Prevajanja iz nizozemskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Že na samem začetku moramo poudariti, da vsak posameznik, ki ga zanima neposredno prevajanje iz nizozemskega v turški jezik, lahko v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi obdelavo vseh vrst vsebin v pisani obliki pa tudi angažira strokovnjake za izvedbo tolmačenja v tej jezikovni različici.

Treba je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega in konsekutivnega v konkretni jezični kombinaciji uporabljajo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, v uradni ponudbi te institucije pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Omenjeni strokovnjaki so prav tako specializirani tudi za obdelavo katerekoli vrste, tako video kot tudi zvočnih materialov (serije, oddaje, reklamna sporočila, filmi in drugo), stranka pa lahko zahteva tudi eno od dodatnih storitev oziroma podnaslavljanje ali sinhronizacijo vseh teh vsebin.


Prevajanje iz nizozemskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v nizozemski jezik

V skladu z zahtevami posameznikov iz nizozemskega v turški jezik neposredno prevajamo tudi spletne materiale in v tem primeru ti strokovnjaki obdelujejo, tako programsko opremo (vse vrste programov in aplikacij) kot tudi spletne kataloge ter spletne strani kot tudi spletne prodajalne in vse druge vsebine, ki se ali nanašajo na računalništvo ali pa dostopni na spletu. V skladi s pravili prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi optimizacijo konkretnih spletnih materialov oziroma implementirajo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Obdelava, ki poteka na ta način, vodi do doseganja boljšega položaja pri iskanju, pri čemer omenjeni strokovnjaki predhodno določajo besede in izraze, ki jih zainteresirane stranke iščejo.

Navedeni strokovnjaki v konkretni jezikovni različici prav tako lahko obdelujejo tudi učbenike in izpolnijo zahtevo strank v zvezi s prevajanjem poljudnih in strokovnih besedil, pri čemer je popolnoma vseeno, s katero s tematiko se ukvarjajo oziroma kako kompleksna in obsežna so. Prav tako pa poskrbijo tudi za prevajanje različnih del književnosti, revij in učbenikov, po potrebi pa lahko obdelujejo tudi časopisne članke.

Sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, tako da poleg neposrednega prevajanja PR člankov iz nizozemskega v turški jezik, lahko izvedejo tudi strokovno obdelavo plakatov in katalogov in vizitk ter reklamnih letakov in brošur oziroma zloženk in vseh drugih materialov iz te skupine.

Glede na to, da so v okviru te institucije angažirani tudi izkušeni korektorji kot tudi lektorji, je zainteresiranim strankam na razpolago tudi možnost redakcije različnih materialov, ki niso kakovostno in profesionalno prevedeni v tej jezični kombinaciji.

Vsakdo, ki ga to zanima, v okviru poslovalnice te institucije dobiti, ne samo prevajanje dokumentov, ampak tudi storitev njihove profesionalne overitve, ki jo v tem primeru izvede sodni tolmač, sicer uradno pooblaščen s strani pristojnih institucij Republike Slovenije.

In glede na to, da je overitev dovoljeno izvesti samo potem, ko omenjeni strokovnjak ugotovi enakost prevedenega in izvirnega dokumenta, je jasno, da je stranka pri pošiljanju vsebin na obdelavo omenjenemu strokovnjaku dolžna priložiti tudi izvirnike na vpogled.

Prav iz tega razloga se tudi razlikuje način dostave dokumentov in vseh drugih materialov, saj jih stranke lahko pošljejo in po končanem prevajanju tudi prejmejo na elektronski naslov, medtem ko dokumente lahko prinesejo osebno, jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma zadolžijo določeno kurirsko službo, da jih dostavi na naslov poslovalnice te institucije.

Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov bo izvedeno osebno, Če to posamezniku ne ustreza, jih lahko dobi tudi z dostavo na želeni naslov, toda to storitev plača v skladu z veljavnim cenikom konkretne kurirske službe.

Nujno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v turški jezik je na razpolago vsakomur, ki ima potrebo za tem, toda pri tem stranka vsebine pošlje na elektronski naslov te institucije in naknadno priloži tudi izvirnike na vpogled, pri čemer to mora biti zares v izjemno kratkem roku, da bi bil dokument lahko obdelan, ko to posameznik zahteva.

Vsi, ki jih zanima prevajanje absolutno kateregakoli dokumenta v omenjeni jezikovni različici, morajo biti obveščeni o tem, da izvedba overitve z Apostille oziroma z žigom, ki je poznan tudi kot Haški, ni v pristojnosti zaposlenih v okviru navedene institucije. Ker je to vrsto overitve treba izvesti v skladu s predpisi in za točno opredeljene vsebine, bi bilo dobro, da informacije o tako imenovani nadoveritvi vsak posameznik poišče neposredno v službah naše države, ki so zanjo pristojne.

Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezikovni različici obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in druga), strankam pa zagotavljajo tudi kompletno obdelavo dokumentov s področij znanosti in izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav in vse druge vsebine, ki so povezane s tema področjema).

Na podlagi zahtev neposredno iz nizozemskega v turški jezik vsekakor prevajamo tudi osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica in drugi osebni dokumenti), sodni tolmači in prevajalci pa na podlagi zahtev strank v tej jezični različici prevajajo tudi vse vrste pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, tožbe, pogodbe, pritožbe, certifikati, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, licence, sodne odločbe, sklep o razvezi zakonske zveze in ostali dokumenti, ki so povezani s področjema prava ali sodstva).

Poleg finančnih poslovnih poročil strokovnjaki, ki jih ta institucija zaposluje, v skladu s predpisi obdelujejo tudi letna pa tudi revizijska poročila zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja in poslovne odločitve kot tudi fakture, ustanovitvene akte podjetja in vsak drug dokument, ki je povezan s poslovanjem oziroma sodi med poslovno dokumentacijo.

Jasno je, da navedeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi zdravniške izvide pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vse druge vsebine, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji prevajajo absolutno katerokoli vrsto soglasij in potrdil oziroma izjav in potem izvedejo tudi overitev obdelanega dokumenta. Poleg soglasij za zastopanje, je dostopno tudi neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz nizozemskega v turški jezik pa tudi kompletna obdelava potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o višini dohodkov in potrdila o stanju računa v banki in vseh drugih dokumentov, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti pristojnim službam Republike Slovenije.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz nizozemskega v turški jezik

Primarno so prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford, usmerjeni na obdelavo dokumentov, pa med drugim lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz nizozemskega v turški jezik za potrdila o rednem šolanju pa tudi overitev, tako tega kot tudi kateregakoli drugega dokumenta.

V skladu z veljavnimi pravili seveda prevajajo in overjajo tudi diplomo ter dodatek k diplomi zatem potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi prepis ocen, predmetnike in programe fakultet, po potrebi pa obdelujejo tudi diplomske in seminarske naloge oziroma vse vsebine, ki so povezane z izobraževanjem.

Glede na to, da overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača predvideva najprej primerjanje prevedenega dokumenta z izvirnim, to avtomatično pomeni, da je stranka dolžna dostaviti izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču.

Prav tako je treba omeniti, da zakon za samo nekatere dokument navaja obveznost izvedbe tako imenovane nadoveritve, kar vključuje overitev s Haškim (Apostille) žigom, ti strokovnjaki pa za njeno izvedbo niso uradno zadolženi. Iz tega razloga bi bilo dobro, da se lastnik dokumentov najprej obrne na državne institucije, ki so zadolžene za nadoveritev in od njih dobi vse relevantne informacije.

Katerikoli dokument, ki ga stranka mora predložiti neki instituciji naše države, ti strokovnjaki prav tako lahko prevajajo in overjajo, tako da poleg potrdila o samskem stanu, soglasij za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti, oni neposredno prevajajo tudi potrdila o višini dohodkov iz nizozemskega v turški jezik pa tudi potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi vseh drugih vrst ne samo potrdil, ampak tudi soglasij pa tudi izjav.

Vsebine, ki so povezane izključno z znanostjo, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav ali znanstveni patenti oziroma znanstvena dela v skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci pravilno obdelujejo. Prav tako poskrbijo tudi za prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze pa tudi katerokoli druge sodne odločbe, pritožbe in pooblastila za zastopanje kot tudi pogodbe in sodne odločitve in sklepov, licenc in tožb oziroma certifikatov, pravnega reda Evropske Unije in vseh ostalih pravnih aktov oziroma tistih dokumentov, ki so neposredno povezani s sodstvom ali pravom.

Predvideno je, da bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje potrdila o državljanstvu iz nizozemskega v turški jezik pa tudi vseh drugih osebnih dokumentov, kot so na primer prometno in vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in delovno dovoljenje pa tudi potni list, dovoljenje za prebivanje in osebna izkaznica ter absolutno vse vrste izvoda iz matičnih knjig, tako o rojstvu in o smrti kot tudi o sklenitvi zakonske zveze pa tudi drugi osebni dokumenti, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Potem, ko se to od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači v skladu z zakonom izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije v tej jezični različici in poleg ustanovitvenega akta in statuta podjetja oziroma revizijskih, letnih in finančnih poslovnih poročil, kompletno obdelujejo tudi fakture, poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi vsak drug dokument, ki je povezan s poslovanjem določenega podjetja ali nekega podjetnika.

Strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz nizozemskega v turški jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi dokumenti, ki jo sestavljajo), sodni tolmači in prevajalci pa na podlagi svojih pooblastil prav tako obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov in vsak drug dokument, ki je uradno del tehnične, razpisne ali gradbene dokumentacije.

