Prevajanja iz nizozemskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Nesporno dejstvo je, da absolutno vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v španski jezik, njihovo kompletno obdelavo dobi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Razlog za to je v tem, da ekipo te institucije sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, kar je izjemno pomembno za obdelavo dokumentov. Z zakonom je namreč predpisano, da samo vsebine, ki so prevedene v navedeni jezikovni različici in po tem tudi overjene, lahko štejejo ta zakonsko veljavne in se kot takšne uporabljajo v praksi.

Da malo poenostavimo, omenjeni strokovnjaki najprej prevajajo katerikoli dokument, ki ga stranka zahteva in potem sodni tolmač primerja vsebino prevedenega dokumenta in izvirnika in pristopa predpisanemu postopku overitve oziroma prevedeno vsebino opremi s svojim žigom. Glede na to, da ta institucija omogoča tudi storitvi lekture in korekture oziroma zaposluje strokovnjake, ki so specializirani za redakcijo različnih vrst materialov, kar pomeni, da bo navedena storitev izvedena, če ta strokovnjak opazi razlike med tema dvema dokumentoma. Torej, overiti se sme le preveden dokument, katerega vsebina je absolutno enaka kot v izvirniku.

Posebej poudarjamo, da ti strokovnjaki lahko obdelujejo, tako vse dokumente s področja izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi in številni drugi) kot tudi dokumente, ki so povezani predvsem s področjem znanosti (znanstveni patenti, znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav in drugi).


Prevajanje iz nizozemskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v nizozemski jezik

Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz nizozemskega v španski jezik in tedaj omenjeni strokovnjaki med drugim kompletno obdelujemo izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu in vozniško dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in prometno dovoljenje kot tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente, za katere stranka zahteva obdelavo v omenjeni jezikovni različici.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci prevajajo in po tem v skladu s pravili tudi overijo katerokoli vrsto soglasij zatem izjave ali potrdil oziroma vse dokumente, ki jih posamezna stranka mora predložiti pristojnim institucijam. Poleg potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stanju računa v banki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti zatem potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje ter vse ostale dokumente te vrste.

Absolutno katerokoli vrsto dokumentacije oziroma absolutno vse dokumente, ki so vključeni v njihovo sestavo, stranke lahko dobijo obdelane v skladu z veljavnimi pravili. Poleg zdravniških izvidov, specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vsak drug dokument ki je del medicinske dokumentacije. Prav tako poskrbijo, da odgovorijo na zahteve posamičnih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz nizozemskega v španski jezik (sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna in finančna poslovna poročila, statut podjetja, fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in ostali dokumenti, ki sodijo v to vrsto dokumentacije), kompletno pa obdelujejo tudi navodila za uporabo zatem deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vsak drug dokument, ki je uradno del ali gradbene in tehnične ali razpisne dokumentacije.

Treba je reči tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni jezikovni različici najprej prevajajo in po tem izvajajo tudi overitev, tako za sodne sklepe, pooblastilo za zastopanje in pritožbe oziroma pogodbe in licence kot tudi za sodne odločbe zatem sklepe o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, tožbe in certifikate oziroma za katerikoli pravni akt.

Ker pravila določajo, da morajo sodni tolmači fizično primerjati izvirnik in preveden dokument, je vsak posameznik dolžan spoštovati pravilo v zvezi z dostavo vsebin na obdelavo in da pri tem priloži na vpogled izvirne dokumente. V skladu s temi pravili je določeno, da vsaka stranka izvirne dokumente prinese v poslovalnico te institucije. Prav tako se lahko opredeli tudi, da jih s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije” dostavi strokovnjakom za obdelavo oziroma izvede pošiljanje preko kurirske službe.

