Prevajanja iz nizozemskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Konkretna storitev je na voljo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in to v obeh različicah, saj so prevajalci in sodni tolmači usmerjeni, tako na tolmačenje iz nizozemskega v poljski jezik kot tudi na strokovno obdelavo različnih materialov v pisani obliki.

Najprej poudarjamo, da le-ti lahko na enaki ravni kakovosti zagotavljajo tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje v tej jezični različici, pri čemer ta institucija zainteresiranim strankam lahko ponudi tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Strokovnjaki, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, lahko obdelujejo tudi plakate, PR članke in reklamne brošure kot tudi zloženke in letake oziroma kataloge in vse druge vsebine s pomočjo katerih se predstavlja neki dogodek ali reklamira določen izdelek, podjetje in storitev.


Prevajanje iz nizozemskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v nizozemski jezik

Zainteresirane stranke jih lahko angažirajo tudi za neposredno prevajanje revij iz nizozemskega v poljski jezik pa tudi za strokovno obdelavo časopisnih člankov zatem književnih del in učbenikov kot tudi besedilnih materialov, tako poljudnih kot znanstvenih oziroma strokovnih, katerih tema pa je lahko povezana s katerokoli vejo naravoslovnih ali družbenih ved.

Treba reči tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve vsakogar, ki mu je potrebno prevajanje spletnih vsebin v navedeni kombinaciji jezikov, kar se ne nanaša samo na spletne strani, ampak tudi na vse vrste programov in aplikacij zatem na spletne prodajalne in spletne kataloge oziroma na vse materiale, ki so vidni na spletu ali pa so na določen način povezani z računalništvom. V skladu z veljavnimi pravili pri obdelavi teh vsebin implementirajo tudi orodja, ki so poznana kot Sarch Engine Optimisation (SEO), pa na ta način njihovo vsebino prilagajajo zahtevam spletnega iskanja, ki so v danem trenutku veljavne.

Stranka, ki jo zanima obdelava katerihkoli do zdaj omenjenih materialov, jih mora poslati na elektronski naslov, prav tako pa je predviden enak način prevzemanja. Toda v primeru, da ji to v danem trenutku ne ustreza, se lahko opredeli za neko drugo možnost in pošiljanja in prevzemanja, ki je prav tako na voljo.

Osnovni cilj te institucije je, da vsaki svoji stranki omogoči maksimalno profesionalno storitev, pa je s tem v zvezi treba omeniti, da je na razpolago, tako neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz nizozemskega v poljski jezik kot tudi dodatne storitve, ki vključujejo ali sinhronizacijo teh materialov ali pa njihovo profesionalno podnaslavljanje. To pravzaprav pomeni, da stranka po koncu prevajanja serij, izobraževalnih in otroških oddaj oziroma animiranih in igranih filmov zatem reklamnih sporočil in risanih filmov pa tudi informativnih in zabavnih oddaj in dokumentarnih filmov in drugih zvočnih in video materialov izbere, ali bodo podnaslovljeni ali sinhronizirani. Tako v relativno kratkem časovnem obdobju dobite vsebine, ki so kompletno obdelane in kot takšne popolnoma pripravljene za nadaljnje plasiranje.

Izvajamo tudi storitev redakcije materialov, ki so predhodno prevedeni v omenjeni jezikovni različici, toda potrebno je, da strokovni lektorji in korektorji izvedejo revizijo prevoda ter vse odpravijo vse napake, ki obstajajo in na ta način konkretne materiale prilagodijo duhu ciljnega jezika.

Predvideno je seveda, da sodni tolmači in prevajalci, v skladu z zahtevami strank izvajajo tudi prevajanje dokumentov iz nizozemskega v poljski jezik pa tudi njihovo overitev. Posebej poudarjamo, da v tem primeru overitev pomeni, da pooblaščena oseba prevedeni dokument opremi svojim uradnim žigom, da bi na ta način potrdil, da se njegova vsebina ne razlikuje od izvirnikov.

Glede na to, da mora spoštovati to pravilo, je predvideno, da mora stranka, ki ji je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta, priložiti tudi njegov izvirnik. Če ji ne ustreza, da pride osebno v poslovalnico te institucije in na ta način dostavi izvirne dokumente, se lahko opredeli tudi za druge opcije, ki vključujejo pošiljanje vsebin ali preko “Pošte Slovenije” (priporočeno) ali pa preko kurirske službe.