Simultano tolmačenje iz nizozemskega v turški jezik

Čeprav je ta različica tolmačenja samo ena od storitev, ki je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, je dejstvo, da se prav simultano tolmačenje iz nizozemskega v turški jezik v praksi najpogosteje uporablja. Seveda profesionalni sodni tolmači in prevajalci to storitev prilagajajo zahtevam same prireditve in lahko uporabljajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici. Storitev, ki predvideva najem najkakovostnejše opreme za simultano tolmačenje, je prav tako na razpolago strankam te institucije. Drugače je treba analizirati informacije o samem dogodku, da bi se izbrala najboljša različica in skladu s tem stranka mora dostaviti podatke, tako o točnem številu udeležencev kot tudi o lokaciji, na kateri bo konkretni dogodek potekal pa tudi o njegovi organizaciji in trajanju.

Ko je to potrebno, bo izvedena tudi storitev redakcije oziroma korektorji in lektorji te institucije izpolnjujejo zahteve strank in odpravljajo vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je nekdo naredil pri prevajanju katerekoli vrste vsebin v omenjeni jezični kombinaciji.

V primeru, ko nekdo zahteva obdelavo marketinških materialov, se mora zavedati, da ta institucija zaposluje strokovnjake, ki so specializirani za neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz nizozemskega v turški jezik, toda prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi kataloge zatem vizitke in plakate kot tudi PR članke in brošure in na splošno vse vsebine, ki so namenjene reklamiranju.

Ti strokovnjaki lahko odgovoriti tudi na zahtevo, ki se nanaša na obdelavo besedilnih vsebin, tako da prevajajo, tako strokovna besedila različne dolžine, kompleksnosti in tematike kot tudi tista, ki bodo na razpolago večjemu številu bralcev, pa iz tega razloga tudi veljajo za poljudne. Seveda iz nizozemskega v turški jezik neposredno prevajamo tudi besedila s področij farmacije in medicine pa tudi tista, ki so povezana, tako z izobraževanjem, znanostjo in komunikologijo oziroma menedžmentom in marketingom kot tudi tista, ki so povezana z ekologijo in varstvom okolja ter psihologijo, sociologijo in filozofijo. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi strokovna oziroma poljudna besedila s področja bančništva, financ in politike oziroma ekonomije in prava pa tudi vsa tista, ki so povezana s področjem gradbene industrije kot tudi informacijskih tehnologij in vsa tista, ki so povezana s katerekoli drugo družbeno ali naravoslovno vedo.

Prevajanje spletnih materialov iz nizozemskega v turški jezik

Čeprav je prva asociacija na spletne vsebine povezana s spletnimi stranmi, je nesporno dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko iz nizozemskega v turški jezik neposredno prevajajo tudi spletne prodajalne, prav tako pa lahko prevajajo tudi spletne kataloge pa tudi vse druge vsebine, ki so dostopne na spletu. Da bi lahko strankam zagotovili profesionalno obdelavo vseh teh materialov, se trudijo, da čim bolj pravilno implementirajo pravila, ki so povezana z optimizacijo teh vsebin. Pravzaprav uporabljajo SEO orodja (Search Engine Optimisation) in lastnikom konkretnih spletnih vsebin praktično omogočajo, da dobijo dve storitvi oziroma da njihove materiale prilagodijo zahtevam iskalnika, da bi jih ta prepoznal kot najboljše rezultate in jih uvrstil na prvo stran iskanja. Posebej poudarjamo, da zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v skladu z zahtevami v tej jezikovni različici prevajajo tudi programsko opremo oziroma strokovno obdelajo vsak program in aplikacijo, ki jo stranka zahteva.

Treba je reči tudi to, da so specializirani tudi za tolmačenje iz nizozemskega v turški jezik, tako da v skladu s potrebami uporabljajo, tako šepetano kot tudi simultano ter konsekutivno tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Da bi lahko pripravili ponudbo, je seveda treba jasno določiti, katera od vseh teh storitev lahko na najboljši možni način odgovori na potrebe udeležencev oziroma zahteve teh dogodkov. Iz tega razloga se od strank zahteva, da omenjene strokovnjake informirajo, tako o številu udeležencev določene prireditve kot tudi o predvidenem trajanju in obvezno o mestu, na katerem bo potekala in o podrobnostih v zvezi z organizacijo. Glede na to, da se tudi najem opreme za simultano tolmačenje ponuja strankam te institucije, oziroma navedena storitev se v ponudbo vnese šele po določanju konkretne vrste tolmačenja.

Poleg omenjenih storitev sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo tudi na zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem učbenikov in književnih del, iz nizozemskega v turški jezik pa prevajajo tudi vsebino revij oziroma časopisnih člankov.

Cena prevajanja iz nizozemskega v turški jezik

  • Iz nizozemskega v turški je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!