Razume se, da je tudi postopek prevzemanja dokumentov, za katere je izvedeno prevajanje in overitev, odvisen od volje vsakega posameznika, na voljo pa sta dve možnosti. Poleg tiste, ki vključuje osebni prihod stranke v prostore predstavništva navedene institucije zaradi prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, je omogočena tudi njihova dostava preko kurirske službe na želeni naslov. Konkretna storitev ni vračunana v prevajanje in overitev dokumentov, tako da jo je stranka, ki se zanjo opredeli, dolžna plačati v trenutku prevzemanja pošiljke, pri čemer prav služba, ki izvaja dostavo, tudi določa ceno.

Vsekakor je treba omeniti tudi to, da ti strokovnjaki lahko profesionalno odgovorijo na zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebna nujna obdelava dokumentov v konkretni jezični kombinaciji.

Toda, tedaj gre za izjemno kratek časovni rok, pa je dovoljeno, da stranka vsebine, za katere zahteva obdelavo, najprej pošlje na elektronski naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford, da bi se njegovi obdelavi pristopilo praktično takoj po prejemu. Vendar pa moramo poudariti njeno obveznost, takoj po tem spoštuje konkretno pravilo o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled, pa je zato zelo pomembno, da pri tem izbere tisti način pošiljanja, ki je tudi najhitrejši.

Veljavna pravila določajo tudi obveznost izvedbe nadoveritve, toda samo za točno določene dokumente, kar se nanaša na overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan pod imenom, tako Haški kot tudi Apostille. Glede na to, da je overitev s to vrsto žiga v pristojnosti državnih služb oziroma oddelkov okrožnih sodišč naše zemlje, kar pomeni, da ima samo stranka pravico v okviru njih dobiti potrebne informacije. Pravzaprav gre za to, da strokovnjaki naše institucije niso dolžni posedovati teh podatkov oziroma jih dati strankam, saj to ne sodi v njihovo pristojnost. Vsekakor podrobno informiranje o tem pomembno vpliva na celoten postopek obdelave dokumentov, ker stranka izve, kam jih mora najprej poslati oziroma odnesti in po katerem principu se ta dokument obdeluje. Preprosto povedano, z Apostille žigom se konkretni dokumenti overjajo ali po po koncu prevajanja oziroma overjanja sodnega tolmača ali pred tem, pa je povsem jasno, zakaj zainteresirane stranke morajo poskrbeti za pravočasno pridobivanje teh informacij.

Prav tako želimo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz nizozemskega v španski jezik in da navedena institucija svojim strankam ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako so specializirani tudi za profesionalno obdelavo marketinških materialov v omenjeni jezikovni različici. Konkretna storitev se nanaša, ne samo na plakate, reklamne zloženke in kataloge, ampak tudi na PR članke zatem vizitke in reklamne letake pa tudi na brošure oziroma na vse tiste vsebine, ki so v osnovi namenjene reklamiranju kateregakoli izdelka in storitve oziroma predstavljanju dela nekega podjetja ali določenega dogodka.

Vsi, ki jih to zanima, ter strokovnjake lahko zadolžijo, da bi prevedejo časopisne članke in vsebino katerekoli vrste revij (znanstvene, otroške, ilustrirane in druge), pri čemer odgovarjajo tudi na zahteve posameznikov, ki želijo dobiti profesionalno prevedeno neko književno delo ali učbenik. Prav tako so specializirani tudi za obdelavo strokovnih pa tudi poljudnih besedilnih vsebin različne tematike oziroma dolžine in kompleksnosti.

Omenjeni strokovnjaki poskrbijo tudi za prevajanje kateriholi video kot tudi zvočnih materialov, saj so specializirani, tako za neposredno prevajanje risanih filmov iz nizozemskega v španski jezik kot tudi dokumentarnih zatem animiranih in igranih filmov razlinih žanrov. Po potrebi pa prevajajo tudi otroške oziroma izobraževalne, informativne in zabavne, tako radijske kot tudi televizijske oddaje in reklamna sporočila, serije in vse ostale zvočne in video vsebine. Z željo, da strankam, ki jim je v tej jezični različici potrebno prevajanje teh materialov, omogoči njihovo profesionalno in kompletno obdelavo, jim omenjena institucija ponuja storitev njihovega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije.

