Prevajanja iz nizozemskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajamo tudi neposredno prevajanje iz nizozemskega v danski jezik. Zaposleni v tej instituciji poskrbijo, da konkretno storitev zagotovijo, tako v obliki tolmačenja kot tudi v pisani obliki oziroma maksimalno profesionalno obdelujejo vse vsebine, ki jih stranka zahteva.

Na prvem mestu moramo omeniti, da je kompletna obdelava zares katerekoli vrste dokumentacij pa tudi posamičnih dokumentov na voljo za vse, ki imajo potrebo za to storitvijo. Le-ta je sicer sestavljena, tako iz prevajanja v konkretni jezični kombinaciji kot tudi iz overitve, ki jo v skladu s pravili izvaja zapriseženi sodni tolmač. Z uradnim žigom teh strokovnjakov bo opremljen vsak prevedeni dokument, katerega vsebina je enaka izvirniku, pri čemer se mora o tem sodni tolmač predhodno prepričati, tako da se zahteva tudi dostava oziroma prinašanje izvirnih dokumentov, ki jih pri tem uporablja.

Če stranki ne ustreza, da osebno pride v prostore predstavništva in prinese želene dokumente, jih lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali pa zadolži neko kurirsko službo, da to stori namesto njega.


Prevajanje iz nizozemskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v nizozemski jezik

Poleg diplome in dodatka k diplomi, predmetnikov in programov fakultet prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih zatem zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju, v skladu z zahtevami pa tudi diplomske oziroma seminarske naloge oziroma vse dokumente, ki so na določen način povezani z izobraževanjem. Iz nizozemskega v danski jezik profesionalno prevajajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu in potni list zatem vozniško dovoljenje in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi delovno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

Poudarjamo, da je postopek prevzemanja vseh kompletno obdelanih vsebin te vrste, prav tako opredeljen s pravilom, ki predvideva, da stranka dobi z dostavo na želeni naslov ali pa lahko pride v poslovalnico in jih prevzame osebno. Vsekakor morajo biti obveščene o tem, da je njihova obveznost plačilo dostave in da to morati opraviti samostojno in popolnoma neodvisno od plačila storitve, ki vključuje prevajanje in overitev dokumentov. Vse podatke o točni ceni jim daje prav kurirska služba, ko to storitev v skladu s pravili tudi izvede.

Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi razne osebne dokumente, ki jih stranka mora predložiti neki pristojni instituciji, mislimo pa predvsem na soglasja in potrdila pa tudi na različne vrste izjav. V večini primerov se zahteva neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz nizozemskega v danski jezik oziroma potrdila o stalni zaposlitvi in soglasij za zastopanje ter potrdila o višini dohodkov pa tudi potrdila o stanju računa v banki kot tudi potrdila o nekaznovanosti, s pri čemer ti strokovnjaki lahko prevajajo oziroma overjajo tudi vse druge vrste omenjenih dokumentov.

Vsekakor se bodo potrudili, da v optimalnem roku opravijo prevajanje tudi za medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga), seveda pa prevajajo oziroma v skladu z zakonskimi določbami tudi overajajo vse tiste dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi gradbeno oziroma tehnično in poslovnp dokumentacijo. S tem v zvezi je dobro poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg gradbenih projektov, statuta podjetja in ustanovitvenega akta vsekakor lahko prevajajo tudi deklaracije izdelkov zatem poslovne odločitve in navodila za uporabo kot tudi letna oziroma revizijska in finančna poslovna poročila zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe in laboratorijske analize tehničnih vzorcev in katerikoli drugi dokument, ki pri tem ni omenjen in uradno sodi med eno od teh vrst dokumentacij.

Na voljo je tudi nujno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v danski jezik, toda v tem primeru je postopek dostave materialov nekoliko drugačen. Posameznikom, ki želijo, da prevajalci in sodni tolmači konkretne dokumente zelo hitro obdelajo, je namreč dovoljeno, da vsebine najprej pošljejo po elektronski pošti, da bi pospešili celoten postopek. Potem so vse za to storitev zainteresirane stranke dolžne, da na vpogled vsekakor dostavijo tudi izvirne dokumente, toda pri tem je zelo pomembno, da spoštujejo navedeni rok in da jih čim hitreje dostavijo sodnemu tolmaču na vpogled.