Poleg vseh osebnih dokumentov prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo in overjajo tudi vse tiste, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Tako stranke med drugim dobijo kompletno obdelano osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje oziroma potrdilo o državljanstvu in prometno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi delovno in vozniško dovoljenje, potni list in vse druge osebne dokumente. Prav tako bodo poskrbeli za to, da spoštujejo veljavna pravila in da pravilno obdelajo potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu in druge vrste teh dokumentov, ki jih stranke morajo predložiti konkretni državni instituciji.

Pomembno je tudi poudariti, da lahko izvajamo tudi nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, toda tedaj se postopek dostave razlikuje, saj mora stranka konkretne vsebine najprej skenirati in poslat na elektronski naslov poslovalnice, po tem pa v skladu s pravili na opisane načine prinese, ali dostavi izvirne dokumente.

Povsem jasno je, da je tudi postopek prevzemanja kompletno obdelanih vsebin te vrste različen, pa je predvideno, da stranka ali pride v predstavništvo in izvede njihovo prevzemanje, ali pa ji prevedene in overjene dokumente pošljemo na določen naslov. Konkretna storitev zahteva dodatno plačilo, zato ker mora biti angažirana kurirska služba, ki vsebine tudi dostavi stranki, ki predhodno vsekakor dobi podrobne informacije o ceni.

Poleg dokumentov, ki smo jih do zdaj omenili, iz nizozemskega v poljski jezik neposredno prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo. To pa pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov pristopajo tudi kompletni obdelavi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacije o medicinskih izdelkih in drugih dokumentov, ki uradno vstopajo v njeno sestavo.

Vsi dokumenti, ki sodijo, tako na področje prava oziroma sodstva (tožbe, sklepe o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi, certifikati, pritožbe, pogodbe, sodne odločbe, licence, pravni red Evropske Unije in drugi pravni akti) kot tudi na področje znanosti in izobraževanja (znanstvena dela, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, znanstveni patenti in drugi), bodo na zahtevo njihovih lastnikov prevedeni in zakonsko overjeni.

KLjučnega pomena je, da je vsaka stranka, ki ji je v konkretni jezikovni različici potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, seznanjena z dejstvom, da v določenih primerih obstaja potreba za izvedbo nadoveritvitve. Natančneje rečeno, to pomeni, da določeni dokument morajo biti opremljeni s posebno vrsto žiga, ki se imenuje Apostille, čeprav je poznan tudi kot Haški. Na žalost te storitev strokovnjaki zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford ne morejo zagotoviti, ker so za to pooblaščeni izključno posebni oddelki okrožnih sodišč Republike Slovenije. Prav iz tega razloga poudarjamo, da morajo lastniki dokumentov v teh službah pridobiti podatke o tej vrsti overitve, kar pomeni, da morajo vprašati, ali je overitev s Haškim žigom obvezna za njihove dokumente in v katerem trenutku v toku obdelave poteka. Z zakonom je urejena ta vrsta overitve in v večini primerov predvideva overitev z Apostille žigom ali po prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali pa na samem začetku celotnega postopka, pa je samo od teh informacij tudi odvisno, kam mora stranka odnesti vsebine na obdelavo in kako dolgo naj bi konkretni postopek trajal.

Poleg tega moramo reči tudi to, da stranke lahko zadolžijo te strokovnjake tudi za obdelavo gradbenih projektov pa tudi za neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz nizozemskega v poljski jezik oziroma deklaracij izdelkov in navodila za uporabo ter vseh drugih nenavedenih dokumentov, ki štejejo kot uradni sestavni del gradbene in razpisne kot tudi tehnične dokumentacije. Sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko v skladu z veljavnimi pravili pristopijo tudi obdelavi vseh dokumentov, ki so povezani s poslovanjem različnih pravnih oseb in podjetnikov oziroma sestavljajo poslovno dokumentacijo. Poleg ustanovitvenega akta podjetja, finančnih in letnih poslovnih poročil, vanju pa sodi tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe zatem fakture in statut podjetja kot tudi poslovne odločitve in revizijska poročila pa tudi številni drugi dokumenti, ki so na določen način povezani s poslovnim procesom.

Prevajanje sklepov o ustanovitvi pravne osebe iz nizozemskega v poljski jezik

Poleg tega strokovnjaki, zaposleni v tej instituciji, ki imajo za sabo večletne izkušnje pri delu, izpolnjujejo tudi zahteve strank in v optimalnem roku neposredno prevajajo sklep o ustanovitvi pravne osebe ter konkretni dokument obdelajo v skladu z veljavnimi pravili. To pa pravzaprav pomeni, da uradno zapriseženi sodni tolmač, ki je eden od članov ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri tem s svojim žigom opremi prevedeni dokument. Konkretni postopek poteka, da bi bila potrjena enakost prevedenih in izvirnih vsebin in da bi lastnik določenega dokumenta imel dovoljenje, da jih uporablja. Samo tisti dokument, ki je na ta način obdelan, se z vidika zakona in prava obravnava kot veljaven.