Poleg uporabe orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), sodni tolmači in prevajalci obdelujejo vse tiste vsebine, ki se lahko vidijo na spletu oziroma so na splošno povezane z računalništvom. Poleg spletnih strani in spletnih prodajaln profesionalno obdelujejo tudi programe katerekoli vrste, potem aplikacije in spletne kataloge in vse ostale spletne materiale.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz nizozemskega v španski jezik

Vsi dokumenti, ki uradno štejejo kot del medicinske dokumentacije, na podlagi zahtev zainteresiranih strank prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezikovni različici najprej prevedejo in potem tudi overijo, saj so jim dana ustrezna pooblastila.

Pogoj za pravilno izvedbo te vrste overitve je dostava izvirnih dokumentov na vpogled, saj pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač mora izvesti njihovo primerjanje s prevedenimi vsebinami, da bi bil absolutno prepričan, da so popolnoma enake.

Ker pravila zahtevajo tudi tako imenovano nadoveritev, ki vključuje overitev točno določenih dokumentov s posebnim žigom in ki je poznan tudi kot Apostille ali Haški, mora stranka sama v državnih institucijah, ki so za to pristojne in se pozanima, saj strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo dovoljenja za izvedbo te vrste overitve.

Poleg zdravniških izvidov so specializirani tudi za neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih pa tudi navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in na zahtevo kompletno obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi vse ostale dokumente, ki so del te vrste dokumentacije.

Prav tako lahko obdelujejo kompletno in katerikoli dokument, ki ga določene državne institucije lahko zahtevajo od strank, pri čemer mislimo predvsem na različne vrste izjav in potrdil kot tudi soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostali dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam).

Izvedemo pa lahko tudi neposredno prevajanje znanstvenih del iz nizozemskega v španski jezik kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi znanstvenih patentov in številnih drugih vsebin, ki so izključno povezane z znanostjo. Sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi vse vrste dovoljenj (vozniško, dovoljenje za prebivanje, delovno, prometno) pa tudi potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o smrti in potni list ter potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in osebno izkaznico kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma vsak osebni dokument.

Zainteresirane strani je treba obvestiti, da imajo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford možnost v skladu s pravili dobiti obdelane tudi vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugo) kot tudi tiste, ki se uradno obravnavajo kot del, tako gradbene ali tehnične ko tudi razpisne dokumentacije (gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in številna druga).

Poleg njih sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve posameznikov ter iz nizozemskega v španski jezik prevajajo tudi diplome in dodatke k diplomi pa tudi vsakega drugega dokumenta s področja izobraževanja. Najprej mislimo na predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma na prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih, zainteresiranim strankam pa lahko omogočijo tudi profesionalno prevajanje v navedeni jezikovni različici za diplomske naloge različne tematike pa tudi za seminarske naloge.

Vsekakor strokovno obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki je povezan s področji sodstva ali prava, kar pa se nanaša, tako na pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in sodbe ter licence in pooblastila za zastopanje kot tudi na pritožbe oziroma tožbe in odločitve pa tudi pogodbe ter nasploh vsak drug dokument, ki je na določen način povezan s sodstvom ali pravom.

Prevajanje informativnih oddaj iz nizozemskega v španski jezik

Ker so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi profesionalni podnaslavljalci, ima pravzaprav vsak posameznik, ki ga zanima neposredno prevajanje informativnih oddaj iz nizozemskega v španski jezik, priložnost dobiti tudi storitev njihovega podnaslavljanja, pri čemer je v ponudbi tudi možnost sinhronizacije teh in vseh drugih video in zvočnih vsebin. Prevajalci in sodni tolmači vsekakor v konkretni jezični različici obdelujejo tudi animirane filme, serije in zabavne oddaje pa tudi igrane filme in risane in dokumentarne kot tudi katerokoli drugo vrsto materialov, ki bodo prikazovani oziroma predvajani na različnih medijih.