Moramo poudariti tudi to, da na zahtevo strank ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi znanstvena dela in to katerekoli kompleksnosti in tematike zatem znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in vse druge vsebine, ki so povezane z znanostjo. Prav tako pravilno obdelujejo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse druge sodne odločbe zatem odločitve kot tudi pritožbe in tožbe pa tudi pogodbe in pravni red Evropske Unije oziroma certifikate in sodne sklepe in pooblastilo za zastopanje, licence in katerekoli druge pravne akte.

V zvezi z obdelavo dokumentov je treba poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so uradno zaposleni v tej instituciji, v nobenem primeru nimajo pravice pristopiti izvedbi tako imenovane nadoveritve, ki vključuje overitev konkretnih dokumentov s posebno vrsto žiga. Pri tem se pravzaprav izvaja overitev s Haškim žigom, ki je veliko bolj znan kot Apostille in je obvezen samo za tiste dokumente, za katere to določa veljavni zakon. Overitev z omenjenim žigom namreč lahko izvajajo samo tisti strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru posebnih državnih institucij, le te pa delujejo pri okrožnih sodiščih naše države. Zato se morajo stranke, ki jim zanima prevajanje dokumentov, obrniti na njih, da bi izvedele, ne samo, ali je njihove dokumente treba overiti s Haškim žigom, ampak tudi kdaj. Da malo pojasnimo, nadoveritev se izvaja za točno določene dokumenti pa tudi po natančno določenem principu, saj zakon določa obveznost overitve z njim na dva načina. Gre za to, da se za določene dokumente overitev z Apostille žigom poteka šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom, za nekatere dokumente pa poteka izključno na samem začetku obdelave, pa se po tem pristopa prevajanju, tako samega žiga oziroma njegove vsebine kot tudi dokumenta, da bi ga na koncu uradno zapriseženi sodni tolmač overil s svojim žigom kot dokaz o enakosti prevedenega in izvirnega dokumenta. Po vsem tem je popolnoma jasno, zakaj se vsaki stranki priporoča, da najprej pridobi te informacije, saj bodo le-te one imele velik vpliv na celoten postopek obdelave, ki je s tem bistveno enostavnejši.

Pomembno je vse zainteresirane stranke seznaniti tudi s storitvami, ki so povezane z obdelavo besedilnih vsebin, kar pa je na voljo kako za materiale, ki so povezani s področjem naravoslovnih kot tudi družbenih ved, toda v skladu z zahtevami iz nizozemskega v danski jezik neposredno prevajamo tudi časopisne članke. Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve, kar zadeva prevajanje književnih del (romani, beletrija in druga poetska pa tudi dela poezije), po potrebi pa lahko prevajajo tudi vsebino, tako strokovnih kot tudi ilustriranih oziroma vseh ostalih revij.

Stranke lahko omenjene strokovnjake zadolžijo tudi za obdelavo vseh tistih vsebin, ki so povezane s področji marketinga oziroma katerih namen je reklamiranje samega podjetja oziroma njegovega poslovanja, tako neke storitve ali dogodkov kot tudi izdelkov. Poleg vizitk PR člankov in reklamnih brošur v tej jezični različici prevajajo tudi zloženke zatem kataloge in reklamne letake kot tudi vse druge vsebine, ki so povezane z reklamiranjem.

Izvedemo lahko tudi storitev, ki predvideva redakcijo nekakovostno prevedenih materialov katerekoli vrste. Strokovni lektorji in korektorji pri tem odpravljajo vsako pomanjkljivost in konkretne vsebine usklajujejo s pravili stroke in danskega jezika. Pričakovati je, da bosta korektura in lektura izvedeni na najhitrejši možni način, da bi stranka lahko dokumente ali neke druge materiale uporabljala v skladu s pravili.

