, glede na to, da je njihova specialnost tudi obdelava programske opreme v omenjeni jezikovni različici. Ko prevajajo spletne vsebine katerekoli vrste, ti se ti strokovnjaki trudijo, da jih prilagodijo pravilom samega iskalnika, kar pomeni, da uporabljajo orodja, ki so poznana kot SEO oziroma Search Engine Optimisation in tako stranka poleg prevajanja dobi tudi storitev profesionalne optimizacije.

O okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago tudi storitev strokovne lekture in korekture, ki predvideva, da se tokom postopka redakcije izvajajo popravki v vseh tistih materialih, ki so v navedeni jezikovni različici pred tem že prevedeni in se tako maksimalno prilagajajo zahtevam korejskega jezika.

Moramo omeniti tudi to, da ti strokovnjaki izpolnjujejo tudi zahtevo, ki je povezana z neposrednim prevajanjem besedil iz nizozemskega v korejski jezik, tako da poleg tistih, ki veljajo za poljudna, prevajajo tudi strokovne vsebine. In ne samo, da prevajalci in sodni tolmači prevajajo besedila s področij komunikologije, marketinga in menedžmenta oziroma farmacije, izobraževanja, znanosti in medicine, ampak tudi tiste vsebine, ki so povezane s financami, turizmom in filozofijo. Poleg tega prevajajo tudi besedila s področij ekonomije ter politike pa tudi tista, ki se ukvarjajo s tematiko s področij informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja pa tudi vseh drugih naravoslovnih ali družbenih znanstvenih disciplin.

Vsekakor lahko zaposlene v tej instituciji angažirate tudi, ko je strankam potrebno neposredno prevajanje reklamnih materialov iz nizozemskega v korejski jezik, pri čemer poleg PR besedil, katalogov in vizitk maksimalno profesionalno obdelujejo tudi reklamne letake, brošure in plakate oziroma reklamne zloženke in vse druge vsebine, s pomočjo katerih se nekaj predstavlja, ne glede na to, ali gre poslovanje podjetja, dogodek ali pa za storitev oziroma izdelek.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz nizozemskega v korejski jezik

Poleg potrdila o državljanstvu na podlagi zahtev zainteresiranih strank lahko neposredno prevajamo tudi, tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi o smrti oziroma o sklenitvi zakonske zveze tudi potni list ter potrdilo o stalnem prebivališču in osebno izkaznico in absolutno katerokoli dovoljenje (delovno, dovoljenje za prebivanje, prometno, vozniško in druge) oziroma vse druge osebne dokumente.

Kogarkoli zanima ta storitev, mora biti seznanjen tudi s tem, da prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, posedujejo pooblastilo, da poleg prevajanja osebnih dokumentov v tej jezični različici pa tudi vseh drugih, izvajajo tudi tudi overitev.

Natančneje rečeno, ta postopek izvaja sodni tolmač, ki je uradno pooblaščeni s strani relevantnih državnih institucij in prevedeni dokument opremlja s svojim žigom, da bi na ta način potrdil njegovo enakost z izvirno vsebino. Vsekakor se od posameznikov tudi zahteva, da dostavijo izvirnike na vpogled. Toda glede na to, da overitev z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom ni v pristojnosti omenjenih strokovnjakov, se mora vsaka stranka o njej podrobno pozanimati.

Če to bo potrebno, sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v korejski jezik neposredno prevajajo tudi gradbene projekte, obdelujejo pa tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo predvsem gradbeno pa tudi tehnično in razpisno dokumentacijo, kot so na primer navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi številni drugi.

Katerikoli dokument, ki je povezan s področjem prava ali sodstva oziroma izobraževanja in znanosti bo pravilno obdelan, ko to neka stranka zahteva. Omenjeni strokovnjaki tudi poskrbijo, da v konkretni jezični različici prevedejo in potem v skladu z danimi pooblastili tudi overijo, tako sodbe, pogodbe in sodne odločbe oziroma sklepe, pritožbe in tožbe kot tudi pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, licence in certifikate vseh vrst pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen. Prav tako v skladu z veljavnimi pravili kompletno obdelujejo tudi diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet kot tudi seminarske naloge in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma vse druge dokumente, ki so na določen način povezani s predhodno omenjenimi področji.

Vsakemu posamezniku je na razpolago tudi storitev, ki je povezana z neposrednim prevajanjem medicinske dokumentacije iz nizozemskega v korejski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in ostali dokumenti, ki vstopajo v njeno sestavo) in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako nekega podjetja kot tudi podjetnika (poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in ostali dokumenti, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo).

Cena prevajanja iz nizozemskega v korejski jezik

  • Iz nizozemskega v korejski po dogovoru

Cena prevajanja iz nizozemskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!