Ker je celoten postopek, ki ga izvajajo prevajalci in sodni tolmači določen s pravili, to pomeni, da mora stranka, ki se zanima za obdelavo kateregakoli dokumenta, strokovni osebi na vpogled dostaviti tudi izvirnike.

Obstaja še ena vrsta overitve, ki jo omenjeni strokovnjaki nimajo dovoljenje izvesti in je potrebna za točno določene dokumente, nanaša pa se se na overitev z Apostille oziroma žigom, ki je poznan tudi kot Haški. Da bi posameznik prihranil svoj čas, se mora obrniti na pristojne institucije naše države in pridobiti vse informacije o tej vrsti overitve, tako da izve, ali se izvaja za ta dokument in na kakšen način (na začetku postopka ali po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača).

Ker omenjeni dokument sodi med poslovno dokumentacijo, je predvideno, da ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse druge vsebine, ki so vanju uvrščeni. Poleg njega izvajajo tudi prevajanje ter overitev za ustanovitveni akt podjetja in revizijska poročila, kompletno pa obdelujejo tudi poslovne odločitve, statut podjetja in finančna oziroma letna poslovna poročila kot tudi fakture in katerikoli drugi dokument, ki sodi v konkretno vrsto dokumentacije.

Seveda sodni tolmači in prevajalci strokovno obdelujejo tudi zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter vsak drug dokument, ki sestavlja uradno medicinsko dokumentacijo.

Prav tako iz nizozemskega v poljski jezik neposredno prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu pa tudi vse druge osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potni list, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje in druga), ti strokovnjaki pa obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično in gradbene kot tudi razpisno dokumentacijo (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti in drugo).

Poskrbijo pa tudi za izpolnitev pričakovanj posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov s področja znanosti ali izobraževanja v navedeni kombinaciji jezikov, kar pomeni, da poleg potrdila o opravljenih izpitih, rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocen, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvene patente in diplomske naloge zatem potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo in dodatek k diplomi pa tudi znanstvene dela ter diplomske in seminarske naloge kot tudi predmetnike in programe fakultet in vsak drug dokument, ki je povezan s tema področjema.

V skladu za zahtevami iz nizozemskega v poljski jezik neposredno prevajamo tudi pravne akte in v tem primeru mislimo na pritožbe, sklepe in odločitve kot tudi na pooblastilo za zastopanje in tožbe oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze in licence vseh vrst pa tudi na certifikate, pravni red Evropske Unije in vse druge dokumente, ki so v prvi vrsti povezani s področjem sodstva ali prava.

Številne institucije Republike Slovenije od svojih strank zahtevajo, da predložijo različne vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij, pa v skladu s tem prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Najpogosteje se to nanaša na potrdilo o nekaznovanosti, toda iz nizozemskega v poljski jezik neposredno prevajamo tudi potrdilo o samskem stanu oziroma potrdilo o višini dohodkov in soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki zatem potrdilo o stalni zaposlitvi, po potrebi pa seveda ti strokovnjaki prevajajo tudi katerikoli drugi dokument, ki ga stranka mora predložiti določeni državni instituciji.

Prevajanje strokovnih in poljudnih filozofskih besedil iz nizozemskega v poljski jezik