Kadar se zahteva neposredno prevajanje filmov iz nizozemskega v danski jezik, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači izvedejo strokovno obdelavo, tako animiranih kot tudi risanih oziroma igranih pa tudi dokumentarnih filmov. Na podlagi zahtev zainteresiranih strank lahko izvedemo tudi sinhronizacijo teh oziroma vseh drugih, tako video kot tudi zvočnih materialov in njihovo strokovno podnaslavljanje. Konkretna storitev se nanaša tudi na otroške oziroma izobraževalne oddaje zatem na reklamna sporočila, serije in zabavne in informativne oddaje kot tudi na vse druge vsebine, ki bodo predvajanje na radijskih postajah ali spletu pa tudi v kinematografu in na televiziji oziroma na različnih medijih.

Ti strokovnjaki se bodo tudi potrudili, da v omenjeni jezični kombinaciji maksimalno kakovostno obdelajo tudi vse tiste materiale, ki so povezane z računalništvom ozirokaterikoli so postavljeni na splet. Prvenstveno mislimo na prevajanje spletnih strani pa tudi aplikacij katerekoli vrste, potem spletnih katalogov kot tudi programov in spletnih prodajaln ter drugih spletnih vsebin. Še posebej je pomembno, da ima vsaka stranka, ki ji je obdelava teh materialov potrebna, na umu zelo pomembno dejstvo da se med njihovim prevajanjem poteka tudi implementacija vseh tistih pravil, ki so povezana z optimizacijo SEO - Search Engine Optimisation.

Vse omenjene storitve so predvsem povezane tudi z obdelavo materialov v pisani obliki, sodni tolmači in prevajalci pa lahko izvajajo tudi, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz nizozemskega v danski jezik. Točno katera od vseh teh storitev bo uporabljena za neko prireditev, je odvisno predvsem od njenih lastnosti, o čemer zainteresirane stranke morajo posredovati relevantne podatke. Posebej poudarjamo, da je med številnimi storitvami, ki jih ta institucija ponuja svojim strankam tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz nizozemskega v danski jezik

V sklopu storitve, ki vključuje, tako profesionalno prevajanje dokumentarnih filmov iz nizozemskega v danski jezik kot tudi obdelavo igranih zatem animiranih in risanih filmov, je na voljo tudi njihova sinhronizacija, na zahtevo stranke pa lahko izvedemo tudi profesionalno podnaslavljanje filmov. Seveda sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezikovni različici prevajajo tudi zabavne oddaje, ki jih je možno prikazovati na različnih medijih pa tudi reklamna sporočila zatem informativne in otroške oddaje kot tudi serije in izobraževalne oddaje ter nasploh vse druge vrste video in zvočnih materialov.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so angažirani tudi strokovnjaki, ki lahko izpolnijo zahtevo vsakega posameznika v zvezi s storitvijo redakcije katerekoli vrste vsebin. Drugače se lektura oziroma korektura izvajata v primeru, ko za določeni material obstaja izveden prevod, ki pa ni dober oziroma oseba, ki ga je izvajala, je naredila določene napake. Zato je treba zadolžiti lektorje in korektorje, da vse te napake pravilno odpravijo in določene materiale popolnoma prilagodijo duhu danskega jezika in jih obdelajo v skladu s smernicami, ki jih predvideva prevajalska stroka.

Iz nizozemskega v danski jezik seveda neposredno prevajamo tudi učbenike, prevajalci in sodni tolmači pa lahko izpolnijo tudi željo strank v zvezi z obdelavo književnih del v tej jezični različici, pri čemer prevajajo, ne samo romane, ampak tudi dela beletrije kot tudi vsakdo drugo prozno delo, specializirani pa so tudi tudi za prevajanje pesmi oziroma vseh književnih del poezije. Prav tako lahko obdelujejo tudi časopisne članke katerekoli tematike pa tudi revije vseh vrst, ko so na primer otroške, strokovne ali ilustrirane.