Poleg tega prevajajo tudi učbenike in profesionalno odgovarjajo tudi na zahteve tistih strank, ki jim je prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov potrebno za književna dela, ki sodijo med poetska ali prozna. Seveda da prevajajo tudi časopisne članke katerekoli tematike pa tudi strokovne kot tudi ilustrirane in otroške revije.

V primeru, da stranka poseduje materiale katerekoli vrste, ki so predhodno neprofesionalno neposredno prevedene iz nizozemskega v španski jezik oziroma v njih obstajajo napake, za to poskrbijo korektorji oziroma lektorji, ki jih ta institucija zaposluje. Med izvedbo storitve redakcije, ki vključuje, tako lekturo kot tudi profesionalno korekturo, odpravijo vse napake, ki jih opazijo, tako bodo vsebine biti popolnoma prilagojene španskemu jeziku oziroma njegovim pravilom.

Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo storitev prevajanja različnih vsebin v pisani obliki, ampak zagotavljajo tudi tisto, ki je povezana s tolmačenjem, kadarkoli je to potrebno in vključuje šepetano, konsekutivno in simultano tolmačenje. Omenjena institucija vsakomur, ki ga to zanima in ima potrebo za tem, prav tako omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Izbira med vsemi temi storitvami, za katere so sodni tolmači in prevajalci specializirani, bo izvedena šele potem, ko bo opravljena analiza osnovnih podatkov o dogodku, kar se nanaša tudi na lastnosti prostora, v katerem naj bi potekal, pa tudi na trajanje oziroma na število oseb, ki naj bi bile prisotne.

Prevajanje programske opreme iz nizozemskega na španski

Poleg obdelave programske opreme oziroma kateregakoli programa ali aplikacije, sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz nizozemskega v španski jezik pa tudi spletnih strani in spletnih katalogov oziroma vseh materialov, ki se ali objavljajo na globalnem omrežju, ali pa so povezani z računalništvom. S ciljem, da vsem takšnim vsebinam omogoča doseganje precej boljšega mesta v polju iskanja, med njihovo obdelavo vsekakor uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation). Glede na to, da se osredotočajo na optimizacijo oziroma prilagajanje spletnih prodajaln, spletnih strani in ostalih spletnih vsebin, bo njihova vidljivost v polju splošnega iskanja precej boljša in se pričakuje, da jih iskalnik zelo visoko kotira in jih postavi na prvo stran rezultatov za besede in fraze, ki štejejo kot ključne v tem primeru.

Na podlagi potreb strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje besedil iz nizozemskega v španski jezik, ne glede na to, ali so poljudni ali znanstveni in s katero temo se ukvarjajo. Prevajalci in sodni tolmači so namreč specializirani za obdelavo vsebin s področij izobraževanja, financ, znanosti in ekologije in varstva okolja pa tudi bančništva, sociologije, farmacije in politike. Seveda v navedeni jezikovni različici profesionalno prevajajo tudi besedila, katerih osnovna tema je usmerjena na turizem, izobraževanje in komunikologijo oziroma ekonomijo, marketing in gradbeno industrijo in menedžment, informacijske tehnologije in medicino pa tudi vse ostale znanstvene discipline, ki sodijo med družbene in naravoslovne.

Dobro je poudariti tudi podatek, da so ti strokovnjaki usmerjeni tudi na obdelavo absolutno katerihkoli materialov, katerih glavni namen je reklamiranje, tako samega podjetja in njegovega poslovanja kot tudi storitev oziroma dogodkov ali izdelkov. Glede na to, da gre za vsebine, ki so označene kot specifične, zato ker so sporočila, namenjena potencialnim strankam v glavnem spretno skrita, mora tudi prevajanje reklamnih materialov iz nizozemskega v španski jezik potekati zelo pazljivo. Pravzaprav so prevajalci in sodni tolmači tedaj dolžni, da konkretno sporočilo v PR člankih, reklamnih zloženkah in brošurah na primer prilagodijo pravilom španskega jezika. Vsekakor prevajajo tudi plakate oziroma vizitke in reklamne letake pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem marketinga.

Cena prevajanja iz nizozemskega v španski jezik

  • Iz nizozemskega v španski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!