Vsi besedilne vsebine, ki obdelujejo katerokoli tematiko v zvezi s področjem filozofije, vsekakor lahko profesionalno prevedemo v tej jezični različici. Poleg tega, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford obdelujejo njih, iz nizozemskega v poljski jezik neposredno prevajajo tudi besedila s področja turizma pa tudi tista, ki se ukvarjajo s temami v zvezi s psihologijo ali sociologijo oziroma informacijskimi tehnologijami. Prevajalci in sodni tolmači so prav tako specializirani tudi za prevajanje besedil s področij ekologije in varstva okolja v tej jezični različici, seveda pa prevajajo tudi tista, ki se ukvarjajo s temami s področij politike, farmacije in prava ali medicine oziroma financ, gradbene industrije, izobraževanja in bančništva ter komunikologije, ekonomije in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Poleg simultanega, omenjeni strokovnjaki lahko po potrebi uporabijo tudi šepetano tolmačenje v konkretni jezični različici pa tudi, da izvedejo konsekutivno tolmačenje iz nizozemskega v poljski jezik. Vsi, ki jih to zanima, pa imajo tudi možnost dobiti in izkoristiti storitev, ki predvideva najem opreme za simultano tolmačenje. Najprej je treba poudariti, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani za vsako od teh vrst storitev, ki se izključno smejo uporabljati v okviru dogodkov, katerih karakteristike so predhodno povsem jasno določene. Zato je tudi zelo pomembno, da stranka obvezno dostavi podatke, ki se nanašajo na konkretno prireditev ali neki dogodek, pri čemer mislimo predvsem na število oseb, ki naj bi se ga udeležile in trajanje. Seveda je zaželeno tudi, da zaposlene v konkretnem predstavništvu informirajo o samem prostoru oziroma o lokaciji prirejanja in dostavijo informacije o tem, kako je zamišljeno, da naj bil dogodek organiziran. V skladu z vsemi temi podatki in na podlagi njihove podrobne analize bo ugotovljeno, katero od vseh omenjenih vrst tolmačenja morajo uporabiti ti strokovnjaki.

Moramo poudariti tudi to, da ta institucija zaposluje strokovne osebe, katerih specialnost je neposredno prevajanje marketinških materialov iz nizozemskega v poljski jezik. In ker gre za specifične vsebine, kot so na primer reklamni letaki, plakati in brošure zatem PR besedila in vizitke pa tudi katalogi in druge vsebine te vrste, morajo prevajalci in sodni tolmači izjemno pozornost posvetiti postopku njihove obdelave. Pravzaprav je pomembno, da osnovno sporočilo prilagodijo potencialnim strankam, ki jim je prav poljski jezik materni ali pa ga uporabljajo, tako da relativno enostavno razumejo, kaj se predstavlja skozi te vsebine.

Prevajanje aplikacij in programov iz nizozemskega v poljski jezik

Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, pridobili zadostno raven izkušenj, lahko mirno rečemo, da so specializirani tudi za neposredno prevajanje programske opreme iz nizozemskega v poljski jezik. Poleg programov in aplikacij katerekoli vrste v skladu z zahtevami strank prevajajo tudi spletne prodajalne zatem spletne strani kot tudi spletne kataloge ter nasploh vse tiste vsebine, ki jih lahko vidimo na globalnem omrežju, ali pa so na katerikoli način povezane z računalništvom. Ker nekatere od njih zahtevajo tudi strokovno optimizacijo za brskalnike, to pomeni, da ti strokovnjaki, kadarkoli za tem obstaja potreba, uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje Search Engine Optimisation oziroma SEO. Pričakovati je, da se na ta način vsi ti materiali pravilno prilagodijo zahtevam spletnega iskanja in na podlagi tega jih iskalnik prepozna kot najboljše rezultate in to v skladu s točno opredeljenimi besedami in izrazi, tako da so relativno hitro po postavitvi na splet opaženi na prvi strani rezultatov iskanja.

Vsak posameznik, ki je storitev prevajanja v tej jezikovni različici za neko vsebino zahteval v drugi instituciji ali pa od določenega posameznika, toda pri tem ni dobil zadostne kakovosti storitve, lahko v okviru te institucije zadolži lektorje in korektorje, da te materiale prilagodijo zahtevam poljskega jezika. Na ta način pravzaprav njihovim lastnikom zagotovijo možnost, da se tem vsebine brez kakršnihkoli težav uporabljajo. Postopek korekture oziroma strokovne lekture je namenjen prav takšnim materialom in ima za cilj odpravljanje vseh napak, ki so bile predhodno storjene.

Če neka stranka to zahteva, iz nizozemskega v poljski jezik neposredno prevajamo tudi učbenike in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vsebine katerekoli tematike. Prav tako ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi vsa književna dela, kar se nanaša, tako na poetska kot tudi na prozna, obdelujejo pa tudi vsebino ilustriranih ter strokovnih oziroma vseh drugih vrst revij kot tudi časopisne članke različne tematike in kompleksnosti.

Posebej moramo poudariti, da v okviru predstavništva te institucije stranka, ki zahteva neposredno prevajanje video ali zvočnih materialov iz nizozemskega v poljski jezik, prav tako lahko dobi tudi storitev njihove profesionalne sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poleg igranih filmov, reklamnih sporočil in zabavnih oddaj, prevajajo tudi risane oziroma dokumentarne in animirane filme pa tudi informativne oddaje, serije in druge, tako zvočne kot tudi video materiale.

Cena prevajanja iz nizozemskega v poljski jezik

  • Iz nizozemskega v poljski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!