Ko stranka v konkretni jezični kombinaciji želi dobiti prevedeno besedilno vsebino, ji sploh ni treba skrbeti o tematiki, glede na to, da omenjeni strokovnjaki posedujejo dovolj znanja in izkušenj, da lahko prevajajo tudi znanstvena in poljudna besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področja katerekoli družbene pa tudi naravoslovne vede. V tem primeru prevajajo, tako besedila s področij gradbene industrije, komunikologije in informacijskih tehnologij oziroma ekologije in varstva okolja, zatem izobraževanja, menedžmenta in turizma kot tudi tista, katerih tema je povezana z znanostjo, medicino ter marketingom in farmacijo. Sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v danski jezik prav tako neposredno prevajajo tudi besedila s področja ekonomije pa tudi tista, ki se ukvarjajo s katero koli s tematiko v zvezi s financami, politiko, bančništvom ali pravom zatem sociologijo kot tudi filozofijo in psihologijo in vsemi drugimi vejami znanstvenih disciplin, tako naravoslovnih kot tudi družbenih.

Prevajanje spletnih katalogov iz nizozemskega v danski jezik

V sklopu storitve, ki vključuje, tako profesionalno prevajanje dokumentarnih filmov iz nizozemskega v danski jezik kot tudi obdelavo igranih zatem animiranih in risanih filmov, je na voljo tudi njihova sinhronizacija, na zahtevo stranke pa lahko izvedemo tudi profesionalno podnaslavljanje filmov. Seveda sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezikovni različici prevajajo tudi zabavne oddaje, ki jih je možno prikazovati na različnih medijih pa tudi reklamna sporočila zatem informativne in otroške oddaje kot tudi serije in izobraževalne oddaje ter nasploh vse druge vrste video in zvočnih materialov.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so angažirani tudi strokovnjaki, ki lahko izpolnijo zahtevo vsakega posameznika v zvezi s storitvijo redakcije katerekoli vrste vsebin. Drugače se lektura oziroma korektura izvajata v primeru, ko za določeni material obstaja izveden prevod, ki pa ni dober oziroma oseba, ki ga je izvajala, je naredila določene napake. Zato je treba zadolžiti lektorje in korektorje, da vse te napake pravilno odpravijo in določene materiale popolnoma prilagodijo duhu danskega jezika in jih obdelajo v skladu s smernicami, ki jih predvideva prevajalska stroka.

Iz nizozemskega v danski jezik seveda neposredno prevajamo tudi učbenike, prevajalci in sodni tolmači pa lahko izpolnijo tudi željo strank v zvezi z obdelavo književnih del v tej jezični različici, pri čemer prevajajo, ne samo romane, ampak tudi dela beletrije kot tudi vsakdo drugo prozno delo, specializirani pa so tudi tudi za prevajanje pesmi oziroma vseh književnih del poezije. Prav tako lahko obdelujejo tudi časopisne članke katerekoli tematike pa tudi revije vseh vrst, ko so na primer otroške, strokovne ali ilustrirane.

Ko stranka v konkretni jezični kombinaciji želi dobiti prevedeno besedilno vsebino, ji sploh ni treba skrbeti o tematiki, glede na to, da omenjeni strokovnjaki posedujejo dovolj znanja in izkušenj, da lahko prevajajo tudi znanstvena in poljudna besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področja katerekoli družbene pa tudi naravoslovne vede. V tem primeru prevajajo, tako besedila s področij gradbene industrije, komunikologije in informacijskih tehnologij oziroma ekologije in varstva okolja, zatem izobraževanja, menedžmenta in turizma kot tudi tista, katerih tema je povezana z znanostjo, medicino ter marketingom in farmacijo. Sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v danski jezik prav tako neposredno prevajajo tudi besedila s področja ekonomije pa tudi tista, ki se ukvarjajo s katero koli s tematiko v zvezi s financami, politiko, bančništvom ali pravom zatem sociologijo kot tudi filozofijo in psihologijo in vsemi drugimi vejami znanstvenih disciplin, tako naravoslovnih kot tudi družbenih.

Neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz nizozemskega v danski jezik

V želji, da absolutno vsakomur, ki ga zanima profesionalno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz nizozemskega v danski jezik, zagotovi kompletno storitev, Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki so uradno pooblaščeni za overitev prevedenih dokumentov katerekoli vrste. Točneje rečeno, sodni tolmači so zadolženi, da prevedeni dokument opremijo s svojim žigom in na ta način uradno potrdijo, da je njihova vsebina v popolnosti enaka izvirni.

Glede na to, da je overitev teh strokovnjakov zelo jasno opredeljena z zakonskimi akti, mora vsaka stranka spoštovati pravilo, ki je povezano s prilagajanjem izvirnih dokumentov.

Za nekatere vsebine je treba izvesti tudi nadoveritev oziroma jih je v točno določenem trenutku treba opremiti z Apostille žigom, prav tako poznanim tudi pod imenom Haški, toda prevajalci in sodni tolmači te institucije niso zadolženi za izvedbo te overitve. Vsak stranka mora iz tega razloga pred dostavo dokumentov na obdelavo, vsekakor pridobiti relevantne informacije o nadoveritvi, kar pomeni, da se mora obrniti na institucije Republike Slovenije, ki so za to pristojne.

Ne samo, da zainteresirana stranka lahko dobi prevedeno in overjeno potrdilo o nekaznovanosti v navedeni jezikovni različici, ampak ti strokovnjaki lahko pravilno obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in vse druge vrste potrdil, soglasij ali izjav oziroma razne osebne dokumente, ki jih je v določeni situaciji treba predložiti pristojnim službam.

Iz nizozemskega v danski jezik neposredno prevajamo tudi vse osebne dokumente, tako da sodni tolmači in prevajalci med drugim obdelujejo delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti in potrdilo o državljanstvu kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in potni list ter prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in osebno izkaznico pa tudi vozniško dovoljenje zatem izpiske iz matičnega registra o rojstvu in številne druge.

Seveda bodo poskrbeli tudi za izpolnitev zahtev vseh tistih oseb, ki jim je v konkretni jezikovni različici potrebna obdelava, tako potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatka k diplomi in prepisa ocen ko tudi rezultatov znanstvenih raziskav in predmetnikov ter programov fakultet. Omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo tudi potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi vse druge dokumente, ki so ozko povezani s področjem izobraževanja oziroma s področjem znanosti.

Kar zadeva neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz nizozemskega v danski jezik, to pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg zdravniških izvidov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov profesionalno obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vse dokumente, ki so uvrščeni prav v medicinsko dokumentacijo.

Ko se to od njih zahteva, ti strokovnjaki v skladu s pravili obdelujejo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska in letna poslovna poročila pa tudi fakture, ustanovitveni akt podjetja in poslovne odločitve kot tudi statut podjetja in finančna poročila oziroma absolutno vsak dokument, ki je povezan s poslovanjem, tako podjetnika kot tudi pravnih oseb.

Želimo poudariti tudi to, da se konkretna storitev lahko uporablja tudi, ko se izvaja neposredno prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz nizozemskega v danski jezik pa tudi vseh drugih vrst, tako sodb, sodnih odločitev in pritožb kot tudi sklepov in tožb. Seveda bo posameznikom omogočeno tudi, da v konkretni jezični različici dobijo kompletno obdelavo, tako za pravni red Evropske Unije, licence in pogodbe kot tudi za vse vrste certifikatov in pooblastilo za zastopanje pa tudi za vsak drug dokument, ki se obravnava kot pravni akt.

Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in deklaracij izdelkov profesionalni sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo tudi željo posameznikov, ki jim je v tej kombinaciji jezikov potrebna kompletna obdelava za gradbene projekte in navodila za uporabo ter za katerikoli drugi dokument, ki šteje kot del, tako tehnične in razpisne kot tudi gradbene dokumentacije.

Cena prevajanja iz nizozemskega v danski jezik

  • Iz nizozemskega v danski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!